Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013

2 OŚ PRIORYTETOWA 1. KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości 1.2 Instytucje otoczenia biznesu 1.3 Regionalny system innowacji 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu OŚ PRIORYTETOWA 2. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 2.1 Infrastruktura komunikacyjna 2.2 Infrastruktura energetyczna OŚ PRIORYTETOWA 3. SPOŁECZENSTWO INFORMACYJNE OŚ PRIORYTETOWA 4. OCHRONA SRODOWISKA I ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom OSIE PRIORYTETOWE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2007 – 2013

3 OŚ PRIORYTETOWA 5. INFRASTRUKTURA PUBLICZNA 5.1 Infrastruktura edukacyjna 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna OŚ PRIORYTETOWA 6. TURYSTYKA I KULTURA OŚ PRIORYTETOWA 7. SPÓJNOSC WEWNATRZREGIONALNA 7.1 Rewitalizacja miast 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo OŚ PRIORYTETOWA 8. POMOC TECHNICZNA 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania 8.2 Informowanie, promocja oraz wsparcie przygotowania i realizacji projektów OSIE PRIORYTETOWE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2007 – 2013

4 I. KRYTERIA FORMALNE II. KRYTERIA MERYTORYCZNO – TECHNICZNE III. KRYTERIA STRATEGICZNE KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW

5 Kryteria formalne: Dopuszczające Dopuszczające Administracyjne Administracyjne KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW

6 Kryteria dopuszczające Kwalifikowalność wnioskodawcy Kwalifikowalność wnioskodawcy Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu Kwalifikowalność zakresu finansowego projektu Kwalifikowalność zakresu finansowego projektu Terminowość i prawidłowość dostarczenia wniosku Terminowość i prawidłowość dostarczenia wniosku KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW

7 Kompletność i prawidłowość sporządzenia wniosku I. Kompletność i prawidłowość sporządzenia wniosku II. Kompletność i prawidłowość załączników do wniosku III. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek im podległych: wniesienie wkładu ze środków własnych lub pożyczek w wysokości nie mniej niż 5% kosztów całkowitych projektu Kryteria administracyjne KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW

8 Kryteria merytoryczno - techniczne: Dopuszczające Każdy wniosek dopuszczony do oceny merytoryczno – technicznej musi uzyskać pozytywną ocenę na podstawie kryteriów dopuszczających. Niespełnienie co najmniej jednego z ww. kryteriów skutkować będzie odrzuceniem wniosku.Jakościowe Decydują o miejscu projektu na liście rankingowej. KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW

9 1.Prawidłowość metodologiczna i rachunkowa analizy finansowej, 2.Spełnienie kryteriów progowych wskaźników finansowych (FNPV/C < 0 i FRR/C < stopa dyskonta) oraz zapewnienie trwałości rezultatów projektu (zdolność do utrzymania rezultatów przez minimum 5 lat (lub 3 lata w przypadku MŚP) od zakończenia jego realizacji, 3. Prawidłowość metodologiczna i rachunkowa analizy ekonomicznej, 4.Spełnienie kryteriów analizy ekonomicznej (np. ENPV > 0; ERR > społeczna stopa dyskonta; B/C > 1; przewaga korzyści społecznych nad kosztami społecznymi), Kryteria dopuszczające 1/2 KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW

10 5. Poprawność przeprowadzenia analizy potencjału instytucjonalnego wnioskodawcy, 6. Wykonalność instytucjonalna projektu, 7. Wykonalność techniczna projektu, 8. Wykonalność technologiczna projektu, 9. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE w zakresie: ochrony środowiska, równości szans, budowy społeczeństwa informacyjnego. Kryteria dopuszczające 2/2 KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW

11 KRYTERIUM STRATEGICZNE Decyzja Zarządu Województwa Zgodność projektu z aktualnymi potrzebami i zrównoważonym rozwojem województwa średni stopień zgodności projektu z aktualnymi potrzebami i zrównoważonym rozwojem województwa: od 0 do 5 punktów, wysoki stopień zgodności projektu z aktualnymi potrzebami i zrównoważonym rozwojem województwa; od 6 do 15 punktów, zgodność projektu z aktualnymi potrzebami i zrównoważonym rozwojem województwa: od 16 do 20 punktów. KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW

12 Osie priorytetowe II-VII i alokacja finansowa II. Infrastruktura techniczna341 083 247 euro III. Społeczeństwo informacyjne 67 987 570 euro IV. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 170 446 174 euro V. Infrastruktura publiczna120 448 629 euro VI. Turystyka i kultura 37 071 388 euro VII. Spójność wewnątrzregionalna 79 541 547 euro

13 Oś priorytetowa 2 – Infrastruktura techniczna

14 Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura techniczna Cel główny Poprawa dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez realizację przedsięwzięć w sferze komunikacyjnej, informatycznej i energetycznej. Cele szczegółowe wyznaczone w ramach osi 2 obejmują: poprawę powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie (Działanie 2.1 – Infrastruktura komunikacyjna), poprawę stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej (Działanie 2.2 -Infrastruktura energetyczna).

15 Działanie 2.1 – Infrastruktura komunikacyjna Alokacja finansowa na działanie 294 530 988 euro w tym: Schemat A – Drogi wojewódzkie 125 400 230 euro w tym: projekty kluczowe 108 761 000 euro Schemat B – Drogi powiatowe35 000 000 euro Schemat C – Drogi Gminne 20 000 000 euro Schemat D – Transport publiczny 24 887 869 euro Schemat E – Infrastruktura kolejowa 65 680 410 euro Schemat F – Infrastruktura lotniska Rzeszów – Jasionka 23 562 479 euro

16 Działanie 2.1 – Infrastruktura komunikacyjna Przykładowe rodzaje projektów 1/6 Schemat A – Drogi wojewódzkie roboty budowlane dot. dróg i mostów wojewódzkich oraz infrastruktury towarzyszącej, roboty budowlane dot. obwodnic obszarów zurbanizowanych na drogach wojewódzkich oraz infrastruktury towarzyszącej,

17 Działanie 2.1 – Infrastruktura komunikacyjna Przykładowe rodzaje projektów 2/6 Schemat B – Drogi powiatowe roboty budowlane dot. dróg i mostów powiatowych oraz infrastruktury towarzyszącej, roboty budowlane dot. obwodnic obszarów zurbanizowanych na drogach powiatowych oraz infrastruktury towarzyszącej

18 Działanie 2.1 – Infrastruktura komunikacyjna Przykładowe rodzaje projektów 3/6 Schemat C – Drogi Gminne roboty budowlane dot. dróg i mostów gminnych oraz infrastruktury towarzyszącej, roboty budowlane dot. obwodnic obszarów zurbanizowanych na drogach gminnych oraz infrastruktury towarzyszącej

19 Działanie 2.1 – Infrastruktura komunikacyjna Przykładowe rodzaje projektów 4/6 Schemat D – Transport publiczny roboty budowlane i/lub zakup wyposażenia w zakresie transportu multimodalnego, w tym centrów logistycznych – projekty o wartości kosztów kwalifikowanych poniżej 20 mln PLN, roboty budowlane i/lub zakup wyposażenia (w tym zakup taboru) w zakresie transportu publicznego, modernizacja taboru transportu publicznego, w tym w zakresie zastosowania alternatywnych źródeł zasilania.

20 Działanie 2.1 – Infrastruktura komunikacyjna Przykładowe rodzaje projektów 5/6 Schemat E – Infrastruktura kolejowa zakup taboru dla połączeń regionalnych i/lub roboty budowlane dot. regionalnej sieci kolejowej, w tym przyczyniający się do tworzenia systemu regionalnych połączeń kolejowych z węzłami przesiadkowymi

21 Działanie 2.1 – Infrastruktura komunikacyjna Przykładowe rodzaje projektów 6/6 Schemat F – Infrastruktura lotniska Rzeszów – Jasionka roboty budowlane i/lub zakup wyposażenia w zakresie portu lotniczego Rzeszów-Jasionka – projekty inne niż realizowane w ramach PO Infrastruktura i Środowisko; w zakresie portów lotniczych wsparcie ograniczone będzie wyłącznie do portu lotniczego Rzeszów-Jasionka.

22 Działanie 2.1 – Infrastruktura komunikacyjna Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) 70% - Schemat A, B i C 85% - Pozostałe schematy 85% - projekty wymienione w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym

23 Działanie 2.1 – Infrastruktura komunikacyjna Minimalna / maksymalna wartość projektu Projekty w zakresie transportu multimodalnego, w tym centrów logistycznych – projekty o wartości kosztów kwalifikowanych poniżej 20 mln PLN

24 Działanie 2.1 – Infrastruktura komunikacyjna Minimalna / maksymalna kwota wsparcia 1/3 Schemat A – Drogi wojewódzkie (nie dotyczy projektów wymienionych w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym) minimalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 5 mln zł, maksymalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 20 mln zł, Schemat B – Drogi powiatowe minimalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 1 mln zł, maksymalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 5 mln zł (w przypadku realizacji projektu przez kilka powiatów: 10 mln zł),

25 Działanie 2.1 – Infrastruktura komunikacyjna Minimalna / maksymalna kwota wsparcia 2/3 Schemat C – Drogi gminne minimalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 0,5 mln zł, maksymalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 5 mln zł, Schemat D – Transport publiczny minimalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 0,5 mln zł, maksymalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 8 mln zł,

26 Działanie 2.1 – Infrastruktura komunikacyjna Minimalna / maksymalna kwota wsparcia 3/3 Schemat E – Infrastruktura kolejowa minimalna kwota wsparcia ze środków EFRR: bez limitu, maksymalna kwota wsparcia ze środków EFRR: bez limitu, Schemat F – Infrastruktura lotniska Rzeszów-Jasionka minimalna kwota wsparcia ze środków EFRR: bez limitu, maksymalna kwota wsparcia ze środków EFRR: bez limitu, Instytucja Zarządzająca może zmienić limity wsparcia w ramach poszczególnych konkursów

27 Działanie 2.1 – Infrastruktura komunikacyjna Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy (Dotyczy wyłącznie zarządców lotnisk, podmiotów wykonujących zadania użyteczności publicznej na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego/związku komunalnego, a także spółek prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego/związek komunalny/Skarb Państwa samodzielnie lub łącznie posiadają większość udziałów lub akcji).

28 Działanie 2.1 – Infrastruktura komunikacyjna kryteria oceny projektów

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Działanie 2.2 -Infrastruktura energetyczna Alokacja finansowa na działanie 46 552 259 euro

43 Działanie 2.2 -Infrastruktura energetyczna Przykładowe rodzaje projektów 1/2 roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących odnawialnych źródeł energii, roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących infrastruktury przesyłu energii elektrycznej lub przesyłu energii cieplnej, roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, w tym w skojarzeniu,

44 Działanie 2.2 -Infrastruktura energetyczna Przykładowe rodzaje projektów 2/2 budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych oraz modernizacja istniejących sieci dystrybucji, kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz zmiana źródeł wytwarzania energii w celu ograniczenia tzw. niskiej emisji, modernizacja obiektów spalania paliw (z wyjątkiem zakresu wymienionego w załączniku XII do Traktatu o przystąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do UE).

45 Działanie 2.2 -Infrastruktura energetyczna Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) 85%, przy czym w uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca na etapie ogłaszania konkursu może podjąć decyzje o ich obniżeniu lub podwyższeniu.

46 Działanie 2.2 -Infrastruktura energetyczna Minimalna / maksymalna wartość projektu Projekty o wartości kosztów kwalifikowanych do 20 mln PLN Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii: minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 0,5 mln zł, z wyłączeniem projektów, dla których wnioskodawcą jest gmina lub jednostka organizacyjna gminy, realizowanych w miejscowościach należących do gminy wiejskiej, w miejscowościach należących do gminy miejsko – wiejskiej z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców oraz w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 tys., gdy gmina nie wyczerpała limitu wsparcia w ramach PROW – w takim przypadku minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 3 mln zł,

47 Działanie 2.2 -Infrastruktura energetyczna Minimalna / maksymalna kwota wsparcia Instytucja Zarządzającą może wprowadzić limity wsparcia w ramach poszczególnych konkursów

48 Działanie 2.2 -Infrastruktura energetyczna Beneficjenci 1/3 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawna (W ramach tej kategorii mieści sie również Skarb Państwa reprezentowany przez właściwe jednostki organizacyjne z terenu województwa podkarpackiego. Dopuszczalnym beneficjentem jest na przykład: Skarb Państwa – Komendant Wojewódzki/Powiatowy/Miejski Policji) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, szkoły wyższe,

49 Działanie 2.2 -Infrastruktura energetyczna Beneficjenci 2/3 zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, partnerzy społeczni i gospodarczy, tj.: organizacje pozarządowe, jednostki naukowe

50 Działanie 2.2 -Infrastruktura energetyczna Beneficjenci 3/3 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych przedsiębiorcy (Dotyczy wyłącznie spółek z ograniczona odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego lub do których jednostka samorządu terytorialnego przystąpiła, realizujących zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego)

51 Działanie 2.2 -Infrastruktura energetyczna kryteria oceny projektów

52

53

54

55

56

57

58

59 Oś priorytetowa 3 – Społeczeństwo informacyjne

60 Cel Tworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie oraz podniesienie jakości usług w zakresie infrastruktury informatycznej.

61 Oś priorytetowa 3 – Społeczeństwo informacyjne Alokacja finansowa 67 987 570 euro

62 Oś priorytetowa 3 – Społeczeństwo informacyjne Przykładowe rodzaje projektów 1/2 e-usługi publiczne o wymiarze regionalnym i lokalnym (w tym e-zdrowie, e- edukacja), e-usługi w administracji publicznej – m.in. elektroniczny obieg dokumentów, podpis elektroniczny, budowa i wdrażanie platform elektronicznych na poziomie regionalnym i/lub lokalnym, tworzenie geograficznych Systemów Informacji Przestrzennej dla poziomu regionalnego i lokalnego,

63 Oś priorytetowa 3 – Społeczeństwo informacyjne Przykładowe rodzaje projektów 2/2 budowa i/lub rozbudowa lokalnych i regionalnych sieci szerokopasmowych współdziałających z siecią szerokopasmowa na poziomie regionalnym i/lub krajowym, tworzenie publicznych punktów dostępu do internetu, budowa i/lub rozbudowa lokalnych bądź regionalnych sieci teleinformatycznych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, np.: transmisja satelitarna, radiowa, budowa, rozbudowa i/lub wyposażenie centrów zarządzania sieciami lokalnymi i regionalnymi

64 Oś priorytetowa 3 – Społeczeństwo informacyjne Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) 85%, przy czym w uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca na etapie ogłaszania konkursu może podjąć decyzje o ich obniżeniu lub podwyższeniu.

65 Oś priorytetowa 3 – Społeczeństwo informacyjne Minimalna / maksymalna wartość projektu Projekty w zakresie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego dla celów dydaktycznych w publicznych szkołach wyższych – projekty o wartości kosztów kwalifikowanych poniżej 20 mln PLN

66 Oś priorytetowa 3 – Społeczeństwo informacyjne Minimalna / maksymalna kwota wsparcia Instytucja Zarządzającą może wprowadzić limity wsparcia w ramach poszczególnych konkursów

67 Oś priorytetowa 3 – Społeczeństwo informacyjne Beneficjenci 1/2 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawna (w ramach tej kategorii mieści sie również Skarb Państwa reprezentowany przez właściwe jednostki organizacyjne z terenu województwa podkarpackiego. Dopuszczalnym beneficjentem jest na przykład: Skarb Państwa – Komendant Wojewódzki/Powiatowy/Miejski Policji Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, szkoły wyższe, zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,

68 Oś priorytetowa 3 – Społeczeństwo informacyjne Beneficjenci 2/2 osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, partnerzy społeczni i gospodarczy, tj.: organizacje pozarządowe, jednostki naukowe. kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych przedsiębiorcy (Dotyczy wyłącznie spółdzielni telekomunikacyjnych oraz spółek z ograniczona odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego lub do których jednostka samorządu terytorialnego przystąpiła, realizujących zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego)

69 Oś priorytetowa 3 – Społeczeństwo informacyjne kryteria oceny projektów

70

71

72

73 Oś priorytetowa 4 - Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom

74 Cel główny Zapobieganie degradacji środowiska oraz zagrożeniom naturalnym i technologicznym, a także efektywna gospodarka zasobami naturalnymi.

75 Oś priorytetowa 4 - Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Cele szczegółowe 1/2 ograniczenia ilości zanieczyszczeń, w tym odpadów przedostających się do środowiska, a także poprawy zaopatrzenia w wodę (Działanie 4.1 – Infrastruktura ochrony środowiska), poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz racjonalnego zagospodarowania zasobów wodnych (Działanie 4.2 – Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi),

76 Oś priorytetowa 4 - Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Cele szczegółowe 2/2 ograniczenia degradacji środowiska oraz ochrony zasobów różnorodności biologicznej (Działanie 4.3 – Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej), poprawy poziomu bezpieczeństwa w regionie pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych (Działanie 4.4 – Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom)

77 Działanie 4.1 - Infrastruktura ochrony środowiska Alokacja finansowa na działanie - 87 268 441 euro w tym: Schemat A 47 124 958 euro w tym: projekty kluczowe 5 030 000 euro Schemat B 23 123 137 euro Schemat C 17 017 346 euro

78 Działanie 4.1 - Infrastruktura ochrony środowiska Przykładowe rodzaje projektów 1/3 Schemat A roboty budowlane i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej, roboty budowlane i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury oczyszczalni ścieków: projekty w obrębie aglomeracji do 15 000 RLM wymienionych w KPOŚK. Możliwe jest także wsparcie projektów grupowych, tzn. realizowanych dla kilku aglomeracji, z których każda jest mniejsza niż 15 000 RLM,

79 Działanie 4.1 - Infrastruktura ochrony środowiska Przykładowe rodzaje projektów 2/3 Schemat B roboty budowlane i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury dostarczania i/lub uzdatniania wody (z wyłączeniem zbiorników wodnych) - tylko na terenach wyposażonych w kanalizacje: projekty w obrębie aglomeracji wymienionych w KPOSK,

80 Działanie 4.1 - Infrastruktura ochrony środowiska Przykładowe rodzaje projektów 3/3 Schemat C projekty obsługujące do 150 tys. mieszkańców w zakresie wdrażania systemowej gospodarki odpadami komunalnymi, w tym: roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, roboty budowlane i/lub wyposażenie obiektów przekształcania odpadów w celu odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów, budowa nowych składowisk (tylko jako element systemu gospodarowania odpadami, służących redukcji ilości kierowanych do składowania odpadów biodegradowalnych), modernizacja istniejących i rekultywacja zamkniętych składowisk, likwidacja mogilników, likwidacja dzikich wysypisk. Projekty w zakresie gospodarki odpadami muszą być uwzględnione w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego

81 Działanie 4.1 - Infrastruktura ochrony środowiska Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) 70% - Schemat A i B 85% - Schemat C 85% - projekt wymieniony w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym

82 Działanie 4.1 - Infrastruktura ochrony środowiska Minimalna / maksymalna wartość projektu 1/2 Schemat A i B: Projekty dotyczące infrastruktury oczyszczania ścieków, zaopatrzenia w wodę: projekty w miejscowościach należących do gminy wiejskiej, w miejscowościach należących do gminy miejsko – wiejskiej z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców oraz w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 tys. (w przypadku, gdy gmina nie wyczerpała limitu wsparcia w ramach PROW) – minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 4 mln zł, projekty w miejscowościach należących do gminy wiejskiej, w miejscowościach należących do gminy miejsko – wiejskiej z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców oraz w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 tys. (w przypadku, gdy gmina wyczerpała limit wsparcia w ramach PROW) – minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 1 mln zł, projekty w miejscowościach należących do gminy miejsko – wiejskiej o liczbie mieszkańców powyżej 5 tys. oraz w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców powyżej 5 tys. – minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 1 mln zł,

83 Działanie 4.1 - Infrastruktura ochrony środowiska Minimalna / maksymalna wartość projektu 2/2 Schemat C: Projekty dotyczące zagospodarowania odpadów: minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 1 mln zł.

84 Działanie 4.1 - Infrastruktura ochrony środowiska Minimalna / maksymalna kwota wsparcia Schemat A i B: Projekty dotyczące infrastruktury oczyszczania ścieków, zaopatrzenia w wodę: maksymalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 10 mln zł. Schemat C: Projekty dotyczące zagospodarowania odpadów: maksymalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 5 mln zł.

85 Działanie 4.1 - Infrastruktura ochrony środowiska Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (w ramach tej kategorii mieści się również Skarb Państwa reprezentowany przez właściwe jednostki organizacyjne. Dopuszczalnym beneficjentem jest na przykład: Skarb Państwa – park narodowy / park krajobrazowy), przedsiębiorcy: podmioty wykonujące zadania użyteczności publicznej na zlecenie jednostki samorządu terytorialnego/związku komunalnego (dotyczy wyłącznie spółek z ograniczona odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego lub do których jednostka samorządu terytorialnego przystąpiła, realizujących zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego), spółki wodne i ich związki, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

86 Działanie 4.1 - Infrastruktura ochrony środowiska kryteria oceny projektów

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96 Działanie 4.2 – Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi Alokacja finansowa na działanie 51 133 852 euro

97 Działanie 4.2 – Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi Przykładowe rodzaje projektów w zakresie retencji wody: roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie renaturalizacji cieków wodnych i terenów wodno-błotnych, utrzymania naturalnego charakteru cieków poza terenami o zwartej zabudowie, odtworzenia terenów podmokłych, w zakresie opanowania wody: roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie urządzeń przeciwpowodziowych (wałów z niezbędnymi drogami dojazdowymi, przepompowni, polderów, suchych zbiorników, kanałów ulgi), regulacji i utrzymania cieków wodnych oraz innych form retencyjności, małych zbiorników wielozadaniowych o pojemności mniejszej niż 10 mln m 3 i stopni wodnych, w zakresie strategii zarządzania ryzykiem powodziowym: opracowanie ocen ryzyka powodziowego, map zagrożeń, planów zarządzania ryzykiem powodziowym i studiów ochrony przeciwpowodziowej.

98 Działanie 4.2 – Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) 85%, przy czym w uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca na etapie ogłaszania konkursu może podjąć decyzje o ich obniżeniu lub podwyższeniu.

99 Działanie 4.2 – Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi Minimalna / maksymalna wartość projektu budowa i modernizacja zbiorników wielozadaniowych o pojemności mniejszej niż 10 mln m 3, utrzymanie rzek nizinnych, rzek i potoków górskich oraz związanej z nimi infrastruktury, budowa, modernizacja i poprawa stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych, zwiększanie naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem równowagi stanu ekologicznego i technicznego utrzymania rzeki: maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: mniejsza niż 40 mln zł. pozostałe rodzaje projektów: brak ograniczeń kwotowych.

100 Działanie 4.2 – Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi Minimalna / maksymalna kwota wsparcia Instytucja Zarządzającą może wprowadzić limity wsparcia w ramach poszczególnych konkursów

101 Działanie 4.2 – Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawna (w ramach tej kategorii mieści się również Skarb Państwa reprezentowany przez właściwe jednostki organizacyjne. Dopuszczalnym beneficjentem jest na przykład: Skarb Państwa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie), spółki wodne i ich związki.

102 Działanie 4.2 – Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi kryteria oceny projektów

103

104

105

106

107 Działanie 4.3 – Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej Alokacja finansowa na działanie 11 590 340 euro

108 Działanie 4.3 – Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej Przykładowe rodzaje projektów 1/2 projekty z zakresu zachowania różnorodności gatunkowej, ekosystemowej i krajobrazowej (m. in. roboty budowlane i/lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji zwierząt chronionych, pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody ożywionej i nieożywionej), projekty z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin, zwierząt i grzybów (m.in. renaturyzacja zniszczonych i cennych ekosystemów i siedlisk przyrodniczych), roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury służącej promocji obszarów Natura 2000, roboty budowlane i/lub wyposażenie centrów edukacji ekologicznej, projekty z zakresu inwentaryzacji przyrodniczej,

109 Działanie 4.3 – Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej Przykładowe rodzaje projektów 2/2 opracowanie planów ochrony dla obszarów NATURA 2000, parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, projekty z zakresu monitoringu przyrodniczego, projekty budowy przejść dla zwierząt i/lub likwidacja barier ekologicznych, kampanie promocyjne i informacyjne, imprezy masowe, konkursy ekologiczne, w tym promocja obszarów NATURA 2000, projekty z zakresu edukacji ekologicznej – wyłącznie jako element typów projektów wymienionych wyżej

110 Działanie 4.3 – Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) 85%, przy czym w uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca na etapie ogłaszania konkursu może podjąć decyzje o ich obniżeniu lub podwyższeniu.

111 Działanie 4.3 – Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej Minimalna / maksymalna wartość projektu 1/2 Projekty z zakresu centrów edukacji ekologicznej: minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 100 tys. zł, maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: mniejsza niż 400 tys. zł, Projekty z zakresu zachowania różnorodności gatunkowej: minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 100 tys. zł, maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: mniejsza niż 400 tys. zł, Projekty z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin, zwierząt i grzybów: minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 200 tys. zł, maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: mniejsza niż 400 tys. zł,

112 Działanie 4.3 – Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej Minimalna / maksymalna wartość projektu 2/2 Projekty budowy przejść dla zwierząt, likwidacja barier ekologicznych: minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 500 tys. zł, maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: mniejsza niż 2 mln zł, Projekty z zakresu planów ochrony: maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: mniejsza niż 400 tys. zł Pozostałe rodzaje projektów: minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 200 tys. zł, maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 5 mln zł. Instytucja Zarządzająca na etapie ogłaszania konkursu może zmienić limity wartości projektów.

113 Działanie 4.3 – Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej Minimalna / maksymalna kwota wsparcia Instytucja Zarządzającą może wprowadzić limity wsparcia w ramach poszczególnych konkursów

114 Działanie 4.3 – Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawna (w ramach tej kategorii mieści się również Skarb Państwa reprezentowany przez właściwe jednostki organizacyjne. Dopuszczalnym beneficjentem jest na przykład: Skarb Państwa – park narodowy /park krajobrazowy), partnerzy społeczni i gospodarczy: organizacje pozarządowe, jednostki naukowe, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

115 Działanie 4.3 – Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej kryteria oceny projektów

116

117 Działanie 4.4 – Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom Alokacja finansowa na działanie 20 453 541 euro

118 Działanie 4.4 – Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom Przykładowe rodzaje projektów roboty budowlane i/lub wyposażenie dot. monitoringu środowiskowego, narzędzi obserwowania środowiska, gromadzenia i przetwarzania informacji o środowisku (np. stacje kontrolne i ostrzegawcze, bazy danych, mapy), roboty budowlane i/lub wyposażenie obiektów i wyposażenia jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych w sytuacji pożarów, klęsk żywiołowych, awarii i katastrof technicznych, chemicznych i ekologicznych (z wyłączeniem administracji rządowej), w tym tworzenie i modernizacja systemów łączności, roboty budowlane i/lub wyposażenie dot. osuwisk: zabezpieczenie przed wystąpieniem osuwisk, likwidacja skutków osuwisk: przywrócenie stanu pierwotnego infrastruktury będącej własnością wnioskodawcy lub będącej w jego zarządzie wraz z zabezpieczeniem przed dalszym osuwaniem się ziemi. Nie będą się kwalifikowały projekty polegające wyłącznie na przywróceniu stanu pierwotnego infrastruktury, nie uwzględniające zabezpieczenia przed dalszym osuwaniem się ziemi.

119 Działanie 4.4 – Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) 85%, przy czym w uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca na etapie ogłaszania konkursu może podjąć decyzje o ich obniżeniu lub podwyższeniu.

120 Działanie 4.4 – Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom Minimalna / maksymalna wartość projektu projekty dotyczące osuwisk: minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 300 tys. zł, maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: mniejsza niż 20 mln zł projekty dotyczące jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych w sytuacji pożarów, klęsk żywiołowych, awarii i katastrof technicznych, chemicznych i ekologicznych (z wyłączeniem administracji rządowej): minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 250 tys. zł, maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: mniejsza niż 4 mln zł, projekty dotyczące monitoringu środowiska: minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 250 tys. zł, maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: mniejsza niż 4 mln zł,

121 Działanie 4.4 – Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom Minimalna / maksymalna kwota wsparcia Instytucja Zarządzającą może wprowadzić limity wsparcia w ramach poszczególnych konkursów

122 Działanie 4.4 – Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, inne podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym organy administracji rządowej, posiadające osobowość prawna (w ramach tej kategorii mieści się również Skarb Państwa reprezentowany przez właściwe jednostki organizacyjne. Dopuszczalnym beneficjentem jest na przykład: Skarb Państwa – park narodowy / park krajobrazowy, Skarb Państwa – Komendant Wojewódzki/Powiatowy/Miejski Policji), partnerzy społeczni i gospodarczy: organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

123 Działanie 4.4 – Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom kryteria oceny projektów

124

125

126

127

128

129 Oś priorytetowa 5 - Infrastruktura publiczna

130 Cel główny Tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego poprzez inwestycje w edukację, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, sport i rekreację.

131 Oś priorytetowa 5 - Infrastruktura publiczna Cele szczegółowe poprawa dostępności i podniesienie jakości regionalnego systemu edukacji (Działanie 5.1 – Infrastruktura edukacyjna), poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego ludności i rozwój infrastruktury pomocy społecznej (Działanie 5.2 – Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej), zwiększenie dostępności mieszkańców do obiektów sportowych i rekreacyjnych (Działanie 5.3 – Infrastruktura sportowa i rekreacyjna).

132 Działanie 5.1 – Infrastruktura edukacyjna Alokacja finansowa na działanie - 60 906 099 euro w tym: Schemat A – szkoły wyższe 30 453 050 euro w tym: projekty kluczowe18 000 000 euro Schemat B – system oświaty 30 453 050 euro

133 Działanie 5.1 – Infrastruktura edukacyjna Przykładowe rodzaje projektów 1/2 Schemat A roboty budowlane i/lub wyposażenie (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów szkolnictwa wyższego: dydaktycznych, naukowo – badawczych (w tym laboratoriów, pracowni, bibliotek, innych), roboty budowlane i/lub wyposażenie (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów szkolnictwa wyższego w zakresie infrastruktury towarzyszącej, np. akademiki, obiekty sportowe – wyłącznie jako element projektu wymienionego wyżej

134 Działanie 5.1 – Infrastruktura edukacyjna Przykładowe rodzaje projektów 2/2 Schemat B roboty budowlane i/lub wyposażenie (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów dydaktycznych w szkołach i placówkach tworzących system oświaty, roboty budowlane i/lub wyposażenie (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów infrastruktury towarzyszącej w szkołach i placówkach tworzących system oświaty, np. bursy, internaty, obiekty sportowe, stołówki – wyłącznie jako element projektu wymienionego wyżej.

135 Działanie 5.1 – Infrastruktura edukacyjna Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) 70% 85% - projekt wymieniony w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym

136 Działanie 5.1 – Infrastruktura edukacyjna Minimalna / maksymalna wartość projektu roboty budowlane i/lub wyposażenie obiektów dydaktycznych szkolnictwa artystycznego: minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 500 tys. zł, maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: mniejsza niż 4 mln zł, pozostałe rodzaje projektów: minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 500 tys. zł, maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: bez limitu. Instytucja Zarządzająca na etapie ogłaszania konkursu może zmienić limity wartości projektów.

137 Działanie 5.1 – Infrastruktura edukacyjna Minimalna / maksymalna kwota wsparcia roboty budowlane i/lub wyposażenie obiektów szkolnictwa wyższego (nie dotyczy projektu wymienionego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym) – Schemat A: maksymalna kwota wsparcia ze środków EFRR: bez limitu, roboty budowlane i/lub wyposażenie obiektów szkół i placówek tworzących system oświaty – Schemat B: maksymalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 5 mln zł. Instytucja Zarządzająca na etapie ogłaszania konkursu może zmienić lub wprowadzić dodatkowe limity wsparcia.

138 Działanie 5.1 – Infrastruktura edukacyjna Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawna, szkoły wyższe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki tworzące system oświaty, partnerzy społeczni i gospodarczy: organizacje pozarządowe, jednostki naukowe. kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych

139 Działanie 5.1 – Infrastruktura edukacyjna kryteria oceny projektów

140

141

142

143

144

145

146 Działanie 5.2 – Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Alokacja finansowa na działanie 39 543 512 euro w tym: Schemat A – infrastruktura ochrony zdrowia 19 771 756 euro w tym projekty kluczowe 10 056 000 euro Schemat B – pomoc społeczna 19 771 756 euro

147 Działanie 5.2 – Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Przykładowe rodzaje projektów 1/2 Schemat A - infrastruktura ochrony zdrowia roboty budowlane w zakresie rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, montażu, remontu (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów związanych z infrastruktura ochrony zdrowia, z wyłączeniem ratownictwa medycznego, wyposażenie, w tym w aparaturę medyczna do diagnostyki, terapii i rehabilitacji oraz w specjalistyczny i wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny, z wyłączeniem ratownictwa medycznego

148 Działanie 5.2 – Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Przykładowe rodzaje projektów 2/2 Schemat B - pomoc społeczna roboty budowlane i/lub wyposażenie (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów pomocy społecznej, np. domów pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy, ośrodków wsparcia, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków dla bezdomnych, centrów i klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, ośrodków dla uchodźców, warsztatów terapii zajęciowej, innych.

149 Działanie 5.2 – Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) 70% 85% - projekt wymieniony w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym

150 Działanie 5.2 – Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Minimalna / maksymalna wartość projektu Schemat A – infrastruktura ochrony zdrowia: minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 500 tys. zł, Schemat B – pomoc społeczna: minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 200 tys. zł,

151 Działanie 5.2 – Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Minimalna / maksymalna kwota wsparcia Schemat A – infrastruktura ochrony zdrowia maksymalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 5 mln zł. Schemat B – pomoc społeczna maksymalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 5 mln zł. Instytucja Zarządzająca na etapie ogłaszania konkursu może zmienić lub wprowadzić dodatkowe limity wsparcia.

152 Działanie 5.2 – Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawna, zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, z wyłączeniem: zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest: minister, centralny organ administracji rządowej, publiczna uczelnia medyczna, publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczna i badawcza w dziedzinie nauk medycznych, zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest przedsiębiorstwo (wyłączenie nie dotyczy zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest spółka Skarbu Państwa - uzdrowisko), partnerzy społeczni i gospodarczy: organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

153 Działanie 5.2 – Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej kryteria oceny projektów

154

155

156

157

158

159

160 Działanie 5.3 – Infrastruktura sportowa i rekreacyjna Alokacja finansowa na działanie 19 999 018 euro w tym: Schemat A – Euroboiska 4 000 000 euro Schemat B – inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna 9 990 000 euro Projekt kluczowy 6 000 000 euro

161 Działanie 5.3 – Infrastruktura sportowa i rekreacyjna Przykładowe rodzaje projektów Schemat A - Euroboiska roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie budowy boisk sportowych o sztucznej nawierzchni: płyta boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej, oświetlenie i ogrodzenie. Schemat B - inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna roboty budowlane i/lub wyposażenie (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) w zakresie infrastruktury sportowej lub rekreacyjnej: pływalnie, lodowiska, stadiony, hale sportowe, ścieżki rowerowe i inne obiekty oraz zespoły ww. obiektów.

162 Działanie 5.3 – Infrastruktura sportowa i rekreacyjna Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) 70% 85% - projekt wymieniony w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca na etapie ogłaszania konkursu może podjąć decyzje o ich obniżeniu lub podwyższeniu.

163 Działanie 5.3 – Infrastruktura sportowa i rekreacyjna Minimalna / maksymalna wartość projektu Dla wszystkich rodzajów projektów: minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 500 tys. zł, Instytucja Zarządzająca na etapie ogłaszania konkursu może zmienić lub wprowadzić dodatkowe limity wartości projektów.

164 Działanie 5.3 – Infrastruktura sportowa i rekreacyjna Minimalna / maksymalna kwota wsparcia Schemat A maksymalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 1,2 mln zł Schemat B maksymalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 5 mln zł Nie dotyczy projektu wymienionego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Instytucja Zarządzająca na etapie ogłaszania konkursu może zmienić lub wprowadzić dodatkowe limity wsparcia.

165 Działanie 5.3 – Infrastruktura sportowa i rekreacyjna Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawna, partnerzy społeczni i gospodarczy: organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

166 Działanie 5.3 – Infrastruktura sportowa i rekreacyjna kryteria oceny projektów

167

168 4 Wpływ projektu na poprawę wydajności energetycznej budynków i zwiększenia wydajności produkcji, transmisji oraz dystrybucji ciepła i elektryczności Kryterium oceniane będzie na podstawie zakresu rzeczowego projektu. Kryterium promować będzie projekty, w których zakłada się prace budowlane i/lub wyposażenie przyczyniające się do poprawy wydajności energetycznej budynków i zwiększenia wydajności produkcji, transmisji oraz dystrybucji ciepła i elektryczności. Na przykład punkty w ramach niniejszego kryterium mogą zostać przyznane projektowi dotyczącemu obiektu sportowego i obejmującemu m.in. wymianę źródła ciepła na bardziej wydajne pod względem produkcji energii cieplnej Kryterium oceniane będzie na podstawie udziału kosztów związanych z poprawą wydajności energetycznej budynków i zwiększeniem wydajności produkcji, transmisji oraz dystrybucji ciepła i elektryczności w koszcie całkowitym projektu. Punktacja przyznawana będzie przy zastosowaniu metodologii przyznawania punktów w kryteriach liczbowych (Zob. rozdział Kryteria oceny projektów). 5 5 Wpływ projektu na zmniejszenie dysproporcji w dostępie do infrastruktury sportowej i rekreacyjnej pomiędzy obszarami wiejskimi a miastami Kryterium oceniane będzie na podstawie lokalizacji zakresu rzeczowego projektu. Kryterium promować będzie projekty zlokalizowane na obszarze wiejskim Lokalizacja projektu na obszarze wiejskim – 5 punktów, Lokalizacja poza obszarem wiejskim – 0 punktów. 5 OCENA STRATEGICZNA Kryterium oceny strategicznej: Zgodność projektu z aktualnymi potrzebami i zrównoważonym rozwojem województwa 20

169 Oś priorytetowa 6 – Turystyka i kultura

170 Cel główny Wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój instytucji kultury.

171 Oś priorytetowa 6 – Turystyka i kultura Alokacja finansowa 37 071 388 euro w tym: projekty kluczowe 14 545 000 euro

172 Oś priorytetowa 6 – Turystyka i kultura Przykładowe rodzaje projektów 1/4 Oś realizowana będzie poprzez projekty dotyczące m.in..: obiektów infrastruktury turystycznej, w tym m.in. szlaków, tras turystycznych, wyciągów narciarskich, przystani wodnych, kąpielisk i innych form infrastruktury służącej rozwojowi turystyki wraz z infrastruktura sanitarna, gastronomiczna, noclegowa, informacyjna, obiektów służących udostępnianiu dla turystów atrakcji turystycznych, w tym ciągów komunikacyjnych, parkingów, punktów widokowych, wież widokowych, zadaszeń, itp., wraz z infrastruktura sanitarna, gastronomiczna, noclegowa, informacyjna, punktów informacji turystycznej, kampanii reklamowych i innych działań informacyjnych i promocyjnych,

173 Oś priorytetowa 6 – Turystyka i kultura Przykładowe rodzaje projektów 2/4 architektury zdrojowej, parków zdrojowych, pijalni wód, domów zdrojowych oraz promocji produktu uzdrowiskowego, rewaloryzacji, konserwacji, renowacji, restauracji oraz zachowania obiektów dziedzictwa kulturowego wraz z otoczeniem, a także ich adaptacji na cele kulturalne lub turystyczne, konserwacji zabytkowych muzealiów, starodruków, zabytkowych archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych, infrastruktury służącej udostępnianiu obiektów dziedzictwa kulturowego, w tym ciągów komunikacyjnych, parkingów, itp.,

174 Oś priorytetowa 6 – Turystyka i kultura Przykładowe rodzaje projektów 3/4 instytucji kultury wraz z otoczeniem, w tym teatrów, bibliotek, ognisk artystycznych, muzeów, domów kultury, galerii sztuki, monitoringu i zabezpieczenie obiektów infrastruktury turystycznej, dziedzictwa kulturowego oraz instytucji kultury wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń, tworzenia systemów informacji kulturalnej, informacji dotyczącej obiektów dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju i modernizacji publicznej infrastruktury informacyjnej (np. centra i punkty informacji kulturalnej), wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu (wyłącznie jako jeden z elementów projektu),

175 Oś priorytetowa 6 – Turystyka i kultura Przykładowe rodzaje projektów 4/4 organizacji imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym, np. festiwali, targów (wyłącznie jako elementu przedsięwzięć infrastrukturalnych), przygotowania i realizacji programów rozwoju i promocji lokalnych lub regionalnych produktów turystyki kulturowej i przyrodniczej (wyłącznie jako element przedsięwzięć infrastrukturalnych), przystosowania obiektów turystycznych i dziedzictwa kulturowego oraz instytucji kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych (tylko jako element większego projektu), tworzenia i rozwoju systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo (tylko jako element większego projektu), cyfrowej archiwizacji zasobów instytucji kultury.

176 Oś priorytetowa 6 – Turystyka i kultura Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) 85%, przy czym w uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca na etapie ogłaszania konkursu może podjąć decyzje o ich obniżeniu lub podwyższeniu.

177 Oś priorytetowa 6 – Turystyka i kultura Minimalna / maksymalna wartość projektu Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu (nie dotyczy projektów wymienionych w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym) – do 20 mln PLN Dla niektórych beneficjentów oraz typów projektów maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 4 mln PLN - dla projektów dotyczących: konserwacji zabytków ruchomych, rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, zabezpieczenia zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem oraz projektów realizowanych przez instytucje kultury państwowe i współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego, czy archiwa państwowe. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu – 0,5 mln PLN Instytucja Zarządzająca może zmienić lub wprowadzić dodatkowe limity wartości projektów w ramach poszczególnych konkursów.

178 Oś priorytetowa 6 – Turystyka i kultura Minimalna / maksymalna kwota wsparcia Minimalna kwota wsparcia ze środków EFRR dla pojedynczego projektu w przypadku obszarów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – powyżej 0,5 mln PLN Instytucja Zarządzająca może zmienić lub wprowadzić dodatkowe limity wsparcia w ramach poszczególnych konkursów.

179 Oś priorytetowa 6 – Turystyka i kultura Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawna, parki narodowe i krajobrazowe, partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, instytucje kultury, przedsiębiorcy (Dotyczy wyłącznie Agencji Rozwoju Przemysłu), zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia (Dotyczy wyłącznie zakładów lecznictwa uzdrowiskowego), Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

180 Oś priorytetowa 6 – Turystyka i kultura kryteria oceny projektów

181

182

183

184 Oś priorytetowa 7 - Spójność wewnątrzregionalna

185 Cel główny Zmniejszenie występujących wewnątrz województwa różnic rozwojowych Cele szczegółowe wzmocnienie ośrodków miejskich (Działanie 7.1 – Rewitalizacja miast), ożywienie społeczno gospodarcze obszarów zdegradowanych (Działanie 7.2 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych), zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów zmarginalizowanych gospodarczo (Działanie 7.3 – Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo).

186 Działanie 7.1 – Rewitalizacja miast Alokacja finansowa na działanie 36 930 004 euro

187 Działanie 7.1 – Rewitalizacja miast Przykładowe rodzaje projektów przedsięwzięcia na obszarach i w obiektach rewitalizowanych, w tym renowacji, rewaloryzacji, modernizacja, adaptacja i wyposażenie istniejącej zabudowy na wskazane wyżej cele oraz poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, budowa i wyposażenie nowych obiektów, systemy poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz przedsięwzięcia mających na celu walkę z przestępczością i patologiami społecznymi, przedsięwzięcia służące aktywizacji społeczności zamieszkujących obszary rewitalizowane oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym. renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz renowacja i adaptacja na cele mieszkaniowe budynków istniejących stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych,

188 Działanie 7.1 – Rewitalizacja miast Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) 85%, przy czym w uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca na etapie ogłaszania konkursu może podjąć decyzje o ich obniżeniu lub podwyższeniu.

189 Działanie 7.1 – Rewitalizacja miast Minimalna / maksymalna wartość projektu Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu – 0,25 mln PLN Instytucja Zarządzająca może zmienić lub wprowadzić dodatkowe limity wartości projektów w ramach poszczególnych konkursów.

190 Działanie 7.1 – Rewitalizacja miast Minimalna / maksymalna kwota wsparcia Maksymalna kwota wsparcia ze środków EFRR dla pojedynczego projektu – 8,5 mln PLN Minimalna kwota wsparcia ze środków EFRR dla pojedynczego projektu w przypadku obszarów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – powyżej 0,5 mln PLN Instytucja Zarządzająca może zmienić lub wprowadzić dodatkowe limity wsparcia w ramach poszczególnych konkursów.

191 Działanie 7.1 – Rewitalizacja miast Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawna (W ramach tej kategorii mieści się również Skarb Państwa reprezentowany przez właściwe jednostki. Dopuszczalnym beneficjentem jest na przykład: Skarb Państwa – Komendant Wojewódzki/Powiatowy/Miejski Policji), szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

192 Działanie 7.1 – Rewitalizacja miast kryteria oceny projektów

193

194

195

196 Działanie 7.2 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Alokacja finansowa na działanie 25 566 926 euro

197 Działanie 7.2 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Przykładowe rodzaje projektów przedsięwzięcia na obszarach i w obiektach rewitalizowanych służące ich adaptacji do potrzeb wskazanych w punkcie 12 opisu działania, rekultywacja terenów zdegradowanych, przedsięwzięcia służące wypromowaniu obszarów i obiektów rewitalizowanych, renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenach popegeerowskich oraz renowacja i adaptacja na cele mieszkaniowe budynków istniejących stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych.

198 Działanie 7.2 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) 85%, przy czym w uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca na etapie ogłaszania konkursu może podjąć decyzje o ich obniżeniu lub podwyższeniu.

199 Działanie 7.2 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Minimalna / maksymalna wartość projektu Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu – 0,25 mln PLN. Instytucja Zarządzająca może zmienić lub wprowadzić dodatkowe limity wartości projektów w ramach poszczególnych konkursów. W przypadku rekultywacji terenów zdegradowanych na cele środowiskowe – maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu – do 20 mln PLN.

200 Działanie 7.2 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Minimalna / maksymalna kwota wsparcia Maksymalna kwota wsparcia ze środków EFRR dla pojedynczego projektu – 7 mln PLN. Minimalna kwota wsparcia ze środków EFRR dla pojedynczego projektu w przypadku obszarówobjętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – powyżej 0,5 mln PLN. Instytucja Zarządzająca może zmienić lub wprowadzić dodatkowe limity wsparcia w ramach poszczególnych konkursów.

201 Działanie 7.2 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawna, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

202 Działanie 7.2 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - kryteria oceny projektów

203 Działanie 7.2 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych kryteria oceny projektów

204

205

206 Działanie 7.3 – Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo Alokacja finansowa na działanie17 044 617 euro

207 Działanie 7.3 – Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo Przykładowe rodzaje projektów uzbrojenie terenów wraz ze zwiększeniem ich dostępności komunikacyjnej m.in. Poprzez modernizacje i budowę bezpośrednich dróg dojazdowych – nie będą dopuszczalne projekty dotyczące wyłącznie infrastruktury drogowej, przedsięwzięcia służące wypromowaniu uzbrojonych terenów inwestycyjnych, niezagospodarowane oraz niedokończone w wyniku zaniechania inwestycji obiekty w celu dostosowania ich do potrzeb gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, kulturowych i turystycznych.

208 Działanie 7.3 – Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) 85%, przy czym w uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca na etapie ogłaszania konkursu może podjąć decyzje o ich obniżeniu lub podwyższeniu.

209 Działanie 7.3 – Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo Minimalna / maksymalna wartość projektu Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu – 0,5 mln PLN Instytucja Zarządzająca może zmienić lub wprowadzić dodatkowe limity wsparcia w ramach poszczególnych konkursów.

210 Działanie 7.3 – Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo Minimalna / maksymalna kwota wsparcia Minimalna kwota wsparcia ze środków EFRR dla pojedynczego projektu w przypadku obszarów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – powyżej 0,5 mln PLN Instytucja Zarządzająca może zmienić lub wprowadzić dodatkowe limity wsparcia w ramach poszczególnych konkursów.

211 Działanie 7.3 – Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawna, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

212 Działanie 7.3 – Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo kryteria oceny projektów

213 Działanie 7.3 – Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo - kryteria oceny projektów

214 Działanie 7.3 – Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo kryteria oceny projektów

215 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google