Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czynniki lokalizacji działalności gospodarczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czynniki lokalizacji działalności gospodarczej"— Zapis prezentacji:

1 Czynniki lokalizacji działalności gospodarczej
-definicje -klasyfikacje

2 Wprowadzenie czynniki (lokalizacji) – elementy ekonomiczne wpływające na wielkość nakładów inwestycyjnych i kosztów produkcji lokalizowanych obiektów lokalizacja (łac. locare - umieścić) – umiejscowienie działalności gospodarczej; w praktyce odnosi się do procedury wyboru miejsca dla określonej działalności gospodarczej działalność gospodarcza – obejmuje produkcję wyrobów i (lub) świadczenie usług, dokonuje się w przedsiębiorstwach (podmiotach gosp. działających na własny rachunek, w celu osiągnięcia zysku i ponoszących ryzyko i odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa i stosunkami rynkowymi )

3 Co można lokalizować? produkcja przemysłowa (zakłady)
produkcja rolna (uprawy) produkcja leśna (uprawy) obiekty usługowe obiekty handlowe infrastruktura techniczna budownictwo mieszkaniowe obiekty rekreacji inne rodzaje działalności gospodarczej

4 Grupy miejsc lokalizacji inwestycji (wg Maradony)
punktowe, np. lotniska, parki przemysłowe liniowe, np. szlaki komunikacyjne strefowe, np. duże aglomeracje

5 Stopnień przydatności różnych miejsc do danej funkcji
uwarunkowania wewnętrzne – cechy samego terenu uwarunkowania zewnętrzne – sytuacja istniejąca w otoczeniu terenu

6 Walory użytkowe każdego miejsca
walory popytu, czyli atrakcyjność danej lokalizacji ze względu na możliwość zbytu produkowanych towarów (informacji, usług)  liczba i zdolność nabywcza konsumentów oraz łączność konsument – działalność gospodarcza walory zasobów to możliwości uzyskania w danym miejscu warunków niezbędnych do określonej działalności  teren i jego zagospodarowanie, zasoby pracy, surowce, urządzenia, energia, zasoby przyrody

7 Rodzaje lokalizacji (wg czynników)
przymusowa – wpływ określonych czynników jest rozstrzygający zależna – częściowy wpływ określonych czynników niezwiązana – niewielki wpływ czynników

8 Rodzaje czynników lokalizacji (ujęcie syntetyczne)
środowiskowe przestrzenne ekonomiczne społeczno – kulturowe polityczne prawno – administracyjne techniczno - technologiczne

9 Reguła koherencji lokalizacyjnej
jedna z głównych zasad gospodarki przestrzennej pojedyncza jednostka produkcyjna powinna być z tą regułą zgodna „Właściwa działalność na właściwym miejscu” czyli każdej działalności opowiada właściwe miejsce Każdemu miejscu odpowiada właściwa działalność

10 Czynniki lokalizacji zakładów przemysłowych
baza surowcowa rynek zbytu transport zasoby wodne zasoby pracy baza energetyczna pozostałe

11 Czynniki lokalizacji działalności usługowej
koncepcja bazy ekonomicznej (funkcje miasta, funkcje miastotwórcze) teoria ośrodków centralnych (rozmieszczenie, hierarchia) rozwój gospodarczy

12 Czynniki lokalizacji agrofirm
przyrodnicze  warunki glebowo - klimatyczne  rzeźba powierzchni  biosfera ekonomiczne  zewnętrzne, np. popyt, ceny, komunikacja, konkurencja  wewnętrzne, np. siła robocza, środki produkcji,

13 Czynniki lokalizacji przedsiębiorstwa [Bergin, Egan,1964]
Łatwość naboru siły roboczej Dogodne powiązania z rynkiem Możliwość nabycia nieruchomości Koszty robocizny Łatwość nabycia surowców Słabszy wpływ związków zawodowych Lokalne możliwości kooperacji Siedziba dyrekcji Klimat Koszty transportu Dostatek mocy Centrum specjalnego przemysłu Urządzenia transportowe Decentralizacja działalności Korzystna struktura podatków Pomoc finansowa

14 Czynniki lokalizacji przedsiębiorstwa [Brenke, 1996]
Bliśkosc rynku zbytu Środki wspierające działalność gospodarcza Koszty robocizny Kwalifikacje siły roboczej Bliskość autostrady Bliskość dostawców Koszty energii Usługi miejscowych banków Bliskość instytutów badawczych Komunikacja miejska mieszkania Zaplecze medyczne Połączenia lotnicze Ponadregionalne polaczenia kolejowe Propozycja kulturalna Możliwości wypoczynkowe

15 Czynniki lokalizacji przedsiębiorstwa [Domański 2001]
Bliskość głównych dróg Współpraca ze strony gminy Dogodne położenie Pozytywne postawy ludzi wobec pracy Niskie koszty pracy Łatwość pozyskania wykwalifikowanych robotników Dostępność informacji o terenie Łatwość pozyskania wykwalifikowanych specjalistów Niewielka skłonność do strajków Ulgi podatkowe ze strony rządu Dostępność tanich budynków Pozytywne doświadczenia innych firm Brak wojowniczych organizacji związkowych Bliskość źródeł zaopatrzenia w surowce, materiały lub części Dostępność usług zaspokajających potrzeby pracowników firmy

16 Czynniki lokalizacji przedsiębiorstwa [Grabow, Henckel, Hollbach - Gromig]
twarde [mierzalne, wpływ bezpośredni]  ekonomiczne  obiektywne np. podaż powierzchni produkcyjnej miękkie [trudno mierzalne, wpływ pośredni]  pozaekonomiczne  subiektywne np. możliwość spędzania wolnego czasu

17 Bariery lokalizacji produkcji
przeszkody uniemożliwiające, utrudniające lub ograniczające prowadzenie działalności gospodarczej na danym obszarze podział:  bariery zasobowe/instrumentalne  bariery naturalne /demograficzne /infrastrukturalne /społeczne /polityczno – administracyjne

18 Bibliografia Fierla I., Lokalizacja przemysłu, PWE, Warszawa 1987
Kortus B., Wstęp do geografii przemysłu, PWN, Warszawa 1986 Wieloński A., Teoretyczne podstawy lokalizacji działalności gospodarczej, UW WGiSR, Warszawa 2007 Budner W., Lokalizacja przedsiębiorstw, AE, Poznań 1999.

19 Dziękuję za uwagę Olga Brodawka


Pobierz ppt "Czynniki lokalizacji działalności gospodarczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google