Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Rajsku ID grupy: 98/85_p_g1 Opiekun: Anna Zimna Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Znaczenie demokracji- wybory.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Rajsku ID grupy: 98/85_p_g1 Opiekun: Anna Zimna Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Znaczenie demokracji- wybory."— Zapis prezentacji:

1

2 Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Rajsku ID grupy: 98/85_p_g1 Opiekun: Anna Zimna Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Znaczenie demokracji- wybory samorządowe w szkole Semestr/rok szkolny: Semestr I / 2010/2011

3 SKŁAD NASZEJ GRUPY Czajkowska Wiktoria Filipiak Adam
Grzelak Aleksandra Jakubek Małgorzata Kowalska Katarzyna Krakus Natalia Kucharska Patrycja Monka Hubert Miller Justyna Powązka Kamil Strojwąs Marta Świerek Martyna Wojciechowski Mateusz

4 DEMOKRACJA Słowo demokracja pochodzi z języka greckiego od słów demos, co znaczy lud oraz kratos – władza. Demokracja jest formą ustroju politycznego, w której obywatele (naród) sprawują rządy bezpośrednio albo też za pomocą wybranych przez siebie przedstawicieli. W tak rozumianej definicji podmiotem ustroju demokratycznego jest naród, czyli zbiorowość wszystkich obywateli danego państwa. Ona to ustanawiając swoich przedstawicieli, lub też wypowiadając się w sposób bezpośredni, kształtuje porządek polityczny i społeczny, ustanawia prawa i je egzekwuje. Sam termin „demokracja” prawdopodobnie znalazł się w użyciu już w V wieku p.n.e. Przyjmuje się, że po raz pierwszy zastosował go grecki historyk Herodot.

5 Początki ustroju demokratycznego sięgają starożytnej Grecji
Początki ustroju demokratycznego sięgają starożytnej Grecji. To właśnie tutaj narodził się najczęściej występujący dziś ustrój polityczny. Od czasów starożytnych w społeczeństwie zaszło wiele zmian. Wykształciły się nowe klasy i grupy społeczne, przestała dominować arystokracja. Ta nieustanna ewolucja wpływała też na kształt demokratycznego ustroju. Był on przez szereg wieków doskonalony.

6

7 POZYTYWNE STRONY: NA POCZĄTKU NASZEJ PRACY DOWIEDZIELIŚMY SIĘ JAKIE SĄ POZYTYWNE I NEGATYWNE STRONY DEMOKRACJI 1. Zapewnienie wolności i swobód obywatelskich. 2. Jawne, wolne, otwarte głosowanie (np. wybór prezydenta, wybory parlamentarne). 3. Wolność słowa. 4. Respektowanie podstawowego pakietu Praw Człowieka. 5. Prowadzenie polityki zagranicznej (brak izolacji). 6. Uznawanie naszego rządu za legalny i zgody z prawem przez inne państwa. 7. Możliwość uczestnictwa w paktach (NATO EU).

8 Negatywne strony: 1. Zawiły i nieczytelny system prawny. 2. Trudności w zarządzaniu i administracji ( instytucje publiczne nie współpracują ) 3. Powolne nieskutecznie podejmowanie decyzji (dwuizbowy parlament ) 4. Ogromne wydatki związane z prowadzeniem działalności urzędów i biur poselskich. 5. Nieefektywne wykorzystywanie zasobów ludzkich i kapitału. 6. Brak współpracy między stronnictwami politycznymi. 7. Brak koordynacji między ministerstwami.

9 Wybory Wybory to proces, w którym obywatele wybierają spośród zgłoszonych kandydatów swoich przedstawicieli do organów władzy. Jest to podstawowy mechanizm demokracji. Wybory są też powszechnie przyjętym sposobem doboru organów władzy w mniejszych zbiorowościach – we wszelkiego rodzaju stowarzyszeniach, spółkach, komisjach, partiach itp. Podstawową metodą dokonywania wyborów jest głosowanie. W Polsce ustawa określająca sposób przeprowadzania konkretnych wyborów nazywana jest albo ordynacją wyborczą, albo ustawą o wyborze np. prezydenta RP.

10 W Polsce odbywają się następujące wybory:
1.Wybory prezydenckie. 2.Wybory parlamentarne. 3.Wybory samorządowe. 4.Wybory do Parlamentu Europejskiego.

11 1.Wybory prezydenckie poniżej są informacje na temat wyborów prezydenckich , parlamentarnych oraz samorządowych . Wiadomości na ten temat znaleźliśmy w niezawodnym internecie … Wybory prezydenta odbywają się w Polsce co 5 lat, chyba że z jakiegoś powodu kadencja prezydenta zakończy się szybciej. Ta sama osoba może sprawować urząd prezydenta jedynie przez dwie kadencje. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 35 lat, nie są pozbawieni praw wyborczych do Sejmu i zbiorą przynajmniej 100 tysięcy podpisów osób popierających ich kandydaturę. Czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy pełnoletni obywatele Polski, również ci zamieszkali na stałe za granicą (od 2000 roku mogą głosować również w drugiej turze).

12 Prezydentem zostaje ten kandydat, który otrzyma ponad połowę wszystkich ważnie oddanych głosów. Frekwencja wyborcza nie wpływa na ważność wyborów (trzeba dodać, iż w Polsce podczas wyborów prezydenckich jest ona najwyższa). W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej liczby głosów, dwa tygodnie później odbywa się II tura głosowania, w której uczestniczą dwaj kandydaci z największą liczbą głosów z I tury. Dla zwycięstwa w II turze wystarczy otrzymać więcej głosów, niż inny kandydat (co jednak też znaczy ponad połowę ważnie oddanych głosów, ponieważ głos jest ważny tylko gdy oddany na któregoś z tych dwóch kandydatów).

13 W III RP wybory prezydenckie przypadały jesienią, dopóki to nie zmieniło się z powodu śmierci Lecha Kaczyńskiego. Konstytucja RP wyborom Prezydenta RP poświęca artykuły , ustalając, że głosowanie powinno być powszechne, równe, bezpośrednie i tajne. Szczegółowe zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności określa ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544).

14 2.Wybory parlamentarne Wybory, w trakcie których obywatele w drodze głosowania wybierają swych przedstawicieli w parlamencie. Zasadnicze znaczenie dla kształtu politycznego parlamentu ma ordynacja wyborcza, a więc zbiór przepisów określający sposób przeliczania głosów na mandaty przedstawicielskie. Wybory parlamentarne w Polsce gdzie parlament jest dwuizbowy i składa się z Sejmu oraz Senatu, wybiera się posłów oraz senatorów. Wybory te odbywają się co cztery lata, chyba że zostaną zarządzone wybory przedterminowe (co przewiduje konstytucja w szczególnych przypadkach, np. kiedy kadencja zostanie skrócona na wniosek Sejmu lub Prezydenta Rzeczypospolitej.). Przebieg wyborów parlamentarnych w Polsce nadzoruje Państwowa Komisja Wyborcza.

15 3.Wybory samorządowe Wybory samorządowe w Polsce to wybory członków organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego: rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz (od 2002) jednoosobowych organów wykonawczych gmin - wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. W gminach liczących do mieszkańców wybory samorządowe odbywają się według ordynacji większościowej, w systemie większości względnej (w okręgach jednomandatowych według zasady FPTP, w okręgach wielomandatowych zgodnie z regułą Block Vote), natomiast w gminach liczących powyżej mieszkańców, a także w powiatach i województwach - według systemu proporcjonalnego, w którym głosy wyborców przelicza się na mandaty według reguły d'Hondta, preferującej duże ugrupowania. Obecny system wyborczy jest szeroko krytykowany jako centralistyczny i prowadzący do upolitycznienia organów samorządu terytorialnego.

16 Czynne i bierne prawo wyborcze
Wpisanie do rejestru wyborców jest formą urzędowego potwierdzenia posiadania praw wyborczych z uwzględnieniem faktu stałego zamieszkiwania na obszarze gminy. Przesłanką decydującą o posiadaniu biernego lub czynnego prawa wyborczego w wyborach samorządowych jest fakt stałego zamieszkiwania — w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 9 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz tekst jednolity ze zmianami). Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do danej rady ma, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1, każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze działania tej rady.

17 Nie mają prawa wybierania osoby: 1
Nie mają prawa wybierania osoby: 1.Pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym; 2.Pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu; 3.Ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania do danej rady. Nie mają prawa wybieralności osoby: 1.Karane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego; 2.Wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego. Prawa wybieralności nie ma obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim pozbawiony prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2006 r. sygn. akt K 9/05 art.6 ust.1 w zw. z art.5 ust.1 i art.7 ust.1 oraz art.6a ust.1 w zw. z art. 7 ust.1 jest niezgodny z Konstytucją.

18 4.Wybory do parlamentu europejskiego
Wybory do Parlamentu Europejskiego to akt wyboru, w drodze głosowania, przez obywateli 27 państw członkowskich Unii Europejskiej swych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego (euro deputowanych).

19 Wybory pięcioprzymiotnikowe
Cechy wyborów pięcioprzymiotnikowych: zasada tajności głosowania - głosowanie przebiega w odseparowaniu, jest anonimowe, a karty do urn wrzuca się osobiście, zasada bezpośredniości - wyborcy w drodze głosowania sami – bez żadnego pośrednictwa – przesądzają w sposób ostateczny i decydujący o składzie wybieranego organu. Wybory bezpośrednie określane są mianem wyborów jednostopniowych, w odróżnieniu od wyborów pośrednich, gdy głosowanie jest dwu- bądź wielostopniowe, zasada równości - każdy wyborca dysponuje jednakową liczbą głosów (równość formalna), o jednakowej wadze i znaczeniu (równość materialna),

20 zasada powszechności - zakaz stosowania cenzusów wyborczych, każdy obywatel ma zarówno czynne, jak i bierne prawo wyborcze, zasada proporcjonalności - każda z partii otrzymuje mandaty w stosunku proporcjonalnym do liczby uzyskanych głosów. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, iż "wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym", są więc pięcioprzymiotnikowe.

21 Wybory do Senatu natomiast "są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym". Wyboru senatorów dokonuje się według zasady większościowej, nie ma więc formalnego zastosowania zasada proporcjonalności. Nie ma natomiast wymagania, by były one równe. I rzeczywiście, w latach wybierano po 2 senatorów z każdego województwa (po 3 w województwie katowickim i warszawskim); tę samą liczbę mandatów obsadzano w województwie chełmskim (250 tys. mieszkańców) i w województwie gdańskim (1,5 mln mieszkańców), wybory nie były przeto równe w sensie równości materialnej. Wybory do Senatu były natomiast równe w sensie formalnym (każdy wyborca otrzymywał jedną kartę do głosowania i głosował tylko raz).

22 Z DUŻYM ZAINTERESOWANIEM OBSERWOWALIŚMY OSTATNIE WYBORY SAMORZĄDOWE

23 Wybory samorządowe (w Polsce) to wybory członków organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego: A także jednoosobowych organów wykonawczych gmin: wójtów, burmistrzów, prezydentów miast rad gmin, rad powiatów, sejmików województw

24 PKW ogłosiła na konferencji w nocy oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów samorządowych, która odbyła się 21 listopada. W sejmikach wojewódzkich najwięcej mandatów uzyskała PO - 222; PiS - 141, PSL - 93, a SLD - 85 mandatów; pozostałe komitety uzyskały 20 mandatów. Wbrew przewidywaniom w wyborach do sejmiku woj. dolnośląskiego komitety lokalne procentowo pokonały PO. W 11 województwach zwyciężyła PO. W sejmiku woj. świętokrzyskiego ponownie najwięcej mandatów będzie miało PSL. PiS obroniło pierwszą pozycję w sejmikach podkarpackim i lubelskim. W woj. dolnośląskim lokalne komitety - wbrew prognozom - uzyskały łącznie większe poparcie niż PO. Z kolei w podlaskim PiS i Platforma otrzymały tyle samo mandatów.

25 W wyborach do rad powiatów: PO zdobyła 1315 mandatów; PiS mandatów, PSL mandatów oraz SLD z 493 mandatów; pozostałe komitety uzyskały łącznie 2398 mandatów. W radach miast na prawach powiatu: PO zdobyła 600 mandatów, PiS - 365, SLD - 214, PSL - 8; pozostałe komitety W wyborach do rad gmin liczących powyżej 20 tys. mieszkańców: PO uzyskała 1138 mandatów; PiS mandaty, SLD - 377, PSL - 198; pozostałe komitety uzyskały łącznie 3093 mandaty. W wyborach do rad gmin liczących poniżej 20 tys. mieszkańców: PSL mandatów; PiS , PO - 981; SLD - 596; PPP - 6; pozostałe komitety mandatów. W skali kraju, w wyborach prezydentów miast, które rozstrzygnięte zostały w I turze, prezydentami zostało 8 przedstawicieli PO, 3 - PiS i 3 - SLD; w 37 miastach prezydentami zostali kandydaci innych komitetów wyborczych.

26 W wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów lokalne komitety wyborcze odniosły miażdżące zwycięstwo nad dużymi partiami - wynika z ogłoszonego przez PKW podsumowania oficjalnych wyników wyborów.

27 Ponowne głosowanie na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędzie się w 730 gminach i miastach 5 grudnia. W niedzielnych wyborach wybieranych będzie 402 wójtów, 273 burmistrzów oraz 55 prezydentów miast. 5 grudnia będą wybierani wójtowie w 574 gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, w 124 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, oraz burmistrzowie i prezydenci w 32 miastach na prawach powiatu.

28 W tym roku w naszym kraju odbyły się wybory samorządowe
W tym roku w naszym kraju odbyły się wybory samorządowe. Z całej Polski startowało 261 875 kandydatów, w tym 30,67% (80 330)kobiet i 69,33% (181 545)mężczyzn. Oto dane statystyczne:

29

30

31

32

33 Komitety oraz zarejestrowane listy

34 W Kaliszu był wybierany prezydent miasta
W Kaliszu był wybierany prezydent miasta. Oto informacje o kandydatach na urząd:

35 W Poznaniu w drugiej turze zwyciężył Ryszard Grobelny.

36 W Kaliszu wygrał Janusz Pęcherz z ponad 50-cio procentowym poparciem
W Kaliszu wygrał Janusz Pęcherz z ponad 50-cio procentowym poparciem. Obyło się bez drugiej tury.

37 W Koźminku wygrał Andrzej Miklas z prawie 60-cio procentowym poparciem.

38 W Opatówku zwyciężył Sebastian Wardęcki.

39 JAK PRZEPROWADZIĆ WYBORY?
Przygotowania Dobre przeprowadzenie wyborów - na przykład do samorządu szkolnego - zależy w dużym stopniu od ich starannego przygotowania. Trzeba dokładnie określić, jakie zasady będą w nich obowiązywały. Najlepiej spisać je w punktach (w ten sposób powstanie nasza ordynacja wyborcza), tak aby wszyscy mogli się z nimi zapoznać. W pierwszej kolejności należy zająć się następującymi kwestiami:

40 1.Wyznaczenie terminu wyborów (np. 21.09 w godzinach od 9 do 15).
2.Ustalenie, kto może brać udział w wyborach (np. wszyscy uczniowie naszej szkoły). 3.Określenie terminu zgłaszania kandydatów i warunków, jakie muszą oni spełnić (np. kandydować mogą jedynie uczniowie, którzy zbiorą dziesięć podpisów poparcia). 4.Powołanie komisji wyborczej i jej przewodniczącego (np. każda klasa deleguje do niej jednego przedstawiciela; tak utworzona komisja sama wybiera swego przewodniczącego) oraz ustalenie listy jej obowiązków (np. musi rejestrować kandydatów, sporządzić listy wyborców i karty do głosowania, pilnować porządku w czasie wyborów, obliczyć i ogłosić wyniki głosowania). Uwaga: w skład komisji wyborczej nie mogą wchodzić ci uczniowie, którzy kandydują w wyborach. Natomiast członkowie komisji mają prawo głosować tak samo jak wszyscy inni uczniowie.

41 5. Określenie czasu trwania i zasad prowadzenia kampanii wyborczej (np
5.Określenie czasu trwania i zasad prowadzenia kampanii wyborczej (np. kampania wyborcza trwa przez tydzień poprzedzający dzień głosowania; nikt nie ma prawa usuwać plakatów innych kandydatów; jeśli ktoś uważa, że jeden z kandydatów narusza w swej kampanii zasady funkcjonowania szkoły albo rozpowszechnia fałszywe informacje, zgłasza ten fakt do komisji wyborczej, która rozstrzyga spór). Uwaga: jeszcze przed wyborami trzeba ustalić, kto będzie odpowiedzialny za posprzątanie szkoły usunięcie plakatów, ulotek itp. 6.Komisja wyborcza musi przygotować przed wyborami: a) listy wyborców, to znaczy uczniów uprawnionych do głosowania (np. spisując wszystkie nazwiska z dzienników), b) karty do głosowania - muszą na nich zostać wypisane nazwiska wszystkich kandydatów, najlepiej w porządku alfabetycznym. Trzeba też zamieścić na nich informację, w jaki sposób wyborcy mają głosować, np. stawiając krzyżyk przy nazwisku kandydata, którego popierają, c) lokal wyborczy - powinno w nim być miejsce, w którym każdy wyborca będzie mógł dokonać wyboru w tajemnicy, oraz urna wyborcza, do której będą wrzucane wypełnione karty do głosowania.

42 W DNIU WYBORÓW 1.W trakcie głosowania w lokalu wyborczym przez cały czas muszą znajdować się członkowie komisji wyborczej. Sprawdzają oni tożsamość zgłaszających się wyborców (w dużych szkołach niezbędne może okazać się wprowadzenie obowiązku okazania legitymacji szkolnej, by wykluczyć ewentualne oszustwa) i wydają im karty do głosowania. Uwaga: głosować można wyłącznie osobiście, nikomu nie można przekazać swojego głosu. 2.Wyborcy potwierdzają otrzymanie karty, składając podpis przy swoim nazwisku na liście wyborczej. Każdy wyborca może głosować tylko raz i komisja może mu wydać tylko jedną kartę do głosowania (komisja nie przyjmuje żadnych tłumaczeń, np. zaznaczyłem nie tego kandydata, którego chciałem).

43 3.Po zamknięciu lokalu wyborczego komisja otwiera urnę (w czasie trwania głosowania nikomu nie wolno było tego robić, pod groźbą unieważnienia wyborów) i przystępuje do obliczania wyników. W pierwszej kolejności liczy, ile głosów zostało oddanych - skrupulatna komisja powinna porównać liczbę oddanych głosów z liczbą wydanych kart do głosowania - ta pierwsza nie może być większa od drugiej, jeśli jest większa, istnieje poważne podejrzenie, że ktoś dopuścił się fałszerstwa wyborczego. 4.Potem komisja oddziela głosy nieważne (te, na których zaznaczono więcej niż jednego kandydata bądź nie zaznaczono żadnego) i oblicza, ile ważnych głosów otrzymał każdy z kandydatów.

44 5. Na zakończenie swojej pracy spisuje i ogłasza wyniki wyborów
5.Na zakończenie swojej pracy spisuje i ogłasza wyniki wyborów. Taki komunikat powinien zawierać następujące informacje: a) liczbę oddanych głosów, b) liczbę głosów nieważnych, c) wyniki uzyskane przez wszystkich kandydatów w kolejności od najlepszego do najgorszego, d) wskazanie, którzy z kandydatów wygrali wybory (np. weszli w skład władz samorządu). 6.Dobrze by było, gdyby wyborcy mieli prawo wnosić protesty do komisji wyborczej (instancją odwoławczą mógłby być dyrektor szkoły albo nauczyciel opiekujący się samorządem), jeśli uważają, że w trakcie wyborów doszło do naruszenia zasad, co mogło mieć wpływ na wyniki. Dopiero po rozpatrzeniu takich protestów komisja ogłaszałaby, że wyniki wyborów są ważne. 

45 JAWNE CZY TAJNE? Nie wszystkie sprawy warto rozstrzygać za pomocą skomplikowanej procedury wyborczej. Gdy na przykład musicie zdecydować, jakie przedstawienie ma przygotować wasza klasa na święto szkoły, wystarczy przeprowadzić głosowanie jawne. Wyznaczona osoba pyta zebranych: "Kto jest za daną propozycją?". Uczniowie popierający ją podnoszą ręce, a sekretarz zlicza głosy. Następnie poddaje kolejno pod głosowanie inne propozycje. Wygrywa ta propozycja, którą poparło najwięcej osób. Gdy głosujący mają do wyboru tylko dwie możliwości (na przykład przygotować przedstawienie czy nie), wtedy osoba prowadząca głosowanie zadaje kolejno trzy pytania: kto jest za (przygotowaniem przedstawienia)?, kto jest przeciw?, kto się wstrzymał od głosu? Jeśli liczba głosów za wnioskiem jest większa niż przeciw - uważa się, że propozycja została przyjęta.

46 Jeśli liczba głosów za i przeciw jest równa, można przeprowadzić powtórne głosowanie lub przyjąć inną metodę podejmowania decyzji (np. decyzję podejmie wychowawca klasy albo samorząd klasowy). Gdy istnieje podejrzenie, że uczniowie w głosowaniu jawnym nie będą głosowali zgodnie z własnymi przekonaniami (np. ze strachu czy wstydu), należy przeprowadzić głosowanie tajne. Uczniowie piszą na niepodpisanych karteczkach „tak“, „nie“ albo „nie wiem“. Sekretarz zbiera te karteczki i zlicza liczbę głosów za i przeciw, ogłaszając następnie wyniki głosowania.

47 PRZYGOTOWANIE WYBORÓW W NASZEJ SZKOLE

48 Statut na tym etapie naszej pracy przeglądaliśmy statut naszej szkoły
STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W RAJSKU (fragmenty) Organy Zespołu Szkół §7 Organami Zespołu są: 1.Dyrektor Zespołu, 2. Rada Pedagogiczna, 3. Rada Rodziców, 4. Samorząd Uczniowski,

49 §16 Samorząd Uczniowski:
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie zespołu. Jest on jedyną reprezentacją uczniów. 2. Zasady funkcjonowania Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w drodze głosowania. Uchwalony regulamin musi być zgodny ze statutem zespołu. 3. Uczniowie mają obowiązek przestrzegania uchwał i zarządzeń Samorządu oraz prawo do odwoływania go jeśliby nie spełniał powierzonych mu obowiązków.

50 4. Samorząd ma prawo do: a) zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami, b) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, c) organizacji życia szkolnego w taki sposób aby zachować właściwą proporcję pomiędzy czasem przeznaczonym na naukę a rozwojem właściwych zainteresowań, d) organizowania imprez kulturalnych, turystycznych oraz rozrywkowych w porozumieniu z dyrektorem, e) pośredniczenia z własnej inicjatywy bądź na prośbę kolegów w rozwiązywaniu trudności z poszczególnymi uczniami, f) udzielania poręczenia za ucznia, któremu ma być wymierzona kara

51 g) współdecydowania o podziale pomocy materialnej oraz podziale wspólnie wypracowanych środków, h) uczestniczenia w tworzeniu i realizacji programu wychowawczego Zespołu, i) wyrażenia opinii do oceny pracy nauczyciela, j) współuczestniczenia w tworzeniu wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

52 ORDYNACJA WYBORCZA PRZEDSTAWIONĄ ORDYNACJĘ OPRACOWALIŚMY WSPÓŁPRACUJĄC Z SAMORZĄDEM NASZEJ SZKOŁY
ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO § 1 Organy wybieralne SU: Zarząd SU, Przedstawiciele Samorządów Klasowych oraz Opiekun SU wybierani są co roku w październiku. Wybory do organów SU są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe. § 2 Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły.

53 § 3 Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na: a
§ 3 Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na: a. stałego członka Zarządu SU – posiada każdy uczeń szkoły, b. Przedstawiciela Samorządu Klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy, c. Opiekuna SU – posiada każdy członek rady pedagogicznej. § 4 Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na 3. godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca. Przedstawicielem Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów.

54 § 5 Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU oraz Opiekuna SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza w skład której wchodzi 1 losowo wybrany przedstawiciel każdej klasy, który nie jest kandydatem.  § 6  Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na 3 tygodnie przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków należy: a. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów, b. określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem wyborów,

55 Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:
c. przygotowanie wyborów, d. ogłoszenie terminu i miejsca wyborów, e. przeprowadzenie wyborów, f. obliczenie głosów, g. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników. § 7  Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób: 1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 2 tygodni przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów i według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą. 2. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU oraz na Opiekuna SU umieszczone są w kolejności alfabetycznej.

56 3. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom Komisji, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej. 4. Opiekunem SU zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów. 5. Członkami Zarządu SU zostaje pierwszych 4 osób, które otrzymało największą liczbę głosów. 6. Przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU. 7. Wiceprzewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.

57 8. Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistniej trudność w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające. § 8 1.Mandat członka Zarządu SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w razie: a. rezygnacji, b. końca kadencji, c. po ukończeniu nauki w szkole. 2.Mandat Opiekuna SU wygasa w razie: c. odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej

58 3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji: a
3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji: a. w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego – samorząd klasowy powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory, b. w miejsce stałych członków Zarządu SU - Zarząd SU powołuje osoby pełniące obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, c. w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne, d. w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU – Zarząd SU w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, a w tym czasie obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo dyrektor szkoły.

59 Ta strona została stworzona z myślą o was, drodzy internauci !
Ta strona została stworzona z myślą o was, drodzy internauci !

60 Kandydaci Tutaj przedstawiamy naszych kandydatów , którzy zechcieli startować na członków samorządu szkolnego … Adam Filipiak Patrycja Kucharska

61 Maciej Pawlak Natalia Parużak

62 Sara Strzałka Marcin Narodowiec

63 PLAN MARKETINGOWY Określiliśmy swoje potrzeby finansowe związane z:
1.Miejscem do pracy np. dotyczy to określonego pomieszczenia np. szkolnego bądź innego; 2. Materiałami koniecznymi do zorganizowania i przeprowadzenia wyborów: a. materiały biurowe ( papier, pisaki, nożyczki, tusz do drukarki, ksera etc.) oraz inne niezbędne materiały jak np. ksero – określiliśmy też liczbę poszczególnych materiałów- znając ceny jednostkowe będziemy mogli oszacować koszty; b. sprzęt: komputer, drukarka etc.; 3. Sprzętem do wyposażenia lokalu wyborczego i samym lokalem wyborczym (stoły, krzesła, urna, parawany etc.); 4. Organizowaniem reklamy (plakaty, ulotki itp.).

64 Tworząc plan finansowy musimy odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania :
-Co jest nam niezbędne? -Jak możemy to pozyskać? -Skąd możemy to pozyskać? -Jaką kwotą dysponujemy? -Ile potrzebujemy pieniędzy? -Skąd możemy pozyskać brakujące środki finansowe (w przypadku, gdy taka sytuacja będzie miała miejsce)? -Czy możemy użyć tańszych zamienników etc.? Po takiej analizie koniecznym wydaje się odniesienie się do zagadnień: -jak oszczędzać pieniądze – czy można zmniejszyć koszty, jeśli tak to w jakich obszarach; -skąd pozyskać potrzebne fundusze?

65 Po podliczeniu koszty kampanii wyborczej wyniosły : 3590 PLN

66 Plakaty (kampania wyborcza) na zdjęciach przedstawiamy plakaty i ulotki każdego z 6 kandydatów
1. Adam Filipiak

67 2.Patrycja Kucharska

68 3.Marcin Narodowiec

69 4.Natalia Parużak

70 5.Maciej Pawlak

71 6.Sara Strzałka

72 Ulotki (kampania wyborcza) ulotki także zostały zrobione do kampanii wyborczej

73

74 CZĘŚĆ NASZEJ GRUPY PODCZAS PRZYGOTOWYWANIA KAMPANII WYBORCZEJ

75 KARTA DO GŁOSOWANIA 75

76 Lokal wyborczy lokal wyborczy został zrobiony przez nas , wybory te odbyły się już pod koniec naszej pracy te zdjęcia można także obejrzeć na naszej stronie internetowej, o której wspominaliśmy już wcześniej.

77

78

79 W myśl hasła „Nie bądź durny idź do urny” wszyscy uczniowie wzięli udział w głosowaniu i zostali wybrani następujący kandydaci:

80 Zastępca przewodniczącego
Adam Filipiak Przewodniczący Patrycja Kucharska Zastępca przewodniczącego

81 Natalia Parużak Sekretarz I Maciej Pawlak Skarbnik

82 Sara Strzałka Sekretarz II Marcin Narodowiec Sekretarz III

83

84 BIBLIOGRAFIA www.prawo.egospodarka.pl www.wikipedia.pl www.sejm.gov.pl
portalsamorzadowy.pl

85


Pobierz ppt "Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Rajsku ID grupy: 98/85_p_g1 Opiekun: Anna Zimna Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Znaczenie demokracji- wybory."

Podobne prezentacje


Reklamy Google