Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moduł III Faza II – Projektowanie i budowa Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moduł III Faza II – Projektowanie i budowa Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa."— Zapis prezentacji:

1 Moduł III Faza II – Projektowanie i budowa Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka od km 324+772 do km 386+000

2 1.PODSTAWOWE INFORMACJE Projekt ten obejmuje dwa kontrakty: o1/09/R/2009 Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka od km 324+772 do km 386+000 Przetarg ogłoszono 28.10.2008r. Kontrakt podpisano 03.09.2009r. Wartość Kontraktu 1 721 129 715,27 PLN (brutto) Wartość Kontraktu 1 742 895 460,70 PLN (brutto) - Aneks nr 1 [zmiana stawki VAT]; Aneks nr 2 [Polecenie zmiany No 1 i 4] Czas realizacji: przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji 2 kwartał 2012r. o2006/PL/16/C/PA/003-I-3 Zarządzanie i nadzór nad projektowaniem i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka Przetarg ogłoszono 16.06.2007r. Kontrakt podpisano 05.06.2008r. Wartość Kontraktu 16 237 616,84 Euro (brutto) Czas realizacji: zakończenie usługi do 6 miesięcy po upływie ostatniego z Okresów Zgłaszania Wad Moduł III Umowa usługowa

3 oPOIS.06.01.00-00-040/11-00 Umowa o Dofinansowanie dla projektu Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka Umowę podpisano 12.09.2011r. Wartość Umowy 448 027 127,00 PLN Czas realizacji: zakończenie usługi do 6 miesięcy po upływie ostatniego z Okresów Zgłaszania Wad Umowa nakłada na beneficjenta obowiązek prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w ramach których należy przygotować: Tablica Informacyjna – 1 miesiąc od podpisania UoD Broszura informacyjna – 2 miesiące od podpisania UoD Tablica Pamiątkowa – 6 miesięcy po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu

4 Moduł III Umowa usługowa 1.1 PODZIAŁ NA ODCINKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ Z uwagi na prace projektowe oraz możliwości uzyskiwania decyzji PnB, Kontrakt podzielono na 6 odcinków: odcinek 1 - od km 324+772 do km 346+803,80 - data decyzji pozwolenia na budowę – 15.09.2010 r. - data przekazania Wykonawcy terenu budowy – 04.10.2010 r. odcinek 2 - od km 346+803,80 do km 356+700 - data decyzji pozwolenia na budowę – 21.10.2010 r. - data przekazania Wykonawcy terenu budowy – 15.11.2010 r. odcinek 3.1 - od km 356+700 do km 357+150 i od km 357+610 do km 367+000 - data decyzji pozwolenia na budowę – 09.08.2010 r. - data przekazania Wykonawcy terenu budowy – 30.08.2010 r. odcinek 3.2 - od km 367+000 do km 376+800 - data decyzji pozwolenia na budowę – 13.09.2010 r. - data przekazania Wykonawcy terenu budowy – 04.10.2010r. odcinek 3.3 - od km 376+800 do km 386+000 - data decyzji pozwolenia na budowę – 12.10.2010 r. - data przekazania Wykonawcy terenu budowy – 15.11.2010 r. odcinek 3.4 -od km 357+150 do km 357+610 - data decyzji pozwolenia na budowę – 26.09.2011

5 Moduł III Umowa usługowa 2. HARMONOGRAM 2.1 Przebieg zmian Harmonogramu 1. Harmonogram wyjściowy 01.10.2009 – 02.02.2010, 2. Pierwsza zmiana Harmonogramu wyjściowego - inicjatywa Wykonawcy 17.03.2010 3. Druga zmiana harmonogramu - wniosek Inżyniera 13.08.2010 4. Trzecia zmiana harmonogramu – 7.03.2011 – Data ukończenia robót - 06.12.2012 – harmonogram niezgodny z Kontraktem 5. Czwarta zmiana harmonogramu – 16.05.2011 – Data ukończenia robót - 17.06.2012 2.2 Bieżący stan Harmonogramu Obecnie obowiązującym jest harmonogram z dnia 16 maja 2011 według którego monitorowany jest postęp robót na budowie.

6 Moduł III Umowa usługowa 3. BHP 3.1 Bieżące sprawy BHP na budowie 1. Prowadzenie regularnych inspekcji bhp na budowie z których wnioski omawiane są na Radach Budowy. 2. Dla odcinków 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 Zostały zaakceptowane Plany Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 3.2 Kolizje, wypadki i prewencja W obrębie przejść dla pieszych zmniejszono dopuszczalną prędkość przejazdu z 70km/h do 50km/h. RokMiesiąc Ilość incydentów w publicznym ruchu drogowym od początku wprowadzenia TOR – 30.09.2010 Kolizje Wypadki IlośćUwagi 2010 wrzesień - - grudzień 1122 ofiary śmiertelne 2011 styczeń- - czerwiec 29 5 ofiar śmiertelnych 10 osób hospitalizowanych lipiec1- – sierpień13 04.08.2011 – 1 osoba hospitalizowana 26.08.2011 – jedna osoba hospitalizowana 28.08.2011 – jedna ofiara śmiertelna wrzesień3- – Łącznie18148 ofiar śmiertelnych od początku robót Wypadki przy pracy33 osoby hospitalizowane

7 Moduł III Umowa usługowa 4. ZAANGAŻOWANIE WYKONAWCY - ROBOTY PROJEKTOWE 4.1 Ocena bieżącego postępu prac projektowych Projekt Budowlany Wykonanie 100% W dniu 26.09.2011 została wydana decyzja o PnB dla 460m odcinka 3.4 - przejście dla zwierząt (obiekt PZ46B); W chwili obecnej trwa procedura uprawomocnienia się omawianej decyzji. Projekt Wykonawczy Wykonawca złożył 268 projektów dokumentacji wykonawczej co stanowi 100% opracowań projektu wykonawczego 0 – weryfikacja przez Inżyniera 4 –uwagi Inżyniera do projektów 3 – akceptacja przez Inżyniera 261 – wystawione Świadectwo Certyfikujące Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) Wykonawca złożył 158 opracowań Specyfikacji Technicznych – wykonanie 99%: 3 – weryfikacja przez Inżyniera 24 –uwagi Inżyniera do specyfikacji 60 – akceptacja przez Inżyniera 71 – wystawione Świadectwo Certyfikujące

8 5. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI KONTRAKTU 5.1 Postęp robót na Kontrakcie Moduł III Umowa usługowa

9 5. ZAANGAŻOWANIE WYKONAWCY – WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 5.2 Postęp robót na poszczególnych odcinkach 1. Odcinek 1 Roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnienie korpusu, podbudowy, nawierzchnie (pr. strona) - rozbiórki przepustów i istn. nawierzchni, korytowanie pod budowę, chude betony itd.. Roboty na 10 obiektach, Roboty branżowe – usuwanie kolizji, tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 2. Odcinek 2 Roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnienia, podbudowy, nawierzchnie (prawa strona). Roboty na wszystkich 21 obiektach, Roboty branżowe – roboty telekomunikacyjne, wod-kan, roboty gazowe. 3. Odcinek 3 (3.1, 3.2, 3.3) Roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnienia, podbudowy, nawierzchnie (prawa strona)- korytowanie pod budowę, wykonywanie chudego betonu itd. Roboty na 26 obiektach, Roboty branżowe – roboty telekomunikacyjne, wod-kan.

10 Moduł III Umowa usługowa 6. ZMIANY Inżynier jest w posiadaniu 10 wniosków dotyczących wprowadzenia zmian do Kontraktu. 1. Zmiany zatwierdzone: Cztery zmiany uzyskały pozytywną opinię Inżyniera oraz zatwierdzenie przez Zamawiającego: Nr 1 – Przystosowanie obiektów do montażu ekranów akustycznych w ciągu dróg gminnych i powiatowych, Nr 2 – Zastosowanie przepustów stalowych pod drogą krajową nr 8, Nr 3 – Zmiana konstrukcji ustroi nośnych obiektów Inżynierskich, Nr 4 – Zmiana wykonania nawierzchni z betonu cementowego z metody ujętej w PFU na metodę wykończenia odkrytym kruszywem. 2. Zmiany w trakcie rozpatrywania (czy jest formalna możliwość wprowadzenia ich do Kontraktu): Nr 5 – przyłącza dla nieruchomości. Nr 10 – odwodnienie obiektów mostowych – Wykonawca zaproponował zastosowanie rur z żywic poliestrowych GRP w zamian za przewidziane w PFU rur z żeliwa sferoidalnego. 3. Zmiany niekwalifikujące się zdaniem Inżyniera do wydania Polecenia Zmiany: Nr 6 – drogi serwisowe, Nr 7 – zmiany w specyfikacji DM.00.00.00, Nr 8 – Audyt BRD. Nr 9 - odwodnienie obiektów – zmiana materiału z żeliwa sferoidalnego na polipropylen PP

11 Moduł III Umowa usługowa 6. ZMIANY 4. Stan dokumentów Polecenia Zmian: 1.PZ nr 1, 2 oraz 4 - dokumenty Polecenia Zmian są podpisane przez Inżyniera, Wykonawcę oraz Zamawiającego - trwa proces wprowadzania zmian do Kontraktu – Aneksy, Tabela rozliczeniowa. 2. PZ nr 3 – brak Inżynierii wartości do wydania dokumentu PZ. Wykonawca jest w trakcie sporządzania Inżynierii wartości. 4. PZ nr 4 – W dniu 22.12.2010 pismem JE/S174/196A0/PG/1239/2010 Inżynier przesłał do Wykonawcy do podpisu dokument Polecenia Zmiany nr 4 zawierający między innymi Protokół Konieczności oraz Protokół z Negocjacji Cen. Dokument został także przesłany do centrali GDDKiA w Warszawie, która zgłosiła drobne uwagi wymagające niedużych zmian w dokumencie Polecenia Zmiany. Dokument po wprowadzonych zmianach został przedrukowany i przekazany Stronom do podpisu. W wyniku niezbędnych uzupełnień zaszła konieczność ponownego przekazania dokumentu PZ nr 4 do podpisu stronom Umowy. W dniu 04.05.2011 pismem JE/S174/196A0/PG/1868/2011 Inżynier przesłał ponownie do Wykonawcy do podpisu dokument Polecenia Zmiany nr 4 zawierający między innymi Protokół Konieczności oraz Protokół z Negocjacji Cen. Wykonawca w dniu 11.05.2011 pismem I-488-11/PK/CP/S8-CA odesłał do Inżyniera podpisane dokumenty dotyczące zmiany nr 4. W dniu 30.05.2011 Zamawiający przekazał do Inżyniera oraz do Centrali GDDKiA podpisane polecenie zmiany..

12 Moduł III Umowa usługowa 6. ZMIANY Tekstura drogowej nawierzchni betonowej w technologii odkrytego kruszywa

13 7. ZESTAWIENIE RYZYK Najbardziej aktualne istotne zagrożenia dla Kontraktu: 1.Realizacja harmonogramu w obszarze ścieżki krytycznej, 2.Bardzo duża ilość firm podwykonawczych, 3.Modyfikacje przez Wykonawcę przyjętych do realizacji projektów wykonawczych – wstrzymywanie bieżącego postępu robót, 4.Brak zgody wywłaszczonych właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych, ryzyko nie opuszczenia nieruchomości przewidzianych do rozbiórki przez ich obecnych właścicieli, 5.Uzyskanie zgody na czasowe zajęcia terenu ze strony osób prywatnych i koniecznością przeprowadzenia procedury w Urzędzie Wojewódzkim, 6. Procedura ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach uzyskania pozwolenia na budowę. Ryzyko zostało zminimalizowane poprzez wydzielenie dodatkowych odcinka 3.4, dla którego jest konieczne przeprowadzenie powtórnej oceny OOŚ, 7.Różnice pomiędzy projektem budowlanym, a wykonawczym, które zostały zakwalifikowane przez Projektanta jako zmiany nieistotne. Problem może pojawić się na etapie uzyskiwania decyzji na użytkowanie, w momencie zanegowania przez Nadzór Budowlany różnic pomiędzy projektami jako nieistotnej zmiany. Moduł III Umowa usługowa

14 8. PŁATNOŚCI Na dzień 6 października 2011 Inżynier zgodnie z klauzulą 14.6 wystawił Zamawiającemu 22 Przejściowe Świadectwa Płatności na łączną kwotę 351 568 676,75 zł netto co stanowi zaawansowanie 24,80% w stosunku do wartości kontraktu. Łącznie według płatności zrealizowano: 82,43% płatności dla Działu Ogólnego, 91,87% płatności dla Działu projektowego, 30,97% płatności dla Robót mostowych, 14,70% płatności dla Robót drogowych. Moduł III Umowa usługowa

15 9. ROSZCZENIA Od chwili podpisania Umowy do Inżyniera wpłynęło 22 powiadomienia o Roszczeniu od Wykonawcy. Inżynier oddalił zgłoszone Roszczenia jako niezasadne na mocy Kontraktu zaprojektuj - zbuduj. Zamawiający w trybie WSK 2.5 przesłał do Wykonawcy 2 powiadomienia o roszczeniu. 1.Roszczenie 1 – brak poziomu powstrzymywania dla barier 2.Roszczenie 2 – brak oświadczenia o prawie do dysponowania terenem 3.Roszczenie 3 – rozbieżności w decyzji środowiskowej 4.Roszczenie 4 – poziom opłat za przejazd drogami ekspresowymi 5.Roszczenie 5 – nieprzewidziany wzrost cen oleju napędowego 6.Roszczenie 6 – konieczność przestawienia przez Wykonawcę pomnika na odcinku nr 1 7.Roszczenie 7 – brak dostępu do placu budowy w części dotyczącej wycinki drzew 8.Roszczenie 8 – uniemożliwienie prowadzenia prac niewymagających Pozwolenia na Budowę 9.Roszczenie 9 – Nowy Obiekt MD 62 10.Roszczenie 10 – Nowy Obiekt MD 57 11.Roszczenie 11 – opóźnienie w robotach rozbiórkowych 12.Roszczenie 12 – warunki gruntowo – wodne – posadowienia obiektów 13.Roszczenie 13, 14, 15, 16 – brak dostępu do Placu Budowy 17.Roszczenie 17 – brak dostępu do Placu Budowy – bobry na terenie budowy 18.Roszczenie 18 – niesprzyjające warunki klimatyczne 19.Roszczenie 19 – opóźnienia Inżyniera w certyfikacji projektu 20.Roszczenie 20 - wzrost cen paliw wywołany zamieszkami w krajach Afryki Północnej 21.Roszczenie 21 – brak uzgodnienia specyfikacji na beton 22.Roszczenie 22 – niesprzyjające warunki klimatyczne – ulewne deszcze w lipcu 2011 Moduł III Umowa usługowa

16 10. Informacje dodatkowe 10.1 Strona www Strona dla przedmiotowej inwestycji jest uruchomiona, aktualizowana i udostępniona pod poniższym adresem: http://s8.lodz.zaprojektuj-zbuduj.pl 10.2 Broszura informacyjna Broszura informacyjna zgodnie z UoD zostanie wydana w ciągu 2 miesięcy od podpisania Umowy. Moduł III Umowa usługowa

17 Dziękujemy za uwagę. Moduł III Projekt i rozbudowa drogi krajowej Nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka Od km 324+772 do km 386+000


Pobierz ppt "Moduł III Faza II – Projektowanie i budowa Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google