Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr inż. Urszula Walas rzecznik patentowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr inż. Urszula Walas rzecznik patentowy."— Zapis prezentacji:

1 mgr inż. Urszula Walas rzecznik patentowy

2 w zakresie ochrony własności przemysłowej
Najlepsze praktyki w zakresie ochrony własności przemysłowej Warszawa r.

3 Najlepsze praktyki w zakresie ochrony własności przemysłowej
Ochrona własności przemysłowej poprzez nabywanie prawa wyłącznego – myślenie biznesowe Zamiast wstępu Narzędzia prawne ABC - ochrona własności przemysłowej w praktyce Przedmiot – prawo – dokument Podmiot – uprawniony Procedura uzyskania prawa Pomoc przy opracowaniu dokumentacji zgłoszenia na przykładzie wynalazku i wzoru użytkowego Ochrona własności przemysłowej poprzez wykonywanie prawa – działanie biznesowe Model generujący sukces Wykonywanie prawa na przykładzie W, WU, WP, ZT III. Zakończenie. Otoczenie ochrony własności przemysłowej( Chroń swoje prawa, bądź liderem, warunki powodzenia, akty prawne)

4 Skróty UP – Urząd Patentowy pwp – prawo własności przemysłowej
paipp – prawo autorskie i prawa pokrewne uoznk – ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji W – wynalazek WU-wzór użytkowy WP – wzór przemysłowy ZT – znak towarowy IP – własność intelektualna rz.p. – rzecznik patentowy

5 Zanim to nastąpi osoba (prawna, fizyczna) musi prawo uzyskać
Zamiast wstępu - najlepsze praktyki Ochrona własności przemysłowej jest najlepszą praktyką na sukces rynkowy Najlepsze praktyki w zakresie ochrony własności przemysłowej wynikają z wiedzy i obserwacji potrzeb. Chodzi o formę nabycia prawa (różne), istotę ochrony, znajomość narzędzi, zastosowania chronionych przedmiotów i ich rozpowszechniania. Daje to przewagę w gospodarce o silnej konkurencji. Ochrona własności przemysłowej to ochrona wartości firmy. Konkretnej wartości rynkowej. Jeśli ktoś jest właścicielem wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych - to ma majątek . Dobra niematerialne – są składnikami majątku trwałego firmy. Właściciel ma wyłączność na przedmioty chronione prawem, monopol na określonych warunkach . Może chronione przedmioty produkować, wprowadzać na rynek, promować, reklamować, sprzedawać, udzielać licencji, dokonywać cesji, zawierać różne umowy. Czerpać z tego prawa konkretne korzyści materialne i niematerialne . Podnosić firmę na wyższy poziom, dbać o jakość swoich produktów i nie pozwalać na obniżenie ich jakości przez osoby nieuprawnione, które podszywając się pod chronione przedmioty, produkują je gorszej jakości i opatrują tym samym znakiem - co znak chroniony . W ten sposób obniżają wartość rynkową firmy. Właściciel ma prawo zabronić stosowanie niedozwolonych praktyk . Ma prawo chronić swoje przedmioty poprzez zakazywanie naruszania i dochodzić swoich roszczeń . Zanim to nastąpi osoba (prawna, fizyczna) musi prawo uzyskać

6 Narzędzia prawne pwp –chroni prawo podmiotowe osoby, która uzyskała rejestrację przedmiotów w UP paipp – dodatkowo chroni prawo podmiotowe właściciela wzoru przemysłowego (kumulacja prawa) uoznk –chroni rynek, prawa konsumentów, zapewnia swobodne, niezakłócone i uczciwe działania konkurencji.

7 ABC ochrona własności przemysłowej w praktyce wiedza w pigułce
1. Przedmioty , prawa wyłączne, dokumenty 2. Komu przysługuje prawo do: wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego dokonanego w przedsiębiorstwie – pracodawcy lub zamawiającemu 3. Procedury i warunki uzyskiwania ochrony: patentu na wynalazek (nowy ( art.25 pwp), posiadają poziom wynalazczy (art. 26 pwp, § 32 ust.1 pkt.3), przemysłowego stosowania (art.27pwp, §3 ust.1pkt.4) prawa ochronnego na wzór użytkowy (nowe , użyteczne, o charakterze technicznym art.94 pwp) prawa z rejestracji na wzór przemysłowy (nowa , posiadająca indywidualny charakter, postać przedmiotu lub jego części, wytworzona w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację art. 102 pwp) prawa ochronnego na znak towarowy, (oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów /usług jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów /usług innych przedsiębiorstw art.120 pwp) 4. Wykonywanie prawa (korzystanie z pomocy eksperta), realizacja wynalazku (stosowanie, reklamowanie, promowanie, rozpowszechnianie, udzielanie licencji, nabywanie praw wyłącznych (cesja), oznaczenie na towarach korzystania z ochrony, ściganie naruszyciela

8 Przedmiot - prawo – dokument pwp
Wynalazek (W)– patent – dokument patentowy Wzór użytkowy (WU) - prawo ochronne , świadectwo ochronne Znak towarowy (ZT) - prawo ochronne , świadectwo ochronne Wzór przemysłowy (WP) - prawo z rejestracji , świadectwo rejestracji Topografia układu scalonego - prawo z rejestracji , świadectwo rejestracji Oznaczenie geograficzne - prawo z rejestracji , świadectwo rejestracji

9 Uwaga – najlepsza praktyka
Podmiot – uprawniony Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Pracodawca, zamawiający ( jeśli ponosi koszty dokonania wynalazku w związku z zatrudnieniem wynalazcy). Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej Uwaga – najlepsza praktyka Młody przedsiębiorca zakładając własną firmę musi zderzyć się z całym pakietem formalno - prawno-organizacyjnym. Sferę ochrony własności intelektualnej, strategię IP oddala od siebie, gdy tymczasem jest to tak samo ważna część jego działalności, jak formalna rejestracja firmy.

10 Procedura uzyskania prawa
1. Wniosek do Urzędu Patentowego - wszczęcie drogi do nabycia prawa (decyzja UP) Każdy przedmiot chroniony i rejestrowany w UP wymaga oddzielnego zgłoszenie. Istota wniosku – o co wnosi do UP 2. Procedura Zgłoszenie poddane jest standardowym procedurom w UP (badanie formalne, ogłoszenie w BUP, sprzeciwy i uwagi, decyzja UP - warunkowe udzielenie prawa, wydanie dokumentu, wpis do rejestru, publikacja prawa WUP, utrzymanie ochrony) . UP udziela praw wyłącznych po spełnieniu kryteriów zdolności patentowej, ochronnej , rejestrowej. 3. Wpis prawa do rejestru (…) UP Prawo jest wpisane w rejestrach UP i opublikowane w WUP. Z tą chwilą uprawniony nabywa prawo wyłączne i może egzekwować je od daty zgłoszenia do UP. 4. Utrzymanie prawa w mocy – opłaty za ochronę (czas, terytorium).

11 Pomoc rzecznika patentowego w opracowaniu dokumentacji zgłoszeniowej W, WU
Badanie stanu techniki - klasyfikacja MKP - poszukiwania w zbiorach literatury patentowej - poszukiwania w bazach danych - poszukiwania w literaturze technicznej - opracowanie materiału 2. Sporządzenie opisu wynalazku (WU) wraz z zastrzeżeniami patentowymi (ochronnymi) , skrótem 3. Doradztwo w trakcie postępowania zgłoszeniowego doUP

12 Wykonywanie prawa Model generujący sukces
MONOPOL - WIEDZA – KOMPETENCJE – DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE i ŻYCIOWE- DZIAŁANIA BIZNESOWE rzecznik patentowy (ekspert zewnętrzny) PASJA Nauka – W, WU, WP, ZT model licencyjny, nadzór autorski Przemysł – W, WU, WP, ZT stosowanie, model licencyjny, cesja, know - how, nadzór autorski Handel – ZT, WP – stosowanie, wykorzystanie

13 Rejestracja prawa wyłącznego
istota lub zasada działania Ujawnienie Monopol wyłączne korzystanie w sposób zarobkowy lub zawodowy umożliwiając zapobieganie lub powstrzymywanie innych osób od wytwarzania, wykorzystywania , sprzedaży lub importu produktu lub technologii wg wynalazku (WU); wyłączne korzystanie WP; prawo wyłącznego używania ZT czas, terytorium

14 Może być wcześniejsze wygaszenie praw .
Wykonywanie prawa Patent 20 lat (art. 63, 66, 67, 73 pwp) Prawo ochronne wzoru użytkowego 10 lat (art.63,66-67, 73pwp) Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego 25 lat – (art. 105, 66,67,73 pwp) Prawo ochronne na znak towarowy bezterminowo – ( art. 153 pwp) Po tym okresie ochrona wygasa i przedmiot staje się domeną publiczną. Każdy może stosować bez pytania o zgodę właściciela. Może być wcześniejsze wygaszenie praw .

15 Wykonywanie prawa – praktyki biznesowe
Prawo własności przemysłowej można wykonywać na różne sposoby: Stosować na własny użytek i nim zarządzać, polityka patentowa (polityka ochronna własnego wyrobu i ochrona go przed naruszeniami), priorytety, platformy współpracy np. klastry , rezygnacja z mniej rentownych przedmiotów ochrony – strategia IP Wytwarzać chronione wyroby , stosować technologie zgodnie z wynalazkiem Wprowadzać chronione wyroby do obrotu i oznaczać je tytułami ochronnymi Przenosić na inne osoby (sprzedawać, umowy licencyjne, dzierżawić w części lub całości, zastawić) Zbywać poprzez cesję Ścigać naruszycieli. Dochodzić roszczeń w przypadku naruszeń Można je dziedziczyć art.12 pwp Prawo własności wchodzi do masy spadkowej Myślenie biznesowe

16 Przykład produkt/ technologia rynkowo atrakcyjna – zasady ogólne współpraca z rzecznikiem patentowym
Monitorowanie stanu techniki – wytyczanie kierunków rozwoju IP - najnowsze publikacje, zgłoszenia patentowe Badanie czystości patentowej w przypadku uruchomienia produkcji wyrobu lub technologii ( bazy patentowe) Monitorowanie działań w kierunku własnej polityki patentowej Monitorowanie działań firm konkurencyjnych w kierunku prowadzonej polityki patentowej Oznaczanie produktu chronionego lub oczekującego na udzielenie ochrony zwrotem: patent pending (pat.pend. nr zgłoszenia) lub zgłoszony do opatentowania ( ostrzega przed kopiowaniem) Badanie możliwości ochrony na rynkach międzynarodowych – eliminowanie ryzyka naruszeń Wykorzystywanie globalnej informacji dostępnej w Internecie w celu sprzedaży na rynku globalnym z wykorzystaniem praw IP PRZYKŁAD W, WU.

17 Nowy, oryginalny wyrób, technologia przekuwanie myśli technicznej na biznes (przykłady)
Realizacja przedmiotu chronionego w UP Własne wdrożenia i strategia rozwoju np. patent na wynalazek . Przed zgłoszeniem do UP podmiot dokonuje oceny opłacalności (zespół interdyscyplinarny). Bilans konstrukcyjno – technologiczno - organizacyjno - ekonomiczny. Zdolność patentowa i jest szansa na komercjalizację : decyzja - zgłoszenie do UP i wdrożenie własne. Zgłaszać szybko , by czerpać zyski z wynalazku. Umowa o stosowanie wynalazku z klauzulą poufności. Zastrzega nadzór autorski. Wynalazca tworzy jednostkę innowacyjno – wdrożeniową bazującą na wynalazkach. Zajmuje się głównie projektowaniem nowych objektów i modernizacją starych. Technologie bezściekowe. Wprowadza udoskonalenia, a rozwiązania zagrożone ryzykiem naruszenia zgłasza do ochrony w UP. Zachowuje know – how. Monitoruje prawa wyłączne, zna konkurencję i czerpie korzyści.

18 Nowy, oryginalny wyrób, technologia przekuwanie myśli technicznej na biznes (przykłady)
Inspiracja - wykłady Umiejętne wykorzystanie stanu techniki dla własnego biznesu 1. Umiejętnie korzysta z praw, które wygasły i z przedmiotów niechronionych. Bada stan techniki. Przygotowując się do wejścia na rynek sprawdza czy nie narusza cudzych praw wyłącznych, by w przyszłości nie doszło do kolizji. Zleca ekspertom zewnętrznym te badania, które ponownie powtarza tuż przed uruchomieniem produkcji. O ile nie zgłosi do ochrony swojego rozwiązania to ryzykuje utratę zysków, które by miał po ochronie Podnoszenie poziomu wyrobów przez zgodę na korzystanie z prawa 1. Przedsiębiorca ma priorytety . Ocenia opłacalność. Wybiera model licencyjny – by rozpocząć biznes z wyższego poziomu . Produkuje, udoskonala, ( zgłasza do UP), zwycięża konkursy, podnosi umiejętności, powiększa rynki sprzedażowe, tworzy platformy współpracy, przyciąga do firmy ekspertów o wysokich kwalifikacjach , staje się liderem , a produkty oznacza swoim znakiem. Umowami zabezpiecza swoje interesy biznesowe.

19 W, WU – pakiet ochronny Jego tytuły prawne przekładały się na biznes
Mój klient miał wysokie bezpieczeństwo prawne swoich wyrobów , chronił je trzema tytułami prawnymi : prawem ochronnym na WU, ZT oraz prawem rejestracji WP. Poniósł koszty ochrony pakietu. Jego tytuły prawne przekładały się na biznes Miał stałych klientów. Dbał o dobrą współpracę i reputację Znał konkurencję na rynku, na którym był obecny. Umiał odpowiedzieć na związek przyczynowo skutkowy związany z każdym rynkowym wahnięciem Dlaczego rynek się załamał? W pewnym momencie stwierdził, że klienci odchodzą do konkurencji. Dlaczego? Konkurencja obniżyła minimalnie cenę wyrobu, ponieważ masowo sprowadzała wyroby z Chin. Wyroby naruszały prawa wyłączne mojego klienta. Klient podejmował próby polubownego załatwienia sprawy . Ale wysiłki okazały się bezskuteczne. Dotąd działał bez pomocy rzecznika patentowego. Po wnikliwym sprawdzeniu faktów (warsztatu nie będę zdradzała) wystąpiliśmy z wezwaniem do naruszyciela o zaprzestanie naruszania praw wyłącznych, usunięcia jego skutków oraz wydania bezprawnie uzyskanych korzyści, a także naprawienia szkody na zasadach ogólnych (art. 287 – 290 w związku z art. 292 ustawy pwp). Jednocześnie poinformowaliśmy dotychczasowych odbiorców iż nabywanie produktów pochodzących od naruszyciela jest też naruszaniem prawa wyłącznego . Właścicielowi służą drogi prawne. Po wystąpieniu rzecznika patentowego w imieniu uprawnionego klient odzyskał rynek odbiorców Każdy przypadek należy rozpoznać indywidualnie

20 Przykład WP – myślenie biznesowe ochrona pwp i paipp
1. Przedmioty wzornictwa przemysłowego - elementy estetyczne i użytkowe dot. formy zewnętrznej ( art.102u.1 pwp) chroni ustawa. 2. Utwór chroni papp, a forma jego realizacji dla celów przemysłowych podlega ochronie pwp – WP (kumulacja prawa) 3. W gospodarce konkurencyjnej produkt o nowych cechach jakościowych, zgodnych ze światowymi trendami mody, wytwarzany w sposób powtarzalny (design), oryginalny – szybko zdobywa rynki zbytu, dlatego WP należy chronić Udana forma zewnętrzna produktu niejednokrotnie przyczynia się do zwiększenia jego wartości ekonomicznej

21 Procedury i dobre praktyki Wzornictwo przemysłowe jest źródłem przewagi konkurencyjnej
80% przedsiębiorstw stosujących wzornictwo odnotowuje 20-40% wzrost sprzedaży (badania w Wielkiej Brytanii i Danii) prezes UPRP VI 2009r.

22 Podstawa prawna uprawnionego na przykładzie WP
WP (art.105 u.3 pwp) uprawniony może zakazać osobom trzecim wytwarzania , oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub składowania takiego wytworu dla celów dalszej dystrybucji art.285 pwp – uprawniony z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego , prawa z rejestracji (…) może żądać zaprzestania działań grożących naruszeniem prawa art pwp wniosek uprawnionego do sądu o zabezpieczenie dowodów , o zabezpieczenie roszczeń przez zobowiązanie naruszającego do udzielenia informacji , które są niezbędne do dochodzenia roszczeń. art. 303 Kto przypisuje sobie autorstwo albo wprowadza w błąd inną osobę co do autorstwa cudzego projektu wynalazczego podlega karze… na wniosek pokrzywdzonego

23 Rzecznik patentowy – ekspert zewnętrzny - praktyka ochrony własności przememysłowej
Współpraca przedsiębiorców z rzecznikiem patentowym - sposób budowania pozycji i bezpieczeństwa w warunkach ostrej konkurencji. Przykład:

24 WP polityka ochronna przed zawiązaniem sporu
Przed zawiązaniem ewentualnego sporu przeciwko naruszycielowi poprzedza ekspertyza rzecznika patentowego. Ocenia czy wg jego wiedzy jest naruszenie prawa. Raportuje stan ochrony wzornictwa w firmie. Dostarcza uprawnionemu dowody rzeczowe do skutecznego zabezpieczenia jego interesu prawnego. W przypadku WP należy szeroko oceniać pwp, paipp i uznk (art.105, 111, 224u.1, 227 pwp; art.13.1 uznk i art.1 paipp). Przykład ekspertyzy wykorzystanej dwoma sposobami

25 Przykład oceny naruszenia WP Postępowanie przed sądowe i wezwanie do zaprzestania naruszenia (2 sposoby współpracy z rz.p.) Rzecznik patentowy –bada, parę WP czy WP zawarty w wyrobie naruszyciela jest łudząco podobny do WP chronionego w UP w związku z pwp i paipp. Wzywa do zaprzestania naruszenia. W ekspertyzie szczegółowo wywodzi podobieństwo pary wzorów. Podobieństwo wprowadza w błąd odbiorcę co do tożsamości pochodzenia produktu i przedsiębiorcy. Zachodzi prawdopodobieństwo pomyłki, a konkurencja w ten sposób wykorzystuje renomę firmy. Taktyka okazała się skuteczna. Po zapoznaniu się z opinią naruszyciel zaprzestał produkcji wyrobu chronionego WP. Właściciel odzyskał monopol. Właściciel wezwał do zaprzestania naruszania prawa przez konkurencję. Konkurencja nie zastosowała się do wezwania. Swoje stanowisko uzasadniła okazując ekspertyzę rzecznika patentowego, podnosząc skierowanie wniosku do UP o unieważnienie prawa z rejestracji WP. Od tej pory obaj współistnieją pokojowo na rynku i zdobywają własnych klientów.

26 ZT podobieństwo Znakiem towarowym podlegającym rejestracji jest tylko taki znak, który nadaje się do odróżniania towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa od towarów lub usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw, mający dostateczne znamiona odróżniające w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego.

27 ZT – prawo Art.121 Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne.
ust.2 Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym: 2) znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd , które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym 3) znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego , zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów , jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego

28 ZT orzecznictwo - podobieństwo
Przy rozstrzyganiu kolizji dwóch znaków towarowych należy brać pod uwagę ogólne podobieństwo i elementy zbieżne obu znaków oraz wrażenie, jakie wywierają w całości na nabywcy , niż przywiązywać wagę do drobnych , nieistotnych różnic ( Post. z dn r. IA Cz 283/98 Sądu Apelacyjnego w Białymstoku). Niebezpieczeństwo mylenia znaków przez odbiorców jest tym większe , im bardziej jest znany znak, z tego względu, iż pamięć odbiorców kieruje się szczególnie łatwo właśnie ku znakom dobrze znanym na rynku. To z kolei może spowodować błędne uznanie nowego znaku za stary znak (decyzja z dn r. nr Odw. 1526/92 – WUP 1/94 poz.20).

29 Element słowny znaku PKO i PKΘ
Przykład ZT PKO i PKΘ Element słowny znaku PKO i PKΘ Stan faktyczny: Podmiot A: Powszechna Kasa Oszczędnościowa Podmiot B: Powszechna Kasa Oddłużeniowa. Podmiot A i podmiot B - zajmują się usługami finansowymi w kl. 36 Słowne znaki towarowe PKO i PKΘ są w obrocie PKO – jest zarejestrowany w UP w formie słowno graficznej PKΘ - nie jest zarejestrowany, jest używany w reklamie i na stronach internetowych oraz do oznaczania logo firmy B Badanie: podobieństwo szuka się na płaszczyźnie fonetycznej, wizualnej i znaczeniowej. podobieństwo towarów i usług podobieństwo do znaku renomowanego Wynik:

30 wrażenie, jakie wywierają w całości na nabywcy,
PKO i PKΘ Biorąc pod uwagę ogólne podobieństwo i elementy zbieżne obu znaków oraz wrażenie, jakie wywierają w całości na nabywcy, PKΘ – znak używany przez podmiot B jest w takim stopniu podobny do zarejestrowanego znaku towarowego podmiotu A (PKO graficzny z elementem słownym), iż w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego wprowadza odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów i usług, a wobec tego zachodzi podobieństwo w rozumieniu przepisów art. 296 ust.2 pkt.2 i 3 pwp pomiędzy używanym przez podmiot B znakiem towarowym PKΘ – i logo „PKO” podmiotu A PKΘ wprowadza klientów w błąd. Klient jest przekonany, że jest to odmiana znaku PKO i udaje się do naruszyciela w celu dokonania usług finansowych. Jest przekonany, że jest to ten sam podmiot obrotu gospodarczego (choć jest to błędna ocena). Z reklamy prasowej dowiaduje się, że PKΘ jest to zupełnie inny podmiot. W takich okolicznościach używanie znaku przyniosło używającemu nienależną korzyść i było szkodliwe dla odróżniającego charakteru ( naruszony interes konsumenta) bądź renomy znaku wcześniejszego (renomowanego) (art. 132 ust.2 p. 1, 2, 3 pwp).

31 Wnioski końcowe - skojarzenia znaków
Ryzyko skojarzenia znaku PKΘ ze znakiem zarejestrowanym PKO (że jest to to samo) jest wysokie Przeciętny odbiorca, którego odczucia bierze się pod uwagę co do podobieństwa znaku jest wprowadzony w błąd znakiem PKΘ 3. Różnice są niewystarczająco odróżniające tak, aby klient podmiotu A: PKO miał przekonanie , że jest to inna instytucja poza podmiotem A: PKO

32 Narzędzie badawcze UP ZT identyczne lub podobne – bezpieczny marketing
Urząd Patentowy RP uczestniczy w programie CETMOS - Inicjatywa 9. urzędów patentowych Europy Centralnej. Poszukiwania znaków towarowych pod kątem identyczności lub podobieństwa do uprzednio zarejestrowanych lub zgłoszonych znaków. .

33 Konkurencja czuwa nad dobrze prosperującą marką
Przedsiębiorcy zagraniczni, którzy dostrzegają dobrze sprzedającą się, niezastrzeżoną polską markę, sam zastrzega prawo do identycznego lub podobnego znaku towarowego. Dlatego warto uprzedzić takie praktyki zabezpieczyć się i zastrzec ten znak, przede wszystkim w krajach, do których przedsiębiorstwo eksportuje swoje towary i usługi lub zamierza to robić.

34 Umowa licencyjna Podmiot uprawniony ( jednostka badawcza, wyższa uczelnia, producent – właściciel praw) - zgoda uprawnionego na wykorzystanie (wytwarzanie, sprzedawanie, używanie) rozwiązania chronionego w UP przez inny podmiot np. na transfer technologii Wymaga dochowania należytej staranności Zgoda na wykorzystanie chronionego przedmiotu jest pod warunkiem uiszczenia opłaty licencyjnej . Wynalazca otrzymuje wynagrodzenie.

35 Chroń swoje prawa Zanim rozpoczniesz działalność gospodarczą chroń swoje prawa Zanim ujawnisz na zewnątrz swoje rozwiązanie (np. konferencja, sympozjum, publiczne wystąpienie, wystawienia na targach, w Internecie, publikacja ect. ) sprawdź czy właściwie chronisz swoje prawa autorskie lub wyłączne, sprawdź czy zgłosiłeś rozwiązanie do ochrony w Urzędzie Patentowym lub instytucji upoważnionej do takiej ochrony. Korzystaj z pomocy rzecznika patentowego

36 Bądź liderem W oparciu o chronioną własność przemysłową buduj własną ścieżkę rozwoju i komercjalizacji firmy, ograniczaj koszty, szukaj partnerów do współpracy, poszukuj inwestorów strategicznych. Inwestuj w rozwój firmy. Uczestnicz w wymianie doświadczeń. Planuj zarządzanie wg własnej strategii w oparciu o analizę ekonomiczną ( czy tytuły ochronne generują zyski) Szukaj nowych źródeł finansowania ; subwencje krajowe i dotacje unijne oraz instytucje otoczenia biznesu. Firma wiodąca: Obserwuj bacznie rynek w Polsce i za granicą, konkurentów. Analizuj w jakich regionach jest zapotrzebowanie na produkty i technologie, bądź w jakich regionach skupiają się potencjalni producenci chronionego dobra niematerialnego i prawnego. Poznaj swoją pozycję. Wzmacniaj własną markę

37 Decyzja o komercjalizacji własności przemysłowej
Prowadź analizę racjonalno-ekonomiczną na każdym etapie zarządzania – podstawa procesu decyzyjnego

38 Zmień swoje przyzwyczajenia. Korzystaj inaczej ze źródła informacji
Czytaj codzienne gazety, branżowe pisma pod kątem co dotyczy Twojego biznesu ochrony własności przemysłowej (produktów, urządzeń, konstrukcji, technologii). co dotyczy konkurencji (rynki zbytu, systemy ochrony własności przemysłowej, rozwój technologii, urządzeń i produktów), podatność na rutynę i zmiany, tworzenie sieci współpracy i przejmowanie specjalistów,

39 Zadbaj o warunki powodzenia w firmie
Kadra, podnoszenie kwalifikacji pracowników w celu podwyższenia jakości świadczonych usług, stworzenie otoczenia sprzyjającego rozwojowi kreatywności swoich pracowników Infrastruktura techniczna Efektywne zarządzanie własnością przemysłową, zbudowanie przekonania, że włączenie zarządzania własnością intelektualną w strategie rozwojowe firm jest opłacalne.

40 Akty prawne ochrony własności przemysłowej
Prawo własności przemysłowej ustawa z dn. 30 czerwca 2000r.(Dz.U.nr 49/2001 poz.508 z późniejszymi zmianami ). Tekst jednolity r. ( Dz.U.nr 119/2003 poz.1117) z 2004 r. Nr 33, poz. 286 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68 ,  Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz ) , ustawa z dn r. (Dz.U.nr 99/2007 poz.662), ustawa z dn r.(Dz.U.nr 136/2007 poz.958) O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ustawa z dn. 16 kwietnia 1993r. (Dz.U.nr 47/1993 poz.211) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994r.z późniejszymi zmianami . Jednolity tekst obwieszczenie Marszałka sejmu Rzeczypospolitej Polskie z dn. 17 maja 2006r. (Dz.U. nr90/2006 poz.631), ustawa z dn r. (Dz.U.nr 99/2007 poz.662), Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 14 czerwca 2005r.zmieniające rozporządzenie w spr. dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych ( Dz.U.z 2005r. Nr 109, poz 910) ( § )

41 cd. literatura Układ o Współpracy Patentowej (PCI) – Waszyngton 1970r. (Polska1991r.) Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o Patencie Europejskim)- Monachium 1975r.( Polska r.) Rozporządzenie Rady (WE) nr40/94 z dn r. w spr. wspólnotowego znaku towarowego – Bruksela 1993r. (Polska r.) Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dn r. w spr. wspólnotowych wzorów przemysłowych

42 Dziękuje za uwagę mgr.inż. Urszula Walas kontakt: kom.0503912925
rzecznik patentowy kontakt: kom


Pobierz ppt "Mgr inż. Urszula Walas rzecznik patentowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google