Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REALIZACJA DZIAŁAŃ WDRAŻANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Waldemar Bujała.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REALIZACJA DZIAŁAŃ WDRAŻANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Waldemar Bujała."— Zapis prezentacji:

1 REALIZACJA DZIAŁAŃ WDRAŻANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Waldemar Bujała Kierownik Wydziału Polityki Rynku Pracy

2 Na mocy uchwały nr 285/07 Zarządu Województwa z dnia 16 maja 2007r. Wojewódzki Urząd Pracy pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia dla następujących Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

3 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Działanie to obejmuje następujące Poddziałania: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych; 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

4 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Działanie to obejmuje następujące Poddziałania: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

5 Działania realizowane przez WUP adresowane są do: osób pozostających bez zatrudnienia, bez konieczności posiadania statusu osób bezrobotnych; osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy; osób pracujących, chcących podwyższać i uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe; pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstw w regionie; osób odchodzących z rolnictwa i chcących podjąć zatrudnienie w sektorach pozarolniczych Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

6 Na wdrażanie ww. Działań w latach 2007 – 2013 Wojewódzki Urząd Pracy dysponuje łączną kwotą 156.369.030 Euro, w tym: 81.636.960 Euro na Działanie 6.1, 81.636.960 Euro na Działanie 6.1, 17.920.310 Euro na Działanie 6.2, 17.920.310 Euro na Działanie 6.2, 56.811.760 Euro na Działanie 8.1. 56.811.760 Euro na Działanie 8.1. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

7 Rok 2008 W odpowiedzi na pierwsze konkursy ogłoszone w roku 2007, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy wpłynęło łącznie 486 wniosków o dofinansowanie projektów: 134 wnioski o realizację projektów w ramach Działania 6.1.1;134 wnioski o realizację projektów w ramach Działania 6.1.1; 17 wniosków Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Działania 6.1.2;17 wniosków Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Działania 6.1.2; 13 wniosków Powiatowych Urzędów Pracy o dofinansowanie projektów w trybie systemowym Działania 6.1.3;13 wniosków Powiatowych Urzędów Pracy o dofinansowanie projektów w trybie systemowym Działania 6.1.3; 79 wniosków w ramach Działania 6.2;79 wniosków w ramach Działania 6.2; 191 wniosków o dofinansowanie w Działaniu 8.1.1;191 wniosków o dofinansowanie w Działaniu 8.1.1; 50 wniosków w ramach Działania 8.1.2;50 wniosków w ramach Działania 8.1.2; 2 wnioski o realizację projektów w ramach Działania 8.1.3.2 wnioski o realizację projektów w ramach Działania 8.1.3. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

8 Rok 2008 131 umów 159.104.051,41 zł, w tym na Poddziałania: Spośród 370 wniosków, które zostały pozytywnie ocenione, Dyrektor WUP podpisał łącznie, w ramach alokacji na rok 2008, łącznie 131 umów na realizację projektów o łącznej wartości 159.104.051,41 zł, w tym na Poddziałania: 6.1.1 – 25 umów na kwotę 16.509.860,28 zł;6.1.1 – 25 umów na kwotę 16.509.860,28 zł; 6.1.2 – 15 umów o wartości 6.121.708,21 zł;6.1.2 – 15 umów o wartości 6.121.708,21 zł; 6.1.3 – 13 umów na realizację projektów systemowych o łącznej wartości 56.601.206,93 zł;6.1.3 – 13 umów na realizację projektów systemowych o łącznej wartości 56.601.206,93 zł; 6.2 – 20 umów o wartości 25.445.374,76 zł;6.2 – 20 umów o wartości 25.445.374,76 zł; 8.1.1 – 41 umów na kwotę 42.449.007,57 zł;8.1.1 – 41 umów na kwotę 42.449.007,57 zł; 8.1.2 – 16 umów o łącznej wartości 11.483.896,66 zł;8.1.2 – 16 umów o łącznej wartości 11.483.896,66 zł; 8.1.3 – 1 umowę na kwotę 492.997 zł.8.1.3 – 1 umowę na kwotę 492.997 zł. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

9 Z projektów realizowanych na podstawie zawartych umów w roku 2008 skorzystało ponad 32 tys. mieszkańców naszego województwa: 18 tys. osób pracujących, 18 tys. osób pracujących, 13,7 tys. osób pozostających bez zatrudnienia, w tym 9,8 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne (w ramach projektów systemowych PUP); 13,7 tys. osób pozostających bez zatrudnienia, w tym 9,8 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne (w ramach projektów systemowych PUP); zostanie również udzielone ponad 419 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej; zostanie również udzielone ponad 419 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej; Powiatowe Urzędy Pracy zatrudniły 47 nowych pośredników pracy i 45 doradców zawodowych. Powiatowe Urzędy Pracy zatrudniły 47 nowych pośredników pracy i 45 doradców zawodowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

10 Podstawowe rodzaje projektów, realizowane na podstawie umów w roku 2008, to: szkolenia zawodowe (realizowane przede wszystkim w zawodach najbardziej poszukiwanych przez pracodawców i wymagających uzupełnienia kadr na poszczególnych poziomach specjalizacji), kursy językowe (język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski na różnych poziomach zaawansowania) realizowane w połączeniu z usługą indywidualnego doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy, staże i praktyki zawodowe dla osób pozostających bez zatrudnienia, w tym zarejestrowanych jako bezrobotne, dotacje dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, projekty badawcze, odnoszące się do aktualnych i przewidywanych tendencji w zakresie zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje na regionalnym i lokalnych rynkach pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

11 W dniu 27 stycznia 2009 roku Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił nowe konkursy naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działań: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, Nabory wniosków o dofinansowanie projektów prowadzone były do dnia 31 marca 2009 roku.. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

12 287 Liczba wniosków o dofinansowanie projektów, jakie wpłynęły do WUP w odpowiedzi na ogłoszone konkursy wyniosła 287, w tym: 7 7 wniosków dotyczących Poddziałanie 6.1.2; 14 14 wniosków dotyczących projektów systemowych w Poddziałaniu 6.1.3); 208 208 wniosków na Poddziałanie 8.1.1; 54 54 wnioski w ramach Poddziałania 8.1.2; 4 4 wnioski dotyczące Poddziałania 8.1.3; Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

13 Wojewódzki Urząd Pracy w roku 2009 podpisał 75 umów o dofinansowanie projektów, w tym w ramach Działań: –6.1.2 – 7 umów o łącznej wartości 1.906.305,00 zł; –8.1.1 – 32 umowy o wartości 22.534.506,93 zł; –8.1.2 – 20 umów na kwotę 16.172.831,23 zł; –8.1.3 – 2 umowy o wartości 1.513.563,80 zł. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

14 Równolegle wszystkie Powiatowe Urzędy Pracy realizują projekty systemowe w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Wojewódzki Urząd Pracy podpisał z 14 urzędami umowy o sumarycznej wartości 81.215.541,02 zł. Obecnie beneficjenci systemowi finalizują realizację projektów, z których korzystać mogą osoby zarejestrowane jako bezrobotne ze wszystkich powiatów województwa. Obecnie beneficjenci systemowi finalizują realizację projektów, z których korzystać mogą osoby zarejestrowane jako bezrobotne ze wszystkich powiatów województwa. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

15 Łączna wartość zawartych umów wynosi 123.342.720,1 zł, co umożliwiło objęcie wsparciem w ramach realizowanych projektów ponad 21.5 tys. mieszkańców regionu, w tym: 12 tys. osób bezrobotnych w ramach projektów realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy,12 tys. osób bezrobotnych w ramach projektów realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy, 3,9 tys. pracujących osób dorosłych, chcących podwyższać kwalifikacje;3,9 tys. pracujących osób dorosłych, chcących podwyższać kwalifikacje; 2,4 tys. pracowników przedsiębiorstw,2,4 tys. pracowników przedsiębiorstw, 3 tys. osób odchodzących z rolnictwa.3 tys. osób odchodzących z rolnictwa. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

16 W ramach realizacji Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Wojewódzki Urząd Pracy opracował własny projekt systemowy pt. Od diagnozy do prognozy – potrzeby gospodarki a jakość kapitału ludzkiego w województwie świętokrzyskim. Wartość projektu wynosi 1.000.000 zł. Projekt został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym przez Instytucję Pośredniczącą – Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego i jest wdrażany zgodnie z zasadami realizacji, przyjętymi w drodze Uchwały Zarządu Województwa nr 1667/09 z dnia 22.04.2009 r. Wykonawcą projektu, wyłonionym w drodze udzielonego zamówienia publicznego, jest Konsorcjum Profile Sp. z o.o. oraz firma ARC Rynek i Opinia w Warszawie. Umowa na realizację projektu została podpisana w dniu 27 listopada 2009 roku. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

17 W wyniku realizacji ww. projektu zostanie opracowanych 10 raportów umożliwiających bieżące monitorowanie lokalnych rynków pracy oraz prognozowanie popytu na pracę: 1.Raport nt. kierunków rozwojowych i planów inwestycyjnych przedsiębiorców; 2.Analiza obecnej oferty edukacyjnej, kierunków kształcenia i planów rozwojowych szkół wyższych w regionie; 3.Raport nt. kierunków kształcenia i planów rozwojowych szkół ponadgimnazjalnych w regionie świętokrzyskim; 4.Analiza oferty szkoleniowej na świętokrzyskim rynku pracy; 5.Określenie stanu kompetencji i potrzeb rozwojowych studentów szkół wyższych w regionie; 6.Określenie stanu kompetencji, potrzeb rozwojowych oraz ścieżki rozwoju zawodowego osób bezrobotnych w regionie; 7.Określenie stanu kompetencji i potrzeb rozwojowych pracowników; 8.Diagnoza przyczyn i motywów wewnętrznej i zagranicznej migracji zarobkowej oraz charakteru mobilności regionalnej pracowników; 9.Raport nt. planów inwestycyjnych oraz potencjału rozwojowego JST oraz ich przewidywanego popytu na kompetencje pracowników; 10.Raport końcowy podsumowujący wyniki przeprowadzonych badań i analiz oraz wskazujący na pożądane kierunki zmian i rozwoju zasobów ludzkich. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

18 Umowy zawarte od początku realizacji Programu umożliwiają objęcie wsparciem ponad 53,5 tys. mieszkańców województwa: 25,7 tys. osób pozostających bez zatrudnienia, w tym 21,8 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy;25,7 tys. osób pozostających bez zatrudnienia, w tym 21,8 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy; 24,3 tys. osób pracujących, w tym pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstw w regionie;24,3 tys. osób pracujących, w tym pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstw w regionie; 3 tys. osób odchodzących z rolnictwa.3 tys. osób odchodzących z rolnictwa. udzielonych zostało ponadto 419 dotacji dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą.udzielonych zostało ponadto 419 dotacji dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

19 W październiku 2009 roku Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił konkurs zamknięty na dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących realizację projektów innowacyjnych testujących, zgodnych z tematem Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50 +. Nabór wniosków prowadzony był w terminie od 20.10.2009r. do 20.11.2009r. W odpowiedzi na konkurs do WUP wpłynęło łącznie 6 wniosków o dofinansowanie projektów. Kwota na realizację projektów w ramach konkursu wynosi 1.500.000 zł. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

20 Wojewódzki Urząd Pracy, pełniąc rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia, realizuje bieżące zadania w zakresie: Kontroli realizacji zawartych umów;Kontroli realizacji zawartych umów; Obsługi finansowej projektów;Obsługi finansowej projektów; Monitorowania i sprawozdawczości;Monitorowania i sprawozdawczości; Informacji i promocji Programu oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.Informacji i promocji Programu oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

21 W ramach działań promocyjno – informacyjnych, od początku realizacji Programu, zrealizowano m.in. Konferencję inaugurującą oraz 5 spotkań informacyjnych dla beneficjentów działań w trybie konkursowym i systemowym; Konferencję inaugurującą oraz 5 spotkań informacyjnych dla beneficjentów działań w trybie konkursowym i systemowym; 3 szkolenia dla realizatorów projektów; 3 szkolenia dla realizatorów projektów; cykl audycji radiowych oraz artykułów sponsorowanych w prasie regionalnej, cykl audycji radiowych oraz artykułów sponsorowanych w prasie regionalnej, wydano 3 numery biuletynu promocyjnego, wydano 3 numery biuletynu promocyjnego, przedstawiciele WUP ba bieżąco uczestniczyli w licznych imprezach targowo – wystawienniczych w regionie. przedstawiciele WUP ba bieżąco uczestniczyli w licznych imprezach targowo – wystawienniczych w regionie. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

22 Dziękuję za uwagę. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach


Pobierz ppt "REALIZACJA DZIAŁAŃ WDRAŻANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Waldemar Bujała."

Podobne prezentacje


Reklamy Google