Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przyszłość nauk OiZ określają trzy perspektywy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przyszłość nauk OiZ określają trzy perspektywy"— Zapis prezentacji:

1 Przyszłość nauk OiZ określają trzy perspektywy
Perspektywa nowej gospodarki Globalizacja, technologie informacyjno-komunikacyjne, chaos, szybkość, rosnąca konkurencja Perspektywa organizacyjna Wirtualna i sieciowa organizacja, zwinna organizacja, organizacja ucząca się, zarządzanie procesowe , nieustanne doskonalenie Perspektywa uczestników organizacji Kapitał intelektualny, autonomia, empowerment, programy praca-życie, konflikty, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, osobiste więzi z klientem

2 Organizacja złożony system nakierowany na osiągnięcie przyjętego celu za pomocą określonego rodzaju działań i przy użyciu określonej kombinacji zasobów, w którym ogół części przyczynia się do powodzenia całości

3 Cechy organizacji jako obiektu
1. Wyposażenie w odpowiednie zasoby 2. Połączenie ludzi jako podstawowego czynnika twórczego 3. Celowe zorientowanie 4. Ustrukturalizowanie i posiadanie członu kierowniczego 5. Rozmyślne zachowanie się i zdolność do utrwalania pozytywnych wzorców działań 6. Współdziałanie otoczeniem Cechy organizacji jako obiektu

4 Rodzaje organizacji nieformalne formalne
Powstają z powodu niezaspokajania potrzeb w strukturach organizacji formalnej (Efekt więzi międzyludzkich. Ich podstawą są: koleżeństwo, wspólne interesy i zainteresowania.) Cel i zasady działania są sformalizowane (organizacje te posiadają statut, regulamin oraz inne wewnętrznie obowiązujące przepisy)

5 PODSTAWOWE ZASADY DZIAŁANIA ORGANIZACJI
zasada przedsiębiorczości zasada gospodarności zasada rentowności odpowiedzialność społeczna zdolność motywowania członków do celowego działania

6 Kierowanie (organizacją)
Działalność sprawcza powodująca, że organizacja funkcjonuje zgodnie z celem dla którego została powołana Zarządzanie to szczególny rodzaj kierowania,, w którym podstawą oddziaływania na wykonawców jest hierarchiczna nadrzędność osoby kierującej. Kierowanie (organizacją)

7 Kierownik Osoba podejmująca decyzje służące osiąganiu celów organizacji, i wypełniająca role kierownicze w ramach podstawowych funkcji zarządzania Wyróżnia się trzy rodzaje ról (wg H. Mintzberga): Role decyzyjne, Role interpersonalne, Role informacyjne.

8 Przestrzeń funkcji rzeczowych i funkcji zarządzania
8

9 PRZYWÓDZTWO ZARZĄDZANIE Inspirowanie właściwych działań
Kwestionowanie istniejących paradygmatów i zmiana sposobów działania Usamodzielnianie i pobudzanie pracowników ZARZĄDZANIE Inspirowanie realizacji narzuconych działań we właściwy sposób Działanie w granicach istniejących już reguł, metod i koncepcji myślenia Kontrola pracowników

10 Przedsiębiorca to osoba , którą cechuje zdolność do wyszukania nadarzającej się okazji i pozyskiwania niezbędnych do jej wykorzystania zasobów. Prowadzi podjętą działalność na swój rachunek i na swoje ryzyko według własnego uznania, zazwyczaj przy pomocy pracowników najemnych, zachowując prawo do zysku .

11 Podstawowe grupy poglądów
Klasyczna szkoła organizacji (naukowa) nurt fizjologiczny (inżynierski, przemysłowy) nurt administracyjny (uniwersalistyczny) Kierunek psycho-socjologiczny (behawioralny, human relation) szkoła zachowań szkoła stosunków międzyludzkich Podejście współczesne do zarządzania. ujęcie ilościowe i systemowe nurt sytuacyjny koncepcja potencjału intelektualnego organizacje sieciowe i wirtualne Część koncepcji zostało negatywnie zweryfikowana przez praktykę gospodarczą Inne zmodyfikowane, Natomiast spora część zachowała swa aktualność poznawcza i praktyczną mimo upływu czasu. Świadczy to o kumulatywnym charakterze nauki o organizacji.

12 Zasady naukowego zarządzania sformułowane przez Taylora (1856-1915):
Przesunąć całą odpowiedzialność za organizowanie pracy na kierownika; Używać metod naukowych, aby określić sposób wykonywania pracy; Właściwie dobrać osobę i narzędzie do zaplanowanej pracy; Szkolić i kontrolować robotnika,.

13 Frank i Lillian Gilbreth (1868-1924, 1878-1972)
Badania dotyczące optymalizacji ruchów roboczych Harrington Emerson ( ) Ogólne, uniwersalne zasady zarządzania: Zasada podziału Zasada koncentracji Zasada optymalnej produkcji Zasada harmonii

14 Zasady biurokracji Webera (1864-1920)
Wykonywanie czynności urzędowych jest działalnością stałą Obowiązuje zasada kompetencji: - Zakres prawa wydawania poleceń powinien być ściśle określony - Urzędnicy powinni charakteryzować się odpowiednimi kwalifikacjami Działalność reguluje zasada hierarchii urzędowej Następuje oddzielenie urzędników od własności środków administracji Precyzję zapewnia zasada pisemnej dokumentacji.

15 Uzdolnienia kierownicze
Rodzaje uzdolnień Funkcje administracyjne

16 ZASADY ZARZĄDZANIA WEDŁUG FAYOLA
Podział pracy Autorytet Dyscyplina Jedność rozkazodawstwa Jednolitość kierownictwa Podporządkowanie interesu osobistego interesowi ogółu Zasada właściwego wynagrodzenia. Właściwa centralizacja władzy Zasada hierarchii Zasada ładu Odpowiednie traktowanie personelu. Stabilność personelu Inicjatywa Duch jedności

17 Co motywuje człowieka w działaniu ?
NURT PSYCHO-SOCJOLOGICZNY Zajmuje się analizą: Co motywuje człowieka w działaniu ? Jak zachowuje się człowiek w organizacji w relacjach z innymi ? Co określa relacje między pracownikami a przełożonymi ?

18 Przełożeni Podwładni X Y + Teoria Mc Gregora

19 Powiązanie planowania z innymi funkcjami zarządzania

20 Problem realności strategii
Racjonalne strategie Cele strategiczne i potencjał organizacji Antycypowany wpływ otoczenia Nieoczekiwane zmiany w otoczeniu

21 Klasyfikacja otoczenia
natura władza walka gra Organi-zacja Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie Społeczne Otoczenie techniczne Linia podziału na otoczenie bliższe i dalsze

22 Analiza makrootoczenia - Możliwości uwzględniania przyszłości

23 zewnętrzne Szanse 1…………….. 2…………itd Zagrożenia 1…………. 2………itd wewnętrzne Mocne strony 1……………. Słabe strony 1…………… pozytywne negatywne Klasyfikacja czynników wpływających na pozycję strategiczną organizacji w analizie SWOT 23

24 Benchmarking jest procesem pomiaru bieżącej działalności firmy i porównywania jej z poziomem wzorcowym dla danej klasy firm. Wykorzystanie wiedzy uzyskanej w wyniku badań benchmarkingowych stwarza podstawy konstrukcji planów określających sposoby osiągania wzorców najlepszego praktycznego działania oraz przekraczania tych wzorców

25

26


Pobierz ppt "Przyszłość nauk OiZ określają trzy perspektywy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google