Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

* 07/16/96 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica tel. (89) 625 29 14, fax (89) 625 81 53 e-mail: mops@nidzica.pl *

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "* 07/16/96 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica tel. (89) 625 29 14, fax (89) 625 81 53 e-mail: mops@nidzica.pl *"— Zapis prezentacji:

1 * 07/16/96 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 5, Nidzica tel. (89) , fax (89) *

2 * 07/16/96 W Gminie Nidzica realizacją działań na rzecz rodzin zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. *

3 Główne priorytety Ośrodka
* Główne priorytety Ośrodka 07/16/96 Prawidłowo funkcjonująca rodzina. Inwestycja w młodzież. Wspieranie aktywności społecznej i zawodowej klientów Ośrodka. Wzmacnianie integracji społecznej. *

4 Prawidłowo funkcjonująca rodzina.
* Prawidłowo funkcjonująca rodzina. 07/16/96 Diagnoza problemu w rodzinie. Opracowanie planu pomocy w rodzinie. Podjęcie działań mających na celu rozwiązanie lub zminimalizowanie negatywnych skutków funkcjonowania rodziny. *

5 STRATEGIE I PROGRAMY W OPARCIU O KTÓRE FUNKCJONUJE OŚRODEK
* 07/16/96 STRATEGIE I PROGRAMY W OPARCIU O KTÓRE FUNKCJONUJE OŚRODEK STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY NIDZICA NA LATA GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ 2012 *

6 * 07/16/96 Aktualnie Ośrodek jest na etapie opracowywania Gminnego Programu wsparcia Rodziny: Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Nidzica II. Powołanie zespołu do opracowania Programu. *

7 SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
POLITYKA SPOŁECZNA ZATRUDNIENIE BEZPIECZEŃSTWO SŁUŻBA ZDROWIA KULTURA SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE EDUKACJA

8 Działania przeciw przemocy w rodzinie
* 07/16/96 Działania przeciw przemocy w rodzinie *

9 GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
* GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY 07/16/96 Został utworzony w 2010 roku. Podstawowym celem działalności Zespołu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie. Zadania Zespołu obejmują: przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy w rodzinie, ocenę sytuacji problemowej, wypracowanie sposobu postępowania mającego na celu powstrzymanie przemocy oraz podejmowanie w tym celu działań przewidzianych przepisami prawa, udzielanie kompleksowej pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „ Niebieska Karta” . Od 2010 r. zostało założonych 19 Niebieskich Kart, odbyło się 21 posiedzeń ZI i 55 spotkań grup roboczych. W skład Zespołu, którego Przewodniczącą jest Danuta Gawryś wchodzą Przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendy Powiatowej Policji, oświaty, organizacji pozarządowych, kurator sądowy, przedstawiciel ZOZ. *

10 Projekt: „STOP przemocy w rodzinie” – 2011 r.
* 07/16/96 Projekt: „STOP przemocy w rodzinie” – 2011 r. Projekt współfinansowany z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ *

11 * 07/16/96 Główne cele projektu: I. Wieloaspektowe wsparcie dla osób i rodzin w których występuje zjawisko przemocy. II. Zacieśnienie współpracy między instytucjami działającymi na rzecz osób dotkniętych przemocą. III. Podwyższenie poziomu wiedzy z zakresu przeciwdziałania przemocy wśród pracowników instytucji działających na rzecz osób dotkniętych zjawiskiem przemocy. IV. Edukacja lokalnego społeczeństwa na temat zjawiska przemocy w rodzinie. V. Promowanie wśród lokalnej społeczności wzorców życia rodzinnego. *

12 Główne zadania projektu
Opracowanie szczegółowej diagnozy. Promowanie wzorców życia rodzinnego. Punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. „Szkoła dla rodziców” – program dla 15 rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Szkolenia i warsztaty dla pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, pedagogów szkolnych, pracowników Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Program „Świadomy wychowawca – bezpieczne dziecko”. Szkolenie dla personelu medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na temat symptomów przemocy w rodzinie. Happening pt. „STOP przemocy”.

13 * 07/16/96 Partnerzy Projektu 1. Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy 2. Sąd Rejonowy w Nidzicy 3. Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Nidzicy 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy 5. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy *

14 Szkolenia pracowników PRACOWNICY SOCJALNI

15 Szkolenia pracowników POLICJANCI

16 Szkolenia pracowników KURATORZY SĄDOWI

17 Szkolenia pracowników ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

18 WARSZTATY :Świadomy Wychowawca- bezpieczne dziecko

19 WSPÓŁPRACA spotkania robocze przedstawicieli instytucji

20 HAPPENING STOP przemocy w rodzinie

21 HAPPENING STOP przemocy w rodzinie

22 WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI

23 Projekt: „STOP przemocy w rodzinie II” – 2012 r.
* 07/16/96 Projekt: „STOP przemocy w rodzinie II” – 2012 r. Projekt współfinansowany z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ *

24 GŁÓWNE ZADANIA Projektu
* GŁÓWNE ZADANIA Projektu 07/16/96 Punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie Grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą Warsztaty dla rodziców „ Chcę być dobrym rodzicem” „Nakręćmy o tym film – przemoc oczyma młodzieży”- projekt młodzieżowy „Podpisuję się pod tym” – akcja przeciw przemocy Konkurs fotograficzny „Przeciw przemocy w dzień i w nocy” szkolenia i warsztaty dla pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Listy otwarte do mieszkańców w sprawie przemocy ( list żony, list męża, list dziecka, list seniora, list osoby niepełnosprawnej)- konferencja podsumowująca *

25 Kampanie społeczne na rzecz rodziny w 2012 roku
„POSTAW NA RODZINĘ” Kampania w założeniu proponuje pozytywną profilaktykę, bez pouczania i moralizatorstwa, za to z odwołaniem do najważniejszej wartości w życiu każdego z nas – rodziny. służy również pomocą w dialogu z rodzicami i przedstawia im istotne informacje o roli rodziny i odpowiedzialnego rodzicielstwa w profilaktyce zachowań ryzykownych. Realizacja kampanii jest prosta i przyjemna, można dołączyć także coś od siebie: festyny, imprezy lokalne, konkursy i inne aktywności „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ” Celem Kampanii jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzież ż zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. „PODPISUJĘ SIĘ POD TYM” Akcja prowadzona będzie w ramach realizacji projektu „ STOP przemocy w rodzinie II” prowadzona przez lokalną młodzież opowiadającą się przeciwko stosowaniu przemocy w rodzinie. Akcja prowadzona będzie w miejscach powszechnie dostępnych (sklepy, dyskoteki itd.) i wspierana będzie przez KPP i lokalne media.

26 Sytuacja rodzin z terenu Gminy Ciekawostki
W 2010 roku MOPS przeprowadził badania ankietowe na 300 osobowej grupie Młodzieży z terenu Gminy Nidzica. Ankietowani to młodzi ludzie w wieku od 14 do 21 roku życia. Badanie miało na celu poznanie Ich potrzeb i problemów.

27

28 Zadając kolejne pytanie mieliśmy na celu pogłębienie wiedzy w zakresie: kto lub co wywiera największy wpływ na postępowanie młodych ludzi zamieszkałych w naszej gminie. Na to pytanie odpowiedziało 297 osób. Z uzyskanych informacji wynika, że największy wpływ na młodzież mają rodzice ( 80,14%) oraz przyjaciele i znajomi (64,99%). Na trzecim miejscu była szkoła (20,21%).

29 79,13% młodych respondentów uznało swoje relacje z rodzicami za partnerskie, 12,8 % młodych ludzi uważa, że rodzice w ogóle nie liczą się z ich zdaniem a 8,07 % twierdzi, że rodzice w ogóle nie interesują się ich sprawami.

30 warto jest postawić na rodzinę

31 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej e-mail: mops@nidzica.pl
Dziękuję za uwagę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 5, Nidzica tel. (89) , fax (89)


Pobierz ppt "* 07/16/96 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica tel. (89) 625 29 14, fax (89) 625 81 53 e-mail: mops@nidzica.pl *"

Podobne prezentacje


Reklamy Google