Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Spotkanie Informacyjne dotyczące konkursu w ramach Poddziałania 8.1.3 PO KL (na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i projekty z komponentem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Spotkanie Informacyjne dotyczące konkursu w ramach Poddziałania 8.1.3 PO KL (na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i projekty z komponentem."— Zapis prezentacji:

1 1 Spotkanie Informacyjne dotyczące konkursu w ramach Poddziałania 8.1.3 PO KL (na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie) Spotkanie Informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Olsztyn, 5 sierpnia 2011 r. Małgorzata Falkowska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

2 2 Poddziałanie 8.1.3 – Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Konkurs zamknięty Nr I/POKL/PWP-8.1/2011 Dostępna kwota: 5 000 000,00 PLN Termin naboru wniosków: od 19 września 2011 do 20 października 2011 r.

3 3 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu 1.Inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, w szczególności w zakresie: organizacji pracy, form świadczenia pracy, promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych, godzenia życia zawodowego i prywatnego; 2.promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego; 3.upowszechnianie na poziomie lokalnym i regionalnym idei flexicurity.

4 4 Beneficjenci Partnerzy społeczni (związki pracodawców i związki zawodowe). związki pracodawców: w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców; związki zawodowe: w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych.

5 5 Grupa docelowa pracodawcy i pracownicy, organizacje pracodawców, związki zawodowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje rynku pracy, społeczność lokalna, organizacje pozarządowe.

6 6 Kryteria dostępu 1.Partner ponadnarodowy posiada doświadczenie w realizacji przedsięwzięć wskazanych w typach operacji. 2.Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjna działalności podmiotu) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

7 7 Kryteria dostępu c.d. 3.Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesiące, przy czym jego realizacja rozpoczyna się najpóźniej w pierwszym kwartale 2012 r. 4.W realizację projektu może być zaangażowanych maksymalnie dwóch partnerów ponadnarodowych. Kryteria dostępu będą weryfikowane na podstawie treści wniosku.

8 8 Kryteria strategiczne 1.W zakresie typów operacji objętych konkursem partnerstwo wypracuje i wdroży na terenie województwa warmińsko-mazurskiego nową inicjatywę lub rozwiązanie partnera zagranicznego zostanie zaadaptowane do warunków regionalnych (dotyczy typu operacji 1, 2, 3) – 20 punktów. 2.W projekcie przewiduje się przedstawienie dobrych praktyk w zakresie wdrażania idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw lub idei flexicurity wypracowanych przez firmy działające na terytorium Polski (dotyczy typu operacji 2, 3) – 10 punktów.

9 9 Podstawowe definicje

10 10 Flexicurity Zintegrowana strategia równoczesnego zwiększania elastyczności i bezpieczeństwa rynku pracy. W dziedzinie flexicurity należy uwzględnić cztery następujące komponenty: elastyczne i przewidywalne warunki umów, kompleksowe strategie uczenia się przez całe życie, skuteczna aktywna polityka rynku pracy, nowoczesne systemy zabezpieczenia społecznego.

11 11 Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej wszystkie działania koncentrują się na współpracy ponadnarodowej i są jej podporządkowane, realizowany we współpracy ze wszystkimi partnerami ponadnarodowymi będącymi sygnatariuszami Umowy/ Umów o współpracy ponadnarodowej, proces wymiany wiedzy, doświadczenia i wzajemnego uczenia się na poziomie ponadnarodowym wnosi rzeczywistą wartość dodaną, cel ogólny projektu oraz jego cele szczegółowe odnoszą się do współpracy ponadnarodowej i bez niej nie są możliwe do osiągnięcia.

12 12 Projekt z komponentem ponadnarodowym na poziomie analizy problemów/potrzeb grup docelowych wykazuje uzasadnioną potrzebę realizacji komponentu ponadnarodowego cel/cele szczegółowe wskazują na możliwość sprawnego ich osiągnięcia w wyniku współpracy ponadnarodowej, realizacja komponentu ponadnarodowego wnosi rzeczywistą wartość dodaną wynikającą z wymiany wiedzy, doświadczenia i wzajemnego uczenia się partnerów ponadnarodowych możliwą do osiągnięcia jedynie przy ich udziale.

13 13 Najistotniejsze wymagania konkursowe

14 14 Cel określony dla konkursu będzie realizowany we współpracy ponadnarodowej z wykorzystaniem doświadczeń partnerów ponadnarodowych, a także z wykorzystaniem rozwiązań już stosowanych w innych krajach. Projekty te mogą zatem korzystać z już gotowych i stosowanych w innych miejscach rozwiązań oraz przewidywać ich adaptowanie bądź wypracowywać nowe rozwiązania przy udziale partnerów z innych krajów, w tym wspólne rozwiązania problemów, z którymi borykają się wszystkie uczestniczące w projekcie podmioty.

15 15 Wnioskodawca zobowiązany jest do określenia w punkcie 3.1 wniosku który typ operacji będzie realizował w ramach projektu. Maksymalny okres realizacji projektu składanego w niniejszym konkursie wynosi 24 miesiące, przy czym jego realizacja rozpoczyna się najpóźniej w I kwartale 2012 roku.

16 16 W ramach przedmiotowego konkursu w przypadku wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej minimalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy a w przypadku projektów z komponentem ponadnarodowym 6 miesięcy. Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN, niemniej jednak IOK zaleca, aby minimalna wartość projektu współpracy ponadnarodowej wynosiła 100 000 PLN.

17 17 Wielkość komponentu ponadnarodowego stanowi maksymalnie 30% wartości projektu. Budżet wniosku o dofinansowanie projektu współpracy ponadnarodowej obejmuje jedynie koszty współpracy ponadnarodowej ponoszone przez Projektodawcę.

18 18 Projektodawca zobowiązany jest przedstawić we wniosku: wartość dodaną współpracy ponadnarodowej; produkty, których nie udałoby się osiągnąć bez nawiązania współpracy ponadnarodowej; działania upowszechniające produkty i rezultaty projektów ponadnarodowych.

19 19 W przypadku projektów partnerskich składanych w ramach PO KL nie ma ograniczeń co do typów podmiotów, z którymi można współpracować przy realizacji projektu, jednak ostatecznie za realizację projektu odpowiedzialny jest Beneficjent. Na etapie składania wniosku, Projektodawcę i jego potencjalnego partnera/partnerów zagranicznych musi wiązać list intencyjny. Umowa o współpracy ponadnarodowej musi być podpisana w terminie nie krótszym niż 30 dni i nie dłuższym niż 60 dni od daty otrzymania pisma informującego o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji.

20 20 W ramach projektów realizowanych w partnerstwie ponadnarodowym składanych w konkursie możliwa jest realizacja następujących form działań kwalifikowanych: przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów (wymaga działań tj. zorganizowania konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań stanowiących okazję do upowszechniania wyników opracowanych raportów, publikacji) – zalecane wyłącznie jako jedno z działań; adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju; wypracowywanie nowych rozwiązań (może zakładać doradztwo, wymianę pracowników, staże, wizyty studyjne w krajach partnerów).

21 21 Sugerowane jest zastosowanie następujących modeli współpracy ponadnarodowej, przy czym można korzystać z kilku modeli równocześnie lub naprzemiennie: Model 1: Wymiana informacji i doświadczeń; Model 2: Równoległe wypracowywanie rozwiązań; Model 3: Import, eksport i adaptacja nowych rozwiązań do swojej sytuacji; Model 4: Wspólne tworzenie produktu lub systemu. Dokonując wyboru modelu IOK zwraca uwagę, aby współpraca ponadnarodowa nie sprowadzała się jedynie do zwykłej wymiany informacji i doświadczeń (Model 1), a skupiała się, co najmniej, np. na imporcie, eksporcie i adaptacji nowych rozwiązań do własnej sytuacji (Model 3) lub na wspólnym tworzeniu produktu lub systemu (Model nr 4).

22 22 W pkt. 3.7 wniosku należy wskazać formę współpracy z partnerami zagranicznymi. Formy partnerstwa ponadnarodowego możliwe w ramach ogłoszonego konkursu, to: Współpraca pomiędzy projektami realizowanymi w różnych krajach; Współpraca pomiędzy sieciami instytucji działającymi w zbliżonych obszarach; Współpraca twinningowa pomiędzy instytucjami działającymi w tym samym obszarze.

23 23 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28 10-448 Olsztyn tel. 89 522 79 00, fax. 89 522 79 01 poniedziałek godz. 8:00 – 16:00 wtorek – piątek godz. 7:30 – 15:30 Punkt Informacyjny EFS tel. 89 522 79 55/65 www.up.gov.pl/pokl


Pobierz ppt "1 Spotkanie Informacyjne dotyczące konkursu w ramach Poddziałania 8.1.3 PO KL (na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i projekty z komponentem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google