Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STAN WDRAŻANIA DZIAŁAŃ 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Tomasz Bogdan Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STAN WDRAŻANIA DZIAŁAŃ 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Tomasz Bogdan Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 STAN WDRAŻANIA DZIAŁAŃ 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Tomasz Bogdan Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

2 Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

3 Beneficjenci Ostateczni (uczniowie) upoważnieni do korzystania z pomocy: (spełniający równocześnie warunki) uczniowie publicznych bądź niepublicznych (mających uprawnienia szkół publicznych) szkół ponadgimnazjanych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/matury, pochodzący z obszarów wiejskich (stałe zameldowanie); (tereny poza granicami administracyjnymi miast, w miastach do 5 000 mieszkańców lub w miastach do 20 000 mieszkańców, jeżeli w tym mieście nie ma publicznej szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą.) pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej; (na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych dochód na osobę w rodzinie tj. 504,00 zł. lub, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 583,00 zł.) Ramowy Plan Realizacji Działania 2.2. TYP I Uczniowie

4 Beneficjenci Ostateczni (studenci) upoważnieni do korzystania z pomocy: (spełniający równocześnie warunki) studenci państwowych i niepaństwowych szkół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym bądź eksternistycznym mieszkający na terenach zmarginalizowanych; (w szczególności tereny wiejskie, miasta do 20 000 mieszkańców, zdegradowane dzielnice miast i obszary powojskowe, tereny kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji) pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych tj. 504,00 zł. lub, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 583,00 zł.) Ramowy Plan Realizacji Działania 2.2. TYP II Studenci

5 Stan kontraktowania Działania 2.2 (30.VI.2007r.) Środki dostępne w działaniu*36 252 366 zł (EFS) Liczba przeprowadzonych konkursów 3 Liczba złożonych wniosków87 Podpisane umowy Wartość dofinansowania 84 57 053 360,56 zł 39 357 199,67 zł (EFS) Poziom zakontraktowania środków 108,56 % * Środki dostępne w działaniu przeliczone wg algorytmu przedstawionego we wspólnym piśmie MRR i MF (IP-6/9013/W/3016/2006/MP; DKS-III-073-24-PP/06) z dnia 28 marca 2006 r. (kurs niewypłaconej części alokacji – 3,7820 z 28 czerwca 2007 r.)

6 Stan wdrażania działania Działania 2.2 (30.VI.2007r.) Projekty zakończone*: - liczba - wartość 20 3 129 035,43 zł Projekty w trakcie realizacji: - liczba - wartość 64 53 924 325,13 zł Wnioski o płatność złożone do Wojewody (EFS) % środków na działanie 16 291 395,13 zł 44,94 % Kwota zrefundowana (EFS) % środków na działanie 12 315 550,44 zł 33,97 % *projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową

7 Osiągnięte efekty Działania 2.2 (30.VI.2007r.) Liczba stypendystów w roku szkolnym 2004/2005 7 721 Liczba stypendystów w roku szkolnym 2005/2006 12 390 Liczba stypendystów w roku szkolnym 2006/2007 16 050 Razem:36 161

8 Prognoza stanu wdrażania Działania 2. 2 na 31.XII.2007r. Projekty zakończone85 Projekty w trakcie realizacji0 Poziom płatności środków wypłaconych przez Instytucję Wdrażającą Beneficjentom 100 %* * dokładna wartość dokonanych płatności będzie możliwa do określenia po ostatecznym zamknięciu wszystkich projektów

9 Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości

10 Beneficjenci Ostateczni Działania 2.5 ZPORR: Rodzaje projektów: 1) Świadczenie usług doradczych i szkoleniowych wspierających zakładanie i prowadzanie działalności gospodarczej. 2) Rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod rozwoju. 3) Przekazywanie pomocy finansowej przysługującej po zarejestrowaniu mikroprzedsiębiorstwa, w formie: - wsparcia pomostowego - jednorazowej dotacji na rozwój działalności. Osoby fizyczne nie zarejestrowane jako bezrobotne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (bez względu na wiek, płeć, posiadane doświadczenie zawodowe) z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004r.

11 Stan kontraktowania Działania 2.5 (30.VI.2007r.) Środki dostępne w działaniu*11 637 568 zł (EFS) Liczba przeprowadzonych konkursów 3 Liczba złożonych wniosków97 Podpisane umowy Wartość dofinansowania 27 16 043 985,62 zł 12 032 989,21 zł (EFS) Poziom zakontraktowania środków103,40 % * Środki dostępne w działaniu przeliczone wg algorytmu przedstawionego we wspólnym piśmie MRR i MF (IP-6/9013/W/3016/2006/MP; DKS-III-073-24-PP/06) z dnia 28 marca 2006 r. (kurs niewypłaconej części alokacji – 3,7820 z 28 czerwca 2007 r.)

12 Stan wdrażania działania Działania 2.5 (30.VI.2007r.) Projekty zakończone*: - liczba - wartość 3 1 838 188,99 zł Projekty w trakcie realizacji: - liczba - wartość 24 17 310 789,69 zł Wnioski o płatność złożone do Wojewody (EFS) % środków na działanie 3 364 838,74 zł 28,91 % Kwota zrefundowana (EFS) % środków na działanie 2 463 627,42 zł 21,17 % *projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową

13 Osiągnięte efekty Działania 2.5 (30.VI.2007r.) Komisja Oceny Projektów oceniła:513 wniosków Liczba przyznanych jednorazowych dotacji inwestycyjnych: 336 Liczba przyznanych przedłużonych wsparć pomostowych: 54 Dominujące branże i świadczone usługi w firmach założonych przez Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.5 ZPORR: Informatyczne, Szkoleniowe, doradcze, Handlowe, Reklamowe, Fotograficzne, video-filmowanie, Stomatologiczne, rehabilitacyjne, Fryzjerskie, kosmetyczne, Turystyczne

14 Prognoza stanu wdrażania Działania 2.5 ZPORR na 31.XII.2007r. Projekty zakończone19 Projekty w trakcie realizacji8 Poziom płatności środków wypłaconych przez Instytucję Wdrażającą Beneficjentom 10 255 024,92 zł 88,12 %

15 Działanie 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy

16 Beneficjenci Działania 2.6: jednostki samorządu terytorialnego (1) przedsiębiorcy (3) szkoły wyższe (17) jednostki naukowe (4) instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionów (1) NGO (5)

17 Stan kontraktowania Działania 2.6 (30.VI.2007r.) Środki dostępne w działaniu*12 169 183 zł (EFS) Liczba przeprowadzonych konkursów 4 Liczba złożonych wniosków83 Podpisane umowy/wydane decyzje Wartość dofinansowania 31 15 912 225,41 zł 11 934 169,06 zł (EFS) Poziom zakontraktowania środków98,07 % * Środki dostępne w działaniu przeliczone wg algorytmu przedstawionego we wspólnym piśmie MRR i MF (IP-6/9013/W/3016/2006/MP; DKS-III-073-24-PP/06) z dnia 28 marca 2006 r. (kurs niewypłaconej części alokacji – 3,7820 z 28 czerwca 2007 r.)

18 Stan wdrażania działania Działania 2.6 (30.VI.2007r.) Projekty zakończone*: - liczba - wartość 1 85 850,86 zł Projekty w trakcie realizacji: - liczba - wartość 30 15 826 374,55 zł Wnioski o płatność złożone do Wojewody (EFS) % środków na działanie 2 492 244,75 zł 20,48 % Kwota zrefundowana (EFS) % środków na działanie 2 492 244,75 zł 20,48 % *projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową

19 Osiągnięte efekty Działania 2.6 (30.VI.2007r.) Realizowanych jest: 212 staży w przedsiębiorstwach 115 stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich

20 Prognoza stanu wdrażania Działania 2.6 na 31.XII.2007r. Projekty zakończone24 Projekty w trakcie realizacji7 Poziom płatności środków wypłaconych przez Instytucję Wdrażającą Beneficjentom 11 712 838,64 zł 96,25%

21 Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

22 Stan kontraktowania Działania 3.4 (30.VI.2007r.) Środki dostępne w działaniu * 14 937 999 zł Liczba przeprowadzonych konkursów 4 Liczba złożonych wniosków725 Podpisane umowy Wartość dofinansowania 189 53 204 899,79 zł 14 408 573,19 zł (EFRR) Poziom zakontraktowania środków96,46 % * Środki dostępne w działaniu przeliczone wg algorytmu przedstawionego we wspólnym piśmie MRR i MF (IP-6/9013/W/3016/2006/MP; DKS-III-073-24-PP/06) z dnia 28 marca 2006 r. (kurs niewypłaconej części alokacji – 3,7820 z 28 czerwca 2007 r.)

23 Stan wdrażania Działania 3.4 (30.VI.2007r.) Projekty zakończone*: - liczba - wartość całkowita 57 13 382 581,57 Projekty w trakcie realizacji: - liczba - wartość całkowita 132 (w tym 120 zakończonych – przed płatnością końcową) 39 822 318,22 zł Wnioski o płatność złożone do Wojewody (EFRR) % środków na działanie 7 267 372,96 zł 48,65 % Kwota zrefundowana (EFRR) % środków na działanie 6 387 855,50 zł 42,76 % *projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową

24 Osiągnięte efekty Działania 3.4 (30.VI.2007r.) Wskaźnik produktu – liczba finansowanych projektów wsparcia mikroprzedsiębiorstw 189 Wskaźnik produktu – liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich 59 Wskaźnik produktu – liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw na obszarach restrukturyzacji przemysłu 146

25 Prognoza stanu wdrażania Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR na 31.XII.2007r. Projekty zakończone188 Projekty w trakcie realizacji1 Poziom płatności środków wypłaconych przez Instytucję Wdrażającą Beneficjentom 11 793 184,96 zł 78,95 %

26 Wykorzystanie alokacji (zgodnie z informacjami ze sprawozdań stan 30.VI.2007r.) Działanie ALOKACJA 2004-2006 (EURO) ALOKACJA 2004-2006 (PLN) WYKORZYSTANIE % EFS 2.29 531 173,0036 252 366,0039 357 199,67 108,56 2.53 062 551,0011 637 568,0012 032 989,21 103,40 2.63 197 588,0012 169 183,0011 934 169,06 98,07 razem EFS suma15 791 312,0060 059 117,0063 324 357,94 105,43 EFRR 3.43 916 795,0014 937 999,0014 408 573,19 96,46 ogółem (EFS i EFRR) suma:19 708 107,0074 997 116,0077 732 931,13

27 Realizowane projekty (30.VI.2007r.) DziałanieLiczba ogółemZakończoneW trakcie realizacji 2.2842064 2.527324 2.631130 3.418957132 Suma:33181250

28 Przeprowadzone kontrole I półrocze 2007r. DziałanieLiczba przeprowadzonych kontroli % realizacji Rocznego Planu Kontroli 2.20Nie zaplanowano żadnej kontroli 2.5563 % 2.6222 % 3.46379 %

29 Prognoza stanu wdrażania działań na 31.XII.2007r. DziałaniePrzewidywana liczba projektów zakończonych Przewidywany poziom płatności 2.285100 % 2.51988,12 % 2.62496,25 % 3.418878,95 % Suma: 285


Pobierz ppt "STAN WDRAŻANIA DZIAŁAŃ 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Tomasz Bogdan Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google