Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLNY PROGRAM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLNY PROGRAM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM"— Zapis prezentacji:

1 SZKOLNY PROGRAM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM
Autor : mgr Dorota Deroń

2 ZAŁOŻENIA WSPÓŁCZESNEJ SZKOŁY:
Stymulacja rozwoju uczniów Wyposażanie ich w bogaty zasób wiedzy i umiejętności Umożliwienie każdemu uczniowi rozwoju talentów, kształtowanie własnej osobowości, przygotowanie do dalszej nauki

3 Aktywne metody pracy, co umożliwi nam zaobserwowanie talentów uczniów.
METODY NAUCZANIA: Aktywne metody pracy, co umożliwi nam zaobserwowanie talentów uczniów.

4 CELE PROGRAMU: Celem przewodnim programu jest wszechstronny rozwój
STRATEGICZNY: Celem przewodnim programu jest wszechstronny rozwój każdego ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu

5 CELE SZCZEGÓŁOWE: CEL DIAGNOZUJĄCY:
Bieżące, okresowe i roczne rozpoznawanie i określanie poziomu zainteresowań i uzdolnień, które umożliwi uczniowi, nauczycielowi i rodzicom zdobycie informacji służących ewaluacji Systematyczne dokumentowanie postępów ucznia

6 CEL WSPIERAJĄCY: Pomaganie uczniowi w jego własnym rozwoju
Usprawnienie procesu rozwoju uzdolnień poprzez ścisłą współpracę ucznia, nauczyciela i rodzica Doskonalenie metod uczenia się Promowanie osiągnięć uczniów w środowisku lokalnym

7 CEL MOTYWUJĄCY: Motywowanie do samorozwoju poprzez stwarzanie sytuacji i warunków temu służących Zachęcanie do samodzielnej i twórczej pracy Ukierunkowanie pracy ucznia tak, aby osiągnąć postęp w jego rozwoju Nauczyciel biorący udział w programie uczy lepiej oraz dostrzega i wspiera rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny ucznia

8 REGULACJE PRAWNE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 Nr 3, poz.28) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobów przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad ( Dz. U. Nr 13, poz. 125

9 REGULACJE PRAWNE Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. Nr 41, poz. 362) Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum (Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zmianami)

10 SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:
Motywowanie i inspirowanie uczniów poprzez: różne formy i metody nauczania, dostosowanie metod nauczania do stylów uczenia się i kanałów percepcji, dostrzeganie i nagradzanie najdrobniejszych osiągnięć i sukcesów, stwarzanie okazji do aktywności i twórczego działania.

11 SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:
2. Kontakty z instytucjami lub osobami, dzięki którym uczeń będzie mógł rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności. 3. Gromadzenie i uzupełnianie „teczek osiągnięć” ucznia. 4. Stwarzanie uczniom możliwości prezentacji swojej wiedzy i umiejętności w szkole i poza nią. 5. Pozyskiwanie środków i finansowanie działań –fundacje, organy samorządu terytorialnego, aukcje, sponsorzy.

12 SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:
6. Doskonalenie nauczycieli. 7. Współpraca diagnostyczno-wspierająca. 8. Promocja osiągnięć uczniów i nauczycieli.

13 PROCEDURY IDENTYFIKACJI I KWALIFIKOWANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH
Ścisła współpraca wychowawców i nauczycieli. Przegląd dokumentacji ucznia, badań psychologicznych Rozmowy z rodzicami. Rozmowy z uczniami, ankieta dla uczniów klas 4-6 ( badanie stylów uczenia się oraz profilu uzdolnień i zainteresowań). 5. Analiza wyników ogólnopolskiego testu kompetencji trzecioklasistów.

14 6. Podjęcie decyzji o objęciu ucznia indywidualną opieką.
7. Zgłoszenie ucznia do Zespołu ds. Ucznia Zdolnego. 8. Zespół, po przejrzeniu kandydatur, określa formy pracy pozalekcyjnej, dokumentuje wydarzenia związane z uczniem. 9. Monitorowanie programu przez Zespół.

15 FORMY PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM:
SZKOLNE POZASZKOLNE INNE Na lekcji Pozalekcyjne Różnicowanie treści i wymagań Stawianie problemów Referaty Zlecone zadania indywidualne Opieka nad słabszymi Koła zainteresowań Indywidualny trening Konkursy Zajęcia dodatkowe Rozgrywki przedmiotowe Koncerty i przedstawienia Konkursy, zawody, olimpiady międzyszkolne Praca samodzielna Edukacja przyspieszona Projekty edukacyjne tworzone dla uczniów zdolnych

16 SZKOLNE POZASZKOLNE INNE Na lekcji Pozalekcyjne Asystent przedmiotowy Projekt uczniowski Wykorzystanie ćwiczeń P. Dennisona Zachęcanie do TUTORINGU

17 FORMY PROMOCJI UCZNIÓW I SZKOŁY:
UCZNIOWIE Wystawy prac Prezentacja osiągnięć w mediach i na internetowej stronie szkoły Tablica : NASI MISTRZOWIE Nominowanie do nagród Zapis w Złotej Księdze Uczniów .

18 SZKOŁA: Współudział w organizacji międzyszkolnych zawodów i konkursów
Podjęcie starań o włączenie do Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia Nawiązanie współpracy z innymi placówkami wspierającymi uczniów zdolnych Udział uczniów w życiu kulturalnym miasta Dzień Otwartych Drzwi Prezentacja szkoły na lokalnych uroczystościach Prezentacja dorobku uczniowskiego Zapraszanie gości na szkolne imprezy

19 ZAKRES I OBSZAR DZIAŁAŃ:
W naszej szkole przyjęto następujące cechy ucznia zdolnego : uczy się chętnie, ma dobrą pamięć, wiedzę stosowną do wieku, jest dociekliwy, ma wyobraźnię twórczą, stawia sobie nowe wyzwania, szuka problemów do rozwiązania, jest samodzielny i kreatywny w działaniu, stawia sobie i innym wysokie wymagania.

20 OBSZAR UZDOLNIEŃ: TWÓRCZY
Dziecko jest pełne pomysłów, ma inwencję, wymyśla oryginalne opowiadania, wykorzystuje materiały w nowy, niezwykły sposób, chętnie eksperymentuje, zadaje dużo, dociekliwych pytań, jest otwarte na nowe pomysły, jest wytrwałe, może ubierać się lub zachowywać w sobie tylko właściwy sposób.

21 OBSZAR UZDOLNIEŃ: HUMANISTYCZNY
Dziecko m.in..: samo sięga po książkę, czyta z przyjemnością i ze zrozumieniem, wyprzedza rówieśników umiejętności czytania i pisania, z łatwością wymyśla ciekawe historyjki, posługuje się bogatym słownictwem, jest wrażliwe na uczucia innych, w dziełach literackich odszukuje sens metaforyczny, jest błyskotliwe, oczytane, chętnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły.

22 OBSZAR UZDOLNIEŃ: ARTYSTYCZNY
Dziecko m.in..: przejawia oryginalność w doborze tematów, technik, kompozycji oraz chęć eksperymentowania, wykorzystuje sztukę do wyrażania swoich uczuć, lubi odwiedzać galerie, wystawy, zauważa szczegóły i barwy, których inne dzieci nie dostrzegają, pisze oryginalne scenariusze, czerpie wielką satysfakcję z wystąpień, potrafi operować głosem, ma naturalny słuch muzyczny, wymyśla oryginalne melodie, szybko opanowuje grę na instrumentach

23 OBSZAR UZDOLNIEŃ: MATEMATYCZNO -INFORMATYCZNY
Dziecko m.in. .: od najmłodszych lat szybko operuje cyframi i liczbami, oblicza wszystko skrótami, interesuje się matematyką, jasno formułuje myśli, często gra w szachy, na instrumentach, żąda konkretnych dowodów, potrafi uogólniać, wykazuje wytrwałość i upór w rozwiązywaniu problemów, kreatywnie stosuje technikę komputerową.

24 ZADANIA UCZESTNIKÓW PROGRAMU:
LIDER: Powołuje go dyrektor szkoły Inicjuje powołanie Zespołu do spraw Wspierania Uzdolnień „Inwentaryzuje” zasobów uzdolnionych uczniów szkoły Zbiera nauczycieli chcących i umiejących rozwijać zainteresowania i uzdolnienia uczniów Analizuje możliwe do realizacji formy i metody pracy z uczniem zdolnym,

25 LIDER: Analizuje możliwe źródła finansowania
Opracowuje projekt Szkolnego Programu Rozwijania Zainteresowań i Uzdolnień Uczniów Doprowadza do przyjęcia Programu przez Radę Pedagogiczną Nawiązuje współpracę z innymi szkołami Koordynuje działania finansowe

26 LIDER: Informuje uczniów i nauczycieli
Inicjuje różne formy działalności Współpracuje z dyrekcją, Radą Rodziców i innymi instytucjami

27 ZADANIA SZKOLNEGO ZESPOŁU:
Organizuje i koordynuje różnorodne działania na rzecz wspierania uzdolnień Prowadzi monitoring swoich działań Prowadzi współpracę z rodzicami, samorządem lokalnym, innymi szkołami i instytucjami Prowadzi ewaluację programu Na bieżąco informuje uczniów i nauczycieli, dyrekcję szkoły o aktualnych działaniach

28 ZADANIA SZKOLNEGO ZESPOŁU:
Przygotowuje narzędzia diagnozowania zainteresowań i uzdolnień Współpracuje z fundacjami wspierającymi uczniów uzdolnionych Prowadzi działania na rzecz przyjęcia do sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia

29 ROLA I ZADANIA WYCHOWAWCY :
Informuje rodziców i uczniów o programie Przegląda wstępną dokumentację każdego dziecka pod względem osiągnięć,zainteresowań, uzdolnień z okresu poprzedzającego naukę w danej klasie Zakłada i na bieżąco aktualizuje Kartę Ucznia Przeprowadza i analizuje badania Dba o indywidualne traktowanie ucznia

30 ROLA I ZADANIA WYCHOWAWCY :
Przekazuje oficjalne zgłoszenie ucznia do Zespołu Pilotuje formalności związane z załatwianiem indywidualnego toku nauki ( jeśli jest taka potrzeba)

31 ROLA I ZADANIA NAUCZYCIELA PRZEDMIOTU :
Uważnie obserwuje ucznia pod kątem uzdolnień i zainteresowań Informuje wychowawcę o sukcesach dziecka Bierze udział w szkoleniach podwyższających efektywność nauczania Zachęca ucznia do udziału w dodatkowych zajęciach Promuje sukcesy ucznia

32 ROLA I ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY :
Uczestniczy w pracach Zespołu ds. Ucznia Zdolnego Pozyskuje sponsorów Promuje sukcesy uczniów i nauczycieli

33 ROLA I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ:
Wnioskuje o wprowadzeniu do Programu modyfikacji Decyduje o nominacjach do nagród, wyróżnień i stypendiów Decyduje o szczególnym traktowaniu uczniów o specyficznych uzdolnieniach np.. poprzez obniżenie wymagań programowych z jednego lub kilku przedmiotów

34 ROLA I ZADANIA RODZICÓW :
Pozyskują sponsorów Pomagają w organizacji wyjść i wyjazdów Pomagają w organizacji pedagogizacji rodziców Ustalają stypendia

35 ROLA I ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO :
Obejmuje opieką uczniów z problemami emocjonalnymi, w komunikacji społecznej Współpracuje z poradniami w zakresie wspierania i rozpoznawania uzdolnień, dysfunkcji występujących u uczniów o specyficznych uzdolnieniach Bierze udział w szkoleniach związanych z problematyką uzdolnień Organizuje spotkania dla rodziców Uczestniczy w pracach Zespołu

36 ROLA I ZADANIA BIBLIOTEKARZA :
Gromadzi i eksponuje księgozbiór dotyczący pracy z uczniem zdolnym Wzbogaca księgozbiór biblioteki o publikacje będące w kręgu zainteresowań uczniów zdolnych

37 EWALUACJA: Pierwszy rok: Badamy zagadnienie rozpoznawania
zainteresowań/uzdolnień uczniów ( czy zostali zdiagnozowani w poszczególnych obszarach, czy zrobiono to w każdej klasie, czy zastosowano różne narzędzia, jaka jest drożność przepływu informacji)

38 EWALUACJA: Narzędziami ewaluacji będą: rozmowy, ankiety,
oceny z przedmiotów, wyniki diagnoz, sprawdzianów. Wyniki będą wnikliwie analizowane, co pozwoli na wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy w ramach Programu Rozpoznawania Zainteresowań i Uzdolnień.

39 EWALUACJA: Drugi rok: Badamy „ofertę i usługi”-( liczba i jakość form pracy z uczniami, różnorodność form pracy, zadowolenie uczniów) Trzeci rok : Badamy skutki wprowadzenia programu ( zamierzone i niezamierzone)

40 SPODZIEWANE EFEKTY: UCZEŃ:
Zna swoje preferencje sensoryczne, styl uczenia się, typ inteligencji, techniki organizacji materiału i wykorzystuje tę wiedzę w procesie uczenia się oraz rozwijania uzdolnień i zainteresowań Zna i wykonuje ćwiczenia przygotowujące do efektywnych procesów myślowych i dobrej koordynacji, co pozwoli na pełne wykorzystanie swojego potencjału intelektualnego

41 SPODZIEWANE EFEKTY: Kreatywnie rozwiązuje problemy – przełamuje schematy, stereotypy, myśli nieszablonowo Skutecznie porozumiewa się i efektywnie współdziała w zespole Zdobywa wiedzę posługując się technologią informacyjną oraz przedstawia zdobytą wiedzę publicznie

42 Dziękuję za uwagę. Katarzyna Maszkowska


Pobierz ppt "SZKOLNY PROGRAM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google