Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STAN REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W ZAKRESIE DZIAŁAŃ WDRAŻANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Luty 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STAN REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W ZAKRESIE DZIAŁAŃ WDRAŻANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Luty 2012."— Zapis prezentacji:

1 STAN REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W ZAKRESIE DZIAŁAŃ WDRAŻANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Luty 2012

2 Wojewódzki Urząd Pracy kontynuował w roku 2011 realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W dniu 17 lutego 2011r. WUP ogłosił nowe konkursy na dofinansowanie projektów w ramach PO KL, które dotyczyły następujących Poddziałań: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie; 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw: konkurs zamknięty A1 Wsparcie szkoleniowo – doradcze dla przedsiębiorstw; konkurs otwarty A2 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób pracujących; 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie: konkurs otwarty A1 Szkolenia i usługi doradcze drogą do wyboru nowego zawodu i nowych umiejętności zawodowych; konkurs otwarty A2 Wsparcie dla pracodawców i pracowników pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne; 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności.

3 W dniu 27 września 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił konkursy zamknięte na realizację projektów innowacyjnych testujących: w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich: Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia, w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki: Metody i mechanizmy zapewnienia udziału w podwyższaniu kwalifikacji w formach pozaszkolnych pracowników przedsiębiorstw nieposiadających wykształcenia ponadgimnazjalnego/ pracowników przedsiębiorstw z zasadniczym wykształceniem zawodowym. Nabór wniosków prowadzony był w okresie od 2 listopada do 2 grudnia 2011 r.

4 Do Wojewódzkiego Urzędu Pracy wpłynęło łącznie 359 wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w tym: Poddziałanie 8.1.1 – 267 wniosków (w tym 98 w ramach konkursu A1 – wsparcie dla przedsiębiorstw oraz 169 wniosków w ramach konkursu A2 – wsparcie osób pracujących); Poddziałanie 8.1.2 – 41 projektów (w tym 31 w ramach konkursu A1 – wsparcie dla rolników oraz 10 w ramach konkursu A2 – wsparcie dla pracowników dotkniętych zwolnieniami z przyczyn dotyczących zakładów pracy); 12 wniosków Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Poddziałania 6.1.2; 5 wniosków w ramach Poddziałania 8.1.3; 34 wnioski na realizację projektów innowacyjnych (27 w ramach Priorytetu VI oraz 7 w ramach Priorytetu VIII). Wszystkie wnioski zostały poddane weryfikacji formalnej, w wyniku której: 321 wniosków skierowano do oceny merytorycznej, 34 odrzucono z powodu stwierdzonych uchybień, 4 zostały wycofane przez Beneficjentów.

5 Wojewódzki Urząd Pracy zakończył proces zawierania umów z Beneficjentami, których projekty zostały rekomendowane do dofinansowania. Ogółem w 2011 roku podpisane zostały 84 umowy o łącznej wartości 58.498.589,13 zł, w tym: 11 umów na realizację projektów w ramach Poddziałania 6.1.2 o łącznej wartości 5.236.874,32 zł; 57 umów na dofinansowanie projektów w Poddziałaniu 8.1.1 na łączną kwotę 39.877.858,48 zł, z których: 30 projektów o łącznej wartości 22.738.882,55 zł adresowanych jest do pracujących osób dorosłych zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji, 27 umów ukierunkowanych jest na wzmocnienie konkurencyjności pracowników przedsiębiorstw, a przeznaczona na ten cel kwota wynosi 17.138.975,93 zł. 14 umów na wsparcie w ramach Poddziałania 8.1.2 dla rolników i pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi oraz pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne o wartości 11.861.499,33 zł. 2 umowy na realizację Poddziałania 8.1.3 na kwotę 1.521.997,00 zł.

6 39.877.858,48 zł 11.861.499,33 zł 1.521.997 zł 5.236.874,32 zł Liczba i wartość zawartych umów wg stanu na dzień 5 grudnia 2011 r. W ramach podpisanych umów realizowanych jest szereg kursów i szkoleń dostosowujących kwalifikacje mieszkańców regionu do potrzeb rynku pracy. Największym zainteresowaniem osób pozostających bez zatrudnienia oraz pracujących cieszyły się: Wykaz zawartych umów wraz z charakterystyką oferowanego wsparcia w ramach poszczególnych projektów został zamieszczony na stronie internetowej www.wup.kielce.pl/pokl.www.wup.kielce.pl/pokl

7 a)Szkolenia i kursy dające kwalifikacje w atrakcyjnych, poszukiwanych na rynku zawodach wytwórczo - usługowych: szkolenia branży spożywczo – gastronomicznej: cukiernik, rzeźnik, wędliniarz, piekarz, kelner, szkolenia dla spawaczy, obejmujące znajomość różnorodnych, nowoczesnych technik spawalniczych stosowanych w tym zawodzie, kursy dla operatorów maszyn i urządzeń budowlanych: koparko – ładowarek, maszyn drogowych, suwnic, żurawi przenośnych, wózków widłowych z uprawnieniami europejskimi, kursy branży kosmetycznej, wizażu, fryzjerskie, kursy w branży turystyczno – hotelarskiej, kurs prawa jazdy kat. C, prawo jazdy kat. C+E, kwalifikacje wstępne, ADR – kurs przewozu materiałów niebezpiecznych, kurs prawo jazdy kat. D, kwalifikacje wstępne, kurs operator ciężkich maszyn i urządzeń budowlanych oraz maszyn do robót drogowych, Rusztowania budowlano montażowe, kurs obsługi suwnic, żurawi, wózków podnośnikowych z dodatkowymi uprawnieniami do wymiany butli z gazem, kursy dla opiekunów osób starszych, w tym połączone z animacją czasu wolnego, kursy w zakresie nowoczesnych technologii wykończeniowych w budownictwie, dla dekarzy, monterów instalacji i urządzeń sanitarnych, szkolenia dla sprzedawców, magazynierów, obsługi kas fiskalnych etc; chirurgia dróg żółciowych, laparoskopowe techniki w leczeniu otyłości, techniki laparoskopowe w leczeniu choroby refleksowej przełyku i przepukliny rozworu przełykowego przepony, techniki laparoskopowe w chirurgii jelita grubego, techniki małoinwazyjne w chirurgii gruczołów dokrewnych. nowe technologie – sterowniki PLC, Kursy: specjalistyczny z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

8 b.Projekty w zakresie doskonalenia zawodowego, rozszerzające kompetencje i uprawnienia w ramach posiadanych zawodów: specjalista ds. ubezpieczeń; Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ochotniczych straży pożarnych; szkolenia w zakresie energetyki odnawialnej; zaawansowane szkolenia dla księgowych, pracowników działów kadr i rozwoju zasobów ludzkich, specjalistów w zakresie rozliczania ubezpieczeń ZUS itp., marketing turystyczny i obsługa ruchu turystycznego, specjalistyczne szkolenia dla inżynierów w zakresie m.in. obsługi programu AUTOCAD, kurs Administratora REDHAT Linux, Kurs oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna. Szkolenia: G1, G2, G3 z BHP, kurs masażu WELLNESS&SPA; Szkolenia cpr-kurs resuscytacji krążeniowo-oddechowej, dry suit- wykorzystanie skafandra suchego, wreck diving nurkowanie na zatopionych obiektach, night diving- nurkowanie nocne i w ograniczonej widoczności, navi daving- nawigacja podwodna, deep diving- adaptacja do wysokich ciśnień panujących na znacznych głębokościach, ice diving- nurkowanie pod lodem, rescue- rozszerzony kurs ratowniczy i autoratownictwa wodnego, instruktor- kurs dający uprawnienia do prowadzenia komercyjnych nurkowań szkoleniowych, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, szkolenia dla menadżerów, specjalistów ds. zarządzania zmianą gospodarczą w zakresie efektywnych form pracy i wynagradzania, szkolenia dla windykatorów, pracowników działów egzekucji i controllingu; sanitariusz i opieka medyczna, profesjonalne szkolenia informatyczne, w tym dla administratorów sieci komputerowych i grafików komputerowych, szkolenia dla kosztorysantów budowlanych oraz w zakresie zarządzania jakością, audytu cieplnego budynków, wydawania świadectw energetycznych, szkolenia dla specjalistów w zakresie zamówień publicznych.

9 W roku 2011 kontynuowana była realizacja projektów w trybie systemowym w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych przez wszystkie Powiatowe Urzędy Pracy. W dniu 5 kwietnia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy podpisał aneksy do umów na dofinansowanie projektów systemowych Poddziałania 6.1.3 z Powiatowymi Urzędami Pracy. Łączna wartość realizowanych projektów w roku bieżącym wynosi 30.088.350,00 zł, z czego 29.492.800,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a aktywizowanych jest blisko 4.150 osób bezrobotnych, którzy korzystają ze staży, przygotowania zawodowego dorosłych, prac interwencyjnych, środków na podjęcie działalności gospodarczej, doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych osób bezrobotnych do pracodawców.

10 Zawarte umowy umożliwiły objęcie wsparciem ponad 16 tys. mieszkańców województwa: 4.149 osób bezrobotnych zaktywizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach szkoleń, staży, przygotowania zawodowego dorosłych, prac interwencyjnych, przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej; doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych osób bezrobotnych do pracodawców; 9.664 osób pracujących, w tym 4.510 pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstw w regionie; 1.250 rolników oraz osób objętych zwolnieniami monitorowanymi; 975 osób w ramach Poddziałania 8.1.3; 112 pracowników Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Poddziałania 6.1.2.

11 Wysoki poziom kontraktacji i efektywności w ramach dotychczas zrealizowanych działań, sprawne wydatkowanie i rozliczanie płatności w ramach umów podpisanych przez Wojewódzki Urząd Pracy i Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego przyczyniły się do tego, iż województwo świętokrzyskie znalazło się w grupie 8 regionów, którym przyznano w roku 2011 dodatkowe środki z puli krajowej rezerwy wykonania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota, jaką przyznano województwu w ramach krajowej rezerwy wykonania wynosi ponad 34 mln euro. Dodatkowo z danych udostępnionych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wynika m.in., iż świętokrzyskie osiągnęło najwyższy w kraju wskaźnik liczby pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych (18.936 osób) – stawia to nasz region na I miejscu pod względem efektywności w obszarze Adaptacyjność. Również w Priorytecie VI PO KL województwo zajmuje I miejsce w kraju w aktywizacji osób młodych do 25 roku życia, a pod względem kontraktacji i wykorzystania alokacji 2007-2013 znajduje się na IV pozycji.

12 POZIOM WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OD POCZĄTKU JEGO REALIZACJI Od roku 2008, który zapoczątkował realizację PO KL, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach wpłynęło ogółem 1.617 wniosków o dofinansowanie projektów, w tym na Poddziałania: 6.1.1– 289, 6.1.2– 52, 6.1.3– 55, 6.2–135, 8.1.1–874, 8.1.2–147, 8.1.3– 15, oraz 50 wniosków na realizację projektów innowacyjnych w ramach Działań 6.1 i 8.1.

13 W wyniku oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków od początku wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy zawarł 393 umowy o dofinansowanie projektów:

14 Zakontraktowana dotychczas kwota przekracza 575 mln zł, a poziom kontraktacji wszystkich dostępnych środków przekroczył już 85 %, co stawia to nasze województwo w ścisłej czołówce w kraju pod względem wykorzystania alokacji na realizację Programu. Poziom kontraktacji od początku realizacji PO KL:

15 Dzięki zawartym umowom kompleksowym wsparciem objętych zostanie blisko 100 tys. mieszkańców województwa: Skorzystają oni z różnorodnych forma wsparcia – w tym przede wszystkim ze szkoleń, profesjonalnego doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, staży, subsydiowanego zatrudnienia oraz dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 6.1.1/6.1.345288 6.1.2423 6.21752 8.1.142136 8.1.1 innow.30 8.1.27184 8.1.31775

16 Na bieżąco weryfikowane są wnioski o płatność składane przez beneficjentów. W 2011 roku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy wpłynęło ogółem 1.527 wniosków o płatność, których wartość, po ich zatwierdzeniu, wyniosła ponad 124,5 mln zł, natomiast od początku wdrażania Programu ich liczba wynosi blisko 5 tys. na kwotę przekraczającą 438,6 mln zł. Pracownicy WUP przeprowadzają kontrole prawidłowości realizacji projektów – w 2011 roku zweryfikowano prawidłowość realizacji 193 projektów realizowanych na podstawie umów zawartych z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, natomiast od początku wdrażania programu przeprowadzono ponad 500 kontroli.

17


Pobierz ppt "STAN REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W ZAKRESIE DZIAŁAŃ WDRAŻANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Luty 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google