Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze Europejskie Dotacje dla bibliotek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze Europejskie Dotacje dla bibliotek"— Zapis prezentacji:

1 Fundusze Europejskie Dotacje dla bibliotek

2 Fundusze Europejskie Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzięki którym kraje członkowskie UE mają możliwość restrukturyzowania i modernizowania swoich gospodarek. Fundusze unijne wpływają także na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej całej Unii. Fundusze kierowane są przede wszystkim do tych państw i regionów, które bez pomocy finansowej nie byłyby w stanie dorównać pozostałym państwom – bogatszym i lepiej rozwiniętym. Bieżące informacje na temat Funduszy Europejskich można znaleźć na stronie:

3 Fundusze europejskie Fundusz Spójności Europejski Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego EFRR Europejski Fundusz Społeczny EFS Fundusz Spójności Nie należy do funduszy strukturalnych, finansuje budowę wielkich sieci transportowych oraz obiektów infrastruktury ochrony środowiska Finansuje działania na rzecz integracji zawodowej osób bezrobotnych i osób o niskich szansach na rynku pracy, szkolenia oraz projekty sprzyjające podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i tworzeniu nowych miejsc pracy Finansuje działania na rzecz: rozwoju infrastruktury, inwestycje sprzyjające tworzeniu nowych miejsc pracy, projekty rozwoju lokalnego, środki pomocowe dla małych i średnich przedsiębiorstw

4 Narodowa Strategia Spójności
Narodowa Strategia Spójności (NSS)- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO)- to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13.

5 Programy Operacyjne (PO)
Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) Szczegółowe Opisy Priorytetów Programów Operacyjnych PROJEKTY

6 Dotacje dla bibliotek przyznawane są w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego (RPOWŁ)
Cel główny: Celem strategicznym RPO WŁ jest integracja regionu z europejską i globalną przestrzenią społeczno – gospodarczą jako środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce oraz dążenie do budowy wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsc.

8 Priorytety RPO WŁ Priorytet I Infrastruktura transportowa
Priorytet II Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Priorytet III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Priorytet IV Społeczeństwo informacyjne Priorytet V Infrastruktura społeczna Priorytet VI Odnowa obszarów miejskich Priorytet X Pomoc Techniczna

9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
Priorytet V Infrastruktura społeczna Działanie 5.3 Infrastruktura edukacyjna Cel działania Działanie zorientowane jest na podniesienie wiedzy mieszkańców regionu oraz dostosowanie ich kompetencji do potrzeb rynku pracy. Realizacja działania, przyczyni się do podniesienia samooceny mieszkańców województwa łódzkiego oraz zmniejszenia obaw przed występującym tu bezrobociem.

10 Działanie 5.3 RPO WŁ Typy realizowanych projektów
Dofinansowane będą następujące przedsięwzięcia: upowszechniające edukację przedszkolną (na przykład poprzez tworzenie ich filii), kreujące nowy model funkcjonowania szkoły, której oferta, poprzez inwestycje w infrastrukturę, poszerzy się o różne możliwości przeprowadzania zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań, a także o świadczenie innych usług (np. wprowadzenie szerokiego dostępu do biblioteki), mające na celu racjonalizację sieci szkół,

11 Działanie 5.3. Typy realizowanych projektów
prowadzące do rozwoju systemu „kształcenia przez całe życie” oraz kształcenia zawodowego (które traktowane są w ramach RPO WŁ jako priorytetowe), polegające na usuwaniu barier, które utrudniają dostęp do edukacji osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zwiększające znaczenie bibliotek jako centrów edukacji.

12 Działanie 5.3 RPO WŁ Beneficjenci (podmioty startujące w konkursie)
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, administracja rządowa, jednostki naukowe, szkoły wyższe,

13 Działanie 5.3 RPO WŁ Beneficjenci (podmioty startujące w konkursie)
Organizacje pozarządowe, Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, Przedsiębiorcy, Instytucje kultury.

14 Minimalna wartość projektu Minimalny wkład własny beneficjenta
Działanie 5.3 RPO WŁ Minimalna wartość projektu W ramach RPO WŁ w zakresie działań dotyczących rozwoju infrastruktury szkolnictwa artystycznego maksymalna wartość projektu: do 4 mln PLN, z wyjątkiem projektów realizowanych przez Partnerstwa, w odniesieniu do których maksymalna wartość projektu wynosi do 20 mln PLN. W pozostałym zakresie maksymalna wartość projektu objętego dofinansowaniem: do 20 mln PLN. Minimalny wkład własny beneficjenta 15 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji

15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
Priorytet V Infrastruktura społeczna Działanie 5.4 Infrastruktura kultury Cel działania Celem działania jest kształtowanie i rozwijanie kulturowej tożsamości regionalnej

16 Działanie 5.4 RPO WŁ Typy projektów
prace konserwatorskie, restauratorskie lub inne roboty budowlane dopuszczalne w przypadku zabytków (odpowiednio obiektów historycznych) nieruchomych z zachowaniem pełnionych przez nie dotychczas funkcji kulturalnych lub nadaniem takich funkcji, budowa lub przebudowa infrastruktury kulturalnej lub zakup wyposażenia do obiektów instytucji kultury,

17 Działanie 5.4 RPO WŁ Typy projektów
zabezpieczenie zasobów instytucji kulturalnych na wypadek zagrożeń, w szczególności w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwwłamaniowych, digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego pod warunkiem powszechnego udostępnienia stworzonej bazy, tworzenie i rozwój sieci punktów informacji kulturalnej (w tym także przygotowanie i dystrybucja nieodpłatnych publikacji służących informacji kulturalnej), systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo,

18 Działanie 5.4 RPO WŁ Typy projektów
tworzenie i rozwój systemów e-informacji kulturalnej, organizacja wydarzeń kulturalnych, mających wpływ na wzrost znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno–gospodarczy, oraz tożsamości regionalnej, kampanie promocyjne w kraju i zagranicą, których celem jest promowanie kultury regionu, w tym udział w wystawach i imprezach kulturalnych, przygotowanie programów tworzenia, rozwoju lub promocji lokalnych i regionalnych produktów kulturowych, w tym przede wszystkim wykonanie analiz potencjału i popytu.

19 Działanie 5.4 RPO WŁ Beneficjenci
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, Organy administracji rządowej, Instytucje kultury,

20 Działanie 5.4 RPO WŁ Beneficjenci
Wyższe szkoły artystyczne, Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, Organizacje pozarządowe, Przedsiębiorcy.

21 Minimalna wartość projektu
Działanie 5.4 RPO WŁ Minimalna wartość projektu W zakresie utrzymania i ochrony dziedzictwa kulturowego - do 20 mln PLN, z wyjątkiem projektów dotyczących: rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie zasobów bibliotecznych, archiwalnych, filmowych oraz zasobów wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, fototek, filmotek, cyfrowych bibliotek, itp. – do 4 mln PLN. zabezpieczenia zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem; projektów realizowanych przez instytucje kultury państwowe i współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego, archiwa państwowe oraz dopuszczone w działaniu typy szkół i uczelni artystycznych, do 4 mln PLN.

22 Minimalny wkład własny beneficjenta
Działanie 5.4 RPO WŁ Minimalny wkład własny beneficjenta 15 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji

23 Instytucja wdrażająca RPO WŁ
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski w Łodzi Łódź, ul. Piłsudzkiego 8 Departament Polityki Regionalnej tel.: mail:

24 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Cel główny Podniesienie aktywności inwestycyjnej Polski i jej regionów przez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

25 Priorytety POIiŚ Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa
Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni wód Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Priorytet IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Priorytet VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T Priorytet VII Transport przyjazny środowisku Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna PriorytetX Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii Oś XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Oś XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Oś XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Priorytet XIV Pomoc Techniczna

26 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
PPriorytet XI KKultura i dziedzictwo narodowe DDziałanie Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym Cel działania Ochrona, zachowanie i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym

27 Działanie 11.1 PO IiŚ Typy projektów
Między innymi (projekty dla bibliotek): konserwacja zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, archiwaliów i zbiorów filmowych, zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem, rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, ( np. digitalizacja zabytkowych zasobów bibliotecznych).

28 Działanie 11.1 PO IiŚ Beneficjenci
instytucje kultury (państwowe, samorządowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego), jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, szkoły artystyczne, uczelnie artystyczne, uczelnie publiczne inne niż artystyczne wyłącznie w zakresie zadań z obszaru digitalizacji zabytkowych zbiorów, konserwacji.

29 Działanie 11.1 PO IiŚ Wartość projektu
Minimalna wartość projektu 20 mln PLN (w tym dla partnerstw zawiązanych w celu realizacji projektu) dla projektów dotyczących wyłącznie: konserwacji zabytków ruchomych, rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, w tym digitalizacji zabytkowych zasobów bibliotecznych muzealnych archiwalnych i zbiorów filmowych, zabezpieczenia zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem.

30 Minimalna wartość projektu
Działanie 11.1 PO IiŚ Wartość projektu Minimalna wartość projektu 4 mln zł dla projektów : Dotyczących tworzenia wirtualnych instytucji kultury (dot. wykorzystania w tym celu zbiorów zabytkowych) w tym realizowanych przez partnerstwa projektowe, realizowanych przez instytucje kultury państwowe i współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego, archiwa państwowe oraz dopuszczone w działaniu typy szkół i uczelni artystycznych.

31 Wkład własny beneficjenta
Działanie 11.1 PO IiŚ Wartość projektu Wkład własny beneficjenta 0% w przypadku państwowych jednostek budżetowych 15% w pozostałych przypadkach

32 Dobre praktyki Modernizacja budynków Biblioteki Gdańskiej PAN
Projekt zrealizowano z dotacji w ramach ZPORR Całkowita wartość projektu: ,00 PLN Wielkość dofinansowania: ,00 PLN

33 Modernizacja budynków Biblioteki Gdańskiej PAN w Gdańsku
Biblioteka Gdańska jako jednostka o znaczeniu ponadregionalnym, europejskim i światowym objęta jest programem ochrony dziedzictwa kulturowego. Efektem projektu była poprawa warunków przechowywania zbiorów o unikatowej wartości. Ponadto poszerzono powierzchnię magazynową, skomputeryzowano zbiory, utworzono nowoczesne bazy danych, zarchiwizowano Narodowe Zasoby Biblioteczne przy wykorzystaniu digitalizacji i mikrofilmowania. Odrestaurowano także zabytkowe wnętrza i elewację.

34 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet XI Kultura i dziedzictwo narodowe Działanie 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego Cel główny Rozwój infrastruktury szkolnictwa artystycznego

35 Działanie 11.3 PO IiŚ Typy projektów
Między innymi: Cyfryzacja zasobów bibliotecznych szkół i uczelni artystycznych

36 Działanie 11.3 PO IiŚ Beneficjenci
Między innymi: szkoły artystyczne dla których organem kierującym jest minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie artystyczne nadzorowane przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jednostki samorządu terytorialnego pełniące rolę organów prowadzących dla szkół artystycznych.

37 Działanie 11.3 PO IiŚ Wartość projektu
(według wytycznych ostatniego konkursu) Minimalna wartość projektu 4 mln PLN Minimalna wartość projektu realizowanego przez partnerstwo wynosi 20 mln PLN Wkład własny beneficjenta 0% kosztów kwalifikowalnych inwestycji

38 Instytucja wdrażająca Priorytet XI PO IiŚ
Władza Wdrażająca Programy Europejskie ( WWPE) ul. Wspólna 2/4, IV piętro Warszawa tel , fax Zespół ds. Projektów Infrastrukturalnych tel

39 Program Operacyjny Kapitał Ludzki ( PO KL )
Cel główny Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej

40 Priorytety PO KL Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna
Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V Dobre rządzenie Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VIII Regionalne Kadry gospodarki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X Pomoc Techniczna

41 Program Operacyjny Kapitał Ludzki ( PO KL )
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Cel działania Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich

42 Działanie 9.5 PO KL Typy projektów
tworzenie i wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działaniu na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich projekty przyczyniające się do podniesienia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze, podnoszące świadomości mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia

43 Działanie 9.5 PO KL Grupy docelowe
mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tyś mieszkańców, społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich, podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju.

44 Działanie 9.5 PO KL Beneficjenci
wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych

45 Działanie 9.5 PO KL Wartość projektu
Maksymalna wartość projektu 50 tyś PLN Wkład własny beneficjenta Do określenia przez instytucje pośredniczącą (zazwyczaj 0%)

46 Instytucja wdrażająca Priorytet IX PO KL
Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki al. Piłsudskiego Łódź tel fax

47 Przykłady projektów z działania 9.5 PO KL

48 „Szkolenie dla strażaków, ochotników z zakresu ratownictwa medycznego”
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Razem dla Powiatu. Zakładał przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przez strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych, zakończone certyfikowanym egzaminem zewnętrznym. Szkoleniem objęto 40 osób, posiadających stałe zameldowanie na terenach wiejskich, miejsko-wiejskich i w miastach do 25 tysięcy mieszkańców. Program składał się z dwóch części: 24 godziny wykładów dla całej grupy, 40 godzin ćwiczeniowych w grupach ośmioosobowych. Celem projektu było podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich w powiecie kaliskim. Projekt przyczynił się do podniesienia kwalifikacji grupy strażaków- ochotników w zakresie działań ratowniczych.

49 „Czego Jan się nauczy to Jaśkowi przekaże, czyli podnoszenie kwalifikacji dorosłych dla rozwoju inicjatyw edukacyjnych na rzecz dzieci z Borów Tucholskich” Projekt realizowany przez Lokalną Grupę Działania „Bory Tucholskie”. Jego celem było podniesienie kwalifikacji osób, które pracowały lub miały podjąć pracę z dziećmi. W ramach projektu realizowano następujące szkolenia i kursy: kurs przygotowawczy na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, szkolenie dla animatora kultury, - szkolenie z pedagogiki dziecięcej.

50 Tytuły projektów z PO KL 9.5
Nić Ariadny, czyli jak poruszać się w cyfrowym labiryncie nowoczesnej biblioteki Klucz do sztuki Mały człowiek - wielka sprawa. Porozmawiajmy o przedszkolach Sztuka sposobem na nudę i szansą na rozwój najmłodszych mieszkańców gminy Mieroszów Promocja edukacji ustawicznej w powiecie oleśnickim i oławskim Aktywni mogą więcej - zakładamy stowarzyszenie w środowisku lokalnym

51 Tytuły projektów z PO KL 9.5
Szeroki dostęp do Internetu dla mieszkańców obszarów wiejskich Warsztaty z zakresu edukacji międzykulturowej i animacji językowej dla gospodarstw prowadzących turystykę wiejską Zostań przewodnikiem górskiej turystyki jeździeckiej W kierunku lepszego życia - kurs języka angielskiego i trening umiejętności osobistych na terenie Gminy Górzno Kierowca kat. CE - konserwator sprzętu ratowniczego OSP

52 Tytuły projektów z PO KL 9.5
Od rękodzieła do komputera - edukacja artystyczna, informatyczno-medialna i teatralna Uczyć i zrozumieć dziecko z ADHD Lepiej zapobiegać niż leczyć - edukacja zdrowotna w zakresie wad postawy Edukacja Fundraisingowa lokalnych organizacji działających na obszarach wiejskich Lubelszczyzny Dni Edukacji Lotniczej Film a inne sztuki

53 Tytuły projektów z PO KL 9.5
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i organizacyjnych rolników z województwa małopolskiego Punkt informacji Oświatowej w Lipsku Letnie warsztaty muzyczne Młodzieżowych Orkiestr Dętych z Odrzywołu i Potworowa Dzień z rycerzami oraz kulturą średniowiecza Przebojowe warsztaty musicalowe Świetlica edukacyjna; ekologiczno - językowa

54 Tytuły projektów z PO KL 9.5
Warsztaty teatralno-muzyczne Smaki tradycji - kuchnia regionalna szansą zachowania unikatowej edukacji we wspólnej Europie pokoleń Poznajemy swoje dziedzictwo kulturowe - tradycje, obyczaje, kulturę i sztukę Nauczyć, jak się dobrze uczyć; Kursy szybkiego czytania i technik uczenia się dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kąkolówce

55 Tytuły projektów z PO KL 9.5
Oszczędność energii oraz odnawialne źródła energii jako podstawa samowystarczalności energetycznej gminy Horyniec Zdrój. Tradycyjna tkanina - warsztaty nad stworzeniem regionalnego produktu turystycznego w regionie Puszczy Białowieskiej Chrońmy nasze dziedzictwo językowe - budowanie świadomości zachowania gwary języka ukraińskiego na Podlasiu Kurs profesjonalnego fryzjerstwa Hipoterapeuta - zawód z przyszłością.

56 Tytuły projektów z PO KL 9.5
Lekcja "małej" architektury Z wizytą u Melpomeny. Cykl wycieczek do teatrów dla mieszkańców gminy Węgorzewo Młodzieżowy przewodnik florystyczny czyli czy znasz te rośliny? Lekcja tradycji i obyczajów - Wesele Warmińskie w Gminie Biskupiec Kurs szybkiego czytania dla dorosłych gminy Olsztynek Uczymy się pomagać ludziom Jak wychowywać mądre i szczęśliwe dziecko – szkolenie dla rodziców z obszarów wiejskich

57 Inne działania z PO KL 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

58 Słowniczek pojęć występujących w prezentacji
Fundusze strukturalne – instrumenty polityki strukturalnej, których zadaniem jest wspieranie odbudowy i modernizacji gospodarek krajów UE Program operacyjny – to dokument krajowy, który reguluje wykorzystanie funduszy unijnych w danej dziedzinie. Programy określają przede wszystkim na jakie typy różnorodnych przedsięwzięć przewiduje się udzielenie wsparcia finansowego, a jednocześnie określa podmioty, które mogą ubiegać się o dotacje. Dlatego na podstawie nazw programów można wysnuć wnioski jakie projekty można z nich sfinansować.

59 Słowniczek pojęć występujących w prezentacji
Priorytety są czymś na kształt tytułów rozdziałów w książce. Są one odpowiedzią na główne cele programu np. Priorytet Środowisko, Zdrowie i Rekreacja, czy Turystyka. Priorytet jest główną kategorią w ramach, której wyszczególnione są konkretne działania. Działanie – czynności podejmowane w ramach poszczególnych priorytetów programów operacyjnych

60 Słowniczek pojęć użytych w prezentacji
digitalizacja - w bibliotekarstwie oznacza wprowadzenie do komputerów tradycyjnych, drukowanych lub rękopiśmiennych materiałów bibliotecznych w postaci danych cyfrowych metodą skanowania konserwacja - zespół stałych i systematycznych działań, których celem jest utrzymanie zabytku w dobrym stanie technicznym renowacja – działanie zmierzające do przywrócenia dawnej formy architektonicznej uszkodzonego lub zmienionego budynku

61 Słowniczek pojęć użytych w prezentacji
rewaloryzacja – polega przede wszystkim na poprawie wizualnych walorów obiektu, np. odnowienie fasad, wprowadzenie odpowiedniego oświetlenia podkreślającego walory estetyczne rewitalizacja – działanie skupione na zdegradowanym obiekcie i obszarze , którego celem jest przywrócenie jego pierwotnego stanu i funkcji gwarantujących, że obiekt ten stanie się wartościowy w znaczeniu atrakcji kulturalnej

62 Europe Direct Europe Direct to ogólnoeuropejska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Komisji Europejskiej. W całej UE działa ok. 700 ośrodków Europe Direct. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. Każdy obywatel UE może skontaktować się z punktem Europe Direct i zadać pytanie konsultantowi ED lub wyrazić opinię na temat szeroko rozumianego funkcjonowania Unii Europejskiej. Każdy obywatel EU może także zadzwonić pod bezpłatny numer 00  bezpośrednio do Centrali Europe Direct w Brukseli, gdzie uzyska informację w języku polskim.

63 Sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej
Regionalne Centra Informacji Europejskiej to polska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Obecnie działa 18 ośrodków RCIE. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE W biurach RCIE możecie Państwo otrzymać teksty aktów prawa wspólnotowego, publikacje informacyjno-promocyjne, broszury, informatory oraz możecie Państwo również bezpłatnie skorzystać z biblioteki i czytelni oraz Internetu

64 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Łodzi
Punkt RCIE Łódź poza bieżącym informowaniem społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzi wiele własnych przedsięwzięć. Warto wymienić: wykłady dla społeczności regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie, różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno- promocyjne podczas imprez europejskich. Każdy zainteresowany może odwiedzić siedzibę RCIE Łódź, która mieści się przy ulicy Piotrkowskiej 262/264 lub skontaktować się telefonicznie z konsultantem RCIE po numerem telefonu ; Warto wiedzieć, że biura RCIE znajdują się w innych miastach Polski: Białystok, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Częstochowa, Lublin, Opole, Ostrołęka, Płock, Poznań, Radom, Rzeszów, Toruń, Szczecin, Warszawa, Zielona Góra.

65

66 Dziękujemy za uwagę Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski w Łodzi, ul. Piotrkowska 262/264, Łódź, (042) fax: (48-42)


Pobierz ppt "Fundusze Europejskie Dotacje dla bibliotek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google