Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Polityki Regionalnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Polityki Regionalnej"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Polityki Regionalnej
Jacek Skwierczyński Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski w Łodzi

2 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego
Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata została przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr LI/865/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r.

3 Idea Duopolu zawarta w Strategii
Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata Idea Duopolu zawarta w Strategii Centralne położenie województwa łódzkiego sprzyja dyfuzji aktywności i postępu na obszar całego kraju. Ukształtowanie polskiego bieguna Europy Środkowej koncentrującego w regionie krajową aktywność społeczno – gospodarczą w skali gospodarki europejskiej. Głównym centrum tej polaryzacji może być w przyszłości wielki układ bipolarny Warszawsko – Łódzki.

4 Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

5 Architektura dokumentów programowych
Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata Architektura dokumentów programowych Krajowy Program Reform STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 – 2015 NSS Krajowy Plan Strategiczny Obszarów wiejskich Strategia Rozwoju Rybołówstwa Program konwergencji Inne 16 RPO PO Infrastruktura środowisko PO Kapitał ludzki PO Konkurencyjna Gospodarka PO Pomoc techniczna PO program Rozwoju Polski Wschodniej PO Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej PO Rozwój Obszarów Wiejskich PO Zrównoważony rozwój Sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich STRATEGIE SEKTOROWE I REGIONALNE

6 Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Przyjęcie RPO Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata został przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 62/2006 z dnia 1 lutego 2006 r.

7 Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Konsultacje W dniach 13 – 16 lutego br. odbyły się konsultacje społeczne RPO w podregionach województwa łódzkiego (siedziby podregionów w Sieradzu, Łowiczu, Piotrkowie Trybunalskim oraz Brzezinach). W dniu 17 lutego konsultacje RPO z przedstawicielami sektora przedsiębiorstw, środowisk akademickich oraz organizacji pozarządowych w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Dnia 3 i 4 kwietnia br. dokument został zaprezentowany przedstawicielom Komisji Europejskiej. Dnia 5 kwietnia br. dokument konsultowano z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim.

8 Konsultacje i uwagi do RPO – c.d.
Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata Konsultacje i uwagi do RPO – c.d. W dniach od 18 maja do 5 czerwca br. przeprowadzono konsultacje dokumentu z ekspertami regionalnymi - m.in. z: - ŁZE S.A., - Wojewódzką Komendą Straży Pożarnej, - Regionalną Organizacją Turystyczną, - Muzeum Sztuki w Łodzi, - Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, - PK Wzniesień Łódzkich, - Łódzką Izba Przemysłową Handlową. Przedstawione uwagi i sugestie zostały wykorzystane w dalszych pracach nad dokumentem.

9 Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Przyjęcie RPO Poprawiona wersja dokumentu została przyjęta uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 523/06 z dnia 12 czerwca 2006 r.

10 Struktura graficzna RPO
Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata Struktura graficzna RPO 1. Priorytety 2. Cele szczegółowe 3. Cele operacyjne 4. Wskaźniki 5. Kategorie interwencji

11 PRIORYTET I RPO Priorytet Cel szczegółowy Kategorie interwencji
Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata PRIORYTET I RPO Priorytet Cel szczegółowy I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGII, INNOWACJI ORAZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Rozwój nowoczesnej i konkurencyjnej bazy gospodarczej w województwie Kategorie interwencji 01 - Działalność B+RT w centrach badań 02 - Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie, oprzyrządowanie i sieci informatyczne dużej szybkości pomiędzy centrami badań) i centrów 03 - Transfer technologii i ulepszenie sieci współpracy między MŚP i centrami badań 04 - Wspieranie B+RT, w szczególności w MŚP (przez dostęp do usług B+RT w centrach badań) 05 - Usługi zaawansowanego wsparcia w przedsiębiorstwach i ich grupach 06 - Integracja czystych technologii w przedsiębiorstwach 07 - Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związanych z innowacjami (technologie innowacyjne, tworzenie nowych przedsiębiorstw przez uniwersytety, centra B+RT i istniejące już przedsiębiorstwa) 08 - Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 09 - Inne działania służące stymulowaniu innowacji i ducha przedsiębiorczości w MŚP

12 PRIORYTET II RPO Priorytet Cel szczegółowy Kategorie interwencji
Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata PRIORYTET II RPO Priorytet Cel szczegółowy II. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Rozwój społeczeństwa informacyjnego Kategorie interwencji 10 - Infrastruktura ICT (w tym sieci szerokopasmowe) 11 - Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie ryzyku, badania, innowacje, ) 12 - Technologie informacyjne i komunikacyjne (TEN-TIC) 13 - Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-nauczanie, e-wykluczenie) 14 - Usługi i aplikacje dla MŚP (handel drogą elektroniczną, edukacja/szkolenia, tworzenie sieci) 15 - Inne działania służące dostępowi do TIC dla MŚP i ich wydajnemu użytkowaniu

13 PRIORYTET III RPO Priorytet Cel szczegółowy Kategorie interwencji
Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata PRIORYTET III RPO Priorytet Cel szczegółowy III. INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA I TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY Ożywienie gospodarcze i społeczne oraz tworzenie warunków do rozwijania nowych form aktywności na obszarach problemowych/zdegradowanych społecznie, ekonomicznie lub środowiskowo Kategorie interwencji 61 - Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich

14 PRIORYTET IV RPO Priorytet Cel szczegółowy Kategorie interwencji
Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata PRIORYTET IV RPO Priorytet Cel szczegółowy IV. OCHRONA ŚRODOWISKA, ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM PRZYRODNICZYM I TECHNOLOGICZNYM ORAZ ICH ZWALCZANIE Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa Kategorie interwencji 44 - Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi 45 - Woda pitna (gospodarka i dystrybucja) 46 - Gospodarka wodno-ściekowa 47 - Jakość powietrza 48 - Zapobieganie i zintegrowana kontrola zanieczyszczeń 49 - Rekultywacja terenów przemysłowych i zdegradowanych 50 - Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody 51 - Pomoc dla MŚP w celu promowania zrównoważonych standardów produkcji 53 - Zapobieganie ryzyku 54 - Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania ryzyku 55 - Promocja zasobów naturalnych

15 PRIORYTET V RPO Priorytet Cel szczegółowy Kategorie interwencji
Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata PRIORYTET V RPO Priorytet Cel szczegółowy V. WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI SFERY GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE KULTURY I TURYSTYKI Podniesienie turystycznej atrakcyjności walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego w regionie Kategorie interwencji 55 - Promocja zasobów naturalnych 56 - Ochrona i waloryzacja dziedzictwa naturalnego 57 - Pomoc w poprawie usług turystycznych 58 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 59 - Rozwój infrastruktury kulturalnej 60 - Pomoc w poprawie usług kulturalnych

16 PRIORYTET VI RPO Priorytet Cel szczegółowy Kategorie interwencji
Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata PRIORYTET VI RPO Priorytet Cel szczegółowy VI. REGIONALNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA Poprawa dostępności komunikacyjnej zewnętrznej i wewnętrznej województwa łódzkiego Kategorie interwencji 16 - trasy kolejowe 19 - tabory kolejowe 22 - tabory kolejowe 23 - drogi regionalne/krajowe 24 - ścieżki rowerowe 25 - transport miejski 27 - transport intermodalny 28 - inteligentne systemy transportowe 29 - lotniska 53 - promocja czystego miejskiego transportu publicznego

17 PRIORYTET VII RPO Priorytet Cel szczegółowy Kategorie interwencji
Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata PRIORYTET VII RPO Priorytet Cel szczegółowy VII. INWESTYCJE ENERGETYCZNE Dostosowanie infrastruktury energetycznej do dynamicznie rozwijającej się gospodarki w warunkach konkurencyjnego rynku Unii Europejskiej oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego województwa Kategorie interwencji 33 – energia elektryczna 35 – gaz ziemny 39 – OZE: energia wiatrowa 40 – OZE: energia słoneczna 41 – OZE: biomasa 42 – OZE: energia wodna, geotermalna i inne 43 – efektywność energetyczna, kogeneracja, zarządzanie energią

18 PRIORYTET VIII RPO Priorytet Cel szczegółowy Kategorie interwencji
Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata PRIORYTET VIII RPO Priorytet Cel szczegółowy VIII. INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ OCHRONY ZDROWIA I W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ Poprawa jakości życia społeczeństwa województwa łódzkiego Kategorie interwencji 74 –Infrastruktura edukacyjna 75 - Infrastruktura zdrowotna 77 - Inne rodzaje infrastruktury społecznej

19 Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Beneficjenci Jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne Instytucje z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej Przedsiębiorstwa Organizacje pozarządowe Kościoły i związki wyznaniowe

20 Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
System realizacji Instytucja Zarządzająca – poziom Zarządu Województwa Łódzkiego (poziom ZWŁ) Instytucja Certyfikująca – poziom ZWŁ Instytucja Audytująca – poziom Urzędu Kontroli Skarbowej Instytucja Płatnicza - (kompetentny organ dla otrzymywania płatności dokonywanych przez KE) – Ministerstwo Finansów Instytucja Finansująca - (organ odpowiedzialny za realizowanie płatności na rzecz beneficjentów) – poziom ZWŁ Instytucja koordynująca Regionalne Programy Operacyjne – Minister właściwy ds. Rozwoju Regionalnego Instytucje Wdrażające – powołane wg potrzeb przez Instytucję Zarządzającą Komitet Monitorujący RPO WŁ

21 Ścieżka wyboru projektów (1) KONKURS
Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata Ścieżka wyboru projektów (1) KONKURS Proces Ogłoszenie naboru Weryfikacja kompletności i poprawności formalnej wniosku Ocena merytoryczna i techniczna wniosku Rekomendacja wyboru Zarządowi Województwa Zatwierdzenie wniosku Podpisanie umowy realizacyjnej z beneficjentem Nazwa Nabór wybór podpisanie umowy Podmiot ZWŁ UM ZMŁ Rozpoczęcie realizacji

22 Ścieżka wyboru projektów (2) PRESELEKCJA
Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata Ścieżka wyboru projektów (2) PRESELEKCJA Proces Ogłoszenie naboru Ocena wniosku Przyznanie promesy Przygotowanie dokumentacji wniosku Weryfikacja dokumentacji Podpisanie umowy realizacyjnej Nazwa Nabór Wybór Przygotowanie wniosku do akceptacji Podmiot ZWŁ Podregiony, ZWŁ Beneficjent Urząd Marszałkowski ZMŁ Rozpoczęcie realizacji

23 Finansowanie Tabela szacunkowa
Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata Finansowanie Tabela szacunkowa [mln. Euro] Lata Ogółem Ogółem środki publiczne Środki publiczne (UE + współfinansowanie krajowe) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Unia Europejska Krajowy wkład publiczny NSS W tym Budżet państwa Budżet jednostki samorządu terytorialnego Prywatne EFRR EFS FS 1=2+13 2=3+14 3=4+9 4=5 5=6+7+8 6 7 8 9 10 11 13 Alokacja ogółem 2007 – 2013 Obecna alokacja 1021,2 978,4 868,0 0,0 110,4 42,8

24 85% dofinansowania projektów na poziomie priorytetów (z EFRR)
Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata Finansowanie 85% dofinansowania projektów na poziomie priorytetów (z EFRR) możliwość cross-financingu do 10% w ramach priorytetu kwalifikowalność VAT do roku 2010 zasada n+3 Założenie: 60% alokacji na realizację Strategii Lizbońskiej

25 Obszary metropolitalne Mieszkalnictwo
Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata Obszary problemowe Obszary wiejskie Obszary metropolitalne Mieszkalnictwo

26 Dziękuję Państwu za uwagę.
Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata Jacek Skwierczyński Dziękuję Państwu za uwagę.

27 Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski w Łodzi
Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski w Łodzi strona internetowa Uwagi i opinie prosimy przesyłać na adres:


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Polityki Regionalnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google