Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PANEL III Konwergencja gospodarcza Polski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PANEL III Konwergencja gospodarcza Polski"— Zapis prezentacji:

1 PANEL III Konwergencja gospodarcza Polski
Krzysztof Malaga PANEL III Konwergencja gospodarcza Polski Konwergencja gospodarcza. Próba syntezy « Les hommes dans une caverne, sont éclairés dans leurs dos par une brillante lumière (le « Réel ») : ils n’en « perçoivent », par leurs sens, que les reflets sur la paroi (les « phenomenes »). Tous leurs efforts consisteront à tenter de s’en approcher en rationalisant, en ayant recours à l’abstraction et à la logique. Ce faisant, on se rapproche de la connaissance « vraie » des harmonies voulues par la Puissance Divine » Le mythe de la Caverne, Platon Jean-Pierre Vernant, Mythe et Religion en Grèce ancienne, Seuil, Librairie du XX-ème siècle.

2 Konwergencja gospodarcza. Próba syntezy
Tematyka badawcza: globalizacja, integracja, transformacja gospodarcza, konwergencja i/lub dywergencja, jednorodność gospodarek, rola czynników wzrostu gospodarczego: kapitał fizyczny, kapitał ludzki, kapitał społeczny, postęp techniczny (technologiczny) w ujęciu międzynarodowym i międzyregionalnym, w kontekście teorii wzrostu i rozwoju gospodarczego, związki między konwergencją gospodarczą: realną i nominalną. Obiekt badań: gospodarka Polski.

3 Konwergencja gospodarcza. Próba syntezy
Dwa zasadnicze i umowne sposoby rozumienia konwergencji gospodarczej: konwergencja realna - obiektywnie istniejąca i/lub obserwowana, rejestrowana; konwergencja nominalna (mająca normatywny charakter lub będąca realizowanym celem). Konwergencja realna: trwałe przemiany strukturalne zachodzące w gospodarce regionu, kraju lub grupy krajów, skutkujące w dłuższym okresie, nadrabianiem dystansu wobec gospodarek najlepiej rozwiniętych lub upodobnienie się gospodarek. Konwergencja nominalna: procesy, które regulowane są za pomocą makroekonomicznych kryteriów (traktat z Maastricht i późniejsze ustalenia) dotyczących: stabilności cen, stabilności finansów publicznych, stabilności kursów wymiany walut oraz stabilności długookresowych stóp procentowych. O ile konwergencja realna jest silnie związana z (matematyczną) teorią wzrostu i rozwoju gospodarczego, o tyle konwergencja nominalna, jest silnie związana z ujęciem instytucjonalnym i politycznym, których celem jest stworzenie i sprawne funkcjonowaniu Unii Monetarnej i Gospodarczej w Unii Europejskiej.

4 Konwergencja gospodarcza. Próba syntezy
Zasadnicze nurty badań nad realną konwergencją gospodarczą  Od konwergencji w ramach gospodarki pojedynczego kraju, do konwergencji w ramach gospodarek wielu krajów  Od konwergencji w kategoriach stóp wzrostu dochodów do konwergencji w kategoriach dochodów  Od β – konwergencji do σ – konwergencji  Od β-konwergencji bezwarunkowej (absolutnej) do β-konwergencji warunkowej (względnej)  Od konwergencji globalnej do konwergencji lokalnej zwanej również klubami konwergencji.  Od konwergencji w kategoriach dochodów do konwergencji w kategoriach całkowitej produktywności czynników produkcji  Od konwergencji w ujęciu deterministycznym do konwergencji w ujęciu stochastycznym

5 Konwergencja gospodarcza. Próba syntezy
Zasadnicze typy analizy realnej konwergencji gospodarczej  Analiza przekrojowa w ujęciu niesformalizowanym  Analiza przekrojowa w ujęciu sformalizowanym (odwołująca się do formalnych konstrukcji modeli wzrostu gospodarczego – na ogół neoklasycznych modeli egzogenicznego wzrostu gospodarczego)  Analiza panelowa - ogólniej ekonometria przestrzenna  Analiza szeregów czasowych  Analiza rozkładów dochodów

6 Konwergencja gospodarcza. Próba syntezy
Konwergencja nominalna i jej kryteria  Kryterium stabilności cen  Kryterium stabilności finansów publicznych  Kryterium stabilności kursu wymiany  Kryterium stabilności długoterminowej stopy procentowej

7 Konwergencja gospodarcza. Próba syntezy
Zasadnicze postulaty w odniesieniu do badania realnej konwergencji gospodarczej: 1. Konstrukcja i wykorzystanie modeli wzrostu i rozwoju gospodarczego nowej generacji:  modele endogenicznego wzrostu gospodarczego  modele wzrostu gospodarczego z endogenicznym postępem technicznym (technologicznym) uwzględniające efekty dyfuzji technologii w podziale na kraje rozwinięte i rozwijające się  modele wzrostu i rozwoju gospodarczego uwzględniające kapitał ludzki, kapitał społeczny, kapitał kulturowy, kapitał intelektualny, kapitał wiedzy, …  modele wzrostu i rozwoju gospodarek traktowanych jako systemy niestacjonarne 2. Kwantyfikacja i tworzenie baz danych o kapitale ludzkim, kapitale społecznym, kapitale kulturowym, kapitale intelektualnym, kapitale wiedzy, … , dostosowanych do modelowych konstrukcji teoretycznych

8 ` Konwergencja gospodarcza. Próba syntezy
Zasadnicze postulaty w odniesieniu do badania realnej i nominalnej konwergencji gospodarczej - równocześnie  Określenie teoretycznych związków pomiędzy konwergencją realną (w kategoriach dochodów, bezrobocia, inflacji, kursów wymiany i bilansu płatniczego), a konwergencją nominalną  Podjęcie próby teoretycznego, a nie instytucjonalnego określania zasad ustalania oraz wartości referencyjnych kryteriów konwergencji nominalnej  Dyskusja nad takimi wartościami referencyjnymi kryteriów konwergencji nominalnej, które uwzględniałyby specyfikę poziomu rozwoju krajów członkowskich Unii Europejskiej  Kontynuacja makroekonomicznych analiz, prowadzonych z wykorzystaniem teorii wzrostu i rozwoju gospodarczego, określających wpływ spełnienia kryteriów konwergencji nominalnej, na konwergencję realną w poszczególnych krajach w okresie przedakcesyjnym do Unii Monetarnej  Wykorzystanie modeli wzrostu i rozwoju gospodarczego do formułowania racjonalnych scenariuszy wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów będących członkami Unii Monetarnej w warunkach gospodarki globalnej


Pobierz ppt "PANEL III Konwergencja gospodarcza Polski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google