Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Legnica, 24 czerwca 2008 r. 1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 9-10 października.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Legnica, 24 czerwca 2008 r. 1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 9-10 października."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Legnica, 24 czerwca 2008 r. 1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 9-10 października 2008 r. Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych Jadwiga Biszkont Pracownik Działu Priorytetów RPO nr 6, 7, 8 oraz ZPORR Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.rpo.dolnyslask.pl

2 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego2 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego2 PODSTAWY 1.Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8.12.2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozp. Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dot. EFRR, EFS oraz FS oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR –szczególnie art. 8 2.Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 wraz z Załącznikiem –Księga Identyfikacji Wizualnej NSS 3.Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie informacji i promocji 4.Poradnik dla Beneficjenta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z wyłączeniem Działania 1.1 i 1.2 oraz Priorytetu 10 –rozdział 16 5.Zapisy wniosku o dofinansowanie projektu – pkt K oraz umowy o dofinansowanie projektu - § 16 Wrocław, 9-10 października 2008 r.

3 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego3 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 Art. 8 Obowiązki beneficjentów w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do opinii publicznej (oraz art. 9): 1.Tablica pamiątkowa (widoczna i dużych rozmiarów) w terminie do 6 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu, który spełnia następujące warunki: - wkład publiczny przekracza 500 000 - projekt dotyczy zakupu środków trwałych lub finansowania robót infrastrukturalnych/budowlanych 2. Na tablicy podaje się: - rodzaj i tytuł operacji - logo Unii Europejskiej - odniesienie do Unii Europejskiej - odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - hasło określone przez IZ 3. Tablica informacyjna w każdym miejscu realizacji projektu, który spełnia warunki jak wyżej. Tablicę informacyjną zastępuje się pamiątkową po zakończeniu realizacji projektu. 4. Beneficjent informuje w sposób wyraźny o fakcie, że realizowany projekt jest współfinansowany z EFRR. łącznie informacje te zajmują co najmniej 25% pow. tablicy Wrocław, 9-10 października 2008 r.

4 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego4 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego4 Rozdział 16 Informacja i promocja: 1. Obowiązkowe logotypy i informacje: - logo Unii Europejskiej spełniające normy określone w zał. I do Rozp. Komisji 1828/2006 oraz odniesienie do Unii Europejskiej - informacja o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego - herb Województwa Dolnośląskiego - informacja o współfinansowaniu projektu z innych źródeł, jeśli występują - nazwa inwestycji (nazwa projektu lub inne sformułowanie określające przedmiot inwestycji). Poradnik dla Beneficjenta w ramach RPO WD: Wrocław, 9-10 października 2008 r.

5 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego5 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego5 Obowiązkowe informacje: Wrocław, 9-10 października 2008 r. Zgodnie z uwagami Komisji Europejskiej, w projekcie Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w działaniach informacyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach RPO WD dodany został zapis o stosowaniu hasła: Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska Hasło powinno być stosowane obowiązkowo na dużych materiałach tj. tablicach informacyjnych i promocyjnych, billboardach, plakatach, banerach itp. oraz opcjonalnie na innych materiałach drukowanych takich jak dokumenty programowe, broszury, ulotki, informacje prasowe, reklamy i ogłoszenia prasowe itp. Hasło powinno zostać umieszczone w dowolnym miejscu materiału, jednak poza ciągiem znaków graficznych. Powyższa zmiana została zawarta w projekcie Strategii Komunikacji oraz w Księdze Identyfikacji Wizualnej NSS.

6 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego6 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego6 Poradnik dla Beneficjenta w ramach RPO WD: Wrocław, 9-10 października 2008 r. Zabronione jest: - pozbawianie znaków graficznych jakichkolwiek elementów składowych w wersji podstawowej (np. stosowanie logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego bez podpisu), - stosowanie innych kolorów czcionek niż wskazane w Księdze znaku NSS, - zmiana, zniekształcenie proporcji znaków graficznych i ich elementów, - stosowanie agresywnych lub wielobarwnych teł, - używanie skrótów UE, EFRR, NSS i RPO WD

7 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego7 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego7 Wrocław, 12 czerwca 2008 r. 2. Rozmieszczenie znaków określa Księga Identyfikacji Wizualnej NSS (www.funduszeeuropejskie.gov.pl - zakładka Promocja i szkolenia) 3. Dokumenty, na których należy stosować oznaczenia: - korespondencja w sprawie projektu z wykonawcami, instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie RPO WD - umowy z pracownikami zatrudnionymi w ramach projektu lub opis stanowisk takich pracowników - umowy z wykonawcami i dokumentacja przetargowa - ogłoszenia na wybór wykonawców, nabór personelu w ramach projektów - materiały konferencyjne, multimedialne, broszury i ulotki - materiały prasowe - strony internetowe zawierające informację o projekcie - oznaczenia sprzętu i urządzeń zakupionych w ramach projektu oraz wszystkich pozostałych instrumentów stosowanych przy realizacji projektu - wszystkie pozostałe instrumenty stosowane przy realizacji projektu, dla których nie określono specyficznych wymagań w wytycznychwww.funduszeeuropejskie.gov.pl Poradnik dla Beneficjenta w ramach RPO WD: Wrocław, 9-10 października 2008 r.

8 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego8 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego8 4. Instrumenty informacyjne: 1) Tablica informacyjna: - inwestycja infrastrukturalna/budowlana (budowa, przebudowa, modernizacja dróg, budynków, kanalizacji, sieci wodociągowych, ścieżka rowerowa, itp.) - wielkość dostosowana do wartości projektu, jednak nie mniejsza niż: a) dla inwestycji o wartości powyżej 500 000 EUR – 200cm wys. x 250cm szer. b) dla inwestycji o wartości do 500 000 EUR – 70cm wys. x 90cm szer. c) dla inwestycji o wartości poniżej 100 000 EUR – 25cm wys. x 30cm szer. Wartość projektu określa się na podstawie kursu euro obowiązującego w dniu podpisania umowy o dofinansowanie projektu. - logotypy wraz z hasłem RPO WD: Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska Poradnik dla Beneficjenta w ramach RPO WD: Wrocław, 9-10 października 2008 r.

9 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego9 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego9 - hasło promocyjne dla RPO WD: Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska - informacja o współfinansowaniu, np. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013; - informacja o finansowaniu projektu z innych źródeł, jeżeli występują, np. oraz z budżetu państwa i/lub z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego; - nazwa inwestycji (nazwa projektu /inne sformułowanie określające przedmiot inwestycji) - informację o całkowitej wartości projektu oraz wartości dotacji ze środków Unii Europejskiej - nazwę beneficjenta Tablicę umieszcza się w miejscu widocznym np. na początku i na końcu drogi, przy bramie wjazdowej na miejsce prac, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. Poradnik dla Beneficjenta w ramach RPO WD: Wrocław, 9-10 października 2008 r.

10 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego10 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego10 5) Plakietka informacyjna -oznakowanie maszyn, urządzeń oraz inny rodzaj sprzętu ruchomego i wyposażenia - wymiary min. 5 cm wys. x 10 cm szer. - powinna być czytelna - logotypy, informacja o współfinansowaniu Poradnik dla Beneficjenta w ramach RPO WD: Wrocław, 9-10 października 2008 r.

11 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego11 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego11 Poradnik dla Beneficjenta w ramach RPO WD: 6) Tablica pamiątkowa: - tablice informacyjne powinny zostać zastąpione tablicą pamiątkową po rzeczowym zakończeniu realizacji projektu - projekt dotyczący zakupu środków trwałych lub finansowania robót infrastrukturalnych/budowlanych - całkowity wkład publiczny przekracza 500 000 EUR - widoczna i dużych rozmiarów - min. 70 x 90 cm - umieszcza się na stałe na min. 5 lat w terminie do 6 miesięcy od zakończenia realizacji projektu - logotypy, informacja o współfinansowaniu, hasło promocyjne dla RPO WD oraz nazwa inwestycji, nazwa beneficjenta - napisy trwałe i czytelne - kolory nieagresywne - tablica informacyjna może pozostać tablicą pamiątkową Wrocław, 9-10 października 2008 r.

12 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego12 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego12 Wzór tablicy informacyjnej/pamiątkowej: Wrocław, 9-10 października 2008 r.

13 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego13 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego13 Wzór tablicy informacyjnej/pamiątkowej: Wrocław, 24-25 września 2008 r.

14 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego14 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego14 Uwagi: 6) Stosowanie tablic pamiątkowych dla wybranych inwestycji: - dla inwestycji drogowych powinny być montowane na początku i na końcu drogi. Zamiast dwóch tablic można zamontować jedną tablicę dwustronną, - w przypadku budowy, remontu, modernizacji całych budynków, tablice pamiątkowe powinny być umieszczone na zewnątrz budynku, - dla modernizacji pomieszczeń lub części obiektu, tablica pamiątkowa powinna znaleźć się w części, której dotyczył projekt. Wielkość tablicy pamiątkowej będzie w tych przypadkach uzależniona od warunków powierzchniowych i może być mniejsza od wymaganej. - dla wszystkich innych inwestycji infrastrukturalnych, gdzie niemożliwe lub niecelowe byłoby umieszczenie tablicy o wymiarach 70 cm x 90 cm, należy umieścić tabliczkę z czytelną informacją o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz zawierającą wszystkie wymagane dla tablic elementy o minimalnych wymiarach 25 cm x 30 cm. Wrocław, 24-25 września 2008 r.

15 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego15 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego15 6) Stosowanie tablic pamiątkowych dla wybranych inwestycji cd.: - w przypadku zakupu maszyn czy innego rodzaju sprzętu ruchomego należy zamieścić plakietkę informacyjną w postaci naklejki. - dla inwestycji rozproszonych np. na obszarze kilku gmin, istnieje możliwość umieszczenia jednej tablicy pamiątkowej, na której znajdzie się informacja o miejscach realizacji projektu w kilku gminach. W przypadku gdy są to miejsca identyfikowalne (np. remont niezależnych budynków oddalonych od siebie) należy umieścić kilka tablic w zależności od ilości obiektów. - dla wszystkich pozostałych inwestycji, nie opisanych powyżej należy stosować odpowiednie oznaczenia, z zachowaniem elementów wymaganych dla materiałów promocyjnych Uwagi: Wrocław, 24-25 września 2008 r.

16 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego16 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego16 Punkty informacyjno-kontaktowe w regionie: Instytucja Zarządzająca RPO WD zapewnia wszystkim Beneficjentom oraz potencjalnym Beneficjentom możliwość uzyskania informacji nt. RPO WD w punktach informacyjno-kontaktowych: telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz podczas wizyt w punkcie, a także za pośrednictwem strony internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.www.rpo.dolnyslask.pl Beneficjenci z Województwa Dolnośląskiego będą mieli do dyspozycji regionalną sieć informacyjną, składającą się z 7 punktów rozmieszczonych w województwie oraz Punkt Informacyjno-Kontaktowy ds. ZPORR i RPO WD funkcjonujący w Urzędzie Marszałkowskim. Instytucja, która zapewni udzielanie informacji o RPO WD w wyznaczonych punktach informacyjno- kontaktowych w regionie zostanie wyłoniona w procedurze udzielenia zamówienia publicznego –przetarg nieograniczony. Dane adresowe punktów będą dostępne na stronie www.rpo.dolnyslask.pl oraz w materiałach informacyjnych –planowo w trzecim kwartale 2008 roku.www.rpo.dolnyslask.pl Wrocław, 24-25 września 2008 r.

17 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Legnica, 24 czerwca 2008 r. 17 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego17 Dziękuję za uwagę Jadwiga Biszkont (071) 776 95 28 jadwiga.biszkont@umwd.pl Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław www.rpo.dolnyslask.pl Wrocław, 9-10 października 2008 r.


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Legnica, 24 czerwca 2008 r. 1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 9-10 października."

Podobne prezentacje


Reklamy Google