Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wewnętrzny, dedykowany System Zarządzania Jakością

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wewnętrzny, dedykowany System Zarządzania Jakością"— Zapis prezentacji:

1 Wewnętrzny, dedykowany System Zarządzania Jakością
narzędziem doskonalenia realizacji strategii uczelni wyższej dr inż. Piotr Woźniak

2 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w liczbach
Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu zatrudnionych jest  1626 osób, w tym 710 to nauczyciele akademiccy.   

3 Proces tak nie “Proces to zestaw wzajemnie powiązanych zasobów i działań, które przekształcają stan wejściowy w stan wyjściowy”

4 Zakres systemu zarządzania jakością w oparciu o wymagania PN-EN ISO 9001: w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu - zarządzanie działalnością dydaktyczną, - zarządzanie działalnością naukowo – badawczą, - zarządzanie usługami Uczelni. Ilość jednostek organizacyjnych objętych systemem zarządzania jakością - 55

5 Mapa procesów

6 PJ-8.7 Kursy i studia podyplomowe PJ-8.3 Kształcenie studenta
PJ-8 Działalność dydaktyczna PJ-8.2 Przyjęcie kandydatów (Rekrutacja) PJ-8.7 Kursy i studia podyplomowe PJ-8.3 Kształcenie studenta PJ-8.4 Studia doktoranckie Zakwaterowanie i pomoc socjalna PJ-8.5 Organizacja życia studenckiego PJ-8.6 PJ-8.1 Planowanie i organizacja studiów, kursów Zabezpieczenie pomocy naukowo-dydaktycznych PJ-8.8 Pracownicy dydaktyczni PJ-8.9

7 PJ-9.1 Realizacja badań naukowych /
PJ-9 Działalność naukowo – badawcza PJ-9.1 Realizacja badań naukowych / Prace naukowo-badawcze w ramach realizacji stopni i tytułów naukowych Zabezpieczenie pomocy naukowo-badawczych PJ-9.2

8 PJ-10 Działalność usługowa
Rejestracja zlecenia i uzgodnienia z klientem PJ-10.3 Realizacja usługi i przekazanie efektów działalności usługowej Zabezpieczenie materiałów do realizacji usługi PJ-10.4 PJ-10.1 Planowanie i organizacja działalności usługowej

9 ZARZĄDZANIE PERSONELEM
CEL PROCESU Zapewnienie kwalifikacji i zaangażowania pracowników Uczelni. 2.CHARAKTERYSTYKA PROCESU DOKUMENTY NA WEJŚCIU PROCESU - Ustawy i Rozporządzenia - Misja, Statut Uczelni, Regulamin organizacyjny, strategia Uczelni - wewnętrzne akty prawne, standardy organizacyjne - wymagania kwalifikacyjne - wnioski dot. szkoleń, Regulamin pracy WYKORZYSTYWANE ZASOBY - sieć informatyczna/ komputery - ksero, telefony, fax, poczta elektroniczna - sale wykładowe, sale ćwiczeniowe, laboratoria wraz z wyposażeniem - wiedza i doświadczenie Kadry Uczelni - środki finansowe, pozostała infrastruktura Uczelni ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES PJ 5 Wrocław, ul. C. K. Norwida 25/27 tel. centrali  fax ,

10 ZARZĄDZANIE PERSONELEM
3. OPIS PROCESU Dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania procesu w ramach jego funkcjonowania wyróżnia się następujące główne elementy: - ustalenie i weryfikacja wymagań kwalifikacyjnych dot. poszczególnych stanowisk pracy. - uwzględnienie wymagań zawartych w Regulaminie Organizacyjnym oraz innych towarzyszących dokumentach. - dobór pracowników - identyfikacja oraz planowanie szkoleń i innych działań podnoszących kwalifikacje (np. konferencje, kursy, seminaria, staże naukowe) - uwzględnienie szkoleń z zakresu systemu jakości, strategii działania Uczelni - ocena rozwoju pracowników – identyfikacja i realizacja działań utrzymujących i podnoszących zaangażowanie pracowników. - ocena nauczycieli akademickich - ocena działalności naukowej - kształcenie kadr naukowych - ocena działalności dydaktycznej - działalność popularyzatorska i wdrożeniowa personelu - działalność organizacyjna pracowników Uczelni - ocena działalności leczniczo – diagnostyczną (Wydział Medycyny Weterynaryjnej). ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES PJ 5

11 ZARZĄDZANIE PERSONELEM
PROCES PJ 5 4. DOKUMENTY NA WYJŚCIU Z PROCESU - akta osobowe zatrudnionych pracowników - zakresy obowiązków i odpowiedzialności - wnioski dot. szkoleń - potrzeby szkoleniowe - sprawozdania z konferencji naukowych - inna dokumentacja towarzysząca procesowi - świadectwa szkoleń, listy obecności … - ocena pracowników... Wrocław, ul. C. K. Norwida 25/27 tel. centrali  fax ,

12 ZARZĄDZANIE PERSONELEM
5. NEWRALGICZNE MIEJSCA W PROCESIE Dobór pracowników (określenie profilu kandydatów na stanowisko. Wybór kandydatów zaopiniowanie wyboru przez wyznaczone jednostki organizacyjne Uczelni. Zatrudnienie wybranego kandydata), Podnoszenie kwalifikacji pracowników (Zgłaszanie potrzeb w zakresie szkoleń. Uzyskiwanie stopni naukowych. Wymiana doświadczeń, konferencje, realizacja szkoleń i inne działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników), - Motywowanie pracowników (Ocena osiągnięć pracowników – podnoszenie zaangażowania pracowników) ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES PJ 5 Wrocław, ul. C. K. Norwida 25/27 tel. centrali  fax ,

13 ZARZĄDZANIE PERSONELEM
5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Uprawnione komórki organizacyjne (nabór pracowników. Planowanie i realizacja szkoleń. Ocena i dobór firm szkoleniowych. Ostateczny wybór pracownika. Utrzymywanie wysokiego poziomu zaangażowania. Ocena skuteczności szkoleń i innych działań podnoszących kwalifikacje personelu), Pełnomocnicy Rektora ds. Systemu Zarządzania Jakością (planowanie i realizacja szkoleń w zakresie systemu zarządzania jakością ), - Wszyscy pracownicy (zgłaszanie potrzeb szkoleniowych. Ocena skuteczności szkoleń i innych działań podnoszących kwalifikacje personelu) ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES PJ 5 Wrocław, ul. C. K. Norwida 25/27 tel. centrali  fax ,

14 WYKAZ OPISÓW PROCESÓW w SZJ
Lp. Tytuł opisu procesu Symbol 1 Zarządzanie Uczelnią PJ-1 2 Zarządzanie informacją PJ-2 3 Ciągłe doskonalenie PJ-3 4 Nadzorowanie niezgodności PJ-4 5 Zarządzanie personelem PJ-5 6 Utrzymanie obiektów i wyposażenia PJ-6 7 Współpraca z zagranicą. Promocja Uczelni. Zadowolenie Klienta, Absolwenta. PJ-7 8 Planowanie i organizacja studiów, kursów PJ-8.1 9 Przyjęcie kandydatów PJ-8.2 10 Kształcenie studenta PJ-8.3 11 Studia doktoranckie PJ-8.4 12 Zakwaterowanie i pomoc socjalna PJ-8.5 13 Organizacja życia studenckiego PJ-8.6

15 WYKAZ OPISÓW PROCESÓW ISO 9001:2008
14 Kursy i studia podyplomowe PJ-8.7 15 Zabezpieczenie pomocy naukowo dydaktycznych PJ-8.8 16 Pracownicy dydaktyczni PJ-8.9 17 Realizacja badań naukowych / Prace naukowo- badawcze w ramach realizacji stopni i tytułów naukowych PJ-9.1 18 Zabezpieczenie pomocy naukowo-badawczych PJ-9.2 19 Planowanie i organizacją działalności usługowej PJ-10.1 20 Rejestracja zlecenia i uzgodnienia z klientem PJ-10.2 21 Realizacja usługi i przekazanie efektów działalności usługowej PJ-10.3 22 Zabezpieczenie materiałów do realizacji usługi PJ-10.4


Pobierz ppt "Wewnętrzny, dedykowany System Zarządzania Jakością"

Podobne prezentacje


Reklamy Google