Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY WYPEŁNIANIA KART OCENY MERYTORYCZNO-TECHNICZNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY WYPEŁNIANIA KART OCENY MERYTORYCZNO-TECHNICZNEJ"— Zapis prezentacji:

1 ZASADY WYPEŁNIANIA KART OCENY MERYTORYCZNO-TECHNICZNEJ
ZASADY WYPEŁNIANIA KART OCENY MERYTORYCZNO-TECHNICZNEJ. NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W PRZYZNAWANIU PUNKTACJI. DEFINICJE KRYTERIÓW OCENY. Wrocław, 22 listopada 2005 r. KATARZYNA JĘDRUCH Dział Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Szkolenie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej oraz ze środków budżetu państwa i budżetu województwa w ramach projektu „Organizacja i prowadzenie szkoleń dla Paneli Ekspertów i Komisji Oceny Projektów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

2 CZĘŚĆ WSPÓLNA WSZYSTKICH KART OCENY MERYTORYCZNO-TECHNICZNEJ Priorytet: Działanie: Nr ewidencyjny (według SIMIK) Tytuł projektu Wnioskodawca : Wnioskowana kwota z EFRR: Data wpłynięcia wniosku :   Kryterium I,II, i V - W przypadku niepoprawnie przeprowadzonej analizy ekonomicznej, finansowej i braku spójności informacji zawartych we wniosku z informacjami zawartymi w załącznikach Panel Ekspertów żąda od beneficjenta poprawy w terminie 10 dni roboczych. W przypadku niedostarczenia w tym terminie poprawek – Panel Ekspertów odrzuca wniosek. Kryterium III i IV - W przypadku stwierdzenia braku zasadności zaproponowanych rozwiązań technologicznych oraz kosztów kwalifikowanych, Panel Ekspertów odrzuca projekt LP KRYTERIA TAK NIE UZASADNIENIE I Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu II Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu III  Zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie IV Zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych V Spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku

3 Działanie 1.4. Rozwój kultury i turystyki
Nr Kryteria Waga Max. wynik Formularz wniosku Przyznana punktacja Uzasadnienie I Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPORR, innych programów finansowanych ze środków UE oraz z innych źródeł 1 4 D7/SW II Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej) 2 8 D10/SW III Wpływ projektu na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru na którym będzie realizowany projekt (tworzenie miejsc pracy, wzrost liczby turystów). Priorytetowo będą traktowane projekty dotyczące rozwoju turystyki 16 D6/E2/ SW IV Poprawność wskaźników E2/SW V Wykonalność techniczna SW VI Priorytetowo będą traktowane projekty zgodne z Narodowym Planem Rozwoju Kultury lub Narodową Strategią Rozwoju Turystyki D6/SW VII Obiekty znajdujące się na liście dziedzictwa narodowego przystosowane do celów kultury i turystyki D6 VIII Kompleksowość i wieloaspektowość projektów ( w szczególności kompleksowość projektów w aspektach dotyczących rozwoju turystyki i kultury IX Dotychczasowa aktywność beneficjenta w sferze turystyki i kultury D6/D8 Maksymalna liczba punktów 56* * Projekt otrzymuje ocenę pozytywną w przypadku uzyskania co najmniej 60% max. liczby punktów tzn.33,6.

4 Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska
Lp. Kryteria Waga Max. wynik Formularz wniosku Przyznana punktacja Uzasadnienie I Wpływ na realizację zobowiązań akcesyjnych w obszarze ochrony środowiska   3 12 D6/SW II Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPORR, Funduszu Spójności, oraz finansowanymi z innych źródeł 1 4 D7/SW III Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej) 2 8 D10/SW IV Efektywność kosztowa projektu 16 SW V Poprawność wskaźników E2/SW VI Wykonalność techniczna VII Kompleksowe projekty, w tym realizowane wspólnie przez więcej niż jedną jednostkę samorządu terytorialnego D9 Maksymalna liczba punktów 56* * Projekt otrzymuje ocenę pozytywną w przypadku uzyskania co najmniej 60% max. liczby punktów tzn.33,6.

5 Działanie 3.1: Obszary wiejskie
Działanie 3.2: Obszary podlegające restrukturyzacji (karta dot. tylko projektów środowiskowych) Lp. Kryteria Waga Max. wynik Formularz wniosku Przyznana punktacja Uzasadnienie I Wpływ na realizację zobowiązań akcesyjnych w obszarze ochrony środowiska 3 12 D6/SW II Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPORR, Funduszu Spójności, oraz finansowanymi z innych źródeł 1 4 D7/SW III Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej) 2 8 D10/SW IV Efektywność kosztowa projektu 16 SW V Poprawność wskaźników E2/SW VI Wykonalność techniczna VII Kompleksowe projekty, w tym realizowane wspólnie przez więcej niż jedną jednostkę samorządu terytorialnego D6/D9 Maksymalna liczba punktów 56* * Projekt otrzymuje ocenę pozytywną w przypadku uzyskania co najmniej 60% max. liczby punktów tzn.33,6.

6 Działanie 3.1: Obszary wiejskie
Działanie 3.2: Obszary podlegające restrukturyzacji (karta dot. tylko projektów z zakresu turystyki i kultury ) Nr Kryteria Waga Max. wynik Formularz wniosku Przyznana punktacja Uzasadnienie I Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPORR, innych programów finansowanych ze środków UE oraz z innych źródeł 1 4 D7/SW II Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej) 2 8 D10/SW III Wpływ projektu na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru na którym będzie realizowany projekt (tworzenie miejsc pracy, wzrost liczby turystów). Priorytetowo będą traktowane projekty dotyczące rozwoju turystyki 16 D6/E2/ SW IV Poprawność wskaźników E2/SW V Wykonalność techniczna SW VI Zgodność z regionalnymi lub lokalnymi programami rozwoju w zakresie kultury i turystyki D6/SW VII Obiekty znajdujące się na liście dziedzictwa narodowego przystosowane do celów kultury i turystyki D6 VIII Kompleksowość i wieloaspektowość projektów ( w szczególności kompleksowość projektów w aspektach dotyczących rozwoju turystyki i kultury IX Dotychczasowa aktywność beneficjenta w sferze turystyki i kultury D6/D8 Maksymalna liczba punktów 52* * Projekt otrzymuje ocenę pozytywną w przypadku uzyskania co najmniej 60% max. liczby punktów tzn.31,2.

7 Poddziałanie 3.3.1.: Rewitalizacja obszarów miejskich
Nr Kryteria Waga Max. wynik Formularz wniosku Przyznana punktacja Uzasadnienie I Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej) 2 8 D10/SW II Wpływ projektu na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru na którym będzie realizowany projekt oraz tworzenie miejsc pracy. 4 16 D6/E2/SW III Poprawność wskaźników 1 E2/SW IV Wykonalność techniczna SW V Polityki horyzontalne F1,F2,F3 VI Kompleksowe projekty oddziaływujące zarówno na sferę gospodarczą, jak i społeczną D6/SW/ Lokalny Program Rewitalizacji VII Komplementarność z działaniami realizowanymi ze środków EFS dla osób chcących podnieść kwalifikacje lub zagrożonych utratą zatrudnienia w ramach ZPORR oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wspieranych w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich , a także działań w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL na terenach objętych rewitalizacją D7/SW Maksymalna liczba punktów 52** * Projekt otrzymuje ocenę pozytywną w przypadku uzyskania co najmniej 60% max. liczby punktów tzn.31,2.

8 Poddziałanie 3.3.2. : Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych
Nr Kryteria Waga Max. wynik Formularz wniosku Przyznana punktacja Uzasadnienie I Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPORR, innych programów finansowanych ze środków UE oraz z innych źródeł 1 4 D7/SW II Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej) 2 8 D10/SW III Znaczący wpływ ekonomiczny projektu na rozwój lokalny 16 D6/E2/ SW IV Poprawność wskaźników E2/SW V Wykonalność techniczna VI Polityki horyzontalne F1,F2,F3 VII Kompleksowe projekty oddziaływujące zarówno na sferę gospodarczą, jak i społeczną D6/SW/ Lokalny Program Rewitalizacji VIII Lokalizacja w pobliżu osi komunikacyjnych D6/SW Maksymalna liczba punktów 52** * Projekt otrzymuje ocenę pozytywną w przypadku uzyskania co najmniej 60% max. liczby punktów tzn.31,2.

9 PRZYKŁADY NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW W PRZYZNAWANIU PUNKTACJI
Nr Kryteria Waga Max. wynik Ekspert A Ekspert B Ekspert C I Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPORR, innych programów finansowanych ze środków UE oraz z innych źródeł 1 4 3 2 II Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej) 8 6 III Znaczący wpływ ekonomiczny projektu na rozwój lokalny 16 15 12 IV Poprawność wskaźników V Wykonalność techniczna VI Polityki horyzontalne VII Kompleksowe projekty oddziaływujące zarówno na sferę gospodarczą, jak i społeczną VIII Lokalizacja w pobliżu osi komunikacyjnych Maksymalna liczba punktów 52

10 DEFINICJE KRYTERIÓW OCENY MERYTORYCZNO-TECHNICZNEJ
(wg wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dot. Studium Wykonalności) KOMPLEMENTARNOŚĆ Projekt zgłaszany do realizacji może stanowić element szerszego przedsięwzięcia. Dotyczy to zarówno powiązań z projektami realizowanymi ze środków unijnych, jak i krajowych, czy innych zagranicznych, które w jakikolwiek sposób są komplementarne z proponowanym projektem lub mogą mieć jakikolwiek wpływ na jego realizację. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU I WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA Opis stanu aktualnego organizacji wdrażającej projekt oraz sposób, w jaki projekt będzie funkcjonować po zakończeniu realizacji wraz z finansowaniem jego utrzymania. Każdy z projektów finansowanych ze środków EFRR musi funkcjonować w okresie długoterminowym. Beneficjent jest zobowiązany do utrzymania projektu przez co najmniej 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji. ANALIZA TECHNICZNA I/LUB TECHNOLOGICZNA Powinna wykazać, że zaproponowane rozwiązanie jest: -wykonalne pod względem technicznym i/lub technologicznym;   -zgodne z najlepszą praktyką w danej dziedzinie;    -optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkowników; -przedstawia optymalny stosunek jakości do ceny. ANALIZA EKONOMICZNA Efekty dla społeczeństwa wygenerowane przez projekt (np. tworzenie miejsc pracy, wzrost liczby turystów) i odnieść je do niezbędnych nakładów inwestycyjnych. ANALIZA FINANSOWA Rentowność projektu, wymagania w zakresie finansowania zewnętrznego, przychody z opłat od użytkowników oraz przepływy finansowe związane z projektem. POPRAWNOŚĆ WSKAŹNIKÓW Wskaźniki osiągnięcia celów projektu (produkty i rezultaty) muszą być adekwatne do zakresu rzeczowego projektu. Ich wartość w kolejnych latach powinna być podawana według stanu istniejącego w danym roku.


Pobierz ppt "ZASADY WYPEŁNIANIA KART OCENY MERYTORYCZNO-TECHNICZNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google