Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW"— Zapis prezentacji:

1 Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW
Społeczeństwo stowarzyszeń („biurokracja”, organizacja, instytucja) (WDS 2012/2013 nr 9)

2 1. Socjologia Maxa Webera (1864 – 1920):
Społeczeństwo stowarzyszeń (instytucje, organizacje, „biurokracja”) (WDS 2012/2013 nr 9) 1. Socjologia Maxa Webera (1864 – 1920): wpływ Webera na socjologię światową, jego biografia (stawanie się socjologiem, przedstawiciel socjologii historycznej, trwała „współczesność” jego analiz); socjologia jako nauka (empiryczna): winna się zajmować analizą przyczyn zjawisk społecznych, a poprzez ich interpretację dążyć do zrozumienia świata społecznego; powinna być ona wolna od wartościowania- oddzielenie „faktów” i „wartości”. ważne pojęcia socjologiczne Webera: „rozumienie” (verstehen), przyczynowość, racjonalność, typy idealne; typ idealny jako narzędzie badawcze (jako „miara” badania): abstrakcyjny model skonstruowany z cech istotnych („spotęgowanych”) danego zjawiska społecznego, który w „czystej” postaci nigdzie nie występuje; ma służyć do porównania z istniejącymi badanymi zjawiskami społecznymi. zróżnicowanie „typów idealnych” u Webera: historyczny (rynek kapitalistyczny), socjologiczny (biurokracja), działanie (działanie w afekcie), strukturalny (typy panowania).

3 Maximilian Carl Emil Weber (21.04.1864 – 14.06.1920)
Społeczeństwo stowarzyszeń (instytucje, organizacje, „biurokracja”) (WDS 2012/2013 nr 9) 2. Maximilian Carl Emil Weber ( – )

4 Społeczeństwo stowarzyszeń (instytucje, organizacje, „biurokracja”) (WDS 2012/2013 nr 9)
3. Cechy idealno-typowe „biurokracji” (według Webera): biurokracja jako jedna z form organizacji formalnych („urząd”) - cechy: hierarchiczna organizacja urzędu; określony zakres kompetencji urzędników; reguły postępowania mają charakter zasad technicznych lub norm prawnych; sprawowanie urzędu jedynie ze względu na określone normy (obiektywizm) i kompetencje; urzędnicy są pracownikami najemnymi i zajmują stanowiska stosownie do swoich kwalifikacji; ciągłość sprawowania funkcji; oddzielenie urzędników od własności środków produkcji i administrowania; formułowanie i dokumentowanie decyzji na piśmie (archiwizacja).

5 Społeczeństwo stowarzyszeń (instytucje, organizacje, „biurokracja”) (WDS 2012/2013 nr 9)
4. Dyskusja na temat koncepcji „biurokracji”: zalety biurokracji: sprawna i bezstronna organizacja (rozwiązywanie problemów); utrwala tendencje egalitarne w społeczeństwie; wprowadza reguły „sprawiedliwości” (formalistyczna bezosobowość); przyczynia się do upowszechniania w społeczeństwie wartości fachowości i wiedzy. wady biurokracji : przepisy rodzą przepisy („samo-obsługiwanie” się biurokracji); nieprecyzyjność języka biurokracji (problem interpretacji); „podwójne życie instytucji” („klientelizm”, nieformalne układy itp.); trudności z wdrażaniem innowacji; brak społecznej kontroli („przemieszczenie się celów”); podział między „profesjonalistami” i „urzędnikami” w biurokracji; prawo Parkinsona, zasada Petera, zasada Dilberta.

6 Społeczeństwo stowarzyszeń (instytucje, organizacje, „biurokracja”) (WDS 2012/2013 nr 9)
5. Typ idealny „biurokracji” i społeczeństwo w socjologii Maxa Webera: biurokracja a charakter władzy: władza charyzmatyczna, tradycyjna, legalna; biurokracja jako „najczystszy typ legalnego panowania”; Weber – przyszłość świata należy do „biurokracji”. „biurokracja” jako ważny aspekt procesu „racjonalizacji” życia społecznego na Zachodzie: „biurokracja” Webera wiąże się zarówno z porządkiem społecznym, jak i jest przykładem specyficznym typem organizacji/instytucji społecznej; jest ona przykładem „żelaznej klatki” racjonalizacji ogarniającej wszystkie instytucje publiczne i życie społeczne. czy nie ma alternatywy wobec biurokracji?: polityka a kierowanie biurokracją („Polityka jako zawód i powołanie”): etyka odpowiedzialności (walka o humanizowanie świata) i etyka przekonań (wycofanie się z racjonalnego świata).

7 6. Co zamiast „biurokracji”?:
Społeczeństwo stowarzyszeń (instytucje, organizacje, „biurokracja”) (WDS 2012/2013 nr 9) 6. Co zamiast „biurokracji”?: kwestia płci (kobiety na stanowiskach kierowniczych); model „japoński” (typ biurokracji japońskiej): proces decyzyjny przebiega od dołu do góry; mniejsza specjalizacja pracy; bezpieczeństwo zatrudnienia i praca zespołowa; połączenie pracy zawodowej z życiem prywatnym. pojawienie się wartości i kompetencji „zarządzania” (jako przeciwstawnej „biurokracji”): zarządzanie publiczne, zarządzanie „zasobami” ludzkimi, kultura korporacyjna. techniki informatyczne a „organizacje sieciowe” (organizacja po-nowoczesna), globalizacja gospodarki, gospodarka oparta na wiedzy; decentralizacja państwa i rozwój samorządności terytorialnej, rosnący nacisk na prawa jednostki i rozwój organizacji pozarządowych, wzrastająca roli mass-mediów i opinii publicznej.

8 7. Organizacje formalne (celowe grupy formalne):
Społeczeństwo stowarzyszeń (instytucje, organizacje, „biurokracja”) (WDS 2012/2013 nr 9) 7. Organizacje formalne (celowe grupy formalne): organizacja jako celowa grupa formalna (sformalizowana): organizacja jest zbiorowością ról, a nie zbiorowością osób. cechy organizacji formalnej: posiada sformalizowaną strukturę; widać wyraźnie wyodrębnione ośrodki władzy; powołana do realizacji konkretnego celu; obowiązuje sztywny i przejrzysty podział pracy; dokonuje się wymiana personelu; w organizacji dominują „stosunki rzeczowe”. organizacje (instytucje) a kontrola społeczna.

9 8. Instytucja społeczna – (institutio, institutum):
Społeczeństwo stowarzyszeń (instytucje, organizacje, „biurokracja”) (WDS 2012/2013 nr 9) 8. Instytucja społeczna – (institutio, institutum): czy główne pojęcie socjologii? - pojęcie „instytucji” w socjologii i antropologii; ogólne rozumienie: zasady i reguły społeczne („ograniczenia”), które kontrolują i czynią przewidywalny świat naszych społecznych interakcji (złożone zespoły wartości, ról i norm społecznych); instytucja a organizacja; instytucja może być rozumiana jako: podstawa porządku społecznego („instytucje życia społecznego”): powtarzalne i utrwalone sposoby zachowania, które są „na zewnątrz” nas i niezależne od naszej woli („role-oczekiwania”); stanowią one mechanizm kontroli społecznej (Talcott Parsons). typ (-y) działalności podejmowanej w celu zaspokojenia potrzeb jednostek i całych zbiorowości (funkcjonalizm): „instytucja społeczna” w rozumieniu Bronisława Malinowskiego. całkowite (totalne) „urządzenie” życia jednostek lub zbiorowości: instytucje totalne (Erving Goffman).

10 9. Główne problemy i pytania w analizie instytucji:
Społeczeństwo stowarzyszeń (instytucje, organizacje, „biurokracja”) (WDS 2012/2013 nr 9) 9. Główne problemy i pytania w analizie instytucji: czy są one funkcjonalne (pozytywne), czy dysfunkcjonalne (negatywne) dla społeczeństwa (systemu) oraz dla nas – jednostek (ludzi)?; czy tworzą ład, czy też są źródłem nowych nierówności społecznych?: dystrybucja dóbr w społeczeństwie a wyzwania utrzymania „równowagi” systemu. czy są (na ile?) „zewnętrzne” wobec nas, czy też stanowią naszą „własność?: na ile je możemy je „swobodnie” zmieniać? uniwersalność instytucji i jednocześnie ich duża różnorodność kulturowa i historyczna; czy instytucje są barierą dla rozwoju, czy też są jego istotnym elementem? zmiana instytucjonalna („różnorodność instytucjonalna” jako wskaźnik rozwoju społecznego).


Pobierz ppt "Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google