Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w najbliższych latach Trzecie forum lotnicze, Rzeszów 24 marca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w najbliższych latach Trzecie forum lotnicze, Rzeszów 24 marca."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w najbliższych latach Trzecie forum lotnicze, Rzeszów 24 marca 2006 r. Joanna Podgórska Zespół Innowacji i Technologii, PARP

2 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (2004-2006): Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw (budżet 37,6 mln EUR) Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw (budżet 217,8 mln EUR) Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności MSP poprzez doradztwo (budżet 33 mln EUR) Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności MSP poprzez inwestycje (359 mln EUR – środki wyczerpane) PARP - zarządzanie Funduszami Strukturalnymi UE

3 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (2004-2006): Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki – schemat A – doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr (budżet 200 mln EUR) Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki – schemat B - promocja rozwiązań systemowych w zakresie potencjału adaptacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (50 mln EUR) PARP - zarządzanie Funduszami Strukturalnymi UE

4 Przedsiębiorczość Akademicka (PA) Wyniki prac badawczo-rozwojowych, komercjalizacja projektów, poradniki dla przedsiębiorców Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw Współorganizacja inicjatyw, współpraca z instytucjami otoczenia biznesu Promocja innowacyjnych firm, poszukiwanie innowacyjnych produktów (Konkurs Polski Produkt Przyszłości, Baza Technologii i Wyrobów, Tablica Zgłoszeń Innowacyjnych Potrzeb) Działania Zespołu Innowacji i Technologii (ZIT)

5 Doradztwo na rzecz parków i inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii E-Learning: opracowanie i udostępnienie interaktywnych kursów szkoleniowych Współpraca z instytucjami UE w dziedzinie wspierania innowacyjności, w tym udział w międzynarodowych grupach roboczych i forach dyskusyjnych Rozbudowa portalu nt. innowacyjności w Polsce Działania ZIT – cd

6 Portal Innowacji - www.pi.gov.pl 1.Wiedza z zakresu wspierania innowacyjności i transferu technologii 2.Informacje nt. dostępności nowych technologii i wyrobów z różnych dziedzin, źródeł finansowania innowacyjności, inicjatyw na rzecz przedsiębiorczości akademickiej oraz różnych projektów i programów mających wspierać rozwój innowacyjności w Polsce. Przedsiębiorca, dzięki dedykowanym narzędziom, będzie mógł zgłosić zapotrzebowanie na niezbędne mu rozwiązanie technologiczne, które następnie zostanie przekazane kilkudziesięciu podmiotom współpracującym Portal uruchomiono: w grudniu 2005 r.

7 Edukacja przedsiębiorczości – szkolenia na odległość W 2005 r. PARP uruchomiła Portal Akademia PARP Interaktywne szkolenia z zakresu przedsiębiorczości: Jak założyć własną firmę Biznesplan Badanie rynku Fundusze strukturalne dla przedsiębiorców Zasady ubiegania się o zamówienia publiczne Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze MSP www.akademia.parp.gov.pl Działania ZIT – cd

8 Działania ZIT projekt pilotażowy dla technostarterów Cel: wzrost liczby innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez zapewnienie warunków sprzyjających powstawaniu nowych firm innowacyjnych, rokujących nadzieje na opracowanie produktu o istotnym potencjale rynkowym, bazujących na nowoczesnych rozwiązaniach technicznych i technologicznych Budżet na rok 2006 – 0,99 mln zł. (wymagana kontynuacja w 2007r., łączny budżet 2,218 mln – analiza 100 projektów, wsparcie udzielone 10 technostarterom) Odbiorcy ostateczni: nowo powstali innowacyjni przedsiębiorcy (typu spin-off, start-up)

9 Wsparcie potencjalnych start-up, w szczególności spin-off Warunki kwalifikacji projektu do konkursu: Deklaracja gotowości do założenia firmy Innowacyjność technologii, produktu lub usługi (nowość w skali kraju, Unii Europejskiej, świata) Uregulowane prawa własności do pomysłu, patentu, licencji itp. Podstawowe kryteria oceny projektu: Wykonalność projektu Kompetencje zespołu zaangażowanego we wdrożenie projektu Pozostałe kryteria zostaną dookreślone przed ogłoszeniem konkursu Działania ZIT projekt pilotażowy dla technostarterów - cd

10 etap I - ocena/analiza projektu (biznes plan, badanie rynku, itp.) ok.. 10 000 zł etap II - rejestracja działalności gospodarczej + coaching = ok.. 20 000 zł na projekt etap III - grant na inkubację ok..100 000 zł Wsparcie potencjalnych start-up, w szczególności spin-off Działania ZIT projekt pilotażowy dla technostarterów - cd

11 Cel główny: rozwój i wzmocnienie konkurencyjności istniejących klastrów przemysłowych (technologicznych) Cel pośredni: przygotowanie klastrów do skutecznego i efektywnego wykorzystania znaczących środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych, przewidzianych w Narodowym Planie Rozwoju w nowej perspektywie finansowej 2007-2013 Budżet: 2 mln PLN (wsparcie 100-500 tys. PLN/projekt + ryczał 10 tys/m-c na koszty obsługi biura Koordynatora) Realizacja: ok.. 12 m-cy Działania ZIT projekt pilotażowy dla klastrów

12 Obszary wsparcia: Komunikacja wewnętrzna Współpraca Doskonalenie kwalifikacji Promocja Internacjonalizacja Podwyższanie innowacyjności klastra Planowany termin uruchomienia programu: lipiec 2006 r. Działania ZIT projekt pilotażowy dla klastrów - cd

13 Komunikacja wewnętrzna -proponowane działania: opracowanie projektu i wykonanie infrastruktury sieci informatycznej klastra, utrzymanie sieci, opracowanie i wykonanie baz/bazy danych klastra: lista członków, oferty handlowe, współpracy, nowych technologii, przedmiot i kategoria działalności, certyfikaty, współpraca z ośrodkami B+R, obsługa strony www aktualizacja informacji: komunikaty, informacje branżowe, trendy w ekonomii i technologii, newsletter, logistyka dostaw, dystrybucji produktów, magazynowania i wewnętrznego transportu.

14 Działania ZIT projekt pilotażowy dla klastrów - cd Współpraca - proponowane działania: specjalistyczne warsztaty, dni informacyjne i seminaria propagujące ideę klastrów wśród potencjalnych uczestników klastra, działania na rzecz współpracy między członkami klastra oraz instytucjami zewnętrznymi: spotkania z przedstawicielami organizacji samorządowych, jednostek B+R, szkół i uczelni, współpraca klastra z przedstawicielami zaplecza B+R celem wykonania np. ekspertyz, specjalistycznych usług w ramach badań podstawowych, technologicznych, stosowanych, opracowania technologii lub wspólnych standardów technicznych dla produktów i usług klastra, współpraca pomiędzy dostawcami surowców, producentami i odbiorcami gotowych produktów klastra w kraju i za granicą.

15 Działania ZIT projekt pilotażowy dla klastrów - cd Doskonalenie kwalifikacji - proponowane działania: udział Koordynatora klastra w warsztatach, seminariach, konferencjach organizowanych w kraju i za granicą nt. klastrów, organizowanie seminariów i warsztatów wewnątrz klastra o tematyce nie związanej bezpośrednio z branżą, ocena konkurencyjności pozycji klastra – analiza rynku (branży), poziomu innowacyjności branży oraz podmiotów należących do klastra, opracowanie strategii rozwoju klastra oraz planu jej wdrożenia, dostęp do zewnętrznych źródeł informacji specjalistycznej, współpraca z lokalnymi szkołami zawodowymi i uczelniami – opracowanie specjalistycznych programów nauczania, dobór tematyki prac dyplomowych, doktorskich pod kątem potrzeb członków klastra, opracowanie programu praktyk i staży w przedsiębiorstwach.

16 Działania ZIT projekt pilotażowy dla klastrów - cd Promocja - proponowane działania: działania marketingowe mające na celu promocję marki klastra, opracowanie i wykonanie strony internetowej klastra (projekt strony, realizacja, zakup oprogramowania), opracowanie logo klastra oraz jednolitej szaty graficznej dla strony internetowej, wszystkich materiałów informacyjnych, opracowanie prezentacji np. multimedialnych, drukowanych materiałów promocyjnych, katalogów ofert, w tym nowych technologii, przygotowanie obcojęzycznych wersji powyższych narzędzi promocji, udział Koordynatora w imprezach targowo-wystawienniczych, kontakty z mediami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi, notatki w prasie o wydarzeniach i sukcesach klastra, wsparcie dla realizacji wspólnych projektów klastrowych.

17 Działania ZIT projekt pilotażowy dla klastrów - cd Internacjonalizacja - proponowane działania: udział przedstawiciela Koordynatora w giełdach kooperacyjnych, spotkaniach biznesowych, pozyskiwanie inwestorów zagranicznych dla działań inwestycyjnych w klastrze, zatrudnienie specjalistów z udokumentowanymi kwalifikacjami i doświadczeniem (np. przedstawicieli handlowych) dla wzmocnienia działań biznesowych klastra, uczestnictwo w międzynarodowych projektach dla klastrów, udział w międzynarodowych sieciach branżowych

18 Działania ZIT projekt pilotażowy dla klastrów - cd Podwyższanie innowacyjności klastra - proponowane działania: utworzenie specjalistycznego zaplecza badawczego na potrzeby klastra (wyposażenie zaplecza, laboratorium, pracowni projektowej, aparatura, sprzęt testujący, oprogramowanie do projektowania, do prototypowania itp.), specjalistyczne usługi zaplecza badawczo-rozwojowego dla członków klastra, opracowywanie nowych technologii, badania i testy produktów klastra, analiza benchmarkingu, okresowe analizy konkurencyjności klastra w porównaniu z branżami pokrewnymi w Polsce i innymi krajami świata

19 Krajowa Sieć Innowacji (KSI) w ramach Krajowego Systemu Usług dla MSP (KSU) Działania ZIT wraz z innymi zespołami PARP w zakresie innowacji www.ksu.gov.pl Rejestr KSU i KSI prowadzony jest przez PARP na podstawie: art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) rozporządzenia MGiP z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie KSU (Dz. U. Nr 27, poz. 221), które określa: szczegółowe wymagania wobec podmiotów ubiegających się o rejestrację lub zarejestrowanych w KSU/KSI tryb ich weryfikacji przez PARP standardy świadczenia usług KSU przez podmioty zarejestrowane w KSU/KSI

20 Krajowa Sieć Innowacji w ramach KSU Działania ZIT wraz z innymi zespołami PARP w zakresie innowacji www.ksu.gov.pl W rejestrze KSI są podmioty, które: zapewniają należyte świadczenie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom podejmującym działalność gospodarczą, oraz nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez PARP (tj. wspieranie: rozwoju MSP, eksportu, rozwoju regionalnego, działalności innowacyjnej, tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich)

21 Krajowa Sieć Innowacji w ramach KSU Działania ZIT wraz z innymi zespołami PARP w zakresie innowacji www.ksu.gov.pl W rejestrze KSI są podmioty, które: posiadają potencjał techniczny i ekonomiczny, niezbędny do należytego świadczenia usług KSU zapewniają realizację usług przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje posiadają system zapewnienia jakości usług KSU przestrzegają, w prowadzonej działalności, zasad etyki zawodowej Do końca 2005 r. w rejestrze KSU zapisano 182 organizacje, spośród których 19 wpisano także do rejestru KSI.

22 Krajowa Sieć Innowacji w ramach KSU - USŁUGI Działania ZIT wraz z innymi zespołami PARP w zakresie innowacji www.ksu.gov.pl doradcze o charakterze ogólnym doradcze o charakterze proinnowacyjnym - służące rozwojowi firmy poprzez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego procesu technologicznego, produktu lub usługi, w tym: ocena potrzeb technologicznych promocja technologii i nowych rozwiązań organizacyjnych inne działania, w których następuje transfer wiedzy lub innowacyjnej technologii szkoleniowe informacyjne finansowe – udzielanie poręczeń lub pożyczek

23 Program szkoleniowy promujący clustering Cel: ukazanie przedsiębiorstwom i jednostkom samorządu terytorialnego możliwości współpracy w formie klastrów Projekt ma charakter popularyzatorsko-szkoleniowy, zakłada rozpowszechnianie wiedzy na temat idei clusteringu, przeszkolenie ponad 1300 osób z co najmniej 590 firm, zorganizowanie konferencji, ale przede wszystkim stworzenie nowych klastrów lub pomoc w rozwoju klastrów już istniejących Realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2005 roku i potrwa do grudnia 2007 r. Wartość projektu 5,76 miliona złotych (źródło EFS i budżet państwa) Informacja: http://www.klastry-efs.pl

24 Wsparcie na lata 2007-2013 Projekt Programu Operacyjnego Konkurencyjna Gospodarka Kapitał dla innowacji – zapewnienie źródeł finansowania innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych w celu zwiększenia liczby przedsiębiorców podejmujących działania innowacyjne poprzez zapewnienie lepszego dostępu do różnorodnych źródeł finansowania, w szczególności na wczesnych etapach rozwoju przedsięwzięcia, Inwestycje – wsparcie inwestycyjne oraz prowadzenia działalności B+R dla przedsiębiorców, także w zakresie zarządzania wiedzą przez przedsiębiorców i jednostki naukowe w celu zwiększenia poziomu nowoczesności przedsiębiorstw działających w Polsce, Kooperacja – wsparcie dla przedsięwzięć kooperacyjnych podejmowanych przez grupy podmiotów w różnych formach organizacyjnych (m.in. w ramach klastrów i platform technologicznych) – w celu zwiększenia synergii uzyskiwanych dzięki współpracy przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych.

25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Joanna Podgórska Zespół Innowacji i Technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel. (+48 22) 432 83 11; fax. (+48 22) 432 86 20 e-mail: joanna_podgorska@parp.gov.pl


Pobierz ppt "Wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w najbliższych latach Trzecie forum lotnicze, Rzeszów 24 marca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google