Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Ocena realizacji PO KL do końca 2008 r. oraz najbliższe perspektywy Spotkania Informacyjne dla Beneficjentów 29 i 30 stycznia 2009r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Ocena realizacji PO KL do końca 2008 r. oraz najbliższe perspektywy Spotkania Informacyjne dla Beneficjentów 29 i 30 stycznia 2009r."— Zapis prezentacji:

1 1 Ocena realizacji PO KL do końca 2008 r. oraz najbliższe perspektywy Spotkania Informacyjne dla Beneficjentów 29 i 30 stycznia 2009r.

2 2 Realizacja konkursów 2007-2008 Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Alokacja Liczba złożonych wniosków w odpowiedzi na konkursy Wartość wszystkich złożonych wniosków Wnioski skierowane na KOP Wyniki oceny merytorycznej LiczbaWartość Liczba pozytywnych formalnie i ich wartość Liczba wniosków pozytywnych i ich wartość Liczba podpisanych umów i ich wartość Priorytet VI38 738 545,00336299 346 132,81261201 204 769,67169126 440 210,895935 002 100,58 6.1.18 425 788,0010773 651 172,538961 710 244,136040 542 117,71127 971 378,89 6.1.215 000 000,002112 069 608,252112 069 608,252112 069 608,252212 480 608,25 6.212 527 985,0072179 061 918,854298 267 178,892153 241 718,77311 901 575,26 6.3937 612,00743 664 365,18582 873 622,80321 586 066,5017801 378,18 6.1.1- pilotaż1 847 160,00*)6230 899 068,005126 284 115,603519 000 699,6651 847 160,00 Działanie 8.138 803 287,67294200 700 938,50217151 867 911,8312483 704 808.646235 617 143,29 8.1.1.25 198 909,16162126 557 654,3412295 859 949,897958 166 065,333924 283 384,88 8.1.29 929 193,356337 281 125,184826 864 319,822613 684 710,93187 821 646,57 8.1.3675 185,161646 562,681 1 1646 835,64 8.1.1- pilotaż3 000 000,006836 215 596,304628 497 079,441811 207 469,7042 999 990,20 OGÓŁEM77 541 832,67630500 047 071,31478353 072 681,50293210 145 019,5312371 258 203,87

3 3 Podsumowanie konkursów Około 60% wniosków poprawnych formalnie uzyskuje pozytywną ocenę merytoryczną, Prawie 76% wniosków poprawnych formalnie, Doświadczenie Beneficjentów – coraz lepsza jakość wniosków, Znaczący udział: jst i NGO – po 25%, Utrudnienia we wdrażaniu: - zmiany przepisów i wytycznych! Konieczność dostosowania procedur, - fluktuacja kadry, Średnia liczba złożonych wniosków na powiat – 21, Zakontraktowano ok. 95 % alokacji 2007-2008.

4 4

5 5

6 6

7 7 Plan Działania na rok 2009 – podstawowe założenia: Preferowanie Beneficjentów z naszego regionu, Komplementarność z projektami finansowanymi z innych funduszów unijnych, Kompleksowość wsparcia, Skierowanie wsparcia w szczególności do osób z grup: powyżej 45 roku życia, kobiet oraz osób niepełnosprawnych, Realizacja projektów wpisujących się w program,,Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2004-2013. (8.1.1 – odrębny konkurs).

8 8 Harmonogram konkursów w 2009 roku Typ konkursuTermin ogłoszenia Poddziałanie 6.1.1Konkurs otwartyI kwartał 2009 Poddziałanie 6.1.1 – odrębny konkurs dla projektów badawczych Konkurs otwartyI kwartał 2009 Działanie 6.2Konkurs otwartyI kwartał 2009 Działanie 6.3Konkurs otwartyI kwartał 2009 Projekty innowacyjne z komponentem ponadnarodowym Konkurs zamkniętyIII kwartał 2009 Poddziałanie 8.1.1Konkurs otwartyI kwartał 2009 Poddziałanie 8.1.1 – projekty realizujące założenia programu Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2004-2013 poprzez realizację szkoleń w zakresie gastronomii i hotelarstwa. Konkurs zamkniętyII kwartał 2009 Poddziałanie 8.1.2Konkurs otwartyI kwartał 2009 Poddziałanie 8.1.3Konkurs otwartyI kwartał 2009

9 9 Środki finansowe do zakontraktowania – Priorytet VI (porównanie lat 2007-2008 z 2009 r) Lata 2007-2008Rok 2009 Priorytet VI 110 738 545,00101 000 000,00 Działanie 6.1 97 272 948,00* 85 000 000,00 Poddziałanie 6.1.1 10 272 948,00* 15 000 000,00 Poddziałanie 6.1.2 15 000 000,000,00 Poddziałanie 6.1.3 72 000 000,0070 000 000,00 Działanie 6.2 12 527 985,0015 000 000,00 Działanie 6.3 937 612,001 000 000,00

10 10 Środki finansowe do zakontraktowania – Działanie 8.1 (porównanie lat 2007-2008 z 2009 r ) Lata 2007-2008Rok 2009 Działanie 8.139 153 287,67*41 600 000,00 Poddziałanie 8.1.128 198 909,16*30 000 000,00 Poddziałanie 8.1.2 9 929 193,3510 000 000,00 Poddziałanie 8.1.3 675 185,161 600 000,00 Poddziałanie 8.1.4 800 000,000,00

11 11 Zmiany w systemie wdrażania – podstawowe rekomendacje 1.Uspójnienie formularza wniosku z metodyką PCM – wprowadzenie pól/poleceń dotyczących: analizy ryzyka, analizy strategii dojścia do celu, ewaluacji i monitoringu, wskaźników dla celu ogólnego/celów szczegółowych/rezultatów/ produktów, opisu w punkcie Grupy docelowe: - wykazywanie beneficjentów pośrednich, - pokazanie specyfiki potrzeb kobiet i mężczyzn, - przedstawienia pogłębionej analizy grupy docelowej według zmiennych tj. płeć, wiek, status społeczny, wykształcenie etc., - przedstawienie planu rekrutacji z uwzględnieniem planowanych działań promocyjnych.

12 12 2. Zmiany w Systemie wyboru projektów: Uzupełnienie procedury odwoławczej o możliwość odwołania się od wadliwości przebiegu oceny, Wprowadzenie tabeli terminów (harmonogramu) procesu aplikowania o środki, Doprecyzowanie zapisów w zakresie oceny dokonywanej przez trzeciego oceniającego. W przypadku projektów skierowanych do oceny przez trzeciego oceniającego ocenę będzie stanowiła średnia arytmetyczna punktów z dwóch ocen za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych (oceny trzeciego oceniającego oraz oceny, która była do niej zbliżona), Wprowadzenie możliwości uzupełniania szczegółowo wskazanych uchybień formalnych, Wagowy system oceny,

13 13 Obowiązek publicznego losowania członków KOP na posiedzeniu przez Przewodniczącego, Obowiązek powoływania asesorów do składu KOP, Regulacje umożliwiające dostosowanie harmonogramu realizacji projektu do terminu podpisania umowy o dofinansowanie, Zwiększenie kompetencji Przewodniczącego KOP, Doprecyzowanie regulacji dotyczących zasięgania opinii ekspertów w trakcie oceny wniosków o dofinansowanie, Usprawnienie procesu negocjacji z wnioskodawcą poprzez wprowadzenie standardów negocjacji.

14 14 3. Usprawnienie funkcjonowania Punktów Informacyjno-Promocyjnych przy IOK: Zwiększenie liczby linii telefonicznych w Punktach, zatrudnienie większej liczby osób, Szkolenia, forum internetowe dla pracowników Punktów, przesyłanie odpowiedzi na zapytanie jednej IP do wszystkich pozostałych instytucji, Bieżąca aktualizacja, przebudowa stron, dodanie działu z pytaniami i odpowiedziami (FAQ), Jednolity system monitoringu za pomocą ankiety, badanie satysfakcji klientów.

15 15 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn Tel. 089 522 79 00, Fax. 089 522 79 01 Punkt informacyjny EFS, tel. 089 522 79 55, 089 522 79 65 www.up.gov.pl/pokl Elżbieta Ołdakowska, tel. 089 522 79 50 e.oldakowska@up.gov.pl


Pobierz ppt "1 Ocena realizacji PO KL do końca 2008 r. oraz najbliższe perspektywy Spotkania Informacyjne dla Beneficjentów 29 i 30 stycznia 2009r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google