Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIAŁANIA WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIAŁANIA WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY."— Zapis prezentacji:

1 DZIAŁANIA WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

2 STRUKTURA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Rok Środki finansowe Plan Środki finansowe Wykonanie Liczba gmin w województwie, które zadeklarowały udział w programie dotacji 20103,9 mln zł1,75 mln zł109 20113,6 mln zł2,24 mln zł144 20122,9 mln zł (prognozowane) 2,2 mln zł 159

3 NAJWAŻNIEJSZE EFEKTY DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ GMINY – wyniki monitoringu za 2010,2011, I półrocze 2012 r. Dane200920102011 I półrocze 2012 Liczba Punktów Konsultacyjnych 44117164176 Liczba udzielonych w nich porad 5286690067774167 Liczba Niebieskich Kart ( założonych przez pomoc społeczną) 6451298979547

4 NAJWAŻNIEJSZE EFEKTY DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ GMINY – wyniki monitoringu za 2010,2011, I półrocze 2012 r. Znacznie poszerzono wachlarz oddziaływań informacyjnych i edukacyjnych podnoszących stopień świadomości społecznej i dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie, skierowanych do środowiska lokalnego (ulotki, plakaty, artykuły prasowe, strony internetowe, spotkania ze społecznością lokalną); Przeszkolono w przeciągu trzech lat ok. 10 tys. osób z różnych grup zawodowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (pracownicy socjalni, policja, służba zdrowia, oświata, straż miejska, sąd, prokuratura, księża, itp.); Zorganizowano szereg konferencji, seminariów, imprez plenerowych, spotkań służących wymianie dobrych praktyk; Uruchomiono nowe inicjatywy służące osobom doświadczającym przemocy – mieszkania chronione, asystent rodziny, grupy wsparcia, treningi i konsultacje dla rodzin;

5 EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA PUNKTÓW Przeprowadzono badanie – wywiad z osobami korzystającymi z Punktów, w 9 wybranych gminach: żadna z osób nie miała obaw i oporów dotyczących miejsca pomocy – przeciwnie – podkreślały pozytywne znaczenie małej odległości Punktu od miejsca zamieszkania (nie trzeba nigdzie jeździć, ponosić kosztów dojazdu); o Punkcie dowiedziały się w większości od pracowników ops, ale także od innych osób korzystających z pomocy oraz z informacji (ulotek) w sklepach, przychodniach, kościele; do wizyty zachęciła ich – a właściwie już wymusiła – desperacja wynikająca z utraty wytrzymałości i zgody na dalszy los swoich dzieci i własny: miałam dość, już nie mogłam dopuścić aby dalej tak było (maltretowanie, bicie, poniżanie przez osoby stosujące przemoc); 40% osób – skierowanych było do innych instytucji (Policja, PCPR, sąd, grupy wsparcia, lekarz-psychiatra), - dla 60% badanych – wystarczyła pomoc udzielona przez specjalistów w Punkcie.

6 EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA PUNKTÓW W Punkcie osoby korzystały z pomocy : psychologicznej (85% osób: konsultacje, terapia, udział w grupie wsparcia), prawnej (prawie 50% osób: porady prawne, konsultacje - informacje o możliwościach działań prawnych, pomoc w pisaniu pism), socjalnej (60% osób wskazało na uzyskanie wsparcia, informacji o możliwościach korzystania z instytucji pomocowych, pomoc materialną, pomoc w poszukiwaniu pracy), pomocy udzielają także policjanci w formie konsultacji dot. praw osób doświadczających przemocy, informacji o procedurze Niebieskiej Karty, interwencjach w domu). Po zgłoszeniu się osoby do Punktu pracownicy socjalni monitorowali sytuację rodziny i wspierali ją w formie wizyt w środowisku rodziny, telefonów, zaproszeń do Punktu.

7 EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA PUNKTÓW Działania oparte o pomoc Punktu spowodowały, że przemoc w stosunku do osób (rodzin) badanych: - ustała – 46% wskazań, - pozostała bez zmian – 20% wskazań, - w kilku przypadkach - nasiliła się - inne zmiany: przemoc zmieniła formę z fizycznej na np. oczernianie w miejscu zamieszkania; sprawca wyprowadził się. Korzystający z Punktu dostrzegają zmianę dot. swojej wiedzy na temat przemocy: 90% osób wskazało na zwiększenie wiedzy; pozostałe nie zwiększyły swojej wiedzy bądź nie wskazały odpowiedzi.

8 EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA PUNKTÓW Wszyscy (46 osób) jednoznacznie podkreślają przydatność Punktu w swojej gminie: dotychczas jeździłam wszędzie z dziećmi bo nie mogłam ich gdzie zostawić, pomogli mojej rodzinie i ośrodki takie jak w mojej gminie powinny istnieć; jestem za to wdzięczna. Wszystkie strony – osoby pomagające oraz korzystające z pomocy – wyrażają wdzięczność za możliwość funkcjonowania punktów i liczą na dalsze ich działanie w gminach.

9 EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA PUNKTÓW 22 osoby badane napisały informacje dodatkowe – wskazania jakościowe na ten temat, w tym : dowiedziałam się jak mam się bronić; że nie muszę się bać; wzmocniłam się, że przemoc psychiczna i groźby są karalne i nie muszę się na nie godzić; to nie moja wina; mogę korzystać z pomocy innych, że nie muszę żyć w takim poniżeniu psychicznym i fizycznym bólu, gdzie się zgłaszać, jakie czynności podjąć; jak jest u innych ludzi z tym problemem, dużo dowiedziałam się o moich błędach, dostałam informacje, że mogę - i występowałam w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy.

10 ZASADY DOTOWANIA PUNKTÓW 2013 r. Cel zasadniczy: dostępność informacji i pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie Założenie 1 - gminy – miasta siedziby powiatów grodzkich (Kraków, Nowy Sącz, Tarnów) oraz Zakopane zostają wyłączone z dotacji z uwagi na posiadaną infrastrukturę: oik, mops, placówki specjalistycznego poradnictwa itp., w tym SOWdOP (Tarnów, Zakopane); Założenie 2 - dotacja przeznaczona jest tylko na funkcjonowanie punktów w formule specjalistycznej pomocy, przy założeniu średniego rocznego kosztu zatrudnienia specjalistów w wysokości 12 800 zł (kwota bazowa) - koszty materiałowe, eksploatacyjne i dyżury pozostałych osób stanowią – wkład własny gminy;

11 ZASADY DOTOWANIA PUNKTÓW 2013 r. Założenie 3 - wprowadza się kryterium główne – ilościowe – oparte na aktywności punktów wg danych za 2011 r. i I półrocze 2012 roku: minimalna liczba osób korzystających z punktu: w 2011 r. - 30 osób; w 2012 r. – 15 osób GRUPY DOTACYJNE Liczba osób 2011 Liczba osób 2012 Procent kwoty bazowej Kwota dotacji I grupa dotacji30 - 7015 - 3540 % 5 120 zł II grupa dotacji71 - 10036 - 5060 % 7 680 zł III grupa dotacji Pow. 100Pow. 5080 %10 240 zł

12 ZASADY DOTOWANIA PUNKTÓW 2013 r. Zgodnie z tymi kryteriami: 69 gmin otrzymuje dotacje wg kryterium głównego (dobrze, aktywnie funkcjonujące Punkty ); pozostałe gminy (109) zachęcane są do aktywności poprzez możliwość pozyskania dotacji w jednolitej wysokości – 2000 zł. Każda gmina może otrzymać taką dotację (2000 zł), ale tylko w przypadkach: 1) porozumienia z gminą, która dostała większą dotację wg kryterium głównego (wtedy gmina przekazuje swoją dotację + ew. wkład własny na rzecz dostępności pomocy specjalistycznej w punkcie dla swoich mieszkańców ) -

13 ZASADY DOTOWANIA PUNKTÓW 2013 r. - gmina, która otrzymała dotację w ramach kryterium głównego – za przyjęcie dodatkowej gminy pod opiekę - otrzymuje zwiększenie o kwotę w wysokości 10 % otrzymanej, własnej dotacji; - do gminy z kryterium głównego może dołączyć max.1 gmina; - nie przewiduje się łączenia gmin z kryterium głównego - łączna kwota dotacji dla gminy – związku gmin – nie może przekraczać kwoty bazowej (12800 zł) 2) gmina tworzy związek z inną/innymi gminą/gminami (do 4 łącznie) - łącząc środki z dotacji (wszystkich) i wkłady własne; - mobilność punktu – specjaliści (rotacyjnie) dostępni w gminie macierzystej klienta

14 Legenda:

15 ROZWÓJ DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH Uruchomienie studiów podyplomowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z rozbudowanym modułem pracy z osobami stosującymi przemoc – Uniwersytet Pedagogiczny – Kraków cel: podniesienie poziomu kwalifikacji i kompetencji, a za tym – skuteczności w pracy z rodzinami dotkniętymi przemocą, a szczególnie w prowadzeniu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy; Ośrodek korekcyjno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – koncepcja koncentracji działań na pracy ze sprawcami przemocy cel: zwiększenie możliwości stosowania w praktyce środków prawnych w stosunku do sprawców przemocy (zakaz zbliżania się do określ. osób, nakaz opuszczenia lokalu, miejsca zamieszkania, zobowiązanie do udziału w programach kor.-edukacyjnych); Zwiększenie aktywności środowisk oświatowych i służby zdrowia w rozpoznawaniu i interwencji w zjawiskach przemocy w rodzinie.


Pobierz ppt "DZIAŁANIA WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google