Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HISTORYCZNO – LITERACKI KONKURS POWIATOWY WOKÓŁ JULIUSZA SŁOWACKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HISTORYCZNO – LITERACKI KONKURS POWIATOWY WOKÓŁ JULIUSZA SŁOWACKIEGO."— Zapis prezentacji:

1 HISTORYCZNO – LITERACKI KONKURS POWIATOWY WOKÓŁ JULIUSZA SŁOWACKIEGO

2 I. Organizatorzy 1. Organizatorem Konkursu wiedzowego jest Publiczne Gimnazjum 1. Organizatorem Konkursu wiedzowego jest Publiczne Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Winnicy. 2. Koordynatorką Konkursu wiedzowego jest Anna Walesiak, nauczycielka historii w.w. Gimnazjum. 2. Koordynatorką Konkursu wiedzowego jest Anna Walesiak, nauczycielka historii w.w. Gimnazjum.

3 II. Adresaci 1. Adresatami konkursu są uczniowie gimnazjów z terenu powiatu pułtuskiego oraz miasta Nasielsk. 2. Do konkursu przygotowują uczniów nauczyciele – opiekunowie. 2. Do konkursu przygotowują uczniów nauczyciele – opiekunowie.

4 III. Cele 1. Upowszechnienie wiedzy o twórczości Juliusza Słowackiego oraz o losach polskiej emigracji po powstaniu listopadowym. 2. Promowanie w regionie placówki organizującej konkurs oraz szkół macierzystych uczestników.

5 IV. Zasady uczestnictwa i przebieg konkursu 1. Tematem konkursu są życie i twórczość Juliusza Słowackiego oraz losy polskiej emigracji po powstaniu listopadowym. 2. Konkurs będzie miał formę testu dydaktycznego z pytaniami typu zamkniętego i otwartego.

6 3. Uczniów chętnych do udziału w konkursie (maksymalnie 3 osoby z jednej szkoły) należy zgłaszać poprzez wypełnienie dołączonej do regulaminu karty zgłoszeniowej oraz przesłanie jej na adres:

7 Publiczne Gimnazjum im. B. Jańskiego w Winnicy Publiczne Gimnazjum im. B. Jańskiego w Winnicy ul. Pułtuska 19 A ul. Pułtuska 19 A 06-120 Winnica 06-120 Winnica z dopiskiem na kopercie z dopiskiem na kopercie Historyczno – literacki konkurs powiatowy Historyczno – literacki konkurs powiatowy lub faksem – tel./fax.: (023) 6914078 lub faksem – tel./fax.: (023) 6914078

8 4. Termin składania zgłoszeń mija 24 marca 2009 r. Decyduje data dotarcia przesyłki na w.w. adres lub fax. Zgłoszenia nadesłane w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane. 5. Konkurs odbędzie się 31 marca 2009 r. o godz. 10:00 na terenie Publicznego Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Winnicy.

9 6. Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Winnicy oceni prace i przyzna miejsca od pierwszego do trzeciego.

10 7. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Winnicy zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli, przygotowujących uczniów, do uczestniczenia w pracach komisji oceniającej wyniki konkursu. Warunkiem przyjęcia do tejże komisji jest wypełnienie zgłoszenia zawartego w i przysłanie go wraz ze zgłoszeniami uczniów.

11 8. Ogłoszenie wyników nastąpi 7 kwietnia 2009 r. na stronie internetowej Publicznego Gimnazjum im. B. Jańskiego w Winnicy: www.gim-winnica.oswiata.org.pl 9. Nagrody zostaną wręczone 16 kwietnia 2009 r. o godz. 10:00 na terenie Publicznego Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Winnicy.

12 10. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 11. Laureaci trzech pierwszych miejsc oprócz pamiątkowych dyplomów otrzymają także nagrody rzeczowe. 12. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatora.

13 V. Kontakt W razie wątpliwości dotyczących organizacji konkursu bliższych informacji udziela: W razie wątpliwości dotyczących organizacji konkursu bliższych informacji udziela: mgr Anna Walesiak Publiczne Gimnazjum Publiczne Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Winnicy im. Bogdana Jańskiego w Winnicy ul. Pułtuska 19A ul. Pułtuska 19A 06-120 Winnica 06-120 Winnica tel./fax.: (023) 691-40-78 tel./fax.: (023) 691-40-78 a-walesiak@gazeta.pl a-walesiak@gazeta.pl

14 KARTA ZGŁOSZENIOWA Imię i nazwisko ucznia:……………………………………… Klasa:…………………………….. Szkoła:…………………………………………..……………… ……………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. Opiekun (osoba przygotowująca ucznia):…………………………………………………… …………………………………………………... (pieczątka szkoły i podpis osoby zgłaszającej)

15 OŚWIADCZENIE UCZNIA Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz publikowanie przez Publiczne Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Winnicy z siedzibą przy ul. Pułtuskiej 19A w Winnicy, naszych danych osobowych wyłącznie w celu organizacji historyczno – literackiego konkursu powiatowego Wokół Juliusza Słowackiego zorganizowanego przez Publiczne Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Winnicy. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz publikowanie przez Publiczne Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Winnicy z siedzibą przy ul. Pułtuskiej 19A w Winnicy, naszych danych osobowych wyłącznie w celu organizacji historyczno – literackiego konkursu powiatowego Wokół Juliusza Słowackiego zorganizowanego przez Publiczne Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Winnicy. …………………………………………… …………………………………………… (data) (podpis) (data) (podpis)

16 OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz publikowanie przez Publiczne Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Winnicy z siedzibą przy ul. Pułtuskiej 19A w Winnicy, naszych danych osobowych wyłącznie w celu organizacji historyczno – literackiego konkursu powiatowego Wokół Juliusza Słowackiego zorganizowanego przez Publiczne Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Winnicy. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz publikowanie przez Publiczne Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Winnicy z siedzibą przy ul. Pułtuskiej 19A w Winnicy, naszych danych osobowych wyłącznie w celu organizacji historyczno – literackiego konkursu powiatowego Wokół Juliusza Słowackiego zorganizowanego przez Publiczne Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Winnicy. …………………………………………… …………………………………………… (data) (podpis) (data) (podpis)

17 KARTA ZGŁOSZENIOWA NA HISTORYCZNO-LITERACKI KONKURS POWIATOWY WOKÓŁ JULIUSZA SŁOWACKIEGO DLA NAUCZYCIELI – CZŁONKÓW KOMISJI Imię i nazwisko nauczyciela:………………………………………………… Szkoła:……………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… …………………………………………………... (pieczątka szkoły i podpis w/w nauczyciela)

18 WYBRANA LITERATURA: 1) Gierowski Józef Andrzej, Historia Polski 1764-1864, W-wa 1984. 2) Kizwalter Tomasz, 1831–1904, [w:] Historia Polski, tom 11 Polska 1831–1939, Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 2007, s. 11-38. 1831–1939, Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 2007, s. 11-38. 3) Makowski Stanisław, Juliusz Słowacki, W-wa 1980. 4) Rymkiewicz Jarosław Marek, Słowacki. Encyklopedia, W-wa 2004. 5) Sudolski Zbigniew, Słowacki. Opowieść biograficzna, W-wa 1978. 6) Wielcy Polacy, tom 16 Juliusz Słowacki. Geniusz słowa, wydaw. DeAgostini, W-wa 2007. 7) inne monografie o podobnej tematyce oraz podręcznik dla klasy III gimnazjum Juliusz Słowacki: Balladyna, Grób Agamemnona, Hymn (Smutno mi, Boże), Testament mój.

19 Z A P R A S Z A M Y !


Pobierz ppt "HISTORYCZNO – LITERACKI KONKURS POWIATOWY WOKÓŁ JULIUSZA SŁOWACKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google