Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Łodzi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Łodzi"— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Model kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty

2 Specjalne potrzeby edukacyjne
SPECJALNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ UCZNIOWIE ZDOLNI Wzmocnienie potencjału rozwojowego SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ NORMA INTELEKTUALNA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA DYSLEKSJA DYSGRAFIA DYSORTOGRAFIA DYSKALKULIA ADHD Uczniowie niewidomi, słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z chorobami przewlekłymi, z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, z upośledzeniem umysłowym, niedostosowani społecznie, zagrożoni niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem lub z zaburzeniami zachowania. UCZNIOWE ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI TO GRUPA NIEZWYKLE ZRÓŻNICOWANA 2

3 Kierunki proponowanych zmian: - kontynuacja zmian dokonanych od 1. 09
Kierunki proponowanych zmian: - kontynuacja zmian dokonanych od r. w obszarze podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego uczniowie wybitnie uzdolnieni, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z trudnościami w uczeniu się, zwiększenia efektywności świadczonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, jak również podtrzymywanie więzi rodzinnych oraz integracji dzieci i młodzieży w społeczności lokalnej, kompetentna i odpowiednio wspomagana kadra pedagogiczna w zakresie indywidualizacji nauczania, udzielająca wsparcia uczniom mającym trudności w nauce, ale też tym zdolnym, chętnie rozwijającym swoje zainteresowania, organizacja pracy szkoły skutecznie zaspokajająca indywidualne potrzeby, trudności i zainteresowania uczniów (w tym likwidacja barier). Od r. Każda klasa I SP i I G realizuje nową PP, która sformułowana jest językiem konkretnych wymagań, podkreśla indywidualizację zmiany. Oferta szkoły powinna być szeroka, taka, która zareaguje na każdą pomoc, wsparcie np. dziecko nie radzi sobie z matematyką, powróciło z zagranicy. SP powinna być takim miejscem, gdzie rozpoznaje się ryzyko specyficznych trudności. W kolejnych etapach edukacyjnych ważną rolę zajmie doradztwo edukacyjno – zawodowe. Nauczyciele chcąc osiągnąć lepsze efekty dydaktyczne i wychowawcze muszą doskonalić swoje umiejętności zawodowe. Trudności jakie napotyka dziecko w szkole powinny być dla nich wskazówką jak należy doskonalić metody, proces nauczania.

4 Model zmian Edukacja przedszkolna – wczesna obserwacja i ocena dojrzałości, gotowości szkolnej dziecka. Szkoła podstawowa – rozpoznawanie specyficznych trudności w nauce, uzdolnień i predyspozycji uczniów oraz udzielanie im indywidualnego wsparcia. Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne – przygotowanie do wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej, zapewnienie informacji i poradnictwa zawodowego. , 4

5 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114 - SP – I etap, rozpoznanie specyficznych trudności w uczeniu się, - powołanie Zespołu nauczycieli i specjalistów, - dla uczniów z opinią lub orzeczeniem (z wyjątkiem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) Zespół zakłada Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia - wspieranie przez przedszkole/szkołę dziecka przewlekle chorego 5

6 rozszerzenie zadań poradni o współpracę z przedszkolem/szkołą
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz.46 rozszerzenie zadań poradni o współpracę z przedszkolem/szkołą realizacja zadań poza poradnią doprecyzowanie obowiązkowych elementów opinii udzielanie nauczycielom, na ich wniosek, pomocy i wsparcia , 6

7 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej Dz. U. z 2002 r. Nr 223, poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. Dz. U. z 2005 r. Nr 52, poz. 467 ze zm.; z 2005 r. Dz. U. Nr 212, poz. 1767 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach. Dz. U. z 2005 r. Nr 19, poz. 166

8 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych Dz. U. z 2005 r. Nr 19, poz. 167 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół . Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624, zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 96, Dz. U. z 2003 r. Nr 146, poz.1416, Dz. U. z 2004 r. Nr 66, poz.606, Dz. U. z 2005r. Nr 10, poz. 75, Dz. U. z 2007r. Nr 35, poz. 222 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz.562; zm. z 2007 r. Nr 130, poz. 906, z 2008 r. Nr 3, poz. 9, Nr 178, poz.1097, oraz z 2009 Nr 58, poz. 475, Nr 83, poz. 694, Nr 141, poz.1150.

9 KSZTAŁCENIE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
to specjalistyczna usługa edukacyjna, oferowana uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, której jakość nie jest zależna od formy kształcenia. W zawiązku z tym każda placówka, przyjmująca dziecko z orzeczeniem lub opinią, powinna być przygotowana do zorganizowania kształcenia zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z orzeczenia/opinii. To wymaga: przygotowania organizacyjnego placówki, przygotowania programowego (IPE), przygotowania metodyczno-terapeutycznego nauczycieli, podjęcia współpracy z podmiotami działającymi na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przygotowania uczniów, przygotowania rodziców. 9

10 UCZENIE SIĘ DZIECKA ZE SPE „NA SPOSÓB SZKOLNY”
INDYWIDUALNY PROGRAM Funkcja edukacyjna Funkcja terapeutyczna zestaw działań wzmacniających rozwój ucznia w zakresie usprawniania zaburzonych funkcji, kompensowania braków, wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego, społecznego adaptacja podstawy programowej do możliwości uczniów z niepełnosprawnością 10

11 Dostosowanie edukacyjne
powinno opierać się na podstawach rzetelnej, kompleksowej diagnostyki oraz możliwie szerokim, kompetentnym poradnictwie i wyborze odpowiedniej formy kształcenia. 11

12 EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA to proces wspólnego kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z ich zdrowymi rówieśnikami, przy jednoczesnym zapewnieniu poczucia przynależności do społeczności szkolnej i zabezpieczeniu koniecznego dla nich wsparcia (technicznego, metodycznego, psychospołecznego, organizacyjnego) wynikającego z niepełnosprawności. 12

13 Projekt systemowy - Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – w ramach Priorytetu III PO KL, Działania 3.3, Podziałania Organizator - Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Cele projektu: zapewnienie świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak najbliżej dziecka/ucznia, w środowisku jego nauczania i wychowania, tj. w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej oraz poprawa jakości systemu kształcenia i wychowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

14 Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
W lipcu została uruchomiona platforma internetowa, gdzie zamieszczona jest promocja projektu oraz materiały szkoleniowe dostępne dla Liderów Zadania Liderów: przygotowanie i przeprowadzenie spotkań konsultacyjno-informacyjnych z kadrą zarządzającą i pedagogiczną szkół i placówek – X – XII 2010 r.

15 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych” projekt systemowy OKRES REALIZACJI PROJEKTU: lata ZAŁOŻENIA PROJEKTU: Projekt skierowany jest do uczniów klas I - III szkół podstawowych i ma na celu wspomóc wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym w zakresie indywidualizacji nauczenia w klasach I-III szkół podstawowych.

16 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych” WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE: Szkoły objęte wnioskiem muszą spełniać standardy I - III określone w Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

17 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych” Organy prowadzące, biorąc udział w projekcie, będą mogły pozyskać środki na: sfinansowanie zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, w zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów klas I – III szkół podstawowych, doposażenie bazy dydaktycznej w materiały wynikające z procesu indywidualizacji, w tym w sprzęt specjalistyczny.

18 Wychowywać to stwarzać rozsądne więzy, które dają dziecku radość z własnego rozwoju
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Łodzi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google