Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

[ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "[ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]"— Zapis prezentacji:

1 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]
Kraków,15 listopada 2007 r. Stanisław Pajor Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolski Urząd Wojewódzki [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

2

3 Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Instytucja Płatnicza Ministerstwo Finansów Komitet Monitorujący ZPORR Instytucje Pośredniczące Urzędy Wojewódzkie Komitety Sterujące komponent wojewódzki Podkomitety Monitorujące komponent regionalny ZPORR Instytucje Wdrażające Urzędy Marszałkowskie Wojewódzkie Urzędy Pracy Panele Ekspertów/ Komisje Oceny Projektów Beneficjenci

4 Instytucja Pośrednicząca w Województwie Małopolskim
jest odpowiedzialna za stworzenie i wdrożenie systemu zarządzania i kontroli gwarantującego prawidłowość wdrażania projektów oraz wykonywanych operacji finansowych w ramach ZPORR

5 Instytucja Pośrednicząca działała na podstawie następujących aktów prawnych:
Rozporządzenie Rady Nr 1260/1999 wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych Rozporządzenie Komisji Nr 438/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady Nr 1260/1999 dotyczącego systemów zarządzania i kontroli pomocy udzielanej w ramach Funduszy Strukturalnych Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2004r. Narodowy Plan Rozwoju – dokument przyjęty przez RM w dniu 14 stycznia 2004r. Podstawy Wsparcia Wspólnoty „Promowanie rozwoju gospodarczego i warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia” – Grudzień 2003 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 1 lipca 2004r. Uzupełnienie ZPORR – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004r

6 Instytucja Pośrednicząca w Województwie Małopolskim
Podstawa prawna : porozumienie zawarte pomiędzy Ministrem Gospodarki i Pracy Samorządem Województwa a Wojewodą Małopolskim podpisane w dniu 17 maja 2004r.

7 Instytucja Pośrednicząca w Województwie Małopolskim
Małopolski Urząd Wojewódzki posiada kompetencje w zakresie : informacji i promocji zawierania umów przepływów finansowych czynności kontrolnych dokonywania oceny i wyboru projektów archiwizacji dokumentów monitoringu weryfikacji i potwierdzania płatności

8 Priorytety ZPORR współfinansowane z EFRR w Małopolsce
Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Priorytet 3. Rozwój lokalny ( z wyłączeniem działania 3.4)

9 Alokacja na Województwo Małopolskie w podziale na priorytety i działania – ZPORR 2004-2006

10 Do 31 października 2007 roku Wojewoda podpisał 205 umów:
W ramach priorytetu I 62 umowy W ramach priorytetu III 143 umów Całkowita wartość projektów, realizowanych w ramach Priorytetu I i III ZPORR wynosi: 1 291 832 850,03 zł, w tym: ,41 zł – stanowi kwotę dofinansowania z EFRR ,51 zł – stanowi kwotę budżetu państwa ,92 zł – łączna kwota

11 Typy projektów Dane na 31 październik 2007r.

12 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

13 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna
Auditorium Maximum Uniwersytet Jagielloński

14 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna
ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ I WYPOSAŻENIA – SMS. Im. G. Narutowicza w Krakowie

15 Strefa aktywności gospodarczej przy
Działanie 3.3: Zdegradowane obszary miejskie poprzemysłowe i powojskowe Działanie 3.3.1: Rewitalizacja obszarów miejskich Strefa aktywności gospodarczej przy ul. Rouvroy w Libiążu

16 Przebudowa mostu Gmina Muszyna zbiornik wodny „Świnna Poręba”
Oczyszczalnia ścieków w Stryszowie Stacja Uzdatniania Wody w Oswięcimiu

17 Województwa w aspekcie alokacji 2004-2006
Stan na dzień

18 Fundusze Europejskie w Województwie Małopolskim na lata 2007-2013

19 Rozmieszczenie środków finansowych, dla poszczególnych programów w latach 2007-2013

20 Porównanie alokacji środków dla Województwa Małopolskiego

21 Rola wojewody w nowym okresie programowania na lata 2007 - 2013
Podstawa prawna : Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

22 Wojewoda w nowym okresie programowania
Kompetencje : Wojewoda powołuje i przewodniczy SKW, Wojewoda rozpatruje protesty w sprawie projektów, które nie otrzymały dofinansowania w ramach MRPO, Wojewoda uczestniczy w pracach Komitetu Monitorującego MRPO, Wojewoda realizuje zadania z zakresu certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach MRPO

23 Stała Konferencja Współpracy powoływana jest zarządzeniem Wojewody
Konferencja stanowi forum wymiany poglądów i opinii oraz ustalania wspólnego stanowiska w zakresie spraw objętych ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, dotyczących samorządów terytorialnych różnego szczebla, w szczególności w odniesieniu do strategii rozwoju województwa oraz regionalnych i krajowych programów operacyjnych.

24 Certyfikowanie Wydatków
Weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową Weryfikacja prawidłowości funkcjonowania systemu służącego realizacji MPRO Gromadzenie informacji o nieprawidłowościach stwierdzonych podczas przeprowadzanych kontroli Analiza raportów z kontroli systemowych oraz kontroli wydatków dotyczących MRPO dla celów poświadczenia wydatków Monitoring poziomu wydatków dla MRPO zgodnie z zasadą n+3 oraz n+2

25 Działania pomocowe skierowane do Mołdowi skierowane są:
wzmacnianie struktur administracyjnych na poziomie centralnym i lokalnym - "Plan Działania UE-Mołdowa"; w planowaniu i zarządzaniu procesami rozwoju gospodarczego; rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich; przekazywaniu doświadczeń w zakresie rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; ochronie środowiska naturalnego; bezpieczeństwa energetycznego; kształtowania instrumentów wymiaru sprawiedliwości; wzmocnienie administracji i kadr dyplomatycznych, zdobywania nowych doświadczeń, podnoszenia kwalifikacji.

26 Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) stanowi inicjatywę Komisji Europejskiej, której zasadniczym celem jest rozwój współpracy pomiędzy Unią Europejską a państwami partnerskimi spoza UE poprzez zapewnienie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju regionalnego.  Finansowanie : Na ten cel przeznaczonych zostało 173, 322 mln euro Zasięg terytorialny EISP: Algieria, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Egipt, Gruzja, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Mołdawia, Maroko, Autonomia Palestyńska, Syria, Tunezja, Ukraina.

27 Obszary wsparcia z EISP obejmują :
promowanie dialogu politycznego i reform, wzmocnienie instytucji krajowych i innych instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie i efektywne wdrażanie polityk, wspieranie polityk promujących rozwój społeczny, równość kobiet i mężczyzn, zatrudnienia i ochrony socjalnej, wspieranie współpracy transgranicznej oraz promowanie zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, społecznego i środowiskowego w regionach przygranicznych, wspieranie polityk promujących zdrowie, edukację i szkolenia, promowanie udziału Wspólnot w działaniach dotyczących badań i innowacji, promowanie współpracy pomiędzy Państwami Członkowskimi i krajami partnerskimi w dziedzinie szkolnictwa wyższego, wymiany nauczycieli, naukowców i studentów, promowanie dialogu między kulturami i kontaktami people-to-people

28 "Młodzież w działaniu" promowanie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, rozwój solidarności i tolerancji oraz wzajemnego zrozumienia wśród młodych ludzi z różnych   krajów, podnoszenie jakości systemów wspierających działania młodzieży wspieranie współpracy europejskiej w dziedzinie młodzieży. zwiększanie udziału w życiu społecznym młodzieży z mniejszymi szansami. Akcja 3. promuje wymianę i współpracę z regionami leżącymi poza UE i krajami nie należącymi do Krajów Programu. Wspiera projekty angażujące młodych ludzi i organizacje z Krajów Partnerskich.

29 Akcja 3.1 – Współpraca z Sąsiadującymi Krajami Partnerskimi Unii Europejskiej      
    Wymiany Młodzieżowe W wymianie musi wziąć udział jedna lub więcej grup z Sąsiadujących Krajów Partnerskich UE i przynajmniej jedna grupa z Kraju Unii Europejskiej. Szkolenia i projekty współpracy w sieci W projekcie musi wziąć udział jedna lub więcej organizacji/grup z  Sąsiadujących Krajów Partnerskich i przynajmniej jedna organizacja/grupa z Kraju Unii Europejskiej. Akcja 3.2 – Współpraca z innymi Krajami Partnerskimi na świecie Akcja scentralizowana. Beneficjenci składają wnioski do Education, Audiovisual and Culture Executive Agency w Brukseli

30 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]
DZIĘKUJĘ [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Pobierz ppt "[ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]"

Podobne prezentacje


Reklamy Google