Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Waldemar Sługocki Dyrektor Departament Rozwoju Regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Waldemar Sługocki Dyrektor Departament Rozwoju Regionalnego."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Waldemar Sługocki Dyrektor Departament Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, 9 luty 2009 r.

2 Celem sprawozdania jest zaprezentowanie wybranych działań podjętych w I półroczu 2008 roku w zakresie realizacji Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji. Przy przygotowywaniu poniższego sprawozdania zostały wykorzystane informacje uzyskane z Agencji Rozwoju Regionalnego oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

3 Lubuska Regionalna Strategia Innowacji (LRSI) została przyjęta uchwałą Nr XXVIII/207/2005 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11.04.2005 roku. Strategia wyznacza trzy cele strategiczne: 1. Wykorzystanie potencjału nauki i B+R dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionu. 2. Budowanie systemu wspierania innowacji i nowoczesnej infrastruktury w regionie. 3. Wspieranie przedsiębiorczości i aktywności innowacyjnej firm, prowadzące do celu generalnego LRSI: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności regionu lubuskiego SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

4 Stan innowacyjności w regionie 1 085 zarejestrowanych jednostek badawczo – rozwojowych w Polsce 18 działa w województwie lubuskim (w województwie wielkopolskim 88 jednostek). Nakłady na działalność badawczo – rozwojową w województwie lubuskim na 1 mieszkańca wynoszą 24 złotych, a w skali kraju 155 złotych. Zatrudnienie w B+R : 73 554 osób - Polska, 792 osób - Lubuskie Dane na podstawie Rocznika Statystycznego Województw 2007, Główny Urząd Statystyczny SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

5 W zakresie realizacji celów strategicznych Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji zrealizowano następujące działania: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

6 Zestawienie projektów finansowanych ze środków UE Ogółem: Zrealizowano 27 projektów na kwotę 23 674 998,9 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU 2.6 ZPORR2.3 i 2.2.1 SPO WKP ILOŚĆ PROJEKTÓW198 KWOTA DOFINANSOWANIA 9 464 829,96 złotych 14 210 168,94 złotych

7 63 różnych form doskonalenia kadry nauczycielskiej (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.), w której udział wzięło łącznie 1610 osób Ponadto Urząd Marszałkowski planuje realizację następujących projektów: - Lubuski e - Urząd, - Internet szerokopasmowy - Szkoła dla przyszłości SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

8 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z Departamentem Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego) rozpoczął realizację projektu Ewaluacja, aktualizacja oraz promocja Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji w ramach priorytetu VIII PO KL. Rezultaty: zostanie dokonana ewaluacja strategii, jej aktualizacja oraz zostanie przeprowadzona kampania informacyjno – promocyjna. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

9 Fundacja Uniwersytetu Zielonogórskiego zorganizowała posiedzenie Rady Zarządu i Fundacji Uniwersytetu Zielonogórskiego na rzecz Parku Naukowo-Technologicznego. Rezultat: zaprezentowano i przyjęto Projekt Strategii Parku Naukowo-Technologicznego na lata 2008-2012. Projekt został przygotowany przez Prezesa Fundacji prof. Józefa Korbicza oraz Dyrektora Fundacji dr inż. Sławomira Kłosa. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

10 Uniwersytet Zielonogórski zrealizował przedsięwzięcie V Festiwal Nauki, w ramach którego odbyły się m. in. wykłady, prelekcje, interdyscyplinarne dyskusje panelowe. W rezultacie powyższego przedsięwzięcia nastąpiła popularyzacja i upowszechnianie nauki oraz sztuki, a także przybliżenie społeczeństwu innowacyjnych metod rozwiązywania problemów. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

11 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zrealizował projektPromowanie najlepszych praktyk poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy sferą nauki i gospodarki w województwie lubuskim. - Przeprowadzono konferencję podsumowującą projekt (100 uczestników) -wydano materiały informacyjne w formie biuletynu jako dodatek do Gazety Lubuskiej - dwujęzycznego folderu Liderzy Innowacji. Rezultat: wzrósł poziom wiedzy o dobrych praktyk w obszarze innowacyjności, a także możliwości finansowania przedsięwzięć innowacyjnych w regionie z PO KL, LRPO, 7 PR, PO IG. Ponadto wydane materiały informacyjne zidentyfikowały i rozpowszechniły podmioty innowacyjne w województwie lubuskim. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

12 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (Departament Gospodarki i Infrastruktury) planuje realizację przedsięwzięcia Szkoła dla przyszłości, w ramach, którego wdrożony zostanie Program INTERKLASA - Przygotowanie do społeczeństwa informacyjnego. W rezultacie nastąpi lepsze przygotowanie uczniów do kontynuacji nauki i do wejścia na rynek pracy, do funkcjonowania w nowej gospodarce opartej na wiedzy oraz włączenie uczniów w proces tworzenia społeczeństwa informacyjnego, rozwijanie ich umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości. Projekt przewiduje także podniesienie efektywności nauczania w szkołach poprzez podniesienie poziomu wiedzy merytorycznej i kompetencji zawodowych nauczycieli. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach priorytetu III PO KL. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

13 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (Departament Gospodarki i Infrastruktury) planuje realizację przedsięwzięcia Internet szerokopasmowy. Zakładany rezultat: budowa regionalnych sieci szkieletowych, budowa sieci dostępowych oraz lokalnych sieci szerokopasmowych. Ponadto nastąpi budowa regionalnych lub lokalnych centrów zarządzania sieciami. W zakresie powyższego przedsięwzięcia zaplanowano następujące etapy: inwentaryzacja istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej województwa (2008 r.), koncepcja projektu (2008 r.), studium wykonalności projektu (2009 r.), budowa infrastruktury (od 2010 r.), wybór operatora zarządzającego infrastrukturą (2012 r.). SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

14 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (Departament Gospodarki i Infrastruktury) planuje przedsięwzięcie Lubuski e-urząd. Zostaną wdrożone: elektroniczna skrzynka podawcza, elektroniczny obieg dokumentów, zintegrowany system informatyczny obsługi JST, regionalny portal Wrota Lubuskie, centrum certyfikacyjne. W tym zakresie zaplanowano następujące działania: podpisanie deklaracji udziału w projekcie z gminami, starostami (60 JST, 2008 r.), zdefiniowanie 10 najczęściej wykonywanych procedur w JST (2008 r.), wstępne oszacowanie kosztów projektu (sprzęt, oprogramowanie), opracowanie koncepcji projektu, podpisanie umów z gminami i starostwami, zapewnienie środków w budżecie JST na realizację projektu, studium wykonalności projektu, złożenie wniosku do LRPO, opracowanie SIWZ, ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu, realizacja projektu. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

15 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (ODN) w Zielonej Górze zrealizował formy doskonalenia nauczycieli w dziedzinie upowszechniania znajomości języków obcych, technologii informacyjnych oraz rozszerzenia kształcenia z dziedziny ekologii, przedsiębiorczości i ekonomii. W tym zakresie podjęto następujące działania: przeprowadzono 13 form doskonalenia z informatyki (341 uczestników), 10 form doskonalenia z języków obcych (141uczestników), 5 form doskonalenia z ekologii (126 uczestników) oraz 2 formy doskonalenia z ekonomii i przedsiębiorczości (34 uczestników). SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

16 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim zrealizował szkolenia nauczycieli z języków obcych w zakresie wprowadzania do dydaktyki szkolnej nowych rozwiązań metodycznych, a w szczególności: upowszechnia standardów kształcenia języków obcych wynikających z wymagań stawianych na egzaminach zewnętrznych i wspierania nauczycieli w dostosowywaniu procesu kształcenia do nowych wymagań oraz organizacji szkoleń doskonalących umiejętności metodyczne nauczycieli języków obcych. W tym zakresie podjęto następujące działania przeprowadzono 3 warsztaty, w których uczestniczyło 59 absolwentów oraz 5 seminariów dla 42 absolwentów. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

17 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim zrealizował formy doskonalenia z upowszechniania technologii informacyjnych. W tym zakresie podjęto następujące działania: przeprowadzono 5 kursów szkoleniowych, w których uczestniczyło 57 absolwentów i 2 szkolenia rad pedagogicznych dla 225 uczestników. W rezultacie kadra nauczycielska uzyskała pełną informację dotyczącą oprogramowania, sprzętu oraz nowatorskich rozwiązań, co przyczyni się do lepszego i częstszego wykorzystania technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej nauczycieli różnych typów szkół. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

18 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim zrealizował przedsięwzięcia kształcenia postaw proinnowacyjny dzieci i młodzieży poprzez wdrażanie programów nauczania promujących innowacje, przedsiębiorczość i technologie informatyczne oraz organizacji warsztatów ukierunkowanych przede wszystkim na konfrontacje wiedzy teoretycznej z praktyką. W tym zakresie przeprowadzono 3 warsztaty, w których uczestniczyło 46 absolwentów oraz szkolenie rady pedagogicznej dla 22 absolwentów. W rezultacie powyższych działań nastąpiła aktywizacja nauczycieli w podejmowaniu działań innowacyjnych (tworzenia autorskich programów). SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

19 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim zrealizował przedsięwzięcie rozwijania e – edukacji. Przeprowadzono 3 warsztaty, w których uczestniczyło 40 absolwentów, wykład otwarty dla 125 absolwentów oraz konferencje, w której udział wzięło 95 absolwentów. W rezultacie powyższych działań kadra nauczycielska może stosować innowacje pedagogiczne w codziennej pracy dydaktycznej, poprzez m.in. skuteczne tworzenie prezentacji multimedialnych, gazetki szkolnej. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

20 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim zrealizował przedsięwzięcie rozwijania przez dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek wiedzy z tematyki projektów finansowanych ze środków europejskich (programów edukacyjnych UE i funduszy strukturalnych), unowocześniania edukacji szkolnej oraz poszerzania wiedzy pracowników z edukacji ustawicznej. W tym zakresie przeprowadzono 5 warsztatów, w których uczestniczyło 66 absolwentów. W rezultacie powyższych działań kadra nauczycielska nabyła umiejętność planowania i realizacji projektów, a także wpłynęła na rozszerzenie i uzupełnienie programów szkolnych z zakresu przedsiębiorczości, budowania kreatywności i współpracy międzynarodowej. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

21 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim zrealizował, we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim, przedsięwzięcie zorganizowania i realizacji studiów podyplomowych z zakresu Bibliotekoznawstwo z informacją naukową. W tym zakresie przeprowadzono studia podyplomowe (350 godzin), w których wzięło udział 29 uczestników. W rezultacie powyższych działań nastąpił wzrost wykształcenia i kwalifikacji absolwentów. Absolwenci uzyskali możliwość drugiego zawodu pozwalającego na większą mobilność na rynku pracy oraz dodatkowe umiejętności m.in. tworzenia bazy danych dokumentów bibliotecznych, poszukiwanie informacji w różnych źródłach i bazach danych oraz posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

22 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim zorganizował i zrealizował kursy kwalifikacyjne w zakresie: - organizacji i zarządzania oświatą, w tym zakresie przeprowadzono kurs zarządzania oświatą (210 godzin), w którym uczestniczyło 55 absolwentów. - oligofrenopedagogiki - przeprowadzono kurs z oligofrenopedagogiki (300 godzin), w którym uczestniczyło 100 absolwentów. Rezultat: przygotowano uczestników kursu do profesjonalnego pełnienia funkcji opiekuńczo – wychowawczych w placówkach oświatowych, resoru opieki społecznej, zdrowia i sprawiedliwości. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

23 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim zorganizował i zrealizował kursy kwalifikacyjne w zakresie: - pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, w tym zakresie przeprowadzono kurs (300 godzin), w którym uczestniczyło 37 absolwentów. Rezultat: przygotowano uczestników do pełnienia roli nauczyciela wspomagającego podejmowanie działań edukacyjno - wychowawczych sprzyjających włączaniu uczniów niepełnosprawnych do zespołu klasowego w szkole ogólnodostępnej. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

24 Projekty realizowane w ramach działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

25 Sieć współpracy i wymiany wiedzy w zakresie działań edukacyjnych - Uniwersytet Zielonogórski Lubuskie Targi Innowacji - BIS – J.H Owsianny Sp. J. Biblioteka przedsiębiorcy przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Rozwój innowacji w województwie lubuskim Platforma Działań Edukacyjnych - Uniwersytet Zielonogórski SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Projekty w ramach działania 2.6 ZPORR

26 Stypendia doktoranckie -program stypendialny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Podniesienie potencjału regionu w sferze zastosowań inwestycyjnych poprzez utworzenie i rozwój Regionalnego Ośrodka Wdrożeń Innowacyjnych - RES-PROJEKT Edukacje, Innowacje, Wiedza staże dla absolwentów lubuskich wyższych uczelni - Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Projekty w ramach działania 2.6 ZPORR

27 Centrum doradztwa prawno finansowego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Fabryka wiedzy - kampania promocyjna na rzecz wzmocnienia rozwoju innowacyjności w województwie lubuskim - Fabryka Reklamy IBI Spółka z o. o. Platforma biznesu i nauki na rzecz transferu wiedzy i innowacji - Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Projekty w ramach działania 2.6 ZPORR

28 Wzrost innowacyjności regionu jako efekt rozwijania upowszechniania dobrych praktyk w zakresie strategicznego zarządzania środowiskowego w organizacjach województwa lubuskiego - Uniwersytet Zielonogórski Innowacyjność podejmowanych działań w obszarze odnawialnych źródeł energii - Uniwersytet Zielonogórski Wykorzystaj swoją szansę - propagowanie wiedzy i postaw innowacyjnych w województwie - Lubuskie Centrum Szkoleniowe "NOVUM w Zielonej Górze SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Projekty w ramach działania 2.6 ZPORR

29 Centrum badań na rzecz rozwoju i innowacji w regionie – Fundacja na rzecz Gorzowskiej Szkoły Wyższej NOT w służbie innowacji - kompleksowy program rozwoju Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji w sieci stowarzyszeń naukowo - technicznych Zielonogórskiej Rady NOT - Zielonogórska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Doradztwa o Rynku Niemieckim - Polsko- Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki S.A. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Projekty w ramach działania 2.6 ZPORR

30 Promowanie najlepszych praktyk poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy sferą nauki i gospodarki w województwie lubuskim – Urząd Marszałkowski Województwa lubuskiego (Projekt własny) Lubuski Portal Innowacji – Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Projekt własny) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Projekty w ramach działania 2.6 ZPORR

31 8 firm korzystało ze środków w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw działania 2.3, 2.2.1. Rezultatami są m.in. nowe produkty, nowe miejsca pracy, zakup środków trwałych, zwiększona liczba kontrahentów. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

32 Dziękuję za uwagę Waldemar Sługocki Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Waldemar Sługocki Dyrektor Departament Rozwoju Regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google