Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka rynku pracy Pleszew 15.01.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka rynku pracy Pleszew 15.01.2011."— Zapis prezentacji:

1 Polityka rynku pracy Pleszew

2 Zagadnienia Rynek pracy i gospodarka. Rynek pracy i jego specyficzne cechy. Pojęcie zasobów siły roboczej, podaży pracy, popytu na pracę i zatrudnienia. Lokalny rynek pracy –kryteria delimitacji. Cechy lokalnych rynków pracy. Regionalna i lokalna polityka rynku pracy. Konsekwencje ekonomiczne i społeczne. Unijna polityka rynku pracy i polityka społeczna. Pojęcie. Przesłanki ekonomiczne i społeczne. Cele i podstawowe zasady. Regionalne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce oraz jego przyczyny.

3 Klasyfikacja rodzajów rynków
Przedmiot obrotu: rynek dóbr i usług konsumpcyjnych rynek czynników produkcji Zasięg geograficzny: Rynek lokalny Rynek regionalny Rynek krajowy Rynek międzynarodowy Rynek światowy

4 c.d. Sytuacja rynkowa rynek sprzedawcy – długotrwała przewaga popytu i podaży rynek nabywcy – długotrwała przewaga podaży nad popytem Stopień jednorodności rynek homogeniczny, ropy naftowej, pszenicy rynek heterogeniczny – rynek pracy o wysokim stopniu segmentacji Stopień wyrównania cen rynek doskonały: przejrzysty, racjonalny, jednorodny rynek niedoskonały Stopień ingerencji państwa Rynek wolnokonkurencyjny; brak ingerencji, dominacja MSP Rynek oligopolistyczny i monopolistyczny; z ingerencją, duże firmy kształtujące stosunki rynkowe

5 c.d. Stopień ingerencji państwa
Ułomny; pełna ingerencja, przedsiębiorstwa państwowe Rynek o zróżnicowanym poziomie interwencjonizmu

6 Rynek pracy - specyficzny rynek
Praca człowieka, zasoby pracy = towar Zasób pracy ma własną wolę - może porzucić maszynę Wyrazem wartości pracy jest płaca (popyt i podaż na pracę) Stosunek pracy długo lub krótkookresowy Podlega regułom prawnym i zwyczajowym

7 Rynek pracy - specyficzny rynek
Podlega interwencji państwa Rynek nierównowagi – bezrobocie Występują cząstkowe rynki: płeć, wiek, wykształcenie

8 Pozycja rynku pracy w gospodarce rynkowej
Cena Rynek produktów Popyt na towary Podaż towarów Ilość towaru Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Płaca Podaż pracy Popyt na siłę roboczą Rynek pracy Ilość pracy

9

10

11

12 Rynek pracy Podaż pracy = zasoby pracy , tworzą je osoby zdolne do pracy i wyrażające chęć jej podjęcia, które zamieszkują obszar rynku pracy, Popyt na pracę = zapotrzebowanie na pracę w sensie ilościowym i jakościowym, wyrażane oferowanym miejscem pracy Płaca; nominalna, realna, równowagi, NAIRU Efekt sybstytucyjny i dochodowy Krańcowy produkt z pracy

13 Konkurencja na rynku pracy
Lepkie płace, lepkie ceny

14 Jakie bezrobocie? Organizacyjne Dobrowolne Przymusowe Sezonowe Ukryte
14 Sezonowe Ukryte Organizacyjne Technologiczne Koniunkturalne Frykcyjne Strukturalne

15 Generalnie na świecie obecnie ludzie pozostają bez pracy na skutek:
likwidacji niektórych gałęzi przemysłu; ograniczenia produkcji w przedsiębiorstwach; braku informacji o aktualnych lub nowych miejscach pracy; braku mobilności; przeniesienia przedsiębiorstwa do innego rejonu; niedostosowania potrzeb panujących na rynku do wykształcenia pracowników; zmiany w technologiach – maszyny zastępują pracę człowieka; wysokich obciążeń fiskalnych.

16 Konsekwencje ekonomiczne i społeczne bezrobocia
Ogólne straty dobrobytu społecznego wyrażone stratą produktu krajowego brutto. Do alternatywnych kosztów bezrobocia zalicza się: koszty ekonomiczne, koszty indywidualne, koszty społeczne.

17 Co to jest lokalny rynek pracy?
...oznacza że w skali lokalnej występują czynniki kształtujące strukturę i dynamikę aktywności zawodowej oraz czynniki kształtujące strukturę i dynamikę zapotrzebowania na pracowników.

18 Delimitacja lokalnego rynku pracy
KRYTERIA Zasięg życia codziennego; kryterium = dojazdy, Możliwość zatrudnienia bez zmiany miejsca zamieszkania

19 Układ lokalnego rynku pracy
Migracje, napływ Przyjazdy do pracy Zasoby pracy Nierównowaga popytowa Wolne miejsca pracy Nierównowaga podażowa Bezrobocie Równowaga Popyt na pracę Wyjazdy do pracy Migracje, odpływ

20 Specyfika lokalnego układu
czasowa niezgodność okresu wzrostu aktywności zawodowej oraz wzrostu liczby oferowanych miejsc pracy, b) opóźnienia występujące w cyklach nauczania, oraz realizacji procedur wsparcia zatrudnienia, które znacznie utrudnia płynne dostosowanie podaży pracy do popytu na pracę, c) różnica tempa; istotnym zjawiskiem lokalnych rynków pracy jest tempo zmian w gospodarce układu lokalnego. Wobec losowych zjawisk spadku zatrudnienia, wywołanych zjawiskami pogodowymi czy reakcją przedsiębiorstw na ogólny spadek aktywności gospodarczej, zatrudnienie w układzie lokalnym obniża się szybko. Natomiast odbudowanie potencjału poprzez nowe przedsiębiorstwa, mogące stanowić miejsce zatrudnienia dla osób następuje wolno, d) brak zbilansowania przepływów; lokalny układ terytorialny charakteryzuje niski stopień zbilansowania rozmiarów i struktury zapotrzebowania miejscowej ludności na pracę zarobkową z rozmiarami i strukturą zapotrzebowania gospodarki tego układu na siłę roboczą.

21 Lokalny rynek pracy Zasoby (?)
1. mieszkańcy danego układu lokalnego którzy oferują swą siłę roboczą i są zatrudnieni w obszarze danego układu, 2. mieszkańcy danego układu lokalnego, którzy oferują swą siłę roboczą i są zatrudnieni poza obszarem danego układu, 3. mieszkańcy innego układu lokalnego, którzy oferują swą siłę roboczą i są zatrudnieni w obszarze danego układu.

22 Uporządkowanie relacji przestrzennych
Układ społeczno-gospodarczy Mieszkańcy danego układu lokalnego Czynniki zewnętrzne Otoczenie układu społeczno-gospodarczego

23 Lokalne instytucje na rynku pracy

24 POLSKI RYNEK PRACY W LATACH 2004-2008

25 Rynek pracy w Polsce

26

27 Liczba osób aktywnych zawodowo Liczba osób biernych zawodowo
2004 2005 2006 2007 2008 II kw. Liczba osób aktywnych zawodowo Liczba osób biernych zawodowo

28 Współczynnik aktywności zawodowej
2004 2005 2006 2007 2008 II kw. Współczynnik aktywności zawodowej 64% 54,9% 54% 53,7% 53,9%

29 Liczba pracujących ogółem
2004 2005 2006 2007 2008 II kw. Liczba pracujących ogółem Liczba bezrobotnych

30 2004 2005 2006 2007 2008 II kw. Stopa bezrobocia 18,8% 17,6% 14,9%
2004 2005 2006 2007 2008 II kw. Stopa bezrobocia 18,8% 17,6% 14,9% 11,4% 9,6%

31 Wskaźnik zatrudnienia
2004 2005 2006 2007 2008 II kw. Wskaźnik zatrudnienia 51,7% 45,2% 46,5% 48,5% 50,1%

32 Średnie miesięczne wynagrodzenie
2004 2005 2006 2007 2008 II kw. Średnie miesięczne wynagrodzenie 2 289 zł 2 380 zł 2 477 zł 2 691 zł 2 951 zł

33 Zatrudnieni w rolnictwie 18,2% 17,2% 16% 15,7% 15%
2004 2005 2006 2007 2008 II kw. Zatrudnieni w rolnictwie 18,2% 17,2% 16% 15,7% 15% Zatrudnieni w przemyśle 28,8% 29% 29,8% 29,9% 30% Zatrudnieni w usługach 53% 53,8% 54,2% 54,4% 55%

34 PORÓWNANIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW RYNKU PRACY W POLSCE I W TRZECH WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

35 2004 2005 2006 2007 NIEMCY 65% 66% 67,5% 69,5% CZECHY 64,2% 64,8% 65,3% 66,1% RUMUNIA 57,7% 57,6% 58,8% POLSKA  51,7%  45,2% 46,5% 48,5%

36 2004 2005 2006 2007 NIEMCY 9,8% 10,7% 8,4% CZECHY 8,3% 7,9% 7,2% 5,3% RUMUNIA 8,1% 7,3% 6,4% POLSKA 18,8% 17,6% 14,9% 11,4%

37 17,2% 29% 53,8% ROLNICTWO PRZEMYSŁ USŁUGI NIEMCY 2,8% 33,4% 63,8%
ROLNICTWO PRZEMYSŁ USŁUGI NIEMCY 2,8% 33,4% 63,8% CZECHY 3,4% 39,3% 57,3% RUMUNIA 31,6% 30,7% 37,7% POLSKA 17,2% 29% 53,8%

38 POLSKA – WSKAŹNIKI RYNKU PRACY 2008
Liczba osób pracujących: Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw: Przeciętne zatrudnienie w przemyśle: Przeciętne zatrudnienie w budownictwie: Przeciętne zatrudnienie w handlu: Wskaźnik zatrudnienia: 50,1% Wskaźnik zatrudnienia kobiet: 42,6% Wskaźnik zatrudnienia osób z wyższym wykształceniem: 76,8% Liczba nieaktywnych zawodowo: Współczynnik aktywności zawodowej: 53,9% Współczynnik aktywności zawodowej osób między 15 a 24 rokiem życia: 32,2% Liczba osób bezrobotnych: Stopa bezrobocia: 7,1% Stopa bezrobocia kobiet: 7,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego: 9,6% Średnia miesięczna płaca: 2 951,36 zł Średnia miesięczna płaca w sektorze przedsiębiorstw: 3 215,32 zł Średnia miesięczna płaca w przemyśle: 3 261,50 zł Średnia miesięczna płaca w budownictwie: 3 341,26 zł Średnia miesięczna płaca w handlu: 2 956,49 zł


Pobierz ppt "Polityka rynku pracy Pleszew 15.01.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google