Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poznawanie i demonstracja modelu APSIM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poznawanie i demonstracja modelu APSIM"— Zapis prezentacji:

1 Poznawanie i demonstracja modelu APSIM
Przewodnik: Poznawanie i demonstracja modelu APSIM Start

2 Przykładowe ćwiczenia
Co chcesz zrobić? Jak to wykonać symulację? Przykładowe ćwiczenia

3 Ważne informacje! w ustawienia regionalnych ‘panelu sterowania’ wybierz styl angielski zapisu liczb (przy polskich ustawieniach program nie pracuje gdyż pliki danych pogodowych zawierają zamiast ‘.’ - ‘,’). Należy systematycznie wykonywać ćwiczenia 1..5, umożliwi to poznawanie kolejno coraz to nowych opcji programu i utrwalenie już poznanych.

4 Nauka wykonywania symulacji?
1 Tworzenie symulacji <weather> <soil> <crop> <manager> <reporting> Zapisywanie symulacji Uruchamianie PREZENTACJA GRAFICZNA

5 Złożenia początkowe: weather/pogoda.
Start APSFront przez naciśnięcie ikony APSFront. Procedury powiązane kliknij >weather a następnie >select aby zobaczyć pliki pogodowe Pełna wersja posiada wiele plików danych meteorologicznych, natomiast w wersji demo mamy do dyspozycji tylko jednen przykładowy plik nazwany “weather”. Data symulacji powinna się zawierać w zakresie od 1/1/1900 do 31/12/2000. po wpisaniu starting date and end date. 3. Kliknij ‘OK’ weather soil editing default values crop manager reporting Na ekranie po prawej stronie powinny się wyświetlić dane, które właśnie wprowadzono. Jeśli wprowadziłeś niepoprawną nazwę pliku lub datę, po prostu powtórz powyższą procedurę przy użyciu poprawnych informacji.

6 Tworzenie symulacji: soil/gleba.
Wybierz ‘soil’ Related procedures: Kliknij >soil a nastęopnie >soil type zobaczysz pliki danych o glebach. Ta wersja zawiera siedem różnych plików glebowych. Dla każdej gleby można ustawić parametry dla parowania gleby i spływu powierzchniowego. Wybierz rodzaj gleby i kliknij OK. Ustaw początkowy zapas wody ‘>soil a następnie >starting water.. Zauważ, że możesz przeciągnąć znacznik przy użyciu myszy. Ustaw dane dotyczące aotu w glebie ‘>soil następnie >nitrogen >starting. Można dostosować ilość za pomocą lewej lub prawej strzałki na klawiaturze. weather soil editing default values crop manager reporting Na ekranie po prawej stronie powinny się wyświetlić właściwości gleby, które właśnie wprowadzono. Jeśli wprowadziłeś niepoprawne dane, po prostu powtórz powyższą procedurę przy użyciu poprawnych informacji.

7 Tworzenie symulacji: edycja zmiennych
Editing default variables Related procedures: weather soil editing default values crop manager reporting 1. kliknij >soil a następnie >residue. 2. Wybierz opcje ‘General residue parameters’. 3. Po kliknięciu na przycisk Edit możesz edytować wartości dla tej pozycji. 4. Tutaj możesz zmienić kilka wartości. Zauważ, że naciśnięcie 'F2' powoduje wejście w tryb edycji. Kliknij przycisk OK po zakończeniu edycji wartości. Wartości tu wprowadzone odnoszą się do resztek pożniwnych pozostawionych na powierzchni pola Jeśli wprowadziłeś niepoprawne dane, po prostu powtórz powyższą procedurę przy użyciu poprawnych informacji.

8 Tworzenie symulacji: crop/roślina.
Wybierz ‘crop’ PROCEDURY POWIĄZANE weather soil editing default values crop manager reporting 1. Kliknij >crop co umożliwi wyświetlenie dostępnych plików roślinnych. Pliki wyświetlane kolorem szarym są niedostępne w wersji demo. 2.Wybierz odpowiedni gatunek rośliny uprawnej. Na ekranie po prawej stronie powinien się wyświetlić wybrany gatunek Możesz zmienić gatunek w dowolnym momencie przed terminem wysiewu.

9 Tworzenie symulacji: manager/agrotechnika.
Wykorzystanie managera Related procedures: Manager może być używany do określenia zasad siewu 1. Masz do wyboru następujące opcje: sowing/siew; fertilising/nawożenie; irrigation/nawadnianie; tillage/uprwa roli; reset water and nitrogen/zmiana wartości dostępnej wody i azotu; operations. Pamiętaj, musisz dwukrotnie kliknąć pole wyboru, aby wybrać tę opcję. Możesz nacisnąć przycisk 'Edit' w każdej chwili zmienić jego właściwości. weather soil editing default values crop manager reporting Możesz sprawdzić, co masz wybrane na monitorze po prawej stronie. Podobnie jak wcześniej możesz poprawiać operacje wprowadzone niepoprawnie.

10 Tworzenie symulacji: reporting/raporty.
Reporting options Related procedures: weather soil editing default values crop manager reporting 1. Kliknij >reporting a następnie >select w celu podglądu opcji raportów. 2. Kliknij odpowiedni moduł, aby wyświetlić listę zmiennych do raportu.. 3. Wybierz zmienne do raportu przez dwukrotne kliknięcie lub klikniecie strzałki w prawo. 4. okno częstotliwości sprawozdań pozwala na raportowanie w różnych odstępach czasu. Gdy rośliny są wybrane możesz uzyskać informację w różnych etapach cyklu życia roślin. Kliknij OK, gdy skończysz.. Hint Its best to choose all variables you might be interested in to save having to re-run the model later. Wszelkie informacje o wybranym tutaj sposobie raportowania nie będą wyświetlana na monitorze. Aby sprawdzić, które zmienne zostały wybrane, wybierz >reporting a następnie >select, aby wyświetlić listę wybranych zmiennych. Jeśli wybrałeś nieprawidłowe zmienne, po prostu zaznacz zmienną z wybranej listy zmiennych i kliknij strzałkę w lewo.

11 Zapisywanie symulacji
POWIĄZANE PROCEDURY: 1. Kliknij >go a następnie >save run w celu zapisania danych do symulacji, 2. Wprowadź nazwę symulacji. Jeśli masz już wpisaną nazwę za pośrednictwem menu po prawej stronie ekranu, nazwa pojawi się tu automatycznie. Jeśli używasz tej samej nazwy co w poprzedniej symulacji spowoduje to zastąpienie jej przez nowe informacje. save one simulation run many simulations Jeśli przypadkowo zapisano niedokończoną lub błędną symulację, wystarczy zapisać poprawną symulacji przy użyciu tej samej nazwy

12 URUCHAMIANIE SYMULACJI
Run a simulation Related procedures: save a simulation run many simulations 1. KLIKNIJ >go a następnie >run APSIM menus to run the simulation. 2.Wybierz wcześniej zapisaną nazwę symulacji. 3. Kliknij OK. Uwaga: Istnieje możliwość wyboru wielu symulacji uruchamianych po sobie. Można to zrobić, przytrzymując klawisz CTRL wskazując na kilka zapisanych symulacji.. Jest to przydatne do symulacji płodozmianów. Po uruchomieniu symulacji, pojawi się okno DOS, który wyświetla słowo APSIM. To okno pokazuje procent zawansowania bieżąceej symulacji. W przypadku symulacji nie działa, sprawdź zgodność wprowadzonych danych, aby upewnić si, że wprowadzono wszystkie wymagane informacje.

13 Prezentacja graficzna/Graph the output
Powiązane procedury: 1. Kliknij >view output a następnie >graph. 2. APSFront prześłe dane potrzebne do sporządzenia wykresów do modułu APSVis. 3. Wybierz typ wykresu oraz opis zmiennych osi X i Y . Możliwe jest dodanie kilku serii danych do osi Y lub Y2. 4. Wybierz typ wykresu jaki chcesz utworzyć (np. linia, słupki) 5. Kliknij przycisk OK. Można dokonać zmian w wykresie, lub tworzyć nowe wykresy za pomocą przycisków na pasku APSVis - narzędzia zapisz symulację runmany simulations Upewnij się, że podałeś poprawnie wszystkie zmienne, które mają być na wykresie.

14 ćwiczenia: Bilans wodny ugoru
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania w celu opanowania podstaw działania modelu APSIM Bilans wodny ugoru Wpływ resztek pożniwnych magazynowanie wody w glebie ugorowanej Obieg azotu Symulacja rozwoju sorga Długokresowa uprawa w zmianowaniu sorga i pszenicy

15 Ćw. 1: bilans wodny ugoru slajd 1 1. Wybierz >Weather >Select
W tym ćwiczeniu będą symulowane główne elementy bilansu wodnego wybranej gleb w czasie ugorowania - magazynowanie wody w glebie, odsączanie, spływ i parowanie. Zmiany zostaną zbadane dla okres jednego roku. Uruchom APSFront wybierając przycisk; Start; a następnie Setup w celu zdefiniowania nowej symulacji “Setup template directories” . slajd 1 Wskazówka: podczas konfigurowania symulacji, postępuj od strony po lewej do prawej, czyli począwszy od pogody następnie gleby itd. 1. Wybierz >Weather >Select 2. Ustaw datę początkową (1/1/1996) i końcową (31/12/1996) 3. Wybierz typ gleby: Black Clay, High fertility. 4. USTAW ‘starting water’ na 10% 5. USTAW ‘starting nitrogen’ na 65kg/ha N03 i 5kg/ha dla NH4 6. WYBIERZ ‘General Residue Parameters’ Z MENU ‘soil’. 7. W ZAKŁADCE >Reporting >select WYBIERZ ‘daily reporting frequency’ i wskaż w oknie dialogowym zmienne podane na następnym slajdzie:

16 Ćw. 1.: bilans wodny ugoru slajd 2
8.Wybierz odpowiednie zmienne zapisane w poniższych modułach. slajd 2 Hint

17 Ćw. 1.: bilans wodny ugoru slajd 3
9. Po wybraniu wszystkich zmiennych do raportu naciśnij Ok. 10. Zapisz ‘Save’ symulację >go >Save run Należy nadać nazwę symulacji. W tym ćwiczeniu ‘bilans ugoru’ 11. Uruchom APSIM z zakładki >go >Run APSIM. Wybierz nazwę symulacji i naciśnij Ok. Po uruchomieniu symulacji, powinno się pojawić pole wyboru APSIM. Na tym etapie może być konieczny wybór “standard apsim release” z panelu po lewej stronie i ‘run1’; z prawego panelu. Wybierz ‘Ok.’ aby rozpocząć symulację. Na ekranie powinno pojawić się okienko DOS. Po krótkim opóźnieniu inicjalizacji, okno wyświetla procentowy postęp symulacji. Po zakończeniu symulacji pojawi się komunikat “APSIM has finished”. Zamknij okno komunikatu.

18 Ćw. 1.: bilans wodny ugoru slajd 4 wykres: soil water storage.
Wykres dla symulacji ‘bilans ugoru’. Istnieje wiele sposobów, aby zobaczyć wyniki symulacji APSIM jednak wykres jest często najbardziej przydatne. 12. Wybierz >View Output >Graph. Wybierz nazwę symulacji np. “bilans ugoru” z okna dialogowego i naciśnij Ok. 13. Zauważ, że można wybrać kilka różnych typów wykresów. Wybierz wykres symulacji za pomocą wykresu punktowego. date jako zmienną X ESW (Extractable Soil Water) jako zmienną Y . 14. Po utworzeniu wykresu jest to możliwe wprowadzanie zmian, po naciśnięciu ikony ‘modify chart properties’ 15. Dodaj rain/deszcz jako inną zmiennej Y i zaznacz pole Y2. Wybierz typ wykresu słupkowego. slajd 4 Podpowiedź: inne sposoby wyprowadzenia danych to, wyświetlanie danych w kolumnach tekstowych, wysyłanie wyników do programu Microsoft Excel lub wykresów w APSIM Outlook. Możesz poeksperymentować z wykorzystaniem tych opcji z menu View Output. Zostanie utworzony wykres przez moduł APSVis wraz z datą i ESW /opadami odpowiednio na osi X i Y. Wykres ten powinien pokazać zmienną ESW (w mm) zwiększającą się wraz z dniem roku. Nagły wzrostu są na skutek opadów i spadek wskutek parowania i odpływu. Opady dzienne pokaże jaśniej.

19 Ćw. 1.: bilans wodny ugoru slajd 5

20 Ćw. 1.: bilans wodny ugoru slajd 6

21 Ćw. 1.: bilans wodny ugoru slajd 7 Graph: Runoff/spływ.
15 Tworzenie nowego wykresu klikając nową ikonę wykresu punktowego. Wybierz dzień jako zmiennej X i odpływ/runoff jako zmiennej Y. 16. Dodaj rain/deszcz do tego wykresu, wybierając opcję wykres słupkowy jak poprzednio i zaznacz opcję Y2. 17. Zamknij APSVisual po zakończeniu analizy wykresów slajd 7 Zostanie utworzony wykres, który wyświetla odpływ i opady w poszczególnych dniach roku.

22 Ćw. 1: bilans wodny ugoru slajd 8

23 Ćw. 1.: bilans wodny ugoru slajd 9
Graph: Extractable soil water (esw)/dostępna woda glebowa Na wielkość ESW ma wpływ pogoda i rodzaj gleby. Możesz wybrać dodatkowo inny rodzaj gleby i porównać ESW dla obu rodzajów gleb w tych samych warunkach pogodowych. APSFront nadal będzie pamiętał wszystkie dane wprowadzone w poprzedniej symulacji. Może to być wykorzystane jako punkt wyjścia do następnej symulacji, która umożliwi porównanie na wykresie elementów bilansu wodnego gleby dla różnych rodzajów gleb.

24 Ćw. 1: bilans wodny ugoru slajd 10
18. Wybierz glebę ‘Warra – brigalow’ , ustaw starting Nitrogen na 70 kg/ha N03 i 5 kg/ha NH4. 19. Zapisz pod nową nazwą np.: ‘Warra Brigalow Fallow’. Uruchom symulację. 20. Po zakończeniu symulacji, na wykresie wyświetl dzienne dane zarówno dla Warra Brigalow, jak i Black clay, zmiennych X (data) i ESW jako zmiennej Y. (Wskazówka: przytrzymaj klawisz CTRL podczas zaznaczania wielu symulacji na wykresie) 21. Po zakończeniu przeglądania wykresów, zamknij APSVis, ale pozostaw aktywny APSFront - gotowy do przeprowadzenia następnych ćwiczeń. Uwaga: jeśli chcesz zmienić kolory linii. Kliknij przycisk Utwórz wykres właściwości ikony (Image Tools). Kliknij przycisk ‘series’ i wybierz serię, który chcesz sformatować. Następnie kliknij przycisk ‘seriaes’ powyżej i wybierz przycisk koloru. Możesz spróbować różnych eksperymentu w dostosowaniu wykresów do własnych celów slajd 10

25 Ćw. 1: bilans wodny ugoru na różnych glebach/wykres
page 11

26 Ćw. 1: bilans wodny ugoru page 12 koniec! Powrót do menu ćwiczeń

27 Ćw. 2. : Wpływ resztek pożniwnych na magazynowanie wody w glebie odłogowanej
APSIM symuluje oddziaływania resztek pożniwnych na skuteczność gromadzenia wody w glebie w okresie odłogowania. Ilość resztek pożniwnych ulega zmniejszeniu na skutek ich rozkładu. Rozkładu resztek pożniwnych symulowany jest w modelu APSIM w zależności od warunków atmosferycznych, jak i ich składu chemicznego. W tym ćwiczeniu utrwalimy umiejętności nabyte podczas wykonywania ćw. 1 i nauczymy się wykonywać edycję własnych ustawień parametrów modelu w miejsce domyślnych. slajd 1 Hint When setting up a simulation, you would usually follow a left to right sequence; that is starting with weather then soil etc. Symulacja rozkładu resztek pożniwnych. Symulacja wykaże, jak rozkładają się resztki pożniwne na powierzchni roli w określonym czasie Należy stosować poprzednie ustawienia symulacji jako punkt wyjścia. Trzeba dodać początkową ilość resztek pożniwnych pozostawionych na powierzchni roli. Nazwa symulacji wczytana przez APSFront powinien brzmieć “Warra Brigalow Fallow”

28 Ćw. 2.: Wpływ resztek pożniwnych na magazynowanie wody w glebie odłogowanej
1. Wybierz “General residue parameters” z menu >Soil > Residue a następnie naciśnij przycisk Edit. Zmień parametr “Surface residues as biomass” na 3000 kg/ha, pozostawiając bez zmian inne wartości. Upewnij się, że podczas edycji naciskałeś klawisz ENTER po każdej zmianie, a następnie naciśnij OK. 2. Zapisz symulację jako “Warra Brigalow Residue”. Uważaj, aby nie nadpisywać na istniejącej symulacji. 3. Uruchom symulacje “Warra Brigalow Residue” 4. Sporządż wykres resztek pożniwnych/residue_cover na osi Y oraz dzień/day na osi X. Będzieto wykres resztek pożniwnych na powierzchni roli w funkcji czasu. 5. Dołącz rain/deszcz jako zmienną na osi Y2. slajd 2 Powinno to stworzyć wykres z opadami deszczu oraz ilością resztek pożniwnych na osi y a dni na osi X. Powinien on wykazać zbieżnośc okresów wysokiego tempa rozkładu z opadami deszczu i niskiego tempa rozkładu w okresach suchych. Jeśli nie otrzymasz wykresu za pierwszym razem, możnesz zamknąć APSVis i rozpocząć tworzenie wykresu ponownie.

29 Ćw. 2.: Wpływ resztek pożniwnych na magazynowanie wody w glebie odłogowanej
slajd 3

30 Wpływ na rozkładu resztek pożniwnych na wielkość spływu i parowania
Ćw. 2.: Wpływ resztek pożniwnych na magazynowanie wody w glebie odłogowanej Wpływ na rozkładu resztek pożniwnych na wielkość spływu i parowania W tym zadaniu porównanamy dwie symulacje: ‘Warra Brigalow Fallow’ i ‘Warra Brigalow Residue’. 6. . W APSFront zaznacz obie symulacje ‘Warra Brigalow Fallow’ i ‘Warra Brigalow Residue’ do przedstawienia graficznego. 7. Utwórz wykres punktowy wartościami ‘RUNOFF’ na osi Y. Zamknij APSVis aby wrócić do symulatora. slajd 4 Jeśli wykres nie zostanie wyświetlony za pierwszym razem, można zamknąć APSVis i rozpocząć tworzenie wykresu ponownie.

31 Ćw. 2.: Wpływ resztek pożniwnych na magazynowanie wody w glebie odłogowanej
slajd 5

32 Wpływ rodzaju resztek pożniwnych na szybkość rozkładu
Ćw. 2.: Wpływ resztek pożniwnych na magazynowania wody w glebie odłogowanej Wpływ rodzaju resztek pożniwnych na szybkość rozkładu Moduł ‘residue’ APSIM symuluje tempo rozkładu resztek pożniwnych w zależności od stosunku C: N materii organicznej. Aby się o tym przekonać do wcześniejszej symulacji zamiast sorga wprowadzimy resztki pożniwne roślin strączkowych. 8. Wybierz ‘general residue properties’. Ustaw stosunek C:N surface residues/resztek pożniwnych na powierzchni pola na 25. wybierz resztki pożniwne Chickpea/ciecierzyca. 9. Zapisz symulacje jako ‘Warra Brigalow Legume Residue’. Run – uruchom symulację. 10. Sporządź wykres “residue cover” dla obu symulacji jako funkcji czasu. 11. Po zakończeniu przeglądania wykresów, zamknij APSVis i wrócić do APSFront. slajd 6 Jeśli wykres nie zostanie wyświetlony za pierwszym razem, można zamknąć APSVis i rozpocząć tworzenie wykresu ponownie.

33 Ćw. 2.: Wpływ resztek pożniwnych na magazynowania wody w glebie odłogowanej
slajd 7

34 Ćw. 2. : Wpływ resztek pożniwnych na magazynowania wody w glebie odłogowanej
slajd 8 KONIEC! POWRÓT DO MENU ĆWICZEŃ

35 ĆW. 3.: OBIEG AZOTU W tym ćwiczeniu będzie można obserwować losy azotu nawozowego w glebie odłogowanej: przedstawiona zostanie przemiana mocznika do amoniaku i azotanów oraz straty azotu glebowego wyniku denitryfikacji. Ta symulacja wprowadzi nas do edycji prostych zabiegów agrotechnicznych (zakładka –Manager) i bardziej zaawansowanych funkcji wykresów na podstawie wyników symulacji. Aby wykonać nową symulacę; wyierz; >Setup > Setup template directories. Jako pierwsze musimy wybrać pliki pogodowe i glebowe. slajd 1 1. Wybierz datę począkową/starting date - 1/1/1996 i końcową/ending date: 31/12/1996 2. Wybierz glebę: Grey clay, Hard 3. Ustaw Starting water na 50% 4. Ustaw Starting nitrogen na 20 kg/ha NO3 i 0 kg/ha NH4 5. Z menu residue, wybierz ‘General Residue Parameters’

36 Ćw. 3.: OBIEG AZOTU slajd 2 7. Wybierz Fertilise z menu Manager
Teraz możesz określić czas, rodzaj, ilość i rozmieszczenie nawozu. 7. Wybierz Fertilise z menu Manager 8. Wybierz “Apply fertiliser on a specific date” (podwójne kliknięcie) naciśnij ‘edit’ i dokonaj następujących zmian: Ustaw termin aplikacji /date of application to 10-Jan Określ ilość/amount of fertiliser od 50 do 100 kg/ha Określ głębokośc aplikacji ‘depth to apply’ od 50 do 0 mm slajd 2 Ta sekcja przedstawia sposób edycji szablonu ‘nawożenie’. Naciskaj klawisz Enter po każdej zmianie. Podczas wpisywania dat kreska musi być KONIECZNIE stosowana np. 10-Jan

37 Ćw. 3.: OBIEG AZOTU Slajd 3 Moduł nazwa zmiennej
8. Z menu ‘reporting’ wybierz ‘ daily Reporting Frequency’ 9. Wybierz zmienne jak pozniżej: Slajd 3 Moduł nazwa zmiennej Clock day Environment Rainfall Soil water Depth - layered (mm) Drainage (mm) Extractable Soil Water - whole profile (mm) Nitrogen NO3 - total (Kg/ha) NO3 - layered (Kg/ha) NH4 – total (Kg/ha) Urea - total (Kg/ha) denitrification - total (Kg/ha)

38 Ćw. 3.: OBIEG AZOTU Teraz, gdy określone są warunki symulacji należy je zapisać uruchomić. slajd 4 12. Save/ zapisz symulacje jako “Grey clay N fallow” 13. Run “Grey clay N fallow”

39 Ćw. 3.: OBIEG AZOTU Slajd 5 Graph/wykres: przemiany azotu
Przemiany mocznika do jonu amonowego i azotanowego w czasie 13. Wykorzystaj APSVis, w tym celu wybierz View output>graph>scatter chart : day jako zmienna X urea_tot nh4_tot jako zmienne Y no3_tot Slajd 5 Spowoduje to utworzenie wykresu – wyświetlanie zawartości mocznika, amonu i azotanu w poszczególnych dniach w roku.

40 Ćw. 3.: OBIEG AZOTU Slajd 6

41 Ćw. 3.: OBIEG AZOTU Gtraph/WYKRES : straty azotanów w wyniku denitryfikacji Ten wykres będzie ilustrował zakres i warunki wymagane do wystąpienia strat w wyniku denitryfikacji. 14. UTWÓRZ nowy wykres klikając na ikonę “new scatter chart” na pasku narzędzi APSVis 15. WYBIERZ: day jako zmienna X rain jako zmienna Y dnit_tot (denitrification). jako zmiennaY variable. Kliknij okienkoY2 esw (extractable soil water) jako zmienna Y NO3_tot jako zmienna Y slajd 7 Z tego wykresu widać jak znaczne są start azotu w wyniku denitryfikacji przy dużej ilości dostępnych azotanów w nasyconych warunków glebowych (duża wilgotność).

42 Ćw. 3.: OBIEG AZOTU Slajd 8

43 Ćw. 3.: OBIEG AZOTU Slajd 9 Graph: Depth series chart/wykres głębokości Obrazuje pionowy transport azotanów po nawożeniu w profilu gleby 16. UTWÓRZ nowy wykres klikając na ikonę “new depth chart” na pasku narzedzi APSVis: 17. Wybierz: depth_lay jako zmienną Y no3_lay jako zmienną X 18. Wybierz 31/01/1996 w oknie “dates to plot” Na wykresie możemy zobaczyć rozkład azotanów w profilu gleby zaledwie 21 dni po zastosowaniu nawozu.

44 Ćw. 3.: OBIEG AZOTU Slajd 10

45 Ćw. 3.: OBIEG AZOTU Graph/wykres : dodawanie dat do wykresu głębokości rozmieszczenia azotanów Spójrzmy na rozkład azotanów w profilu gleby 5 miesięcy po nawożeniu. 19. Dodawanie danych do istniejącego rysunku przez wybranie ikony “Modify chart properties” z paska narzędzi APSVisual 20. Przytrzymaj klawisz Ctrl i wybierz 10/06/1996 w oknie “dates to plot” 21. Po zakończeniu oglądania wykresów zamknij APSVis wróć do APSFront. Slajd 11 Hint Use Ctrl-Click to select more than one date. Wykres ten obrazuje rozmieszczenie azotanów w profil gleby w czasie

46 Ćw. 3.: OBIEG AZOTU Slajd 12

47 Ćw. 3.: OBIEG AZOTU Slajd 13 Koniec! POWRÓT DO MENU ĆWICZEŃ

48 Ćw. 4.: symulacja wzrostu i rozwoju sorga
W tym ćwiczeniu będziemy obserwować przyrost biomasy (plonu) w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego. Wykonamy więcej zadań w szablonie ‘ Manager’/agrotechnika. Przeprowadzimy kilka symulacji w trybie wsadowym mających odpowiedzieć na pytanie ‘co by było gdyby ?’ np. zwiększyć dawkę nawozów. Umiejętności te mogą być również wykorzystywane do planowania terminu siewu, ilości wysiewu, uprawy i porównania różnych gatunków roślin oraz wpływu warunków wilgotności gleby w momencie siewu. slajd 1 Dla uruchomienia symulacji kliknij “Setup Templates” w zakładce Setup. Teraz musisz podać parametry symulacji: 1. Wybierz ‘Weather’ i zmień daty na 1/6/ /6/1996 2. Wybierz glebę/ Soil Moola grey clay 4. USTAW Starting water na 25% pojemności całkowitej 5. USTAW Starting nitrogen na 12 kg/ha NO3 i 3 kg/ha of NH4

49 Ćw. 4.: symulacja wzrostu i rozwoju sorga
Teraz możesz utworzyć symulację uprawy sorga: 6. WYBIERZ Sorghum w zakładce Crop i zakceptuj ustawienia domyślne 7. W menu Manager>Sow wybierz ‘Sorghum rule based sowing’ i dokonaj w szablonie następujacych zmian: ustaw w oknie początek terminu siewu na 1-NOV a koniec siewu na 1-Jan ustaw gęstość siewu na 8 określ ilość nawozów w okresiesiewu na 0 slajd 2 Ta sekcja przedstawia sposób edycji i tworzenia szablonu parametrów siewu. Podczas edycji naciskaj klawisz Enter po każdej zmianie. Podczas wpisywania dat kreska musi być KONIECZNIE stosowana, np. 10-JAN

50 Ćw. 4.: symulacja wzrostu i rozwoju sorga
8. W menu ‘Raporting’ wybierz dzienny sposób raportowania/ ‘daily Reporting Frequency’ 9. Wybierz zmiennych jak poniżej: slajd 3 Moduł nazwa zmiennej Clock day Soil water Depth - layered (mm) soil water -layered (mm/mm) Sorghum Sorghum days after sowing Sorghum leaf area index Sorghum biomass (g/m2) Sorghum yield (kg/ha)

51 Ćw. 4.: symulacja wzrostu i rozwoju sorga
Teraz, gdy już określono parametry symulacji należy ją zapisać i uruchomić. Tym razem lepiej jest utworzyć i zapisać 3 symulacje przed uruchomieniem ich w trybie wsadowym. page 4 10. Save/zapisz pierwszą symulacje jako “Sorgo bez nawozenia” 11. Edytuj szablon “Sorghum rule based sowing” i zmień “Amount of starter fertiliser at sowing” na 30 kg/ha urea_N 12. Save/zapisz symulację jako “Sorgo 30 kg/ha N” 13. Powtórz punkty 11 i 12 wpisując 60 kg/ha urea_N 14. Run / uruchom trzy symulacje w trybie wsadowym (patrz wskazówka) Wskazówka Przytrzymaj klawisz Ctrl + kliknij wybrane symulacje aby je uruchomić

52 Ćw. 4.: symulacja wzrostu i rozwoju sorga
slajd 5 Graph/wykres: wpływ nawożenia N na plonowanie roślin 13. Wykorzystaj APSVis – wybierz wykres punktowy: date jako zmienna X Sorg_yield jako zmienna Y Wykres powinien wykazać, że powyżej 30 kg N / ha występuje mały wpływ N na plonowanie sorga.

53 Ćw. 4.: symulacja wzrostu i rozwoju sorga
slajd 6

54 Ćw. 4.: symulacja wzrostu i rozwoju sorga
SLAJD 7 Koniec! POWRÓT DO MENU ĆWICZEN

55 Ćw. 5.: symulacja w zmianowaniu sorgo/pszenica
page 1 W tym ćwiczeniu będziemy symulować długookresowy wpływ uprawy po sobie sorga i pszenicy (w ciągu pięćdziesięciu lat) przy minimalnym stosowaniu nawozów i bez nawadniania. Dowiesz się nieco więcej na temat definiowania szablonu Manager oraz jak korzystać z symulatora podając następstwo roślin. Zaobserwujesz proces degradacji gleby. Dla uruchomienia symulacji kliknij “Setup Templates” w zakładce Setup. Teraz musisz podać parametry symulacji: 1. Wybierz ‘Weather’ i zmień daty na 1/1/ /12/2000 2. Wybierz glebę/ Soil Black Clay, High fertility 4. USTAW Starting water na 100% pojemności całkowitej 5. USTAW Starting nitrogen na 17 kg/ha NO3 i 5 kg/ha of NH4

56 Ćw. 5.: symulacja w zmianowaniu sorgo/pszenica
Teraz możesz utworzyć symulację uprawy sorga i pszenicy 5. Wybierz Sorghum w zakładce Crop i zaakceptuj parametry domyślne w oknie dialogowym. Następnie wybierz Wheat z mnu Crop i zaakceptuj. 6. W zakładce Manager>Sow wybierz ‘Sorghum rule based sowing’ dokonując następujacych zmian w szablonie: Ustaw ‘amount of fertiliser at sowing’ na 50, zmień typ nawozu na ‘urea_N’. Akceptuj ustawienia! 7. W zakładce Manager>Sow wybierz ‘Wheat rule based sowing’ dokonując następujacych zmian w szablonie: page 2 Hint When editing be sure to press the Enter key after each change. When typing dates the dash must be used e.g. 10-Jan Ta sekcja przedstawia spsób edycji szablonu parametrów siewu. Każdy szablon będzie umożliwiał siew tylko wtedy, gdy spadło co najmniej 30 mm deszczu przez trzy dni, powyżej określonej ilości wody w glebie zdefiniowanej w wyznaczonym oknie dialogowym siewu.

57 Ćw. 5.: symulacja w zmianowaniu sorgo/pszenica
8. W zakładce ‘reporting’ wybierz ‘ Harvest Reporting Frequency’ 9. Wybierz zmienne jak poniżej; slajd 3 Wskazówka: W celu sumowania zmiennej zaznacz ją, a następnie kliknij przycisk SUM Moduł nazwa zmiennych Environment Sum : Rainfall (mm) Soil water Extractable soil water – whole profile (mm) Soil water – total (mm) Nitrogen NO3 – Total (kg/ha) Sorghum Sorghum biomass (kg/ha) Sorghum yield (kg/ha) Wheat Wheat biomass (kg/ha) Wheat yield (kg/ha)

58 Ćw. 5.: symulacja w zmianowaniu sorgo/pszenica
Teraz, gdy określono parametry symulacji należy je zapisać i uruchomić. W zależności od szybkości komputera obliczenia mogą trochę potrwać. Prosimy o cierpliwość. page 4 Save/zapisz symulację “Sorghum/wheat rotation” Run/uruchom. Z menu VIEW OUTPUT>Graph wybierz wykres punktowy: Date jako zmienna X, a Sor_yield i Wht_yield jako Y. WYBIERZ wykres słupkowy. Uwaga: zmienność plonów w badanym okresie była spowodowana wyłącznie zmiennością ilości opadów. Należy również pamiętać, że zmniejszenie plonu, może być spowodowane przez niekorzystne warunki panujące w okresie siewu zgodnie z parametrami określonymi przez nas. wskazówka Wykorzystaj klawisz Ctrl+kliknij wybrane symulacje aby je uruchomić

59 Ćw. 5.: symulacja w zmianowaniu sorgo/pszenica
Slajd 5

60 Ćw. 5.: symulacja w zmianowaniu sorgo/pszenica
14. Create another scatter chart. Select date as the X variable. Select soil water total (sw_mm_tot) as the first Y variable and No3_tot as the second Y variable, tick Y2. 15. The chart on the next page demonstrates APSIM’s ability to simulate soil state over time. 16. Experiment on your own. Try adding more variables for reporting, or perhaps create an entirely new simulation. page 6 APSFront is only one interface to APSIM. It is constrained by what is contained in the templates files, such as the sowing or fertilise menu items. These templates have been created specifically for the Demonstration version. If you wish to introduce more sophistication to your simulations please read the guide : “APSIM for Apprentices” found in the APSUITE\DOCS directory. This guide introduces you to advanced APSIM use. If you are interested in advancing your APSIM usage please also look to APSIM Explorer and its associated documentation. This can be found from the Start button >Programs >APSIM >APSIM Explorer.

61 Ćw. 5.: symulacja w zmianowaniu sorgo/pszenica
page 7

62 Ćw. 5.: symulacja w zmianowaniu sorgo/pszenica
page 8 Dziękuję! POWRÓT DO MENU ĆWICZEŃ


Pobierz ppt "Poznawanie i demonstracja modelu APSIM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google