Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Plany Działań PO KL na rok 2010 Priorytet VI oraz Działanie 8.1 Małgorzata Falkowska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Spotkanie współfinansowane przez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Plany Działań PO KL na rok 2010 Priorytet VI oraz Działanie 8.1 Małgorzata Falkowska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Spotkanie współfinansowane przez."— Zapis prezentacji:

1 1 Plany Działań PO KL na rok 2010 Priorytet VI oraz Działanie 8.1 Małgorzata Falkowska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działdowo, 15 grudnia 2009 r.

2 2 Podstawowe założenia Planu Działania na 2010 r. Kompleksowość wsparcia; Zastosowanie procedury przyspieszonego wyboru projektów tzw. szybka ścieżka- skrócenie czasu naboru, oceny i wyboru projektów do dofinansowania do 30 dni; Skierowanie wsparcia w szczególności do : osób młodych (15-24 lata) i osób powyżej 50 roku życia, do mieszkańców powiatu/powiatów, w którym/ch stopa bezrobocia jest wyższa od średniej stopy dla województwa warmińsko-mazurskiego, osób znajdujących się w okresie wypowiedzenia i zwolnionych z pracy z przyczyn pracodawcy; Zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia poprzez zastosowanie IPD; Wykorzystanie modelu aktywizacji wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL; Zwiększenie dostępności środków na rozwój przedsiębiorczości – organizacja konkursów na terenie 7 obszarów województwa w ramach Działania 6.2;

3 3 Podstawowe założenia... – c.d. Premiowanie Beneficjentów posiadających siedzibę na terenie woj. warmińsko- mazurskiego; Wprowadzenie jednorazowych dodatków relokacyjnych; Rozszerzenie katalogu osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy o osoby zwolnione z zakładów pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w okresie 1 roku poprzedzającego przystąpienie do projektu; Ograniczenie okresu realizacji projektu do 15 miesięcy – Poddziałanie 6.1.1; Określenie wskaźnika zatrudnieniowego na poziomie co najmniej 15 % w okresie 3 miesięcy od zakończenia projektu – Poddziałanie 6.1.1; Wprowadzenie kryterium określającego próg udziału w projekcie osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w wysokości minimum 10 %; Zwiększenie alokacji na konkursy w ramach komponentu regionalnego PO KL w 2010 roku o ok. 10 % w stosunku do roku 2009.

4 4 W ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich realizowane są następujące Działania i Poddziałania: Działanie 6.1 – Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie Poddziałanie 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Działanie 6.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

5 5 W ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie realizowane są następujące Poddziałania : Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Poddziałanie 8.1.3 – Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Poddziałanie 8.1.4 – Przewidywanie zmiany gospodarczej

6 6 Formy wsparcia - Poddziałanie 6.1.1 Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, np.I PD; Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych; Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy; Pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe; Staże/praktyki zawodowe;

7 7 Formy wsparcia - Poddziałanie 6.1.1 c.d. Szkolenia; Wspieranie wolontariatu; Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej); Wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe); Jednorazowe dodatki relokacyjne (mobilnościowe) dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w wyniku wsparcia udzielonego w ramach projektu w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania.

8 8 Formy wsparcia – Działanie 6.2 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni) poprzez: doradztwo oraz szkolenia, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacje i wsparcie pomostowe).

9 9 Formy wsparcia – Działanie 6.3 Projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej) Wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno- społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

10 10 Grupę docelową projektu stanowią osoby zamieszkujące na terenie woj. warmińsko-mazurskiego; Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę/filię/oddział) na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu oraz z kluczowym personelem realizującym projekt; Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 15 miesięcy, przy czym jego realizacja rozpoczyna się w 2010 roku; Projekt ukierunkowany jest na kompleksowe wsparcie dla osób poprzez zastosowanie łącznie co najmniej 3 instrumentów wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika projektu, w tym szkolenia zawodowego oraz pośrednictwa pracy. Jednocześnie projekt przewiduje opracowanie IPD dla co najmniej 50% uczestników; Kryteria wyboru projektów w Priorytecie VI PO KL Kryteria dostępu – Poddziałanie 6.1.1

11 11 Projekt zakłada, oprócz szkolenia zawodowego, moduł z obsługi komputera i/lub nauki języka obcego w zakresie dostosowanym do specyfiki szkolenia zawodowego i zdiagnozowanych potrzeb uczestników projektu; Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnienia na poziomie co najmniej 15% w okresie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie; Beneficjent składa maksymalnie 3 wnioski w ramach 1 rundy danego konkursu (kryterium to dotyczy również występowania w partnerstwie). Kryteria dostępu – Poddziałanie 6.1.1 c.d.

12 12 Kryteria dostępu – Działanie 6.2 Projekt obejmuje swym zasięgiem geograficznym powiaty: elbląski, miasto Elbląg i braniewski / ostródzki, iławski, nowomiejski i działdowski / bartoszycki, lidzbarski i kętrzyński / nidzicki szczycieński i mrągowski / olsztyński i miasto Olsztyn / węgorzewski, giżycki i piski / gołdapski, olecki i ełcki; Minimum 75% spośród osób objętych wsparciem w ramach projektu stanowią osoby bezrobotne i/lub nieaktywne zawodowo należące do jednej lub kilku z następujących kategorii: osoby w wieku 15-24 lata, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne osoby z terenów wiejskich, osoby w wieku 50-64 lata, osoby zwolnione z zakładów pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w okresie 1 roku poprzedzającego przystąpienie do projektu; Minimalny okres realizacji projektu wynosi 15 miesięcy, przy czym jego realizacja rozpoczyna się nie później niż 1 lipca 2010 roku;

13 13 Kryteria dostępu – Działanie 6.2 c.d. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę/filię/oddział) na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu oraz z kluczowym personelem realizującym projekt oraz posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji działań ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości; Beneficjent składa maksymalnie jeden wniosek na wszystkie konkursy ogłaszane w 2010 r. w ramach Działania 6.2 (kryterium to dotyczy również występowania w partnerstwie). Jednocześnie możliwe jest złożenie wniosku w ramach innego konkursu w tym Działaniu jeżeli na danym obszarze nie został wybrany żaden projekt do realizacji; Beneficjent przeznacza nie mniej niż 70% całkowitych wydatków projektu na wsparcie doradczo – inwestycyjne uczestników projektu (wydatki objęte pomocą publiczną: dotacje inwestycyjne, wsparcie pomostowe oraz doradztwo dla nowoutworzonej firmy); Wartość projektu wynosi 100% środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu;

14 14 Podział środków w Działaniu 6.2 PO KL dla konkursów ogłaszanych w 2010 r.

15 15 Kryteria dostępu – Poddziałanie 6.3 Grupę docelową projektu stanowią osoby zamieszkujące teren gminy wiejskiej, wiejsko – miejskiej lub miasta do 25 tys. mieszkańców z terenu województwa warmińsko – mazurskiego; Projekt jest realizowany przez podmiot posiadający siedzibę/filię/ oddział na obszarze gminy lub powiatu, na terenie których jest realizowany; Beneficjent składa maksymalnie dwa wnioski w ramach danego konkursu dla Działania 6.3 (kryterium to dotyczy również występowania w partnerstwie).

16 16 Formy wsparcia - Poddziałanie 8.1.1 Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw. Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości. Szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy).

17 17 Formy wsparcia - Poddziałanie 8.1.2 Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim. Podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo. Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa.

18 18 Formy wsparcia - Poddziałanie 8.1.2 c.d. Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, w tym: szkoleń i poradnictwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego, pomocy w zmianie miejsca pracy (np. jednorazowy dodatek relokacyjny/ mobilnościowy dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania), pomocy w znalezieniu nowej pracy (np. jednorazowy dodatek motywacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w nowym miejscu pracy za wynagrodzeniem niższym niż u dotychczasowego pracodawcy),

19 19 Formy wsparcia - Poddziałanie 8.1.2 c.d. wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN, wsparcie pomostowe w okresie do 6 (lub do 12) miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

20 20 Kryteria dostępu – Poddziałanie 8.1.1 (konkurs A.1) Grupę docelową projektu stanowią przedsiębiorcy (dotyczy operacji nr 2) oraz konkretni przedsiębiorcy i ich pracownicy (dotyczy operacji nr 1). Siedziba główna lub oddział/filia przedsiębiorcy znajduje się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego; Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę/filię/oddział) na terenie województwa warmińsko- mazurskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu oraz z kluczowym personelem realizującym projekt; Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące; Beneficjent składa maksymalnie trzy wnioski w ramach konkursu; Grupę docelową w projekcie stanowią pracownicy i kadra zarządzająca mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (typ operacji nr 1). Kryteria wyboru projektów w Działaniu 8.1 PO KL

21 21 Kryteria dostępu – Poddziałanie 8.1.1 (konkurs A.2) Projekt w co najmniej 30% obejmuje wsparciem osoby w wieku 45+. Jednocześnie dla tej grupy uczestników, projekt szkoleniowy obejmuje moduł związany z poprawą umiejętności ICT; Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę/filię/oddział) na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu oraz z kluczowym personelem realizującym projekt; Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące; Beneficjent składa maksymalnie trzy wnioski w ramach konkursu; Grupę docelową projektu stanowią osoby zamieszkujące na terenie woj. warmińsko – mazurskiego.

22 22 Kryteria dostępu – Poddziałanie 8.1.2 (konkurs A.1) Grupę docelową projektu stanowią przedsiębiorcy, których siedziba główna lub oddział/filia znajduje się na terenie woj. warmińsko- mazurskiego (typ operacji nr 2 i 3); Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę/filię/oddział) na terenie województwa warmińsko- mazurskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu oraz z kluczowym personelem realizującym projekt; Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące.

23 23 Kryteria dostępu – Poddziałanie 8.1.2 (konkurs A.2) Grupę docelową projektu stanowią pracodawcy i pracownicy pracodawców przechodzący procesy adaptacyjne i modernizacyjne, których siedziba główna lub oddział/filia znajduje się na terenie woj. warmińsko-mazurskiego lub/i osoby zamieszkujące na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn nie dotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu; Projekt ukierunkowany jest na kompleksowe wsparcie dla osób poprzez zastosowanie łącznie minimum 3 instrumentów wymienionych w Planie Działania, w tym przynajmniej jednego instrumentu należącego do wsparcia zasadniczego (szkolenia i kursy przekwalifikujące, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy) oraz co najmniej dwóch, z następujących instrumentów należących do wsparcia towarzyszącego: Pomoc w zmianie miejsca pracy Pomoc w znalezieniu nowej pracy Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie wszystkich następujących instrumentów: doradztwo oraz szkolenia, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe;

24 24 Kryteria dostępu – Poddziałanie 8.1.2 (konkurs A.2) c.d. Projekt zakłada stały monitoring sytuacji na regionalnym rynku pracy w obszarze MŚP i uwzględnia działania szybkiego reagowania w przypadku zidentyfikowania sytuacji, w której pracownicy będący w okresie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących pracodawcy lub osoby już zwolnione zostaną objęci wsparciem w zakresie jaki przewiduje projekt; Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę/filię/oddział) na terenie województwa warmińsko- mazurskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu oraz z kluczowym personelem realizującym projekt; Dodatki motywacyjne wypłacane uczestnikom projektu zostaną w co najmniej 70% skierowane do osób, które utraciły zatrudnienie w mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwie;

25 25 Kryteria dostępu – Poddziałanie 8.1.2 (konkurs A.2) c.d. Dodatki motywacyjne są wypłacane osobom, które dodatkowo zostały objęte co najmniej jedną z poniższych form wsparcia przewidzianą w ramach projektu: szkoleniami, poradnictwem zawodowym, poradnictwem psychologicznym, pośrednictwem pracy; Wartość dodatków motywacyjnych przyznanych uczestnikom nie przekracza 15% wartości projektu; Dodatki motywacyjne nie są wypłacane uczestnikom projektu, którzy utracili zatrudnienie w przedsiębiorstwach, których zwalniani pracownicy zostali objęci wsparciem w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji.

26 26 Kryteria dostępu – Poddziałanie 8.1.2 (konkurs E.1.1) – projekt współpracy ponadnarodowej Grupę docelową projektu stanowią pracownicy przedsiębiorców, przedsiębiorcy, których siedziba główna lub oddział/filia znajduje się na terenie woj. warmińsko-mazurskiego (typ operacji nr 2 i 3); Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę/filię/oddział) na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu oraz z kluczowym personelem realizującym projekt; Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące; Projekt musi zakładać co najmniej adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraj.

27 27 Kryteria dostępu – Priorytet VIII projekty innowacyjne testujące (D.1.1) Temat: Mechanizmy w zakresie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (społecznego zaangażowania biznesu). Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy; Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę/filię/oddział) na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu; Minimalna wartość projektu wynosi 400 000 zł; Projekt zakłada wypracowanie mechanizmów skutkujących upowszechnieniem i wprowadzeniem zasady społecznej odpowiedzialności biznesu wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających siedzibę na terenie woj. warmińsko- mazurskiego.

28 28 Strategiczne kryteria wyboru projektów w Priorytecie VI Kryteria strategiczneWaga punktowa w Działaniu / Poddziałaniu 6.1.16.26.3 Projekt w 100% obejmuje wsparciem osoby w wieku 45-64 lata (w tym co najmniej 80 % w wieku 50-64) lub osób w wieku 15-24 lata, a wsparcie jest dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy (w tym m.in. poprzez zastosowanie modelowych programów szkoleniowych wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL). 10 Projekt w 100% jest skierowany do mieszkańców powiatu/powiatów, w którym/ch stopa bezrobocia jest wyższa od średniej stopy dla woj. warmińsko-mazurskiego (wg. stanu na 31.12.2009 r.) 10 Projekt przewiduje cross - financing z przeznaczeniem na dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, jednocześnie w grupie docelowej 10% osób stanowią osoby niepełnosprawne. 5 W ramach projektu realizowane są szkolenia kształcące pracowników na potrzeby następujących obszarów: rolno-spożywczego; meblarsko- drzewnego; turystycznego; budowlanego, spawalnictwie, usługach dla starzejącego się społeczeństwa, produkcji wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, produkcji mebli. 5

29 29 Strategiczne kryteria... – c.d. Kryteria strategiczneWaga punktowa 6.1.16.26.3 Co najmniej 10% liczby uczestników projektu stanowią osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawcy począwszy od 01.01.2009 r. 510 Projekt jest realizowany przez Beneficjenta posiadającego siedzibę na terenie powiatów: elbląskiego, miasta Elbląg i braniewskiego / ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego i działdowskiego / bartoszyckiego, lidzbarskiego i kętrzyńskiego / nidzickiego, szczycieńskiego i mrągowskiego / olsztyńskiego i miasta Olsztyn / węgorzewskiego, giżyckiego i piskiego / gołdapskiego, oleckiego i ełckiego. 10 Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji na terenie woj. warmińsko-mazurskiego finansowanymi ze środków Unii Europejskiej innych niż EFS. 55 Projektodawca lub jego partnerzy w projekcie posiadają doświadczenie we współpracy w ramach LGD oraz partnerstw na rzecz rozwoju. 10 Projekt zapewnia wykorzystanie modelu aktywizacji środowisk lokalnych wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL. 10 Projekt jest realizowany na terenie gminy wiejskiej, miejsko – wiejskiej lub miasta do 25 tys. mieszkańców, w której do końca 2009r. nie realizowano inicjatyw lokalnych w ramach Działania 6.3 PO KL. 10

30 30 Strategiczne kryteria wyboru projektów w Działaniu 8.1 Kryteria strategiczneWaga punktowa w Poddziałaniu 8.1.1 (A.1) 8.1.1 (A.2) 8.1.2 (A.1) 8.1.2 (E 1.1.) Innow acyjne (D.1.1) Projekt jest realizowany przez Beneficjenta posiadającego siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 10815 Projekt zapewnia dodatkowo, poza innymi szkoleniami, moduł poświęcony na szkolenia dla kadry kierowniczej z zakresu stosowania i wdrożenia jednej lub kilku z następujących strategii zarządzania: intermentoring, coaching (metodologia wypracowana na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL) lub Techniki Zarządzania Innowacjami w firmie. 15 Minimum 50% uczestników projektu jest szkolonych w tematyce związanej z inwestycją zrealizowaną bądź planowaną do realizacji na terenie woj. warmińsko- mazurskiego w ramach Poddziałania 1.1.5 lub Poddziałania 1.1.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 5

31 31 Strategiczne kryteria... – c.d. Kryteria strategiczneWaga punktowa 8.1.1 (A.1) 8.1.1 (A.2) 8.1.2 (A.1) 8.1.2 (E 1.1.) Innow acyjne (D.1.1) 100% grupy docelowej stanowią osoby z wykształceniem maksymalnie średnim. 6 Projekt zakłada realizację szkoleń zawodowych w branżach istotnych dla rozwoju woj. warmińsko- mazurskiego, tj.: turystyka (hotelarstwo, gastronomia, przetwórstwo spożywcze, ochrona środowiska), budownictwo i meblarstwo, ICT, opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi (pielęgniarstwo, rehabilitacja, opieka paliatywna) spełniających co najmniej jeden z poniższych warunków: a) kończą się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje b) Kończą się uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych rozporządzeniem właściwego ministra c) prowadzone są w oparciu o certyfikowane programy nauczania. 9

32 32 Strategiczne kryteria... – c.d. Kryteria strategiczneWaga punktowa 8.1.1 (A.1) 8.1.1 (A.2) 8.1.2 (A.1) 8.1.2 (E 1.1.) Innow acyjne (D.1.1) Projekt w co najmniej 30% obejmuje wsparciem osoby w wieku 45+. Jednocześnie dla tej grupy uczestników, projekt szkoleniowy obejmuje moduł związany z poprawą umiejętności ICT. 10 Projekt przewiduje cross-financing z przeznaczeniem na dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, jednocześnie w grupie docelowej co najmniej 10% osób stanowią osoby niepełnosprawne. 8 Projekt zapewnia wykorzystanie modelowych programów szkoleniowych dla osób powyżej 50 roku życia wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL. 9 Beneficjentem projektu jest podmiot, który nie jest równocześnie Beneficjentem pomocy publicznej w ramach tego projektu. W ramach jednego projektu wsparciem zostanie objętych co najmniej dwóch przedsiębiorców. 5

33 33 Strategiczne kryteria... – c.d. Kryteria strategiczneWaga punktowa 8.1.1 (A.1) 8.1.1 (A.2) 8.1.2 (A.1) 8.1.2 (E 1.1.) Innow acyjne (D.1.1) Projekt realizowany przez beneficjenta-lidera z terenu woj. warmińsko-mazurskiego. 10 Projekt jest realizowany przynajmniej w jednym z niżej wymienionych partnerstw: a) organizacje pozarządowe działające w sferze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw z terenu całego kraju i stowarzyszenia pracodawców działające na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, b) organizacje pozarządowe działające w sferze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw z terenu całego kraju i przedsiębiorcy posiadający certyfikat SA 8000 z terenu całego kraju, lub z niżej wymienionymi podmiotami: c) władze powiatowe, d) władze gminne. 10

34 34 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VI Działanie /Poddziałanie Rok 2007, 2008, 2009 Rok 2010Kontraktacja narastająco ( w tym 2010 r.) Kontraktacja 2007-2013 6.1186 557 070,31100 000 000,00286 557 070,31354 691 550,47 6.1.123 802 192,5120 000 000,0043 802 192,5163 844 479,09 6.1.214 754 898,320,0014 754 898,32 17 734 577,52 6.1.3147 999 979,5480 000 000,00227 999 979,48273 112 493,87 6.231 901 449,5421 000 000,0052 901 449,5477 859 120,79 6.31 800 720,091 000 000,002 800 720,095 827 091,45 Priorytet VI220 259 239,94122 000 000,00342 259 239,94438 377 762,71

35 35 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VIII-Działanie 8.1 Działanie /Poddziałanie Rok 2007, 2008, 2009 Rok 2010Kontraktacja narastająco ( w tym 2010 r.) Kontraktacja 2007-2013 8.1.158 198 909,1640 000 000,0098 198 909,16175 251 022,78 8.1.219 929 193,3513 500 000,0033 429 193,3561 708 106,51 8.1.33 046 835,640,003 046 835,644 196 151,30 8.1.4800 000,00700 000,001 500 000,005 677 145,83 Działanie 8.181 974 938,1554 200 000,00136 174 938,15246 832 426,42

36 36 Zestawienie konkursów planowanych do ogłoszenia w ramach Priorytetu VI PO KL w 2010 r. Działanie / PoddziałanieTryb konkursuPlanowany termin ogłoszenia Poddziałanie 6.1.1Konkurs otwarty- tzw. szybka ścieżka I kwartał Działanie 6.2Konkurs otwarty- tzw. szybka ścieżka I kwartał Działanie 6.3Konkurs otwartyII kwartał

37 37 Zestawienie konkursów planowanych do ogłoszenia w ramach Priorytetu VIII-Działanie 8.1 PO KL w 2010 r. Działanie / PoddziałanieTryb konkursuPlanowany termin ogłoszenia Poddziałanie 8.1.1 (1 i 2 typ operacji wg SzOP) Konkurs otwartyI kwartał Poddziałanie 8.1.1 (3 typ operacji wg SzOP) Konkurs otwartyII kwartał Poddziałanie 8.1.2 (outplacement) Konkurs otwarty- tzw. szybka ścieżka I kwartał Poddziałanie 8.1.2Konkurs otwartyII kwartał Poddziałanie 8.1.2 – projekty ponadnarodowe Konkurs zamkniętyIII kwartał Priorytet VIII – projekty innowacyjne Konkurs zamkniętyIII kwartał

38 38 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28 10-448 Olsztyn tel. 89 522 79 00, fax. 89 522 79 01 Punkt Informacyjny EFS tel. 89 522 79 55/65 www.up.gov.pl/pokl


Pobierz ppt "1 Plany Działań PO KL na rok 2010 Priorytet VI oraz Działanie 8.1 Małgorzata Falkowska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Spotkanie współfinansowane przez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google