Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

J. Kacperska D. Polewski J. Kacperska D. Polewski I al.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "J. Kacperska D. Polewski J. Kacperska D. Polewski I al."— Zapis prezentacji:

1 J. Kacperska D. Polewski J. Kacperska D. Polewski I al

2 T he Cross is standing on the hill at Grodzisko Fort. A huge, metal sculputre in orange color symbolizes Jesus cross. The task of the monument is to show to people, that God is also with us on the earth.

3 K rzyż stoi na wzniesieniu na Forcie Grodzisko. Masywna, metalowa rzeźba w pomarańczowym kolorze symbolizuje krzyż Jezusa. Zadaniem monumentu jest przypominanie ludziom o tym, iż Bóg jest także na Ziemi wśród ludzi.

4 I dont know how high that monument is but when you stand under it you feel very small. Y ou can see Milenium Cross far away from the top of the hill.

5 N ie wiem jak wysoki jest ten monument, ale kiedy stoisz pod nim, czujesz się bardzo mały. M ożesz zobaczyć Milenijny Krzyż z dużej ogledłości od wzgórza.

6 I t was build by the people for the people on 3 rd September under the watchword: 2000 years of Christinas and 1000 years of Gdańsk. Many companies donated that project.

7 Z ostał on zbudowany przez ludzi dla ludzi 3 września pod hasłem: 2000 lat Chrześcijaństwa i 1000 lata Gdańska. Wiele firm sponsorowało ten projekt.

8 T heres no pollution. Trees produce a lot of oxygen. I ts a good place for 2-3 hour walk. And if you feel tiered, you can sit down on a bench.

9 N ie ma tam zanieczyszczonego powietrza. Drzewa produkują dużo tlenu. T o dobre miejsce na 2-3 godzinny spacer. Jeśli poczujesz się zmęczony, możesz usiąść na ławce.

10 B eautiful vegetation makes you feel very relaxed. Birds are chirping, flowers are blooming, trees are green... Everything is in perfect harmony!

11 P rzepiękna roślinność sprawia, że czujemy się bardzo zrelaksowani. Ptaszki ćwierkają, kwiaty rozkwitają, drzewa są zielone,.. Wszyscy jest w pełnej harmonii!

12 In some places you can see monuments of history.

13 W niektórych miejscach można zobaczyć historyczne zabytki.

14 TOWN HALL In this photo you can see Town Hall and St Marys Church. In the background you can see other buildings. This is the Old Town. On the left there are some flats. That is Dolne Miasto - one of Gdańsk neighbourhood.

15 RATUSZ N a tym zdjęciu możecie zobaczyć Ratusz oraz Kościół Mariacki. W tle widać inne zabudowania. To jest Stare Miasto (Starówka). Na lewo jest trochę bloków. Należą one do jednej z dzielnic Gdańska- Dolnego Miasta.

16 M ilenium Cross is a very popular vievpoint. This is a photo of Gdansk panorama.

17 M ilenijny Krzyż to bardzo popularny punkt widokowy. To jest zdjęcie gdańskiej panoramy.

18

19 And I, when Im gonna be exalt over the earth, I will attract everyone to me. J 12, 32

20 A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. J 12, 32

21 Zdjęcia i prezentacja zostały wykonane przez J. Kacperską i D. Polewskiego. KONIEC


Pobierz ppt "J. Kacperska D. Polewski J. Kacperska D. Polewski I al."

Podobne prezentacje


Reklamy Google