Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kryteria Środowiskowe dla Produktów Zużywających Energię Moduł – Komponenty Budynków Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kryteria Środowiskowe dla Produktów Zużywających Energię Moduł – Komponenty Budynków Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A."— Zapis prezentacji:

1 Kryteria Środowiskowe dla Produktów Zużywających Energię Moduł – Komponenty Budynków Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

2 Zawartość prezentacji
Wprowadzenie Potencjał w zakresie wzrostu efektywności energetycznej Polityka i mechanizmy wzrostu efektywności wykorzystania energii - procedur Zielonych Zamówień Projekt GreenLabelsPurchase Kryteria środowiskowe w zakupach Ocena kosztów w cyklu użytkowania urządzeń Ocenia i kwalifikacja ofert przetargowych Rozporządzenie „Energy Star”

3 Wprowadzenie Problemy Wzrost zapotrzebowania na energię
Wzrost uzależnienia od dostaw energii i jej nośników z państw niestabilnych politycznie (60-70%) Szybki wzrost cen nośników energii na światowych rynkach Wzrost kosztów produkcji i eksploatacji zasobów Ochrona klimatu ziemi i efekt cieplarniany

4 Wprowadzenie Inicjatywy Komisji Europejskiej Cele podstawowe:
Wzrost efektywności wykorzystania energii we wszystkich sektorach gospodarki (ograniczenie zużycia) Wzrost wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Wzrost świadomości użytkowników energii Narzędzia: Dyrektywy Programy badawcze Programy informacyjne i edukacyjne Programy wdrożeniowe Systemy i narzędzia wspierania finansowego (ESCO, EBOR, FUNDUSZE STRUKTURALNE, etc.)

5 Wprowadzenie Sektor publiczny UE Polska
Sektor publiczny – główny konsument w UE Wydatki sektora publicznego stanowią łącznie 16,3% PKB krajów członkowskich Rynek zamówień publicznych wynosi 1,5 bln € Polska 2004 – 48 mld PLN – 5,4% PKB 2005 – 68 mld PLN – 7,0% PKB Poza efektami ekonomicznymi i środowiskowymi decyzje zakupowe w sektorze publicznym w sposób istotny wpływają na rozwój technologii oraz jakość i efektywność produktów

6 Wprowadzenie „Emisyjność” polskiego PKB Źródło Eurostat 2006

7 Wprowadzenie Energochłonność polskiego PKB toe/M€ Źródło Eurostat 2006

8 Potencjał w zakresie wzrostu efektywności energetycznej urządzeń powszechnego użytku
l.p. Rodzaj urządzenia/wyposażenia Potencjał redukcji zużycia energii/nośników energii Średnio w UE W Polsce 1. IT (sprzęt informatyczny, komputery, telekomunikacja) 50% % (~ GWH/rok) ok. 3 mld zł/rok 2. Urządzenia gospodarstwa domowego (tylko w gospodarstwach domowych) 30% 20% (~ GWH/rok) ok. 1,6 mld zł/rok 3. Środki transportu (samochodowego) 25-30% (~ 193 – 360 PJ/rok) ok. 20 mld zł/rok 4. Wyposażenie i instalacje energetyczne budynków, ocieplenie budynków 30-40% (~ 135 – 238 PJ/rok) ok. 5,4-9,6 mld zł/rok

9 Polityka i mechanizmy wzrostu efektywności wykorzystania energii z wykorzystaniem Zielonych Zamówień Publicznych (ZZP) Niezbędne szerokie uwzględnienie aspektów środowiskowych w zakupach poprzez wykorzystanie kryteriów środowiskowych w odniesieniu do nabywanych produktów Rynek produktów i usług przyjaznych środowisku jest obecnie rozwinięty w stopniu wystarczającym dla wdrożenia instrumentu zielonych zakupów w sektorze publicznym w Polsce Sektor publiczny powinien stanowić wzorzec i przykład do naśladowania Badania wskazują, że w tym obszarze występuje efekt ciągniony i w przypadku szerokiego wprowadzenia kryteriów środowiskowych prywatni zamawiający zachowują się podobnie jak zamawiający z sektora publicznego

10 Polityka i mechanizmy wzrostu efektywności wykorzystania energii z wykorzystaniem Zielonych Zamówień Publicznych (ZZP) Podstawy Prawne Komunikat Komisji COM(2003)302 dot. Zintegrowanej Polityki Produktowej (ZPP) Zintegrowana polityka produktowa (ZPP) jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu ścisłe powiązanie szeroko rozumianej polityki produktowej z ochroną środowiska poprzez odniesienie do tzw. cyklu życia lub użytkowania produktu. Stosowanie kryteriów środowiskowych w zamówieniach publicznych wymienia się jako podstawowy instrument wspierający wdrażanie ZPP. Komunikat Komisji COM(2004)38 dot. Planu Działań w dziedzinie Technologii Środowiskowych (ETAP) ETAP jest Planem Działań promującym rozwój oraz wdrażanie technologii środowiskowych i uznającym za jedno z narzędzi ich wsparcia m.in. Zielone Zamówienia Publiczne (ZZP)

11 Polityka i mechanizmy wzrostu efektywności wykorzystania energii z wykorzystaniem Zielonych Zamówień Publicznych (ZZP) Podstawy Prawne Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

12 Polityka i mechanizmy wzrostu efektywności wykorzystania energii z wykorzystaniem Zielonych Zamówień Publicznych (ZZP) Podstawy Prawne Dyrektywy 2004/18/WE i 2004/17/WE stwarzają wszelkie podstawy prawne dla uwzględnienia aspektów środowiskowych i zagadnień efektywności energetycznej w zamówieniach publicznych, w tym w szczególności w odniesieniu do produktów zużywających energię. Dyrektywy wymagają jednocześnie: Zachowania zasad równego traktowania podmiotów Zapewnienia transparentności przebiegu procesu zamówienia Nie ograniczania swobodnego przepływu towarów i usług na obszarze Unii Europejskiej. (Konieczny wzrost świadomości i wiedzy)

13 Polityka i mechanizmy wzrostu efektywności wykorzystania energii z wykorzystaniem Zielonych Zamówień Publicznych (ZZP) Inne dokumenty "Mapa Drogowa" wdrażania Planu Działań na Rzecz Technologii Środowiskowych w Polsce (Strategia Lizbońska) Dokument ten stanowi dogłębną analizę możliwości zastosowania przez podmioty publiczne kryteriów z zakresu ochrony środowiska i efektywności energetycznej w zamówieniach publicznych oraz diagnozę stanu istniejącego w tym zakresie Krajowy Plan Działań w zakresie zielonych zamówień publicznych na lata Dokument został opracowany przez Urząd Zamówień Publicznych i przyjęty przez KERM 30 stycznia 2007r. Zawiera omówienie przepisów prawnych regulujących kwestię zielonych zamówień na poziomie Polski i Unii Europejskiej oraz ocenę stanu aktualnego w zakresie wykorzystania kryteriów środowiskowych w praktyce. Zawiera również szczegółowy plan i harmonogram działań w zakresie wdrażania procedur zielonych zamówień w Polsce

14 Polityka i mechanizmy wzrostu efektywności wykorzystania energii z wykorzystaniem Zielonych Zamówień Publicznych (ZZP) Główne elementy Krajowego Planu Działań Działanie Termin realizacji ( ) Instytucja/ instytucje realizujące Przewidywane źródła finansowania 1. Stworzenie katalogu lub bazy danych kryteriów ekologicznych dla poszczególnych grup produktów oraz elektroniczne upowszechnianie takich danych I połowa 2007r. MG (upowszechnianie: MŚ, PCBC, UZP) Budżet MG 2. Stworzenie przewodnika (opracowanie informacji) dla krajowych zamawiających zawierającego wytyczne odnośnie uwzględniania aspektów środowiskowych w procedurach zamówień publicznych Do końca r. Urząd Zamówień Publicznych Budżet UZP, Środki Banku Światowego 3. Stworzenie katalogu ekologicznych produktów i usług ułatwiającego orientację w tego typu rynku Ministerstwo Środowiska, PCBC Do uzgodnienia z MŚ 4. Utrzymanie i aktualizacja strony internetowej dot. zielonych zamówień publicznych Zadanie ciągłe Budżet UZP

15 Urządzenia powszechnego użytku
Polityka i mechanizmy wzrostu efektywności wykorzystania energii z wykorzystaniem Zielonych Zamówień Publicznych (ZZP) Urządzenia powszechnego użytku (zużywające energię): Urządzenia AGD Źródła światła Sprzęt biurowy / IT Pojazdy samochodowe Systemy i komponenty budynków Silniki elektryczne Zielona energia elektryczna

16 Polityka i mechanizmy wzrostu efektywności wykorzystania energii z wykorzystaniem Zielonych Zamówień Publicznych (ZZP) Katalog kryteriów środowiskowych dla produktów, w tym produktów zużywających energię, opracowany został na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. w kwietniu 2007 roku (ostatnia wersja – styczeń 2008) Dostępny:

17 Wykorzystanie etykiet energetycznych
Regulacje dot. zamówień publicznych w UE pozwalają na: Wykorzystanie kryteriów ze wszystkich etykiet ekologicznych i energetycznych – krajowych i międzynarodowych dobrowolnych Wybór w przetargach produktów droższych w zakupie, ale tańszych w eksploatacji (w całym okresie użytkowania) Wybór produktów droższych w eksploatacji i w zakupie, ale charakteryzujących się mniejszym oddziaływaniem na środowisko, o ile jest to zgodne z polityką i celami środowiskowymi instytucji (firmy)

18 Procedury zielonych zamówień (publicznych)
Wykorzystanie kryteriów środowiskowych w procedurach Zielonych Zakupów i w zamówieniach publicznych wymaga zmiany sposobu myślenia: Oferta z najniższą ceną Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie Koszty całkowite w cyklu użytkowania - LCC (Life-Cycle-Costs)

19 Procedury zielonych zamówień (publicznych)
Dyrektywa 2004/18/WE podaje dopuszczalne sposoby i kryteria umożliwiające uwzględnienie aspektów środowiskowych Kryteria środowiskowe mogą być praktycznie dowolnie uwzględniane i wykorzystywane we wszystkich fazach procesu: Polityce zakupowej (Procurement policy) Analizy zapotrzebowania na produkty (Demand analysis) Ogłoszenia przetargu (Call for tender) Oceny ofert (Evaluation of the Offers)

20 Procedury zielonych zamówień (publicznych)
Rekomendowany udział kryteriów środowiskowych w ocenie ofert przetargowych: Kryteria środowiskowe i koszty w cyklu użytkowania: 30 – 45% (wg UZP może być bez ograniczeń) Pozostałe kryteria: 55 – 70 %

21 Etykiety energetyczne i środowiskowe
Wzrostowi znaczenia efektywności energetycznej w UE towarzyszy wzrost ilości i różnorodności etykiet energetycznych

22 Wykorzystanie etykiet energetycznych
Korzyści: Budowanie zapotrzebowania na produkty ekologiczne Możliwości oddziaływania na światowych producentów urządzeń (wzrost jakości i zmniejszenie oddziaływania środowiskowego) Uzyskanie największego możliwego efektu w zakresie redukcji zużycia energii i zmniejszenia oddziaływania na środowisko

23 Projekt GreenLabelsPurchase
12 partnerów z 9 krajów UE Niemcy: Berliner Energieagentur, B.&S.U. Beratungs- und Service-Gesellschaft Umwelt Austria: O.Ö. Energiesparverband Finland: Motiva Oy, Efeko Ltd. Włochy: Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente - ENEA Słowenia: Building and Civil Engineering Institute ZRMK Bułgaria: Centre for Energy Efficiency - EnEffect Łotwa: Ekodoma Węgry: Budapest University of Technology and Economics – BUTE, Centre for Environmental Studies Foundation - CES Polska: Krajowa Agencja Poszanowania Energii - KAPE

24 Projekt GreenLabelsPurchase
Podnoszenie wśród potencjalnych nabywców poziomu i zakresu wiedzy dot. praktycznej implementacji procedur zielonych zakupów (zamówień publicznych) w zakresie: Zagadnień technicznych i jakościowych Zagadnień i metod oceny ekonomicznej i środowiskowej Zagadnień prawnych

25 Projekt GreenLabelsPurchase
Dotyczy zagadnień związanych z zielonymi zakupami (zamówieniami publicznymi), w tym: Opracowanie standardowych i uproszczonych procedur Podnoszenie świadomości i wiedzy dot. wykorzystania etykiet energetycznych Opracowanie i upowszechnienie standardowych narzędzi obliczeniowych do oceny kosztów w cyklu życia produktu Promocja przykładów dobrych praktyk Promocja i wsparcie realizacji projektów pilotowych i przykładów dobrych praktyk w zakresie przetargów publicznych i zakupów niepublicznych Podnoszenie poziomu znaczenia aspektów ekonomicznych i ekologicznych w zamówieniach publicznych

26 Projekt GreenLabelsPurchase
Poradniki Arkusze oceny ofert Narzędzia obliczeniowe (LCC) Przykłady dobrych praktyk Podstawowe regulacje prawne

27 Projekt GreenLabelsPurchase
Poradniki dla poszczególnych rodzajów i grup urządzeń: Podstawowe informacje dot. regulacji prawnych Podstawowe informacje techniczne Informacje nt. etykiet energetycznych Propozycje kryteriów ekologicznych i środowiskowych Arkusze oceny i kwalifikacji ofert przetargowych Podstawowe informacje nt. zasad prawidłowego użytkowania urządzeń

28 Projekt GreenLabelsPurchase
Arkusze oceny i kwalifikacji ofert Procedura pełna/uproszczona Opcjonalnie do wyboru: Kryteria obowiązkowe Kryteria dodatkowe Rezultat: Ocena punktowa oferty Sprawdzenie spełnienia kryteriów obowiązkowych

29 Kryteria środowiskowe
Istniejące normy europejskie i polskie IEC/EN/PN Uregulowania zawarte w dyrektywach, w szczególności w dyrektywach dot. zasad obowiązkowego etykietowania urządzeń zużywających energię Wymagania określone w systemach dobrowolnego etykietowania wyrobów (n.p. ECOLABEL, SWAN Label, BLUE ANGEL) Wymagania określone w Dyrektywie 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Inne

30 Przykład oddziaływania środowiskowego źródeł światła w cyklu życia produktu
Utylizacja Materiały Produkcja Użytkowanie – ponad 90% Źródła: European Lamp Companies Federation:

31 Przykłady kryteriów środowiskowych dla komponentów budynków
Okna i drzwi zewnętrzne: Współczynnik przenikania ciepła „U” - charakteryzujący izolacyjność cieplną, determinuje wielkość strat ciepła na drodze przenikania. Wartość współczynnika U wyrażonego w W/m²K jest ilością ciepła, które w jednostce czasu przenika przez element budowlany o powierzchni 1m² przy różnicy temperatury zewnętrznej i wewnętrznej 1 K. Im mniejsza wartość „U” tym lepsza izolacja cieplna przegrody, a co za tym idzie mniejsze straty ciepła i niższe koszty ogrzewania. Współczynnik zacienienia „b” – (shading coefficient) - jest to stosunek ilości ciepła przenikającego do wnętrza obiektu przez daną osłonę, do ilości ciepła przenikającego przez pojedynczą szybę ze szkła bezbarwnego o grubości 4mm. Niska wartość tego parametru świadczy o wysokiej ochronie przed nagrzewaniem pomieszczeń przez słońce. W przypadku Polski, z uwagi na specyfikę klimatu założono, że wyższe wartości tego współczynnika będą korzystniejsze z uwagi na zwiększone zyski słoneczne w trakcie sezonu grzewczego, który w Polsce przeważa w stosunku do okresu letniego.

32 Przykłady kryteriów środowiskowych dla komponentów budynków
Okna i drzwi zewnętrzne: Stopień całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego „g” wyrażony w [%], na którą składają się bezpośrednia transmisja energii oraz oddawana energia wtórna zaabsorbowanego przez szkło promieniowania słonecznego, przekazywanego do wewnątrz pomieszczenia. Współczynnik dźwiękochłonności Rw - mierzony w [dB]. Im większa wartość tego współczynnika tym przegroda jest bardziej dźwiękochłonna. Stopień przepuszczalności promieniowania UV wyrażony w [%] określa przepuszczalność promieniowania słonecznego o długości fali od 280nm do 380nm. Im stopień przepuszczalności promieniowania UV jest mniejszy tym przegroda ma mniejszą przepuszczalność UV.

33 Kryteria środowiskowe dla okien
l.p. Kryteria Obowiązkowe Dodatkowe 1. Współczynnik przewodności cieplnej U (całkowity, z uwzględnieniem mostków cieplnych oraz ram okiennych i ościeżnic) ≤ 1,80 W/(m²K) X ≤ 1,30 W/(m²K) 2. Wskaźnik zacienienia „b” ≥ 75% (nie dotyczy drzwi zewnętrznych pełnych) 3. Stopień całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego „g” ≥ 60% nie dotyczy drzwi zewnętrznych pełnych) 4. Współczynnik dźwiękochłonności Rw (tłumienie hałasu) ≥ 38 dB ≥ 45 dB 5. Stopień tłumienia promieniowania UV (nie dotyczy drzwi zewnętrznych pełnych) ≥ 30 % ≥ 85 % 7. Trwałość produktu – okres gwarancji bez dodatkowych opłat min. 5 lat więcej niż 5 lat

34 Arkusz oceny ofert dla okien

35 Kryteria środowiskowe dla przegród zewnętrznych (tylko U0)
l.p. Kryteria Obowiązkowe Dodatkowe 1. Współczynnik przewodności cieplnej U dla ścian zewnętrznych ≤ 0,30 W/(m²K) X ≤ 0,20 W/(m²K) 2. Współczynnik przewodności cieplnej U dla dachów i stropodachów ≤ 0,25 W/(m²K) ≤ 0,18 W/(m²K) 3. Współczynnik przewodności cieplnej U dla podłóg na gruncie i stropów nad piwnicami nieogrzewanymi 4. Trwałość produktu – okres gwarancji na wykonane prace ociepleniowe bez dodatkowych opłat min. 10 lat więcej niż 10 lat

36 Arkusz oceny ofert dla przegród zewnętrznych

37 Przykłady kryteriów środowiskowych dla komponentów budynków
Systemy wentylacyjne: Zużycie energii elektrycznej do napędów systemów wentylacyjnych - parametr ten związany jest z właściwym projektowaniem (doborem) systemu kanałów rozprowadzających powietrze, prawidłowym doborem wymienników ciepła i wszelkiej niezbędnej armatury, napędów elektrycznych Emisja hałasu Sprawność odzysku ciepła – zależy od zastosowania odpowiedniej jakości i doboru jednostki wymiennika ciepła Trwałość produktu

38 Kryteria środowiskowe dla systemów wentylacji
l.p. Kryteria Obowiązkowe Dodatkowe 1. Sprawność (średnioroczna) odzysku ciepła z powietrza usuwanego 2. ≥ 60 % X 3. ≥ 85 % 4. Zapotrzebowanie na energię elektryczną w odniesieniu do strumienia powietrza wentylowanego 5. ≤ 0,42 Wh/m³ 6. ≤ 0,30 Wh/m³ 7. Poziom hałasu 8. ≤ 35 dB(A) 9. ≤ 30 dB(A) 10. Trwałość produktu – okres gwarancji na kompletny system bez dodatkowych opłat 11. min. 3 lata 12. więcej niż 3 lata

39 Arkusz oceny ofert dla systemów wentylacyjnych

40 Przykłady kryteriów środowiskowych dla komponentów budynków
Systemy zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową: Sprawność przesyłu ciepła w instalacji, w zależności od: Rodzaju instalacji Miejscowe Centralne (w zależności od wielkości instalacji i ograniczeń czasu pracy) Udział energii słonecznej w całkowitym rocznym zapotrzebowaniu na energię do przygotowania c.w.u Trwałość produktu

41 Przykłady kryteriów środowiskowych dla komponentów budynków
Ogólny wskaźnik zapotrzebowania na energię budynku: Budynki mieszkalne Emax = 14,8 ∙ A/V + 22,0 [kWh/m3rok] - kryterium obowiązkowe Eśrod = 12,2 ∙ A/V + 18,0 [kWh/m3rok]- kryterium dodatkowe (środowiskowe) Budynki użyteczności publicznej Emax = 70,00 [kWh/m2 rok] - kryterium obowiązkowe Eśrod = 50,00 [kWh/m2 rok]- kryterium dodatkowe (środowiskowe)

42 Ocena kosztów w cyklu użytkowania urządzeń
Założenia: Uwzględnia się następujące koszty: zakupu urządzenia dostawy urządzenia instalacji eksploatacji energii lub paliwa wody serwisu zwrotu i utylizacji środków piorących lub czyszczących tonery i tusze dla drukarek inne utylizacji i recyklingu

43 Ocena kosztów w cyklu użytkowania urządzeń
Założenia: Ocena LCC (całkowity roczny koszt w cyklu użytkowania produktu) uwzględnia okres użytkowania/żywotności (zależny od rodzaju urządzenia) umożliwia wykorzystanie metod dyskontowych (z uwzględnieniem utraconych korzyści wynikających z możliwości innego wykorzystania środków przeznaczonych na zwiększenie kosztów zakupu) Rezultat: Wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z punktu widzenia całego okresu użytkowania Narzędzia obliczeniowe są dodatkowo wyposażone w moduł do klasyfikacji ofert z uwzględnieniem punktacji za spełnienie dodatkowych kryteriów środowiskowych

44 Podstawowe zasady optymalizacji standardu energetycznego w procesie projektowania, LCC, NPV

45 Podstawowe zasady optymalizacji standardu energetycznego w procesie projektowania, LCC, NPV

46 Zasady projektowania Efektywność działań w zakresie podnoszenia standardu energetycznego istotnie zależy od tego, na jakim etapie funkcjonowania budynku jest rozpatrywana. Podnoszenie standardu budynków na etapie projektowania i budowy jest znacznie tańsze niż w przypadku modernizacji budynku istniejącego. W większości przypadków opłaca się ponieść większe koszty budowy/zakupu – zmniejszenie kosztów utrzymania jest większe niż wzrost obciążeń związanych ze spłatą kredytu. Liczy się zatem suma miesięcznych obciążeń, czyli spłata kapitału i odsetek powiększone o koszty utrzymania domu/mieszkania ….

47 Oszczędność kosztów energii
Zasady projektowania Przykład: Budowa domu jednorodzinnego (w budownictwie wielorodzinnym efekt będzie większy i wyraźniejszy) Powierzchnia domu – 220 m2, Standard porównawczy/odniesienia zgodny z obowiązującymi wymaganiami, Cena energii jak dla systemu ciepłowniczego – uśrednia z uwzgl. opłaty za moc zamówioną Działania w zakresie podwyższenia standardu, koszty i efekty zgodnie z tabelą Opis przedsięwzięcia Powierz chnia Cena jedn. Koszt Oszczędność energii Oszczędność kosztów energii SPBT Redukcja emisji CO2 m2 zł/m2 GJ/rok zł/rok lat t/rok Zwiększenie grubości ocieplenia ścian o 15 cm 250,00 40,00 10 000,00 15,10 600,44 16,7 1,7 Zwiększenie grubości ocieplenia dachu o 15 cm 110,00 30,00 3 300,00 5,20 208,18 15,9 0,6 Zwiększenie grubości ocieplenia podłogi o 15 cm 5,56 222,39 14,8 Montaż stolarki okiennej o lepszych właściwościach izolacyjnych 32,00 150,00 4 800,00 7,09 283,51 16,9 0,8 Montaż systemu odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego o sprawności 85% 8 000,00 46,80 1 872,00 4,3 5,4 Kolektory słoneczne do c.w.u. 8,00 1 000,00 12,96 518,40 15,4 1,5 Wymiana żarówek na energooszczędne 120,00 209,4 kWh/rok 83,76 1,4 0,1  Łącznie 37 520,00 93,47 GJ/rok 3 788,68 9,9 10,8

48 Zasady projektowania Dodatkowe koszty inwestycji – 37 520,00 zł
Przykład: Budowa domu jednorodzinnego (w budownictwie wielorodzinnym efekt będzie większy i wyraźniejszy) Dodatkowe koszty inwestycji – ,00 zł Prosty okres zwrotu SPBT = 9,9 roku Redukcja emisji CO2 – 10,8 t/rok Zmniejszenie kosztów eksploatacji – 315,72 zł/miesiąc Zwiększenie miesięcznej raty kredytu (6,2% na 30 lat) zaciągniętego na poniesienie dodatkowych kosztów: 229,8 zł/miesiąc (dla spłaty w równych ratach) 298,07 / 104,76 zł/miesiąc (dla spłaty ze zmiennymi ratami)

49 Dodatkowe ocieplenie powyżej U = 0,30 W/(m2 K)

50 Dodatkowe ocieplenie powyżej U = 0,30 W/(m2 K)
Efektywność przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach istniejących i efektywność zastosowania nowoczesnych rozwiązań w budynkach nowoprojektowanych Dodatkowe ocieplenie powyżej U = 0,30 W/(m2 K)

51 Dodatkowe ocieplenie powyżej U = 0,30 W/(m2 K)
Efektywność przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach istniejących i efektywność zastosowania nowoczesnych rozwiązań w budynkach nowoprojektowanych Dodatkowe ocieplenie powyżej U = 0,30 W/(m2 K)

52 Dodatkowe ocieplenie powyżej U = 0,30 W/(m2 K)
Efektywność przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach istniejących i efektywność zastosowania nowoczesnych rozwiązań w budynkach nowoprojektowanych Dodatkowe ocieplenie powyżej U = 0,30 W/(m2 K)

53 Ocena ofert (przetargowych)
Arkusz oceny Narzędzie obliczeniowe Spełnienie kryteriów obowiązkowych? nie tak Dyskwalifikacja Punkty za kryteria dodatkowe Roczny koszt całkowity Wskaźnik koszt/wynik Wskazanie najkorzystniejszej oferty

54 Ocenia i kwalifikacja ofert (przetargowych)

55 Ocena i kwalifikacja ofert (przetargowych)
Narzędzia obliczeniowe są dodatkowo wyposażone w moduł do klasyfikacji ofert z uwzględnieniem punktacji za spełnienie dodatkowych kryteriów środowiskowych Ocenie podlegają następujące kryteria: środowiskowe - ocena punktowa inne (np. użytkowe) – ocena punktowa, kosztów w cyklu użytkowania produktu – wielkość wyrażona w PLN.

56 Projekt GreenLabelsPurchase - zaproszenie do współpracy
KAPE S.A. zaprasza do współpracy instytucje chętne do realizacji projektów pilotowych w zakresie zielonych zakupów (publicznych) W przypadku realizacji projektów pilotowych KAPE S.A. zapewnia pomoc i asystę w trakcie ich realizacji, jak również pomoc prawną i organizacyjną na wszystkich etapach procedury (analizy ekonomiczne, przygotowanie dokumentacji przetargowej, ocena ofert przetargowych, zawarcie umów z dostawcami itp.). Zapewniamy bezpłatne szkolenia i seminaria dla pracowników instytucji uczestniczących w realizacji projektów pilotowych. Kontakt: mgr inż. Dariusz Koc Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. ul. Mokotowska Warszawa tel.: (22) ,


Pobierz ppt "Kryteria Środowiskowe dla Produktów Zużywających Energię Moduł – Komponenty Budynków Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google