Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

7. Program Ramowy Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń 2007 - 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "7. Program Ramowy Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń 2007 - 2013."— Zapis prezentacji:

1 7. Program Ramowy Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń 2007 - 2013

2 Budżet programów ramowych w mld euro

3 Struktura 7. Programu Ramowego WSPÓŁPRACA (Cooperation) międzynarodowa współpraca badawcza POMYSŁY (Ideas) pionierskie badania we wszystkich dziedzinach LUDZIE (People) rozwój zasobów ludzkich w nauce (projekty badawczo-szkoleniowe) MOŻLIWOŚCI (Capacities) możliwości badawcze EURATOM Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC)

4 I. COOPERATION : Cele Celem programu jest: wspieranie szerokiego zakresu działań badawczych prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej w wybranych 10 obszarach tematycznych, odpowiadających głównym dziedzinom wiedzy i technologii, w których konieczne jest wspieranie badań na poziomie europejskim. Badania mogą być prowadzone przez: instytucje naukowe (uniwersytety, akademie, instytuty), jednostki przemysłowe (MŚP, duży przemysł), organizacje (federacje, stowarzyszenia), prywatne i publiczne jednostki posiadające osobowość prawną, indywidualnych badaczy jednostki rządowe i samorządowe. Możliwe jest finansowanie udziału instytucji z krajów trzecich.

5 I. COOPERATION : Struktura 1.Zdrowie 2.Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia 3.Technologie informacyjne i komunikacyjne 4.Nanonauki, nanotechnolgie, materiały i nowe technologie produkcyjne 5.Energia 6.Środowisko (ze zmianami klimatycznymi) 7.Transport (z aeronautyką) 8.Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne 9.Przestrzeń kosmiczna 10.Bezpieczeństwo

6 I. COOPERATION : Budżet

7 I. COOPERATION Typy projektów i liczba partnerów Projekty współpracy (CP - Collaborative Projects) - projekty badawczo- wdrożeniowe realizowane przez konsorcja z uczestnikami z różnych państw, mające na celu stworzenie nowej wiedzy, nowych technologii, produktów i wykorzystanie wspólnych zasobów przeznaczonych na badania: minimum 3 partnerów z co najmniej 3 różnych krajów UE lub stowarzyszonych (np. Szwajcaria, Norwegia, Izrael, Chorwacja, Turcja) Sieci doskonałości (NoE - Networks of Excellence) - wsparcie wspólnego programu działań, wdrażanego przez wiele organizacji badawczych łączących swoje działania w danej dziedzinie. Działania koordynacyjne i wspierające - wsparcie dla działań mających na celu koordynację i wspomaganie działań i polityk badawczych (tworzenie sieci, wymiany, międzynarodowy dostęp do infrastruktur badawczych, prace studyjne, konferencje itd.). koordynacyjne - minimum 3 partnerów z co najmniej 3 różnych krajów wspierające - co najmniej 1 partner

8 II. IDEAS Program wspiera badania teoretyczne i doświadczalne we wszystkich dziedzinach nauki, ale o charakterze pionierskim, przekraczającym obecne granice wiedzy przełomowe wyniki badań, niekonwencjonalność podejścia, ryzyko naukowe w szczególności badania interdyscyplinarne (łączenie różnych dyscyplin, różnych koncepcji, technik, metodologii), Wnioski mogą dotyczyć dowolnie wybranego przedmiotu badań. Projekty są kierowane przez Głównego Badacza (Principal Investigator), który może pracować samodzielnie, bądź stworzyć zespół o charakterze narodowym lub międzynarodowym. Projekty są wykonywane w wybranej przez lidera instytucji goszczącej, która musi znajdować się w jednym z krajów UE lub stowarzyszonych.

9 II. IDEAS II. IDEAS ERC Starting Independent Researcher Grants (ERC Starting Grants) Wsparcie rozwoju niezależnej kariery młodych naukowców pragnących stworzyć swój pierwszy zespół lub program badawczy ERC Advanced Investigator Grants (ERC Advanced Grant) Wsparcie dla innowacyjnych projektów badawczych prowadzonych przez doświadczonych naukowców o ustabilizowanej pozycji. Budżet: 2 - 2,5 mln euro Czas trwania projektu: do 5 lat Terminy składania wniosków : Nauki fizyczne i inżynierskie: 28.02.2008 Nauki społeczne i humanistyczne: 18.03.2008 Nauki o życiu: 22.04.2008

10 III. PEOPLE CEL: Wzmocnienie ilościowe i jakościowe potencjału ludzkiego w obszarze badań w Europie : Program LUDZIE sk ł ada się z kilku typów projektów badawczo- szkoleniowych, nazwanych " akcjami Marie Curie " i obejmuje przedsięwzięcia: od początkowego kształcenia ludzi młodych (bez stopnia doktora, mniej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra), po kształcenie ustawiczne i rozwój kariery doświadczonych naukowców - (posiadających stopień doktora lub powyżej 4 lat stażu naukowego po uzyskaniu tytułu magistra).

11 III. PEOPLE III. PEOPLE Projekty instytucjonalne (1) PROJEKTY INSTYTUCJONALNE Projekty 3-4 letnie, realizowane wspólnie przez organizacje działające w obszarze badań: (uczelnie, instytuty naukowe, przedsiębiorstwa, fundacje), polegające na organizowaniu ustrukturyzowanych SZKOLEŃ dla naukowców na wczesnych etapach kariery, pomagające w rozwoju i przekazywaniu kompetencji w trakcie prowadzonych badań.

12 III. PEOPLE III. PEOPLE Projekty instytucjonalne (2) Kształcenie początkowe naukowców Sieci Początkowego Kształcenia Initial Training Networks (ITN) Finansowane przedsięwzięcia to np.: wspólne programy szkoleniowe, studia doktoranckie organizacja konferencji, szkół letnich, specjalistycznych kursów, także dla naukowców spoza sieci. Dziedzina – dowolna tematyka badań proponowana przez projektodawców. Partnerzy: min. 3 z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych.

13 III. PEOPLE III. PEOPLE Projekty instytucjonalne (3) Współpraca między przemysłem a nauką Partnerstwa i ścieżki rozwoju między przemysłem a środowiskiem akademickim Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) 3-4-letnie projekty finansujące m.in: wymianę pracowników pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami, czasowe zatrudnianie naukowców ze wspó ł pracuj ą cych uczelni i przedsiębiorstw, transfer wiedzy poprzez międzysektorowe szkolenia, warsztaty, seminaria dla MŚP - zakup drobnego sprzętu do projektu – do 10% kosztów projektu. Partnerzy: minimum 2 partnerów z 2 różnych sektorów i krajów ( partnerskich lub stowarzyszonych )

14 III. PEOPLE III. PEOPLE Indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe (1) Wewnątrzeuropejskie Stypendia Badawcze Intra-European Fellowships for Career Development (IEF) indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe (12-24 miesięcy) przygotowywane przez doświadczonego naukowca i mające na celu wzmocnienie jego niezależności naukowej, realizowane w placówce naukowej lub przedsiębiorstwie innego kraju europejskiego (członkowskiego lub stowarzyszonego z UE).

15 III. PEOPLE (2) III. PEOPLE Indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe (2) Europejskie Granty Reintegracyjne European Reintegration Grants (ERG) wsparcie dla doświadczonych europejskich naukowców, korzystających już ze szkoleń 7.PR lub poprzednich programów ramowych, którzy po zakończonym projekcie wracają do swojego macierzystego kraju. Czas trwania projektu: 2 do 3 lat. Wsparcie finansowe w wys. 15 000 euro rocznie. Termin składania wniosków: 8.10.2008 Międzynarodowe Granty Reintegracyjne International Reintegration Grants (IRG) zachęcenie europejskich naukowców przebywających w krajach trzecich przynajmniej przez okres 3 lat, do powrotu na kontynent i prowadzenia badań w placówkach europejskich. Czas trwania projektu: od 2 do 4 lat. Wsparcie finansowe w wys. 25 000 euro rocznie Termin składania wniosków: 8.10.2008

16 III. PEOPLE (3) III. PEOPLE Indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe (3) WSPÓŁPRACA Z KRAJAMI TRZECIMI Międzynarodowe Granty Wyjazdowe International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) wsparcie dla doświadczonych naukowców europejskich (z kraju członkowskiego lub stowarzyszonego z UE) na realizację indywidualnego projektu badawczo-szkoleniowego (12-24 mies.) w instytucji znajdującej się w kraju trzecim z obowiązkową fazą powrotną do Europy (projekty dwuetapowe). Międzynarodowe Granty Przyjazdowe International Incoming Fellowships (IIF) wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów trzecich na realizację indywidualnego projektu badawczo-szkoleniowego (12-24 miesięcy) w Europie Cel: przyciągnąć najwyższej klasy naukowców spoza Europy i Państw Stowarzyszonych spełniając jednocześnie ich zapotrzebowanie na szkolenia indywidualne.

17 III. PEOPLE III. PEOPLE Działania specjalne Poprawa widoczności i atrakcyjności badań europejskich Noc Naukowca (Researchers' Night) Impreza promująca zawód naukowca w społeczeństwie, odbywająca się corocznie równolegle w różnych miastach Europy we wrześniu. Czas realizacji projektu: do 7 miesięcy. Termin składania wniosków: 5.03.2008

18 CAPACITIES CAPACITIES Horyzontalne działania wspierające oraz działania, które nie są skoncentrowane na konkretnym obszarze tematycznym bądź obszarze interdyscyplinarnym objętym programem COOPERATION. 1. Infrastruktury badawcze 2. Badania na rzecz MŚP 3. Regiony wiedzy 4. Potencjał badawczy 5. Nauka w społeczeństwie 6. Spójny rozwój polityk badawczych 7. Działania w zakresie współpracy międzynarodowej

19 Gdzie szukać finansowania? Gdzie szukać finansowania? Na podst. Badania bez granic – 7. Program Ramowy Wspólnoty Europejskiej badań, rozwoju technologicznego i wdrożeń (2007-2013), CTT Politechnika Krakowska

20 Zapewnienie wspólnego zrozumienia złożonych i wzajemnie powiązanych wyzwań społeczno-gospodarczych, przed którymi stoi Europa. Działania wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność w społeczeństwie wiedzy, edukacja wraz z uczeniem się przez całe życie, rola wiedzy naukowej; młodzież; główne tendencje w społeczeństwie i ich konsekwencje - zmiany demograficzne; styl życia, praca, rodzina, kwestie równości płci, niepełnosprawności; przynależność etniczna, pluralizm religijny, interakcje kulturowe, zwalczanie dyskryminacji; Europa w świecie - interakcje i stosunki międzykulturowe pomiędzy regionami świata; obywatel w Unii Europejskiej - poczucie demokratycznej współodpowiedzialności i aktywnego uczestnictwa narodów Europy; badania na rzecz wspólnego zrozumienia między społeczeństwami Europy; wskaźniki społeczno-ekonomiczne i naukowe - ich wykorzystanie w polityce; W ię cej informacji o badaniach UE w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych: http://ec.europa.eu/research/social-sciences/index_en.htm http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/socio-economic_en.html http://ec.europa.eu/research/social-sciences/index_en.htm http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/socio-economic_en.html I. COOPERATION Nauki Społeczno-Ekonomiczne i Humanistyczne

21 Będą finansowane m.in. Badania stosowane ICT (Applications Research): ICT dla rozwoju osobowego i budowy zasobów cyfrowych: nowe media i treści cyfrowe, technologie wspomagające edukację, systemy ICT wspierające dostęp do zasobów kulturalnych i naukowych, technologie dostępu w środowiskach wielokulturowych oraz wielojęzycznych. Call 3 (termin 8 kwietnia 2008): m.in. Cognitive systems, interaction, robotics Digital libraries and technology-enhanced learning Intelligent content and semantics I. COOPERATION Technologie komunikacyjne i informacyjne

22 CAPACITIES Nauka w społeczeństwie Finansowane będą: projekty badawcze, prace studyjne, współpraca sieciowa i inne inicjatywy skierowane do szerokiego kręgu odbiorców, nagrody, badania opinii i gromadzenie danych. 1. Lepsze zrozumienie miejsca nauki i technologii w społeczeństwie - Badania nad relacjami pomiędzy nauką, demokracją i prawem, badania nad etyką w nauce i technologii, badania nad wzajemnym oddziaływaniem nauki i kultury 2. Szersze zaangażowanie w celu przewidywania i wyjaśnienia kwestii politycznych, społecznych i etycznych -Rozwijanie zarządzania kwestiami związanymi z nauką, debata nad etyką i nauką 3. Płeć a badania: Wzmacnianie roli kobiet w badaniach naukowych 4. Młodzież i nauka - Wspieranie formalnej i nieformalnej edukacji naukowej w szkołach oraz poprzez centra naukowe, muzea i inne stosowne instytucje - Wzmocnienie powiąza ń pomiędzy edukacją naukową a karierą naukową - Stymulowanie europejskiego wymiaru podczas wydarzeń naukowych ukierunkowanych na społeczeństwo - Badania nakierowane na usprawnienie komunikacji naukowej

23 Punkt wyjścia 1.Nowatorski pomysł naukowy na skalę europejską Finansowane są najczęściej projekty realizowane przez konsorcja złożone z kilku (kilkunastu) partnerów z różnych krajów: projekty muszą mieć wymiar europejski, a nie tylko lokalny (w programie szczegółowym IDEAS i PEOPLE projekty są składane także przez indywidualnych naukowców). ANALIZA MOŻLIWOŚCI – PLAN DZIAŁANIA Własny Projekt - koordynacjaDołączenie się - partnerstwo Dołączenie się do Konsorcjum tworzącego się projektu Dołączenie się do Projektu po jego starcie Powierzenie koordynacji swojego projektu doświadczonej instytucji

24 Punkt wyjścia 2. Zapoznać się z odpowiednimi dokumentami konkursowymi Do pobrania ze strony: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm PROGRAMEM PRAC ( Work Programme ) informacje dla wszystkich konkursów przewidzianych w danym roku (m.in.wymogi formalne, budżet, kryteria oceny, typy projektów) ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA WNIOSKÓW ( Call fiche ) typ projektu, termin składania, budżet, procedura i terminy ewaluacji PRZEWODNIKIEM DLA WNIOSKODAWCÓW ( Guide for Applicants ) opis przygotowania wniosku, procedury wysyłania go do KE, formularze, słownik

25 Punkt wyjścia 3. Znaleźć partnerów Serwisy poszukiwania partnerów do projektów: CORDIS Partners Search http://cordis.europa.eu/partners-service/ Ideal-ist Partner Search - dla organizacji zainteresowanych międzynarodowymi projektami badawczymi realizowanymi w priorytecie ICT. Rejestracji w serwisie dokonywać można pod adresem: http://www.ideal-ist.net CORDIS Projects - serwis, który ułatwia odnalezienie projektów z 6.PR będących w fazie realizacji lub zakończonych. http://cordis.europa.eu/fp6/projects.htm

26 Punkt wyjścia 4. Napisać wniosek Najtrudniejsza cześć: koncepcyjna – plan pracy, podział zadań, kosztorys Najbardziej odstraszająca: ideologiczna – co z tego ma Europa? Finansowane są projekty zgodne z priorytetami tematycznymi Unii Europejskiej zawartymi w dokumentach 7.PR. Uzasadnić, że projekt nie może być realizowany w ramach współpracy bilateralnej czy regionalnej: europejski wymiar.

27 Schemat tworzenia projektu 7.PR POMYSŁ ! TWORZENIE KONSORCJUM PISANIE WNIOSKU ZŁOŻENIE WNIOSKU EWALUACJA NEGOCJACJE START PROJEKTU ~ 4-6 MIESIĘCY ~ 6-8 MIESIĘCY Umowa Konsorcjum (Consortium Agreement Przy pomocy EPSS ( Electronic Proposal Submission Service ) Podpisanie Grant Agreement Podpisuje Koordynator z KE Planowanie projektu, spotkania konsorcjum

28 Baza ekspertów oceniających projekty 7. Programu Ramowego Kto może zgłaszać się na eksperta? każda osoba działająca w sferze badawczo-rozwojowej, posiadająca odpowiednią wiedzę i doświadczenie, znajomość języka angielskiego, atutem jest wcześniejsze doświadczenie w realizacji i/lub ocenie międzynarodowych projektów oraz znajomość obszaru przemysłowego. Osoby indywidualnie lub nominowane przez instytucje macierzystą. Korzyści poznanie mechanizmów i kryteriów oceny nadsyłanych wniosków, zapoznanie się ze sposobem przygotowywania najlepszych wniosków, możliwość wsparcia wniosków składanych przez polskich koordynatorów, honorarium w wys. 450 Euro za każdy dzień pracy oraz refundacje kosztów podróży i zakwaterowania w czasie trwania sesji ewaluacyjnej w Brukseli (ocena niektórych konkursów - on-line, bez konieczności wyjazdu). Ekspert powinien być dyspozycyjny (KE określa termin oceny projektów) oraz wykazywać się niezależnością w ocenie. https://cordis.europa.eu/emmfp7

29 Wysokość dofinansowania ! Realizowane działania są dofinansowywane, nie finansowane Działania badawczo-rozwojowe - do 50% ale dla organów publicznych o charakterze niezarobkowym, organizacji badawczych, MŚP, szkół średnich oraz szkół wyższych do 75% Działania demonstracyjne – do 50% działania związane ze sprawdzeniem w badaniach przemysłowych nowych lub poprawionych produktów, procesów lub usług, włącznie z prototypami, jeśli nie mogą być one bezpośrednio skomercjalizowane Inne działania – do 100% zarządzanie konsorcjum, upowszechnianie wiedzy (np. stworzenie strony internetowej, prezentacja projektu podczas konferencji, publikacje); koordynacja (np. organizacja spotkań, seminariów, koszty podróży dot. koordynacji i rozwoju współpracy), działania szkoleniowe. Akcje koordynacyjne i wspierające – do 100% Badania pionierskie (program Pomysły) – do 100% Projekty badawczo-szkoleniowe Marii Curie (program Ludzie) – do 100%

30 Pomoc MNiSW 1.GRANTY NA GRANTY dofinansowanie prac związanych z przygotowaniem projektu do programu badawczego UE przez polskich koordynatorów projektów, składających wniosek w następujących programach szczegółowych Współpraca, Ludzie oraz Możliwości. Maksymalna kwota dofinansowania: 75 000 zł Nabór wniosków ciągły: od 2 stycznia do 31 grudnia 2008 2. DOFINANSOWANIE MNiSW dla uczestnictwa w programach badawczych UE lub innych programach międzynarodowych rozporządzenie MNiSW z dnia 25.09.2007r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą - Dz. U. Nr 188 poz. 1346) Szczegółowe informacje oraz formularze znajdują się na stronie : http://www.nauka.gov.pl

31 Gdzie szukać informacji? CORDIS http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl

32 Gdzie szukać informacji? Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą Biuro Programów Badawczych Biuro Programów Badawczych i Funduszy Strukturalnych Ewelina Doluk tel. 359 2071 ewelina.doluk@us.edu.pl www: http://www.us.edu.pl/uniwersytet/programy/


Pobierz ppt "7. Program Ramowy Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń 2007 - 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google