Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obliczanie miar ortogonalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obliczanie miar ortogonalnych."— Zapis prezentacji:

1 Obliczanie miar ortogonalnych

2 Dane są współrzędne punktów osnowy realizacyjnej, oraz współrzędne projektowanych punktów inwestycji. Należy - w oparciu o jeden z boków osnowy realizacyjnej - obliczyć odcięte i rzędne, które pozwolą na wyniesienie projektowanych punktów w teren.

3 B a hi li Pi A

4 Umieszcza się je na samym początku programu:
Zmienne globalne: Umieszcza się je na samym początku programu: '*************** OBLICZENIE MIAR ORTOGONALNYCH ******************* Public nra as integer, nrb as integer Public xa as double, ya as double, xb as double, yb as double Public lip as integer Public xp() as double, yp() as double, rze() as double, odc() as double Public nrp() as integer

5 Główna część programu : MAIN
sub main osnowa projektxy miary raport end sub

6 Dim plikos as string,nras as string,nrbs as string
'******************************* OSNOWA ********************************************* sub osnowa Dim plikos as string,nras as string,nrbs as string Dim i as integer, n as integer Dim x as double, y as double, c as integer plikos = MbeInputBox("Podaj nazwę pliku z danymi osnowy","D:\osnxy.txt","PUNKTY OSNOWY") nras=MbeInputBox("Podaj nazwę punktu A","1001","PUNKTY A") nrbs=MbeInputBox("Podaj nazwę punktu B","1002","PUNKTY B") Ciąg dalszy na następnym slajdzie

7 Procedura osnowa ciąg dalszy:
open plikos for input as #1 i=0 while not eof(1) input #1, n,x,y if n=val(nras) then nra=n: xa=x: ya=y i=i+1 end if if n=val(nrbs) then nrb=n : xb=x : yb=y wend close #1 end sub

8 '**********WSPÓŁRZĘDNE PROJEKTOWANYCH PUNKTÓW Z PLIKU ************
sub projektxy Dim plikxy as string,nras as string,nrbs as string Dim i as integer, n as integer Dim x as double, y as double plikxy=MbeInputBox("Podaj nazwę pliku ze współrzędnymi projektu", "D:\pikietyxy.txt","WSPÓŁRZĘDNE PROJEKTU") open plikxy for input as #1 lip=0 While not eof(1) lip=lip+1 redim preserve nrp(lip) redim preserve xp(lip) redim preserve yp(lip) input #1,nrp(lip),xp(lip),yp(lip) wend close #1 end sub

9 '************************************** MIARY ***********************
sub miary dim azab as double, dxap as double, dyap as double dim i as integer azab=azymut(xa,ya,xb,yb) sn=sin(azab/200*pi) : cs=cos(azab/200*pi) redim rze(lip) : redim odc(lip) for i = 1 to lip dxap=xp(i)- xa : dyap=yp(i)- ya odc(i)=dyap*sn+dxap*cs rze(i)=dyap*cs-dxap*sn next i end sub

10 '***************************AZYMUT **********************************************
Function Azymut(xa as double, ya as double, xb as double, yb as double) as double Dim dx as double, dy as double, az as double dx=xb-xa: dy=yb-ya if dx=0 then if dy<0 then az=300 if dy>0 then az=100 else az=atn(dy/dx)*200/pi end if if dx<0 then az=az+200 if az<0 then az=az+400 azymut=az end function

11 '************************************** RAPORT ***********************
sub raport Dim plikrap as string plikrap=MbeInputBox("Podaj nazwę pliku raportu","D:\ortorap.txt","RAPORT Z OBLICZENIA MIAR ORTOGONALNYCH") Open plikrap for output as #1 print #1," Obliczenie miar ortogonalnych do wyniesienia projektu w teren" print #1," " print #1,"Punkty onowy: nr x y" print #1,"A",nra,format$(xa,"0.00"),format$(ya,"0.00") print #1,"B",nrb,format$(xb,"0.00"),format$(yb,"0.00") print #1,"Współrzędne i miary ortogonalne punktów projektu" print #1," Nr punktu X Y Odcięta Rzędna " for i=1 to lip print #1,nrp(i), format$(xp(i),"0.00"),format$(yp(i),"0.00"),format$(odc(i),"0.00"), format$(rze(i),"0.00") next i close #1 end sub

12 Obliczenie miar ortogonalnych do wyniesienia projektu w teren
Punkty onowy: nr x y A B Współrzędne i miary ortogonalne punktów projektu Nr punktu X Y Odcięta Rzędna


Pobierz ppt "Obliczanie miar ortogonalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google