Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Założenia konkursu ogłoszonego w ramach Priorytetu VIII PO KL (projekty innowacyjne testujące) Spotkanie informacyjno-promocyjne współfinansowane przez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Założenia konkursu ogłoszonego w ramach Priorytetu VIII PO KL (projekty innowacyjne testujące) Spotkanie informacyjno-promocyjne współfinansowane przez."— Zapis prezentacji:

1 1 Założenia konkursu ogłoszonego w ramach Priorytetu VIII PO KL (projekty innowacyjne testujące) Spotkanie informacyjno-promocyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Olsztyn, 14 czerwca 2011 r. Małgorzata Falkowska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

2 2 Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Konkurs zamknięty Nr I/POKL/INN-8.1/2011 Dostępna kwota: 2 000 000,00 PLN Minimalna wartość projektu wynosi: 500 000 PLN Termin naboru wniosków: od 12 lipca 2011 r. do 12 sierpnia 2011 r.

3 3 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu Projekty innowacyjne testujące, których celem jest wypracowanie, upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu polityki nowych rozwiązań, w temacie: Wdrażanie strategii społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach.

4 4 Beneficjenci Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Z uwagi na specyfikę projektów innowacyjnych testujących, istotne znaczenie ma potencjał Wnioskodawcy, który w znacznym stopniu może przyczynić się do prawidłowej realizacji projektu. Istotne jest jego doświadczenie, możliwość testowania wypracowanych rozwiązań w obszarze adaptacyjności, potencjał badawczy oraz potencjał do upowszechniania i wdrażania produktu wypracowanego w ramach projektu.

5 5 Grupa docelowa Projekty innowacyjne muszą wspierać grupy docelowe wpisujące się w cele Priorytetu VIII PO KL. Osoby, grupy, środowiska, które wymagają wypracowania nowych rozwiązań czy podejść, dzielą się na: Użytkowników – osoby/instytucje które otrzymują do stosowania nowe metody działania, nowe technologie, nowe narzędzia; Odbiorców - osoby, których problemy będą mogły być skutecznie rozwiązane dzięki wdrożeniu nowego produktu.

6 6 Grupa docelowa c.d. Grupa docelowa może stanowić jeden z wymiarów innowacyjności w projekcie (kierowanie działań do grupy, która dotychczas nie otrzymywała wsparcia lub do grupy, dla której dotychczasowe wsparcie okazało się nieskuteczne i niewystarczające). Wymiary grupy użytkowników i odbiorców: docelowy, upowszechniania i włączania w ramach projektu, testowania w ramach projektu.

7 7 Kryteria dostępu 1.Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy. Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku. 2.Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 zł. Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku.

8 8 Kryteria dostępu c.d. 3.Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjna działalności podmiotu) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku.

9 9 Kryteria strategiczne KryteriumPremia punktowa Projekt realizowany przez Beneficjenta-Lidera projektu z terenu woj. warmińsko-mazurskiego. 5 pkt Projekt jest realizowany przynajmniej w jednym z niżej wymienionych partnerstw: organizacje pozarządowe działające w sferze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw z terenu całego kraju i stowarzyszenia pracodawców działające na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, organizacje pozarządowe działające w sferze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw z terenu całego kraju i przedsiębiorcy posiadający certyfikat SA 8000 z terenu całego kraju, władze samorządowe. 10 pkt

10 10 Kryteria strategiczne c.d. KryteriumPremia punktowa Projekt wpisuje się w kierunki rozwoju wytyczone w Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020. 10 pkt Projekt zakłada wypracowanie mechanizmów skutkujących wprowadzeniem zasady społecznej odpowiedzialności biznesu wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających siedzibę na terenie woj. warmińsko - mazurskiego. 15 pkt Kryteria weryfikowane na podstawie treści wniosku.

11 11 Najistotniejsze założenia konkursowe

12 12 Projekty mają przyczyniać się do realizacji celów Priorytetu VIII PO KL, poprzez wypracowanie nowych, bardziej skutecznych narzędzi/metod/instrumentów pozwalających na rozwiązanie konkretnego problemu zdefiniowanego w ramach danego projektu, ich upowszechnianie oraz włączanie do głównego nurtu polityki. Celem jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wdrażania strategii społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach (społecznego zaangażowania biznesu), w ramach której przedsiębiorstwa na zasadach dobrowolności łączą zaangażowanie na rzecz kwestii społecznych i środowiskowych w ramach działalności gosp. oraz w ramach relacji z interesariuszami. Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

13 13 Szczególne korzyści dla firm korzystających z rozwiązań wypracowanych w ramach projektu to m.in.: wzrost zainteresowania inwestorów; zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy; poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi; wzrost konkurencyjności; podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy; kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników; pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników. Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu c.d.

14 14 KE wskazała szereg celów, do osiągnięcia których mogą się przyczynić praktyki w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, związanych z tematyką konkursu: bardziej zintegrowane rynki pracy i większy poziom integracji społecznej, ponieważ przedsiębiorstwa aktywnie starają się zatrudniać więcej pracowników z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji; inwestycje w podnoszenie kwalifikacji, kształcenie ustawiczne i zapewnienie zdolności do pracy, które są konieczne, aby pozostać konkurencyjnym w globalnej gospodarce opartej na wiedzy i rozwiązać problem starzenia się populacji czynnej zawodowo w Europie; lepsze osiągnięcia w zakresie innowacji, w szczególności w odniesieniu do innowacji służących rozwiązaniu problemów społecznych, będące rezultatem intensywniejszej współpracy z zewnętrznymi zainteresowanymi stronami oraz stworzenia środowiska pracy, które bardziej sprzyja innowacji; bardziej pozytywny wizerunek biznesu i przedsiębiorców w społeczeństwie, który może być pomocny w wykształceniu bardziej przyjaznego stosunku do przedsiębiorczości; większe poszanowanie dla praw człowieka, ochrony środowiska i podstawowych norm pracy, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu c.d.

15 15 Projekt innowacyjny może uwzględniać komponent ponadnarodowy, dzięki któremu możliwe jest wykorzystanie międzynarodowego doświadczenia i wiedzy zagranicznych partnerów, np. do przetestowania, adaptowania czy też udoskonalenia istniejących w ich krajach metod lub opracowania nowych produktów. Formy partnerstwa ponadnarodowego możliwe w ramach konkursu, to: Współpraca pomiędzy projektami realizowanymi w różnych krajach, także przez podmioty, których projekty / działania nie są współfinansowane z EFS, Współpraca pomiędzy sieciami instytucji działającymi w zbliżonych obszarach, Współpraca twinningowa pomiędzy instytucjami działającymi w tym samym obszarze. W tym przypadku rezultaty partnerstwa ponadnarodowego muszą przyczyniać się do poprawy funkcjonowania danej instytucji. Współpraca ponadnarodowa

16 16 Sugerowane jest zastosowanie następujących modeli partnerstwa ponadnarodowego (przy czym można korzystać z kilku modeli równocześnie dostosowując je do wymagań projektowych lub wykorzystując je naprzemiennie w zależności od rodzaju prowadzonych działań oraz etapu ich realizacji): Model 1: Wymiana informacji i doświadczeń Model 2: Równoległe wypracowywanie rozwiązań Model 3: Import, eksport i adaptacja nowych rozwiązań do swojej sytuacji Model 4: Wspólne tworzenie produktu lub systemu Model 5: Wymiana kluczowych osób realizujących projekt lub uczestniczących w projekcie Współpraca ponadnarodowa c.d.

17 17 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28 10-448 Olsztyn tel. 89 522 79 00, fax. 89 522 79 01 poniedziałek godz. 8:00 – 16:00 wtorek – piątek godz. 7:30 – 15:30 Punkt Informacyjny EFS tel. 89 522 79 55/65 www.up.gov.pl/pokl


Pobierz ppt "1 Założenia konkursu ogłoszonego w ramach Priorytetu VIII PO KL (projekty innowacyjne testujące) Spotkanie informacyjno-promocyjne współfinansowane przez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google