Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo budowlane Studia Podyplomowe Prawa Inwestycyjnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo budowlane Studia Podyplomowe Prawa Inwestycyjnego"— Zapis prezentacji:

1 Prawo budowlane Studia Podyplomowe Prawa Inwestycyjnego
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski 22 października 2011 r.

2 Podstawowe akty prawne
Ustawa z dnia 7 lipca Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz ) normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

3 Prawo budowlane Ogół regulacji publicznoprawnych dotyczących przebiegu procesu inwestycyjno budowlanego, w tym: regulacje cywilnoprawne dotyczące stosunków zobowiązaniowych i rzeczowych związanych z prawem własności nieruchomości przepisy dotyczące jakości wyrobów budowlanych przepisy dot. bezpieczeństwa i higieny pracy

4 PRAWO ADMINISTRACYJNE
PRAWO CYWILNE PRAWO BUDOWLANE

5 Definicje

6 Definicje Obiekt budowlany – przedmiot robót budowlanych budynek
obiekt małej architektury

7 Definicje budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego; roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu;

8 Definicje przebudowa - roboty budowlane, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;

9 Definicje remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;

10 Definicje urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;

11 Definicje teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; teren zamknięty - teren, o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określony przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz.1287 obowiązujący od r.);

12 Definicje Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (art. 3 pkt. 11 P.b.) - prawo własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienia do wykonywaniu robót budowlanych Inwestor składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o prawie do dysponowania nieruchomością

13 Definicje Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10.01.2011
Prawo do dysponowania nieruchomością nie jest wymagane w postępowaniu naprawczym, jeżeli dotyczy wstrzymania prowadzenia robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę czy wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, ponieważ działania inwestora w powyższych przypadkach mają charakter materialno-prawny, a nie dotyczą kwestii procesowych i formalnych.

14 Definicje pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, ewent. rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, ewent. dziennik montażu; dokumentacja powykonawcza - dokumentacja z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz pomiarami geodezyjnymi powykonawczymi;

15 Definicje Organy administracji architektoniczno-budowlanej według właściwości (art. 80 ust.1, art. 82 ust.1) starosta - pierwszej instancji; wojewoda - drugiej instancji; dla wybranych obiektów i robót budowlanych - pierwszej instancji Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

16 Definicje Organy nadzoru budowlanego według właściwości (art. 80 ust. 2, art. 83, 83a) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego – pierwszej instancji ; wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej – drugiej instancji; dla wybranych obiektów i robót budowlanych - pierwszej instancji Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

17 Definicje Zasady projektowania i budowy
Obiekt budowlany należy projektować i budować (art. 5 P.b.) zapewniając: spełnienie wymagań podstawowych: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród

18 Definicje Zasady projektowania i budowy
warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu: zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną oraz w energię cieplną i paliwa, usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych , w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego

19 Definicje Zasady projektowania i budowy
niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne warunki bezpieczeństwa i higieny pracy ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską

20 Definicje Zasady projektowania i budowy
odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej poszanowanie, występujących w obszarze obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy

21 Przepisy techniczno-budowlane
Przepisy techniczno-budowlane 1) warunki techniczne – dot. projektowania obiektów budowlanych i robót budowlanych 2) warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych

22 Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo (art. 9 ust.1 P.b.) od przepisów techniczno-budowlanych (art. 7 P.b.) nie może powodować zagrożenia życia, ograniczenia dostępności dla niepełnosprawnych, pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, stanu środowiska wymaga upoważnienia właściwego ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane wniosek do ministra przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

23 Wyroby budowlane Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych zasady kontroli wyrobów budowlanych zasady działania organów administracji publicznej

24 Wyroby budowlane Organy właściwe w sprawach wyrobów budowlanych
Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego - kontrole planowe i doraźne, - postępowania administracyjne - wydawanie opinii dla organów celnych Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych - zatwierdza wojewódzkie roczne plany kontroli

25 Wyroby budowlane Wyrób może być wprowadzony do obrotu:
nadaje się do stosowania w robotach budowlanych, zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami użytkowymi właściwości użytkowe umożliwiają prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego, w których ma być zastosowany w sposób trwały

26 Wyroby budowlane Wyrób nadaje się do stosowania w robotach budowlanych, jeżeli: oznakowany CE umieszczony w określonym przez KE wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa oznakowany znakiem budowlanym określonym Ustawą

27 Wyroby budowlane Aprobata techniczna – dla wyrobu, dla którego nie ustalono PN wyrobu lub właściwości użytkowe, różnią się istotnie od właściwości określonych w PN Wyrób według Indywidualnej dokumentacji technicznej – dopuszczony do jednostkowego zastosowania nie może stanowić przedmiotu swobodnego obrotu handlowego, wyrób taki nie może być odstąpiony, sprzedany bądź przekazany w celu zastosowania w innym obiekcie budowlanym.

28 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

29 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie: działalność wymagająca fachowej oceny zjawisk technicznych, i/lub działalność wiążąca się z samodzielnym rozwiązywaniem zagadnień architektonicznych, technicznych i techniczno-organizacyjnych

30 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Działalności charakterystyczne dla samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie: projektowanie, nadzór autorski, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych, kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi, kierowanie, nadzór i kontrola techniczna wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych, nadzór inwestorski, kontrola techniczna utrzymania obiektów budowlanych, rzeczoznawstwo budowlane, inna działalność wymagająca fachowej oceny zjawisk technicznych.

31 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Podstawą wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest wpis do centralnego rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Uprawnienia budowlane do: projektowania, kierowania robotami budowlanymi.

32 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Specjalności uprawnień budowlanych: architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, drogowa, mostowa, kolejowa, wyburzeniowa, telekomunikacyjna, instalacyjna w zakresie sieci: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych.

33 Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

34 Uczestnicy procesu budowlanego
Inwestor Inspektor nadzoru inwestorskiego Projektant Kierownik budowy lub kierownik robót Rzeczoznawca budowlany

35 Uczestnicy procesu budowlanego
Obowiązki Inwestora Opracowanie projektu budowlanego Objęcie kierownictwa przez kierownika budowy Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonanie i odbiór robót W skomplikowanych robotach – nadzór nad robotami przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach

36 Uczestnicy procesu budowlanego
Obowiązki projektanta Opracowanie projektu budowlanego Sporządzenie informacji BIOZ Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień projektu Sporządzanie i uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej Sprawowanie nadzoru autorskiego

37 Uczestnicy procesu budowlanego
Obowiązki kierownika budowy Przejęcie od inwestora terenu budowy Prowadzenie dokumentacji budowy Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu Zapewnienie BIOZ Wstrzymanie robót budowlanych Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy Przygotowanie dokumentacji powykonawczej Zgłoszenie obiektu do odbioru wpisem do dziennika budowy Wydanie oświadczenia o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu terenu budowy (art. 57 ust. 1 pkt. 2 P.b.)

38 Uczestnicy procesu budowlanego
Obowiązki inspektora nadzoru Kontrola zgodności realizacji budowy z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i wiedzą techniczną Sprawdzanie jakości wykonanych robót Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót i usunięcia wad

39 Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

40 Pozwolenie na budowę Budowa jest tylko jednym z kilku etapów inwestycji budowlanej Rozpoczęcie budowy wymaga: opracowania projektu technicznego uzyskania decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia Budowa realizowana jest na zlecenie inwestora (lub przez samego inwestora)

41 Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
procedura ustalania warunków zabudowy: przebieg postępowania sposób ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określony jest w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003(Dz. U. z r. Nr 164, poz. 1588)

42 Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia robót
Roboty budowlane można rozpocząć: na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 P.b.) dokonując zgłoszenia robót budowlanych (art. 29, 30 P.b.) dla budowy przyłączy - alternatywnie uproszczona procedura (art. 29a P.b.)

43 Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia robót
Roboty budowlane można rozpocząć c.d.: bez decyzji o pozwoleniu na budowę i bez zgłoszenia (tylko niektóre ściśle określone, np.: obiekty do czasowego użytkowania, obiekty – eksponaty wystawowe, altany na działkach nieprzekraczające określonych wymiarów, ogrodzenia o wys. do 2,20 m z wyjątkiem ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych, urządzenia geodezyjne, kraty na niektórych rodzajach budynków, urządzenia o wys. do 3 m na budynkach, rozbiórka obiektów i urządzeń na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę

44 Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia robót Projekt budowlany
spełnia wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy (jeśli jest wymagana) oraz w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy Prawo budowlane w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego zawiera projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno-budowlany

45 Projekt budowlany Opinie i uzgodnienia można dołączyć jako kopie do 3-ch egz. projektu budowlanego bez poświadczenia za zgodność z oryginałem, bo projektant który złożył podpis na stronie tytułowej projektu budowlanego, odpowiada za jego zawartość, także za załączone do projektu dokumenty. (stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia r. znak DPR/INN/074/8/2011, że uwierzytelnianie dokumentów stanowiących część projektu budowlanego nie może mieć zastosowania do dokumentów umieszczonych w projekcie budowlanym i w związku z tym nie ma zastosowanie art. 76a Kpa)

46 Odstąpienie istotne Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (art. 36a ust. 1 P.b.) W wypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego (zawsze w przypadkach opisanych w art. 36a ust. 5) inwestor występuje o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

47 Projekt zamienny Projekt zamienny - każda nowa wersja projektu bez względu na zakres i charakter zmian (odstąpienia istotne bądź nieistotne) Obowiązek sporządzenia i przedstawienia, w określonym terminie, projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych w przypadku stwierdzenia przez właściwy organ prowadzenia robót bez pozwolenia na budowę lub w sposób istotnie od niego odbiegający (art. 51 ust. 1 pkt. 3 w zw. z art. 50 ust. 1)

48 Charakterystyka energetyczna
Opis projektu budowlanego (oprócz budynków jednorodzinnych, niewielkich obiektów gospodarczych, inwentarskich i składowych) musi zawierać charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego, określającą w zależności od potrzeb: bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku

49 Wniosek o pozwolenie Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. Etapowanie procesu budowlanego – gdy zamierzenie budowlane obejmuje więcej niż jeden obiekt.

50 Wniosek o pozwolenie Wniosek o pozwolenie na budowę zawiera:
4 egzemplarze projektu budowlanego Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

51 Wygaśnięcie pozwolenia
Pozwolenie na budowę wygasa: budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Wygaśnięcie decyzji stwierdza właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej.

52 Przeniesienie pozwolenia
Przeniesienie pozwolenia na budowę: za zgodą strony na rzecz której decyzja została wydana podmiot przejmujący przyjmie wszystkie warunki zawarte w decyzji, oraz złoży oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Decyzję o przeniesieniu wydaje organ, który wydaje w I instancji pozwolenie na budowę.

53 Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych

54 Rozpoczęcie budowy Prace przygotowawcze
Wytyczenie geodezyjne obiektów Niwelacja terenu Zagospodarowanie terenu budowy Wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. Inwestor zawiadamia właściwy organ i projektanta o terminie rozpoczęcia robót co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.

55 Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia robót Dziennik budowy
Dziennik budowy – dokument urzędowy, obrazujący przebieg budowy. Inwestor, składając zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych lub wznowienia robót budowlanych, występuje do właściwego organu o wydanie dziennika budowy, (§ Rozporządzenia) Format, zawartość i sposób prowadzenia oraz osoby upoważnione do dokonywania wpisów określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r Nr 108 poz. 953)

56 Wejście na nieruchomość sąsiada
Decyzja administracyjna – rozstrzyga w sprawie wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. Decyzja orzeka w zakresie: uznania zasadności wniosku inwestora określa granice niezbędnej potrzeby ustala warunki korzystania z sąsiedniej nieruchomości

57 Oddanie obiektu do użytkowania

58 Oddanie obiektu do użytkowania
Do użytkowania obiektu na wzniesienie którego wymagane jest pozwolenie na budowę można przystąpić: Po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu (art. 54), albo

59 Oddanie obiektu do użytkowania
Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie gdy (art. 55): jest ono wymagane i obiekt budowlany zaliczony jest do odpowiedniej kategorii, przystąpienie do użytkowania ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót , w innych szczególnych przypadkach wymienionych w ustawie spowodowanych następstwem prowadzenia robót bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 55)

60 Pozwolenia na użytkowanie
Zawiadomienie przez inwestora o zakończeniu obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania organów (art. 56): Państwowej Inspekcji Sanitarnej Państwowej Straży Pożarnej Nie zajęcie stanowiska przez w/w organy w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w ciągu 14 dni traktuje się jako nie zgłoszenie sprzeciwu  

61 Pozwolenia na użytkowanie
Wniosek o pozwolenie na użytkowanie, co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania, do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (wojewódzkiego) (art.57 ust.1) i zawierający: oświadczenia kierownika budowy : o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także ulicy dojazdowej i sąsiedniej nieruchomości,

62 Zawiadomienie o zakończeniu budowy
oryginał dziennika budowy, oświadczenia o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, protokoły badań i sprawdzeń instalacji lub urządzeń inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ostemplowana aktualna mapa terenu z obiektami i przyłączami potwierdzenia odbioru wykonanych sieci i przyłączy przez gestorów oraz oświadczenia inwestora o braku sprzeciwu PIS, PSP kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

63 Pozwolenie na użytkowanie obiektu
Wymagają decyzji o pozwoleniu na użytkowanie: obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie, budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych,

64 Pozwolenie na użytkowanie obiektu
budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny, budynki biurowe i konferencyjne, budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe,

65 Pozwolenie na użytkowanie obiektu
budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne, drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele, wolnostojące kominy i maszty, obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków.

66 Pozwolenie na użytkowanie obiektu
Wniosek o pozwolenie na użytkowanie stanowi jednocześnie wezwani e właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli (art. 57 ust. 6) Właściwy organ przeprowadza , na wezwanie inwestora, obowiązkową kontrolę budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę (art. 59a ust. 1)

67 Kontrola obowiązkowa na budowie
Kontrola jest warunkiem wydania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i obejmuje sprawdzenie (art. 59 ust. 2) : zgodności z projektem zagospodarowania działki lub terenu, wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego (art. 5 ust. 1 pkt1 a i b), rozbiórki istniejących obiektów określonych w pozwoleniu, uporządkowania terenu budowy

68 Skutki nieprzestrzegania prawa w procesie budowlanym

69 Skutki nieprzestrzegania prawa w procesie budowlanym
Samowola budowlana to obiekt budowlany lub jego część, będący w budowie albo wybudowany bez wymaganego pozwolenia, zgłoszenia, albo pomimo wniesienia sprzeciwu przez uprawniony organ.

70 Legalizacja samowoli budowlanej
Przesłanki legalizacji samowoli budowlanej: budowa jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , w tym: a) ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub b) ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, oraz 2) nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych. 

71 Skutki nieprzestrzegania prawa w procesie budowlanym
Budowa obiektu bez pozwolenia na budowę lub zgłoszenia decyzja o rozbiórce (art. 48 ust. 1, art. 49 b ust. 1), gdy obiekt budowlany niezgodny z ustaleniami: obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, narusza przepisy, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem

72 Skutki nieprzestrzegania prawa w procesie budowlanym
Budowa obiektu bez pozwolenia na budowę lub zgłoszenia; organ wstrzymuje postanowieniem kontynuowanie dalszych robót budowlanych (art. 48 ust. 2, art. 49b ust. 2), jeżeli budowa jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i nie narusza przepisów techniczno-budowlanych wyznacza termin załatwienia wymagań formalnych (art. 48 ust. 3); (termin 30 dni dla obiektów wymagających zgłoszenia – art. 49b ust. 2)

73 Skutki nieprzestrzegania prawa w procesie budowlanym
Budowa obiektu bez pozwolenia na budowę lub zgłoszenia Dla obiektów wymagających pozwolenia na budowę organ: wymierza karę (opłatę legalizacyjną, art. 49 ust. ust. 1, art. 59f ust.1) która wynosi: stawka opłaty (s = 500 zł) x współczynnik kategorii obiektu (k) x współczynnik wielkości obiektu budowlanego (w), z tym że stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu (art. 49 ust. 2) dom jednorodzinny – 50 tys. zł, duże obiekty – 200 tys. zł niespełnienie w/w obowiązków - stosuje się przepis o rozbiórce (art. 49. ust. 3)

74 Skutki nieprzestrzegania prawa w procesie budowlanym
Zmiany sposobu użytkowania obiektu bez wymaganego zgłoszenia, właściwy organ  postanowieniem (art. 71a ust. 1) : wstrzymuje użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części; nakłada obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie zgłoszenia (art. 71 ust. 2) w którym należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; po wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 71a ust. 1 pkt. 2, zgoda na użytkowania z opłatą legalizacyjną (art. 59f ust. 1) z dziesięciokrotną stawką

75 Utrzymanie obiektów budowlanych

76 Zasady prawidłowego użytkowania
Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany: prawidłowo użytkować obiekt budowlany utrzymywać obiekt we właściwym stanie technicznym i estetycznym przechowywać przez okres istnienia obiektu wszelką dokumentację projektową i techniczną, w tym wykonaną w toku jego użytkowania prowadzić książkę obiektu budowlanego

77 Katastrofa budowlana

78 Katastrofa budowlana Katastrofa budowlana – niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych. Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzi właściwy organ nadzoru budowlanego.

79 Dziękuję za uwagę Małgorzata Rogowicz-Angierman Radca prawny Prezes Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie tel mail:


Pobierz ppt "Prawo budowlane Studia Podyplomowe Prawa Inwestycyjnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google