Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kursy i systemy walutowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kursy i systemy walutowe"— Zapis prezentacji:

1 Kursy i systemy walutowe
Finanse międzynarodowe

2 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Plan wykładu Pojęcie kursu walutowego Systemy kursowe Rodzaje kursu walutowego Równowaga na rynku walutowym Finanse międzynarodowe

3 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Kurs walutowy Cena jednej waluty wyrażona w drugiej Kwotowanie bezpośrednie – cena waluty obcej wyrażona w walucie krajowej Kwotowanie pośrednie- cena waluty krajowej wyrażona w walucie obcej Finanse międzynarodowe

4 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Systemy kursowe Kurs płynny (sterowany) Crawling band- kurs pełzający Crawling peg -kurs pełzający Fixed band -kurs pełzający Kurs sztywny Izba walutowa Unia walutowa Finanse międzynarodowe

5 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Kurs płynny Kurs danej waluty może swobodnie wahać się względem kursu innych walut Kurs walutowy wyznaczany jest przez wielkość popytu i podaży na daną walutę Kurs płynny sterowany- interwencje banku centralnego Przykład: większość walut wiodących, EUR, USD, GBP, JPY, CHF (płynny sterowany od 2011) Finanse międzynarodowe

6 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Crawling band Kurs może się wahać w ustalonym przedziale wokół centralnego parytetu, przedział jest dostosowywany okresowo o z góry ustalony procent Przykład: CLP (Chile), COP (Kolumbia), VEB (Wenezuela) Finanse międzynarodowe

7 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Fixed band Kurs może się wahać w obrębie stałego przedziału wokół parytetu centralnego Przykład: ERM/ERM II Stabilizacja KW krajów kandydujacych do strefy euro Szeroki przedział +/-15%, wąski przedział +/-2,25% Finanse międzynarodowe

8 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Crawling peg Kurs jest ustalony na poziomie parytetu centralnego, parytet jest dostosowywany okresowo o z góry ustalony procent Przykład: RMB (Chiny) Finanse międzynarodowe

9 Kurs sztywny (hard peg)
Kurs jest usztywniony względem innej waluty, koszyka walut lub innej wielkości np. złota Przykład: RMB (Chiny)- do 2005 – kurs oparty na USD Finanse międzynarodowe

10 Finanse międzynarodowe 120180-1165
System izby walutowej Kurs jest usztywniony względem waluty obcej na stałym poziomie Krajowa baza monetarna w 100% pokryta rezerwami waluty wiodącej Przykłady: LTL (Litwa), EEK (Estonia)– względem EUR HKD (Hong Kong), BMD (Bermudy) – względem USD Finanse międzynarodowe

11 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Unia walutowa Dwa lub więcej państw używających tej samej waluty Unilateralna i multilateralna unia walutowa Unilateralna- euroizacja, dolaryzacja Multilateralna- EMU Finanse międzynarodowe

12 Klasyfikacja „de iure” i „de facto”
Kurs płynny- w większości krajów wysoko rozwiniętych Kurs usztywniony względem EUR- 40 krajów Kurs usztywniony względem USD- 70 krajów Finanse międzynarodowe

13 Zalety i wady kursów płynnych
ułatwione dostosowania bilansu płatniczego + ułatwione dostosowania po szokach + zmienność warunków w handlu zagranicznym oraz inwestycjach – „fear of floating” – Finanse międzynarodowe

14 Zalety i wady kursów stałych
Stabilność warunków w handlu zagranicznym oraz inwestycjach + Możliwość „importu” stabilności monetarnej + Duże ryzyko ataków spekulacyjnych – Ograniczenia dla krajowej polityki gospodarczej – Konieczność utrzymywania dużych rezerw – Finanse międzynarodowe

15 No single currency regime is right for all countries or at all times.
J.A. Frankel Finanse międzynarodowe

16 Niemożliwa triada celów
Finanse międzynarodowe

17 Przykłady wyboru systemu kursowego
Estonia Argentyna Chiny Finanse międzynarodowe

18 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Estonia Izba walutowa względem DEM, od 1999 względem EUR Przesłanki wprowadzenia IW: Inflacja do 300% początkiem lat 90- tych Mała otwarta gospodarka Cel- przystąpienie do EU a potem do strefy euro Finanse międzynarodowe

19 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Estonia- CPI Źródło: Estonian Central Bank Finanse międzynarodowe

20 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Argentyna Izba walutowa KW usztywnione względem USD Przesłanki wprowadzenia IW: Hiperinflacja do lat 90-tych Znaczące nierównowagi makroekonomiczne Finanse międzynarodowe

21 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Argentyna Skutki: Stabilizacja monetarna Załamanie przez zewnętrzne szoki, pod koniec lat 90-tych Przewartościowane peso Upłynnienie kursu 2002 Finanse międzynarodowe

22 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Chiny kurs sztywny względem USD Strategia proeksportowa 2005- zamiana waluty wiodącej z USD na koszyk walut oraz crawling peg Przesłanki zmian: RMB niedowartościowane znacząca globalna nierównowaga Finanse międzynarodowe

23 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Chiny Rewaluacja RMB Stopniowe upłynnianie kursu Znoszenie ograniczeń przepływu kapitału Finanse międzynarodowe

24 Rodzaje kursu walutowego
Kurs nominalny- cena jednej waluty wyrażona w drugiej Kurs realny – cena towarów jednego kraju wyrażona w cenie towarów drugiego kraju = Stosunek krajowych cen do cen zagranicznych Finanse międzynarodowe

25 Rodzaje kursu walutowego
Bilateralny- cena jednej waluty wyrażona w drugiej Efektywny- kurs ważony udziałem poszczególnych partnerów handlowych w ogóle handlu zagranicznego Finanse międzynarodowe

26 Równowaga na rynku walutowym
Stan równowagi zostaje osiągnięty gdy popyt na daną walutę równoważy podaż Aprecjacja / deprecjacja Rewaluacja / dewaluacja Finanse międzynarodowe

27 Aprecjacja i deprecjacja
Finanse międzynarodowe

28 Popyt i podaż na rynku walutowym
Firmy handlowe Inwestorzy zagraniczni Banki centralne Finanse międzynarodowe

29 Francuski inwestor nabywa japońskie akcje
Finanse międzynarodowe

30 Amerykańska firma kupuje towary z EU
Finanse międzynarodowe

31 Czynniki kursu walutowego w krótkim okresie
Fundamentalne wielkości ekonomiczne Trendy Wydarzenia Finanse międzynarodowe

32 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Wzrost gospodarczy Finanse międzynarodowe

33 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Stopa procentowa Finanse międzynarodowe

34 Parytet stóp procentowych
Rynek walutowy znajduje się w równowadze jeśli depozyty we wszystkich walutach dają taką samą stopę zwrotu iUSD=iEUR+ΔER USD/EUR Finanse międzynarodowe

35 Parytet stóp procentowych
Przykład iUSD=10%, iEUR= 6% Oczekiwana roczna 8% deprecjacja USD  oczekiwana stopa zwrotu z depozytów w EUR jest o 4% wyższa niż w USD  większy popyt na EUR  nierównowaga  zmiany KW Finanse międzynarodowe

36 Parytet stóp procentowych
Jeśli iUSD > iEUR aprecjacja USD Jeśli iUSD < iEUR deprecjacja USD Finanse międzynarodowe

37 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Ceny Finanse międzynarodowe

38 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Trendy i wydarzenia Oczekiwania uczestników rynku Polityka gospodarcza- nagłe decyzje Psychologia rynku Przykład: deprecjacja HUF po zmianie systemu kursowego w 2008 r. oraz wszystkich walut regionu Finanse międzynarodowe

39 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Literatura P. Krugman, M.Obstfeld, International economics: theory and policy. Part II, Pearson, Addison Wesley, Boston 2009, A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2004, J. Frankel, No single currency regime is right for all countries or at all times, Essays in International Finance, 1999. Finanse międzynarodowe


Pobierz ppt "Kursy i systemy walutowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google