Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi realizowany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi realizowany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego."— Zapis prezentacji:

1 Program Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi realizowany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

2 Program służy rozszerzeniu podstawowej oferty edukacyjnej i wychowawczej szkół/placówek oświatowych kierowanej do uczniów. Polega on na zorganizowaniu dodatkowych zajęć edukacyjnych odbywających się we wszystkich typach szkół prowadzonych przez Miasto Łódź, w celu lepszego przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych.

3 Adresatami programu są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ostatnich klas na danym etapie edukacyjnym spełniający następujące kryteria: pochodzący z rodzin dysfunkcyjnych (np. niewydolnych wychowawczo, z problemami uzależnień, o niskich dochodach) z problemami wychowawczymi wykazujący problemy w nauce zagrożeni przerwaniem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki zagrożeni zakończeniem edukacji na niższym poziomie kształcenia niepełnosprawni o specjalnych potrzebach edukacyjnych (posiadający opinie lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej)

4 Celem programu jest stworzenie uczniom możliwości: budowania pozytywnego nastawienia do nauki kształtowania umiejętności planowania uczenia się brania odpowiedzialności za proces samokształcenia kształtowania umiejętności komunikowania się z otoczeniem kształtowania umiejętności określonych w wymaganiach egzaminacyjnych na wszystkich poziomach kształcenia wspierania inicjatyw i aktywności uczniów efektywnej współpracy z nauczycielami

5 Programem objętych zostanie: 2470 uczniów szkół podstawowych 2420 publicznych gimnazjów 2582 uczniów szkół ponadgimnazjalnych Łącznie pomocą w ramach programu objęta zostanie grupa 7472 uczniów.

6 W ramach realizacji przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną z uczniami (zakwalifikowanymi do programu) zajęcia w wybranych blokach tematycznych dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

7 Lp.Przedmiot Szkoła Podstawowa Gimnazjum Szkoła ponadgimna- zjalna 1J. polskiXXX 2Historia/WOS*XXX 3MatematykaXXX 4FizykaXX 5ChemiaXX 6BiologiaXX 7GeografiaXX 8PrzyrodaX 9Język………………..XX * WOS tylko w szkole ponadgimnazjalnej

8 Ponadto, dodatkowym czynnikiem wspomagającym proces uczenia stanie się element - pomoc koleżeńska Nauczyciel Uczeń

9 1.Warunkiem przystąpienia szkoły do Programu Pogotowie Naukowe II jest wypełnienie deklaracji (załącznik nr 1).(załącznik nr 1) 2.Warunkiem uruchomienia zajęć w grupie jest zebranie wypełnionych deklaracji przystąpienia ucznia niepełnoletniego (załącznik nr 2a) albo deklaracji przystąpienia ucznia pełnoletniego (załącznik nr 2b)(załącznik nr 2a) (załącznik nr 2b) 3.Zajęcia realizowane w ramach programu będą rejestrowane w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. 4.Zajęcia edukacyjne będą prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych w danej szkole posiadających kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2002r. Nr 155, poz. 1288). Nauczyciele prowadzący zajęcia wypełniają oświadczenia.

10 5.Umowy zlecenia na realizację zajęć finansowanych ze środków Programu Pogotowie Naukowe oraz porozumienia na prowadzenie zajęć w ramach wolontariatu zawierać będzie z nauczycielami Dyrektor ŁCDNiKP. Każdorazowo przygotowana umowa i porozumienie powinna zawierać pieczęć oraz podpis dyrektora szkoły, w której odbywają się zajęcia. 6.Do umów należy sporządzić i dołączyć zbiorcze zestawienie umów zleceń dotyczących danej placówki. 7.Umowy na realizację zajęć w ramach Programu Pogotowie Naukowe Dyrektor ŁCDNiKP zawrze na okres od ………. do 15 grudnia 2008 r. 8.Rachunki do umów zleceń składane do ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29 będą opiewać na łączną kwotę dofinansowania. 9.Do rachunków należy sporządzić i dołączyć zbiorcze zestawienie rachunków dotyczących danej placówki.

11 10.Szkoła sporządza sprawozdanie merytoryczne. 11.Wraz z powyższą dokumentacją szkoła składa zapotrzebowanie na toner. 12.Dokumentacja dotycząca Programu Pogotowie Naukowe II tj. dzienniki zajęć pozalekcyjnych i wypełnione formularze zgłoszeniowe uczniów pozostają w szkole i muszą być dostępne na żądanie kontrolującego.

12 Realizacja programu w szkołach podstawowych: Dyrektor szkoły organizuje, w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas, 10 – osobowe grupy uczniów. Liczba grup powinna odpowiadać liczbie klas VI w danej szkole. W każdej szkole podstawowej odbędzie się 18 godzin dla każdej grupy, w tym 15 finansowanych ze środków Programu Pogotowie Naukowe II i minimum 3 godziny w ramach wolontariatu. Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone z następujących przedmiotów: język polski, historia, matematyka, przyroda. O liczbie godzin zajęć edukacyjnych z wyżej wymienionych przedmiotów decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, uwzględniając indywidualne potrzeby uczniów.

13 Realizacja programu w gimnazjach: Dyrektor szkoły organizuje, w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas, 10 – osobowe grupy uczniów. Liczba grup powinna odpowiadać liczbie klas III w danej szkole. W każdym gimnazjum odbędzie się 18 godzin dla każdej grupy, w tym 15 finansowanych ze środków Programu Pogotowie Naukowe II i minimum 3 godziny w ramach wolontariatu. Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone z następujących przedmiotów: język polski, język obcy, historia, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia. O liczbie godzin zajęć edukacyjnych z wyżej wymienionych przedmiotów decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, uwzględniając indywidualne potrzeby uczniów.

14 Realizacja programu w szkołach ponadgimnazjalnych: Dyrektor szkoły organizuje, w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas, 10 – osobowe grupy uczniów. Liczba grup powinna odpowiadać liczbie klas III lub IV w danej szkole. W każdej szkole odbędzie się 27 godzin dla każdej grupy, w tym 24 finansowanych ze środków Programu Pogotowie Naukowe II i minimum 3 godziny w ramach wolontariatu. Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone z następujących przedmiotów: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, język obcy. O liczbie godzin zajęć edukacyjnych z wyżej wymienionych przedmiotów decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, uwzględniając indywidualne potrzeby uczniów.

15 Informacji dotyczących merytorycznej strony programu udzielają: Ewa Wachowicz (koordynator), Elzbieta Czajka (szkoły podstawowe), Aneta Madziara (gimnazja, SOSW, MOS, MOW, ZSS), Lidia Turska (szkoły ponadgimnazjalne) pod numerem telefonu (042) 678 33 78 wew. 208 Informacji dotyczących księgowej strony programu udziela Iwona Chojnacka pod numerem telefonu (042) 678 33 78 wew. 352


Pobierz ppt "Program Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi realizowany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google