Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła finansowania MSP z funduszy UE na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła finansowania MSP z funduszy UE na lata"— Zapis prezentacji:

1 Źródła finansowania MSP z funduszy UE na lata 2007-2013
Programy: Dla chcących rozpocząć działalność gospodarczą Dla mikroprzedsiębiorstw już istniejących Dla małych i średnich przedsiębiorstw

2 Źródła finansowania MSP z funduszy UE na lata 2007-2013
Programy: PO KL (działanie 6.2 i PUP ) RPO WP ( działanie 1.2.1, 1.4, i 3.2) PROW ( w ramach osi 3) PO IG ( działanie 8.1, 8.2 )

3 (RPO WP) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Priorytet I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie. 1.2. Region atrakcyjny inwestycjom 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Priorytet III. Rozwój turystyki Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

4 1.2. Region atrakcyjny inwestycjom
Celem działania jest stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, powstawania nowych innowacyjnych firm oraz podniesienie konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw działających na rynku krajowym i międzynarodowym. Realizacja działania ma na celu również wspieranie powstawania nowych oraz podniesienia jakości istniejących terenów inwestycyjnych, zintegrowanej promocji regionu oraz wzrostu aktywności przedsiębiorstw na rynku między narodowym. Wsparciem objęte zostanie kompletne uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz promocja gospodarcza regionu. w celu podniesienia aktywności przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym zakłada się wsparcie misji gospodarczych oraz tworzenie kampanii promocyjnych.

5 1.2.1 Tereny inwestycyjne Przykładowe rodzaje projektów:
Kompleksowe uzbrojenie terenów pod działalność gospodarczą, obejmujące drogi oraz sieci: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe itp. na terenie inwestycyjnym. Budowa i przebudowa infrastruktury wymienionej w pkt. 1 wykraczającej poza teren inwestycyjny jedynie aby skomunikować teren lub włączyć infrastrukturę do istniejącej sieci. Prace studyjno-koncepcyjne dotyczące tworzenia terenów inwestycyjnych (jako element projektu).

6 1.2.1 Tereny inwestycyjne min. 500 tys. kosztów kwalifikowalnych / max. bez ograniczeń. Min./max. kwota wspracia - bez ograniczeń.

7 1.2.2 Promocja gospodarcza regionu
Przykładowe rodzaje projektów: Budowa, rozbudowa, modernizacja terenów targowo-wystawienniczych, Udział w imprezach targowo-wystawienniczych w kraju i zagranicą, Organizacja i udział w misjach gospodarczych w kraju i za granicą, Realizacja kampanii reklamowych promujących region w kraju i zagranicą, Badania, analizy, i ocena potencjału inwestycyjnego/exportowego regionu, Działania promujące wspólną markę powiązań kooperacyjnych/inicjatyw klastrowych.

8 1.2.2 Promocja gospodarcza regionu
projekty dotyczące budowy, rozbudowy, modernizacji terenów  targowo-wystawienniczych min 1 mln. kosztów kwalifikowalnych / max. 50 mln zł kosztów kwalifikowalnych; pozostałe projekty bez ograniczeń. Min./max. kwota wsparcia dla projektów dotyczących budowy, rozbudowy, modernizacji terenów targowo-wsytawienniczych - max 1 mln. zł; dla pozostałych projektów Min. 8 tyś / max. w przypadku: - udziału w imprezach targowo-wystawienniczych w kraju i zagranicą - 60 tys. zł/jeden podmiot, - udziału w misjach gospodarczych w kraju i zagranicą - 8 tys. zł /  na jednego uczestnika, - realizacja kampanii reklamowych promujących region w kraju i zagranicą tys. zł. - badan, analiz, oceny oraz strategii marketingowych potencjału inwestycyjnego/exportowego regionu - 50 tys. zł. - działań promujących wspólną markę powiązań kooperacyjnych/inicjatyw klastrowych tys. zł.

9 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
Głównym celem działania jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności MSP, prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego poprzez wsparcie ich projektów rozwojowych. Jednym z głównych założeń działania jest również wzrost innowacyjności MSP oraz w dłuższej perspektywie wzrost innowacyjności gospodarki regionu. Innowacyjność oraz wykorzystywane technologie mające coraz większy wpływ na rozwój zarówno przedsiębiorstw jak i całej gospodarki, stają się również nową, pozacenową formą konkurowania.

10 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
Przykładowe rodzaje projektów: Pomoc może być udzielona jedynie na nową inwestycję tj. inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z: - utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, - rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, - dywersyfikacja produkcji przedsiębiorca poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów lub - zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie. Nową inwestycją nie jest inwestycja prowadząca jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych oraz nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorcy.

11 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
Przykłady: - realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację, - nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej, -inwestycje w aktywa niematerialne i prawne związne z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know -how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i technologicznej, - tworzenie lub rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną.

12 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
Minimalna / maksymalna wartość projektu: mikroprzedsiębiorcy - min. 30 tys.  zł; małe i średnie przedsiębiortswa - min. 100 tys. Max. wartość wydatków - bez ograniczeń Minimalna / maksymalna kwota wsparcia: mikroprzedsiębirostwa max 500 tys zł.; małe i średnie przedsiębiorstwa  - max kwota wsparcia 4 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu: 70% - mikro i małe przedsiębiorstwa, 60% - średnie przedsiębiorstwa, 20% - MSP działające w sektorze transportu, 50 % - MSP w przypadku pomocy de minimis  

13 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej
Celem działania jest wzmocnienie branży turystycznej województwa poprzez wsparcie projektów rozwojowych przedsiębiorstw. Podejmowane działania ukierunkowane będą na rozbudowę bazy noclegowej regionu, bazy gastronomicznej oraz innej infrastruktury turystycznej, w szczególności standaryzowanej. Priorytetowo traktowane będą także przedsięwzięcia związane z rozwojem turystyki leczniczo-wypoczynkowej. Konkurencyjność regionu pod względem turystycznym jest również uzależniona od długości sezonu, dlatego w ramach działania preferowane będą projekty polegające na stworzeniu oferty całorocznej, oraz oferty która będzie identyfikowana poza granicami naszego regionu.

14 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej
Przykładowe rodzaje projektów: Pomoc może być udzielana jedynie na nową inwestycję tj. inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związaną z: - utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, - rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa, - dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzanie nowych dodatkowych produktów lub, - zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie. Nową inwestycją  nie jest inwestycja prowadząca jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych oraz nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorcy.

15 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej
Przykłady (projekty powinny dotyczyć lokalnej i regionalnej infrastruktury turystycznej): Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej, Nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej, Stworzenie unikatowej oferty turystycznej w skali regionu lub kraju, Utworzenie lub rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną

16 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej
Minimalna / maksymalna wartość projektu: - mikroprzedsiębiorstwa - min. wartość projektu 30 tys zł. - Małe i średnie przedsiębiorstwa - min. wartość projektu-100 tys. zł. Max. wartość wydatków kwalifikowalnych - bez ograniczeń. Minimalna/maksymalna kwota wsparcia: - mikroprzedsiębiorstwa tys. zł. - małe i średnie przedsiębiorstwa - max. kwota wsparcia 4 mln zł.

17 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś priorytetowa 3. - Kapitał dla innowacji Oś priorytetowa 4. - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Oś priorytetowa 5. Dyfuzja Innowacji Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowy Oś priorytetowa 8. - Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

18 Oś priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Celem osi priorytetowej 1 jest zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce poprzez realizację prac B+R w kierunkach uznanych za priorytetowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

19 Oś priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii
1.1  Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/ Ośrodek Przetwarzania Informacji)  Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Projekty systemowe (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 1.2  Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki. (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 1.3  Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe 1.3.1 Projekty rozwojowe (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Ośrodek Przetwarzania Informacji)  Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/ Ośrodek Przetwarzania Informacji) 1.4  Wsparcie projektów celowych (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

20 Typy projektów identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych mających na celu zdynamizowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego dla poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz racjonalizacji wykorzystania środków finansowych na badania naukowe poprzez dofinansowanie projektów dotyczących: Narodowego Programu Foresight Polska 2020 i kolejnych przygotowywania strategii rozwoju poszczególnych dziedzin nauki, regionów i sektorów gospodarki przygotowywania strategii dla działających w Polsce platform technologicznych poprzez zastosowanie wyników metody foresight wsparcie realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa poprzez dofinansowanie strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach tematycznych określonych w PO IG

21 Typy projektów realizacja programów ministra właściwego ds. nauki ukierunkowanych na zwiększenia zainteresowania podejmowaniem pracy naukowej przez studentów i doktorantów, obejmujących:   projekty aplikacyjne realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów mające zastosowanie w gospodarce, o projekty, w których uczestniczą studenci, doktoranci i uczestnicy stażów podoktorskich, zgodne z priorytetami wskazanymi w PO IG, realizowane w najlepszych zespołach badawczych w Polsce  projekty realizowane w trakcie studiów doktoranckich w Polsce w ramach współpracy międzynarodowej jednostek naukowych realizacja programu ministra właściwego ds. nauki w zakresie doskonalenia kompetencji pracowników naukowo-badawczych, obejmujące zatrudnianie wybitnych uczonych z zagranicy jako kierowników tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach naukowych

22 Typy projektów dofinansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowanych na bezpośrednie zastosowanie w praktyce na potrzeby branży/gałęzi gospodarki lub o szczególnym wymiarze społecznym (projekty rozwojowe) wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w ośrodkach badawczych mających siedzibę w Polsce w wyniku prac B+R dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia  techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) realizowanych przez przedsiębiorców, ich grupy lub inne podmioty posiadające zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce (projekty celowe) wsparcie na rzecz Europejskiego Instytutu Technologicznego (EIT+)

23 Oś priorytetowa 3. - Kapitał dla innowacji
Celem osi priorytetowej 3 jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających na bazie innowacyjnych rozwiązań oraz zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych.

24 Oś priorytetowa 3. - Kapitał dla innowacji
3.1  Inicjowanie działalności innowacyjnej. (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) 3.2  Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka. (Ministerstwo Gospodarki) 3.3  Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP. (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)

25 Typy projektów inicjowanie działalności innowacyjnej poprzez identyfikowanie, weryfikację innowacyjnych pomysłów o dużym potencjale rynkowym, wsparcie tworzenia na ich bazie przedsiębiorstw z sektora MSP wsparcie MSP na początkowych etapach wzrostu, których przedsięwzięcia oparte są na innowacyjnych rozwiązaniach, poprzez zasilenie funduszy kapitałowych aktywizacja rynku inwestorów prywatnych poprzez tworzenie dogodnych warunków inicjowania współpracy inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami MSP poszukującymi środków finansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć.

26 Oś priorytetowa 3. - Kapitał dla innowacji
W ramach 3. osi priorytetowej możliwe też będzie dofinansowanie projektów pilotażowych, mających na celu testowanie nowych rodzajów projektów lub sposobów podejścia i identyfikacji takich, które z powodzeniem mogą być wprowadzone na szerszą skalę w kolejnych latach realizacji PO IG lub w programach operacyjnych w kolejnych perspektywach finansowych.

27 Oś priorytetowa 4. - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Celem osi priorytetowej 4 jest podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez stymulowanie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w przedsiębiorstwach

28 Oś priorytetowa 4. - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
4.1  Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) 4.3  Kredyt technologiczny (Ministerstwo Gospodarki) 4.4  Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) 4.5  Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki (Ministerstwo Gospodarki)  4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym  Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych

29 Typy projektów wdrożenia wyników prac B+R będących efektem realizacji prac B+R dofinansowanych w ramach 1. osi priorytetowej (w ramach jednego, kompleksowego projektu obejmującego prowadzenie prac B+R i wdrożenie ich wyników, pod warunkiem spełnienia kryterium zasadności ekonomicznej dla wdrożenia uzyskanych wyników) wdrożenia wyników prac B+R będących wynikiem programu Inicjatywa Technologiczna wdrożenia przez MSP własnych lub nabytych nowych technologii oraz uruchomienie produkcji nowych wyrobów lub ulepszenie wyrobów produkowanych w oparciu o tę technologię poprzez dofinansowanie MSP z Funduszu Kredytu Technologicznego z możliwością umorzenia części przyznanego kredytu doradztwo i inwestycje niezbędne do rozwoju działalności B+R prowadzonej przez przedsiębiorców, w tym prowadzące do uzyskania przez przedsiębiorcę statusu centrum badawczo-rozwojowego

30 Typy projektów szkolenia, doradztwo i inwestycje przedsiębiorstw niezbędne do opracowania i wdrożenia wzorów użytkowych i przemysłowych nowe inwestycje obejmujące zastosowanie nowych, wysoko innowacyjnych rozwiązań w szczególności technologicznych w produkcji i usługach, w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko nowe inwestycje przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego, obejmujące zastosowanie innowacyjnych rozwiązań o dużym znaczeniu dla gospodarki z uwagi na wielkość inwestycji i liczbę nowotworzonych miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami – preferowane będą rozwiązania innowacyjne w skali światowej oraz obejmujące komponent B+R nowe inwestycje prowadzące do utworzenia dużej liczby miejsc pracy w przedsiębiorstwach z sektora nowoczesnych usług nowe inwestycje związane z rozpoczęciem przez przedsiębiorców działalności B+R.

31 Oś priorytetowa 4. - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
W ramach 4. osi priorytetowej możliwe też będzie dofinansowanie projektów pilotażowych, mających na celu testowanie nowych rodzajów projektów lub sposobów podejścia i identyfikacji takich, które z powodzeniem mogą być wprowadzone na szerszą skalę w kolejnych latach realizacji PO IG lub w programach operacyjnych w kolejnych perspektywach finansowych.

32 Oś priorytetowa 5. Dyfuzja Innowacji
Celem osi priorytetowej 5 jest zapewnienie przedsiębiorcom wysokiej jakości usług i infrastruktury służących wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego, a także wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązań kooperacyjnych.

33 Oś priorytetowa 5. Dyfuzja Innowacji
5.1  Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących proinnowacyjne usługi oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) 5.3  Wspieranie ośrodków innowacyjności (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) 5.4  Zarządzanie własnością intelektualną (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)

34 Typy projektów inwestycje i doradztwo i szkolenia związane z rozwojem powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, w tym klastrów kompleksowe wsparcie ośrodków innowacyjności, m. in. parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii, zlokalizowanych na obszarach o największym potencjale rozwojowym wsparcie budowy i rozwoju sieci otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym oraz instytucji otoczenia biznesu o zasięgu ogólnokrajowym świadczących usługi w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorców wsparcie wykorzystania praw własności przemysłowej oraz praw autorskich i pokrewnych przez przedsiębiorców promocja i informacja w zakresie własności przemysłowej i wzornictwa przemysłowego

35 Oś priorytetowa 5. Dyfuzja Innowacji
W ramach 5. osi priorytetowej możliwe też będzie dofinansowanie projektów pilotażowych, mających na celu testowanie nowych rodzajów projektów lub sposobów podejścia i identyfikacji takich, które z powodzeniem mogą być wprowadzone na szerszą skalę w kolejnych latach realizacji PO IG lub w programach operacyjnych w kolejnych perspektywach finansowych.

36 Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Celem osi priorytetowej 6 jest poprawa wizerunku Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego, miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, lokowania inwestycji, prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju usług turystycznych.

37 Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowy
6.1  Paszport do eksportu (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) 6.2  Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i sprzedających poza Polskę oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i sprzedających poza Polskę (Ministerstwo Gospodarki – Departament Wdrażania Programów Operacyjnych) Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych „od podstaw” (Ministerstwo Gospodarki – Departament Wdrażania Programów Operacyjnych) 6.3  Promocja turystycznych walorów Polski (Ministerstwo Gospodarki) 6.4  Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Organizacja Turystyczna) 6.5  Promocja polskiej gospodarki (Ministerstwo Gospodarki – Departament Wdrażania Programów Operacyjnych)  6.5.1 Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

38 Typy projektów kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców MSP zainteresowanych nawiązaniem kontaktów handlowych z  partnerami zagranicznymi obejmujące w szczególności doradztwo i szkolenia w zakresie promocji sprzedaży za granicą JRE i promocji eksportu, badania rynków zagranicznych, udziału w imprezach targowo-wystawienniczych (wsparcie to nie obejmuje pomocy publicznej na działalność związaną z wywozem produktów) rozwój sieci centrów obsługi inwestorów przygotowanie dużych terenów inwestycyjnych, w zakresie prac studyjno-koncepcyjnych, umożliwiających realizację inwestycji m.in. typu brownfield, greyfield oraz greenfield przedsięwzięcia niezbędne z punktu widzenia promocji turystycznych walorów Polski, w tym tworzenie nowych, innowacyjnych typów produktów i usług turystycznych, tworzenie systemu informacji turystycznej inwestycje w zakresie produktów turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym, w tym inwestycje przyczyniające się do poprawy jakości usług turystycznych budowa i rozwój internetowego systemu obsługi przedsiębiorców poszukujących partnerów handlowych oraz możliwości podjęcia  inwestycji na terenie Polski.

39 Oś priorytetowa 8. - Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Celem osi priorytetowej 8 jest stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej poprzez wspieranie tworzenia nowych, innowacyjnych eUsług, innowacyjnych rozwiązań elektronicznego biznesu oraz zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystywania eUsług w społeczeństwie.

40 Oś priorytetowa 8. - Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
8.1  Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) 8.2  Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) 8.3  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/ Władza Wdrażajaca Programy Europejskie) 8.4  Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”. (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/ Władza Wdrażajaca Programy Europejskie)

41 Typy projektów wsparcie dla nowo tworzonych mikro- i małych i średnich przedsiębiorstw świadczących eUsługi wspieranie eUsług między przedsiębiorstwami (B2B) wspieranie działań z zakresu e-Integracji poprzez wspieranie dostępu obywateli do szerokopasmowego Internetu wsparcie dostarczania dostępu do Internetu szerokopasmowego na etapie tzw. „ostatniej mili” przez MSP

42 (PROW) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Nazwa działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

43 (PROW) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Uzasadnienie Realizacja działania tworzy warunki dla zrównoważonego rozwoju społeczno –gospodarczego obszarów wiejskich przez udzielenie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług

44 (PROW) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Cel Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich

45 (PROW) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Zakres działania Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie: 1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; 2) usług dla ludności; 3) sprzedaży hurtowej i detalicznej; 4) rzemiosła lub rękodzielnictwa; 5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; 6) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; 7) usług transportowych; 8) usług komunalnych; 9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; 10) magazynowania lub przechowywania towarów; 11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; 12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

46 (PROW) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Pomoc może być przyznana, jeżeli: 1) operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym; 2) operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji; 3) działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej, albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; 4) inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w miejscowościach o których mowa w pkt 3; 5) operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej; 6) gospodarstwo rolne, w którym pracuje beneficjent było objęte, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, płatnościami bezpośrednimi.

47 (PROW) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Definicja beneficjenta W działaniu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” beneficjentem jest osoba fizyczna ubezpieczona w KRUS na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik. Działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” przewiduje wsparcie inwestycyjne. Pomoc ma postać zwrotu części kosztów kwalifikowanych związanych z dodatkową działalnością nierolniczą podejmowaną lub rozwijaną przez rolników (członków gospodarstwa domowego)

48 (PROW) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Forma i wysokość pomocy Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć zł (25 616,1 euro).

49 (PROW) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Poziom pomocy Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych operacji.

50 (PROW) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Nazwa działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

51 (PROW) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Uzasadnienie Realizacja działania tworzy warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich.

52 (PROW) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Cel Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

53 (PROW) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Zakres działania Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: 1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; 2) usług dla ludności; 3) sprzedaży hurtowej i detalicznej; 4) rzemiosła lub rękodzielnictwa; 5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; 6) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; 7) usług transportowych; 8) usług komunalnych; 9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; 10) magazynowania lub przechowywania towarów; 11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; 12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych

54 (PROW) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Pomoc może być przyznana, jeżeli: operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym; operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji; siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się: a) w miejscowości należącej do: − gminy wiejskiej albo − gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo − gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców - w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,

55 (PROW) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
b) na obszarach wiejskich zgodnie z najszerszą definicją, tj. miejscowości należącej do: − gminy wiejskiej albo − gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo − gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców - w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, 4) biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; 5) w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki, działanie „Promocja przedsiębiorczości”.

56 (PROW) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Definicja beneficjenta Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.

57 (PROW) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Forma i wysokość pomocy: Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć: 1) zł (25 616,1 euro) – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; 2) zł (51 232,1 euro) – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie 2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; 3) zł (76 848,2 euro) – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.

58 (PROW) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Forma i wysokość pomocy: Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć zł (76 848,2 euro). W przypadku przetwórstwa produktów rolnych (objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich) lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, wynosi zł (25 616,1 euro).

59 (PROW) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Poziom pomocy Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych operacji.

60 (PROW) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, której w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy, nie przyznano pomocy w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie” objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, ” W ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w zakres kosztów kwalifikowanych wchodzą wyłącznie koszty inwestycyjne oraz koszty ogólne ściśle związane z inwestycją realizowaną przez przedsiębiorcę, podczas gdy z ESF wspierane są szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców.

61 (PROW) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Osoba zainteresowana uzyskaniem wsparcia w ramach działań Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw wdrażanych przez ARiMR, musi złożyć wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników w terminie podanym do publicznej wiadomości przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na stronie internetowej ARiMR oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym.

62 PO KL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Działanie Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 7.2.2 - Wsparcie ekonomii społecznej Działanie Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Działanie Transfer wiedzy 8.2.1 - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Działanie Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Działanie Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Działanie Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Działanie Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

63 Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Cel Działania: Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

64 Typy projektów wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółki lub spółdzielni socjalnej - o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wys. stanowiącej równowartośc 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) wsparcie pomostowe udzielane w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu) promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez organizację kampanii promocyjno-informacyjnych upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości

65 Działanie Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Cel Działania: Podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

66 Typy projektów Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:
działania o charakterze informacyjnym ,promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej) rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym;

67 Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Cel Działania: Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej.

68 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Typ realizowanych projektów: wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej (1) działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania utworzonych aktywnych form integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1 (2) kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych (3)  staże, zatrudnienie subsydiowane i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy (4) poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub  zawodowe prowadzące do integracji społecznej i zawodowej (5) rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy) (6)

69 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Typy realizowanych projektów rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy (7) rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy (8)wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepelnosprawne w tym zaburzone psychicznie (9) promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (10) wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegraci zawodowej i społecznej (11)

70 7.2.2 - Wsparcie ekonomii społecznej
Typy realizowanych projektów Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, zapewniających w ramach projektu w sposób komplementarny i łączny (1):  -dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych  -doradztwa (indywidualnego i grupowego, m.in. w postaci punktów lub centrów doradztwa, inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju)  - szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej  - usług wspierających rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej)  - promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej

71 7.2.2 - Wsparcie ekonomii społecznej
Typy realizowanych projektów wsparcie dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej poprzez zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch z następujących instrumentów (2):  - doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia spółdzielni socjalnej  - przyznanie środków finansowych na założenie i/lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej - o ile wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności lub przystąpiły do spółdzielni socjalnej w wyniku uczestnictwa w projekcie, do wysokości 20 tys. na osobę (członka)  - wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia środków finansowych na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków - wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność lub przystąpiły do spółdzielni w ramach danego projektu (Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta oraz wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta dopuszczalne jest przedłużenie wypłaty wsparcia pomostowego do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Beneficjent może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na pokrycie wydatków ponoszonych przez uczestnika projektu w okresie od dnia rejestracji działalności do dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego)

72 7.2.2 - Wsparcie ekonomii społecznej
Typy realizowanych projektów wsparcie dla osób prawnych wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych poprzez zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch z poniższych instrumentów (3):  - doradztwo (indywidualne i grupowe) dla kadr oraz szkolenia umoźliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do załoźenia i/lub prowadzenia spółdzielni socjalnej  - przyznanie środków finansowych na załoźenie i/lub przystąpienie osoby fizycznej do spółdzielni socjalnej do wysokości 20 tys. zł na kaźdą osobę fizyczną przystępującą i/lub nowozatrudnioną w spółdzielni socjalnej zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych -wyłącznie dla osób, które uczestniczyły w projekcie spółdzielni w ramach danego projektu (Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta oraz wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta dopuszczalne jest przedłuźenie wypłaty wsparcia pomostowego do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Beneficjent moźe w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na pokrycie wydatków ponoszonych przez uczestnika projektu w okresie od dnia rejestracji działalności do dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego) - działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania instytucji otocznia sektora ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych, o których mowa w typie operacji nr 2 i 3 (4)  

73 Działanie 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Cel Działania: Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich.

74 Typy projektów Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące: działania o charakterze informacyjnym,promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych zagrożonych wykluczeniem społecznym lub społecznie wykluczonych rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na poziomie lokalnym na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

75 Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

76 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw –typy projektów
ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in. zarządzania, BHP, elastycznych form pracy (1) doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w tym dla osób samozatrudnionych, w szczególności w zakresie  ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi) (2) szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności, w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych) (3)

77 8.1.2- Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie –typy projektów
pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim; wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, w tym: - szkoleń i poradnictwa zawodowego, - poradnictwa psychologicznego, - pomocy w zmianie miejsca pracy (np. jednorazowy dodatek relokacyjny/mobilnościowy dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania), - pomocy w znalezieniu nowej pracy (np. jednorazowy dodatek motywacyjny dla osoby, która uzuskała zatrudnienie w nowym miejscu pracy za wynagrodzeniem niższym niż u dotychczasowego pracodawcy), - wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów:(doradztwo oraz szkolenia, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe), - podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo, - szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia), - szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa

78 Działanie 8.2 - Transfer wiedzy
Cel działania: Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów.

79 8.2.1 - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw –typy projektów
staże i szkolenia praktyczne dla: - pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych - pracowników naukowych (uczelni i jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out) szkolenia i doradztwo dla pracowników jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo- dydaktycznych uczelni,doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym, w szczególności poprzez: - kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji - rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI)

80 Działanie Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania: tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia

81 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej –typy projektów
tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich) wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. wsparcie dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zagrożonych likwidacją, wydłużenie godzin pracy, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu itp. opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną

82 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych –typy projektów Typ realizowanych projektów: Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, w szczególności obejmujące: - dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia - doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich) - programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki - dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych: ICT, języki obce wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania

83 Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Cel Działania: Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

84 Typy projektów diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacniania ich zdolności do zatrudnienia wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia

85 Działanie 9.3 - Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych
Cel Działania: Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziaływującego na sytuację na rynku pracy.

86 Typy projektów kampanie informacyjne w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego, w tym w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które z własnej inicjatywy deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji) usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w zakesie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego

87 Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Cel Działania: Dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty.

88 Typy projektów studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć) studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych)

89 Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Cel Działania: Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.

90 Typy projektów działania o charakterze informacyjnym,promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do poprawy warunków rozwoju edukacji na obszarach wiejskich działania informacyjno-promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia


Pobierz ppt "Źródła finansowania MSP z funduszy UE na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google