Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efekty opracowania i wdrożenia Programu Poprawy Jakości Kształcenia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efekty opracowania i wdrożenia Programu Poprawy Jakości Kształcenia"— Zapis prezentacji:

1 Efekty opracowania i wdrożenia Programu Poprawy Jakości Kształcenia
Szkoła Podstawowa w Zawdzie

2 Czas realizacji programu
czerwiec –wrzesień 2007 – opracowanie szczegółowej analizy wyników sprawdzianu przeprowadzonego po klasie VI w kwietniu 2007 roku, październik opracowanie Programu Poprawy Jakości Kształcenia, grudzień ewaluacja działań zawartych w PPJK, projektowanie zmian na podstawie wyników ewaluacji (uszczegółowienie zadań, imienny przydział zadań dla poszczególnych członków rady pedagogicznej).

3 Uwarunkowania kontekstów kształcenia
Czynniki indywidualne ucznia, Wykorzystaliśmy: wysoką motywację ucznia nastawioną na sukces, wysoką frekwencję, inteligencję, Czynniki środowiska, Wykorzystaliśmy: bardzo dobrą współprace domu rodzinnego ze szkołą (świadomość rodzica dotycząca umiejętności i wiadomości w jakie uczeń zostaje wyposażony w szkole podstawowej oraz roli jaką w procesie uczenia się ich dziecka ma do spełnienia dom rodzinny), Czynniki pedagogiczne, Wykorzystaliśmy: doskonalenie zawodowe nauczycieli, WSO, PSO, bazę dydaktyczną, aktywizujące metody nauczania, wysoką świadomość nauczycieli w zakresie podstawy programowej, kompetencji kluczowych i standardów wymagań edukacyjnych, stosunek nauczyciela do ucznia i sposoby motywowania ucznia do uczenia się i rodzica do współpracy.

4 Przykłady dobrej praktyki

5 1. Działania Rady Pedagogicznej
Korelacja działań wszystkich członków Rady Pedagogicznej uwzględniających program nauczania, standardy wymagań i kompetencje kluczowe. Analiza stosowanych metod pod kątem dążenia do optymalizacji procesu dydaktycznego w szkole. Stosowanie metod aktywizujących. Konstruowanie testów sprawdzianów uwzględniających wnioski z analiz porównawczych wyników testów, sprawdzianów miedzyprzedmiotowych klasy VI, prowadzonych w ramach zajęć z testem kompetencji.

6 2. Badanie przyrostu wiedzy ucznia
Uczniowie samodzielnie uzupełniali arkusze przyrostu wiedzy, (zestawienia tabelaryczne i graficzne - wykresy słupkowe), Analiza ilościowa i jakościowa wyników testów próbnych – lekcje informatyki, zajęcia z testem, godzina wychowawcza.

7 Zestawienia tabelaryczne przyrostu wiedzy ucznia
Miesiąc Czytanie punktów Pisanie 0 -10 punktów Rozumowanie 0 – 8 punktów Korzystanie z informacji 0 – 4 Wykorzystanie wiedzy w praktyce Suma punktów 0 – 40 punktów listopad 9 4 5 31 grudzień 8 6 7 33 przyrost listopad/grudzień -1 -3 +3 0 – max pkt. +2 styczeń 3 34 grudzień/styczeń +1 -2 marzec 10 35 styczeń/marzec kwiecień 36 marzec/kwiecień

8 Zestawienia graficzne - wykresy słupkowe, przyrostu wiedzy ucznia w zakresie standardu czytanie i pisanie Analiza jakościowa 1. W standardzie czytanie uzyskałam następującą ilość punktów, w miesiącu: listopadzie osiągnęłam 9 na 10 możliwych punktów, wnioski : przypomnieć wymagania standardu i wracać do przeczytanego tekstu jeszcze raz, szukać w nim podpowiedzi i wiadomości, grudniu, 8 na 10 możliwych punktów , wnioski : przypomnieć wymagania standardu i wracać do przeczytanego tekstu jeszcze raz, szukać w nim podpowiedzi i wiadomości, powtórzyć wiadomości jak odczytać informacje znajdujące się w diagramie, styczniu 9 na 10 możliwych punktów, wnioski : przypomnieć wymagania standardu i wracać do przeczytanego tekstu jeszcze raz, szukać w nim podpowiedzi i wiadomości, marcu 10 na 10 możliwych punktów, kwietniu 10 na 10 możliwych punktów. 2. W standardzie wykorzystanie pisanie uzyskałam następującą ilość punktów, w miesiącu: grudniu, 6 na 10 możliwych punktów, wnioski : przypomnieć wymagania standardu i popracować nad pisaniem sprawozdania i wypowiadaniu własnego zdania na podany temat, styczniu, 9 na 10 możliwych punktów, marcu – 6 na 10 możliwych punktów, wnioski : przypomnieć wymagania standardu i popracować nad opisem postaci rzeczywistej, kwietniu - 7 na 10 możliwych punktów .

9 Zestawienia graficzne - wykresy słupkowe, przyrostu wiedzy ucznia w zakresie standardu rozumowanie i wykorzystanie wiedzy w praktyce Analiza jakościowa 3. W standardzie rozumowanie uzyskałam następującą ilość punktów, w miesiącu: listopadzie osiągnęłam 4 na 8 możliwych punktów, wnioski : przypomnieć wymagania standardu i poćwiczyć pracę z, grudniu, 7 na 8 możliwych punktów , styczniu 5 na 8 możliwych punktów, marcu 7 na 8 możliwych punktów, kwietniu 7 na 8 możliwych punktów. 4. W standardzie wykorzystanie wiedzy w praktyce uzyskałam następującą ilość punktów, w miesiącu: listopadzie osiągnęłam 5 na 8 możliwych punktów, wnioski : przypomnieć wymagania standardu i popracować nad , grudniu, 8 na 8 możliwych punktów , styczniu, 8 na 8 możliwych punktów , marcu - 8 na 8 możliwych punktów , Kwietniu - 8 na 8 możliwych punktów .

10 Zestawienia graficzne - wykresy słupkowe, przyrostu wiedzy ucznia w zakresie standardu korzystanie z informacji Analiza jakościowa 5. W standardzie korzystanie z informacji uzyskałam następującą ilość punktów, w miesiącu: listopadzie osiągnęłam 4 na 4 możliwe punkty, grudniu4 na 4 możliwe punkty, , styczniu 3 na 4 możliwe punkty, wnioski : przypomnieć wymagania standardu i poćwiczyć pracę ze słownikiem wyrazów bliskoznacznych marcu 4 na 4 możliwe punkty, kwietniu 4 na 4 możliwe punkty.

11 3. Wymiana informacji: nauczyciel – uczeń - rodzic
Organizacja szkoleń rad pedagogicznych w zakresie podnoszenia umiejętności kontekstowego interpretowania i wykorzystania wyników sprawdzianu po klasie VI. Opracowanie scenariuszy spotkań z rodzicami w zakresie podnoszenia umiejętności kontekstowego interpretowania i wykorzystania wyników sprawdzianu po klasie VI. Zapoznanie rodziców z priorytetami szkoły na rok szkolny 2007/2008. Zapoznanie rodziców z WSO i standardami wymagań edukacyjnych. Prelekcja dla rodziców o efektywności kształcenia, organizacji czasu dziecka i możliwości pomocy. Informowanie uczniów o wynikach kształcenia: porównywanie wyników sprawdzianów w szkole w stosunku do wyników w rejonie i kraju.

12 4. Nagroda, jako środek motywujący
Stosowanie nagród motywujących uczniów do wytężonej pracy: konkurs „Szkolny Omnibus” kl. IV-VI, konkurs „klasowy Omnibus” kl. I-III, listy pochwalne do rodziców dotyczące osiągnięć uczniów, wyróżnienie uczniów na apelach szkolnych. stosowanie systemu kar za nie wywiązywanie się z obowiązków szkolnych.

13 5. Zajęcia pozalekcyjne koło języka niemieckiego klas I-III – 3 godziny , 50 uczniów, koło komputerowe klas I-III - 3 godziny, 50 uczniów, zajęcia dydaktyczno wyrównawcze dla klas I-VI – 9 godzin, 45 uczniów, zajęcia z testem kompetencji klas VI wrzesień – kwiecień, 18 uczniów, zajęcia z testem kompetencji klas V kwiecień - czerwiec, 15 uczniów, zajęcia korekcyjno kompensacyjne – 2 godziny, 11 uczniów, zajęcia logopedyczne – 2 godziny, 10 uczniów, świetlicę środowiskową 4 godziny, 20 uczniów, rewalidacja 0. II, VI, 6 godzin, 3 uczniów,

14 6. Doposażenie pracowni przedmiotowych
doposażono oddział przedszkolny w pomoce dydaktyczne zakupiono 18 mapy ściennych, atlasy świata: zakupiono prenumeratę czasopism dla uczniów klas I-III i oddziału przedszkolnego, zakupiono prenumeratę czasopism metodycznych dla nauczycieli: doposażono pracownie komputerową w programy multimedialne wielostanowiskowe: wzbogacono bibliotekę szkolną o 99 pozycji książkowych w tym: lektury szkolne, słowniki ortograficzne, poradniki metodyczne dla nauczycieli, słowniki poprawnej polszczyzny, wyrazów obcych, synonimów i encyklopedie jednotomowe dla wszystkich pracowni przedmiotowych IV – VI i klas I-III.

15 Podsumowanie Wzrosła świadomość nauczycieli co do konieczności weryfikacji programów nauczania, metod nauczania, rozkładów materiałów nauczania pod względem podstawy programowej, kompetencji kluczowych, standardów wymagań. Znaczna część rodziców identyfikuje się ze szkołą poprzez uczestnictwo w procesie nauczania i wychowania własnych dzieci i pracę na rzecz szkoły.


Pobierz ppt "Efekty opracowania i wdrożenia Programu Poprawy Jakości Kształcenia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google