Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Województwa Wielkopolskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Województwa Wielkopolskiego"— Zapis prezentacji:

1 Województwa Wielkopolskiego
Doświadczenia, Wnioski i Perspektywy na przyszłość – Wielkopolska w UE. Podsumowanie efektów wdrażania ZPORR i jego wpływ na wzrost konkurencyjności i rozwoju Wielkopolski Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

2 Fundusze Strukturalne
Indykatywny podział środków funduszy strukturalnych na województwa w latach (ZPORR)  Województwo Fundusze Strukturalne mln euro w % na mieszk. Polska=100 Dolnośląskie 223,6 8.10 105.37 Kujawsko-Pomorskie 142,0 5.14 94.65 Lubelskie 201,0 7.28 126.17 Lubuskie 82,5 2.99 112.75 Łódzkie 157,1 5.69 83.44 Małopolskie 185,2 6.71 80.00 Mazowieckie 299,9 10.86 82.67 Opolskie 76,8 2.78 99.33 Podkarpackie 192,0 6.96 Podlaskie 110,0 3.98 Pomorskie 159,6 5.78 101.35 Śląskie 279,8 10.14 80.99 Świętokrzyskie 133,1 4.82 141.06 Warmińsko-Mazurskie 182,0 6.59 173.49 Wielkopolskie 196,0 7.10 81.52 Zachodniopomorskie 140,0 5.07 112.96 OGÓŁEM 100 100.00

3 Priorytet 2: Wzmocnienie zasobów ludzkich w
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata Struktura programu Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Priorytet 2: Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach Priorytet 3: Rozwój lokalny Priorytet 4: Pomoc techniczna

4 Tryb rozpatrywania wniosków
Dokument Proces Podmiot WNIOSEK ZŁOŻENIE WNIOSKU DO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO BENEFICJENT KOŃCOWY WNIOSEK – KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJ WERYFIKACJA KOMPLETNOŚCI I POPRAWNOŚCI FORMALNEJ JEDNOSTKA DS. WYBORU PROJEKTÓW W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WNIOSEK – KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ I TECHNICZNEJ OCENA MERYTORYCZNA I TECHNICZNA, REKOMENDOWANIE WNIOSKU RKS PANEL EKSPERTÓW REKOMENDACJA WYBORU PROJEKTU ZARZĄDOWI WOJEWÓDZTWA REGIONALNY KOMITET STERUJĄCY I DECYZJA ZATWIERDZENIE WNIOSKU I PRZEKAZANIE DECYZJI WOJEWODZIE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA UMOWA O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZAWARCIE UMOWY Z BENEFICJENTEM KOŃCOWYM WOJEWODA

5 KONKURSY PRZEPROWADZONE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM priorytet I i III (bez działania 3.4)
W latach Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przeprowadził 5 naborów wniosków w ramach Priorytetu I i III ZPORR (bez działania 3.4)

6 I NABÓR Pierwszy nabór został ogłoszony w maju 2004 roku na następujące działania: 1.1. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego”, 1.2. „Infrastruktura ochrony środowiska”, 1.3. „Regionalna infrastruktura społeczna”, 1.5. „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, 3.1. „Obszary wiejskie”, 3.2. „Obszary podlegające restrukturyzacji”, 3.3. „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe”, 3.5. „Lokalna infrastruktura społeczna”. Wnioski przyjęte Wnioski pozytywnie ocenione Wnioski przyjęte przez Zarząd Województwa 352 288 164

7 Drugi nabór został ogłoszony w sierpniu 2004 roku na działanie:
II NABÓR Drugi nabór został ogłoszony w sierpniu 2004 roku na działanie: 1.4. „Rozwój turystyki i kultury” (wnioski tylko z zakresu kultury) Wnioski przyjęte Wnioski pozytywnie ocenione Wnioski przyjęte przez Zarząd Województwa 23 9 7

8 Trzeci nabór został ogłoszony w czerwcu 2005 roku na działanie:
III NABÓR Trzeci nabór został ogłoszony w czerwcu 2005 roku na działanie: 1.4. „Rozwój turystyki i kultury” Wnioski przyjęte Wnioski pozytywnie ocenione Wnioski przyjęte przez Zarząd Województwa 23 17 6

9 Czwarty nabór został ogłoszony w lutym 2006 roku na działanie:
IV NABÓR Czwarty nabór został ogłoszony w lutym 2006 roku na działanie: 1.1. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego” 1.2. „Infrastruktura ochrony środowiska” 3.1. „Obszary wiejskie” 3.2. „Obszary podlegające restrukturyzacji” 3.3. „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” Wnioski przyjęte Wnioski pozytywnie ocenione Wnioski przyjęte przez Zarząd Województwa 311 126 37

10 Piąty nabór został ogłoszony w kwietniu 2006 roku na działanie:
V NABÓR Piąty nabór został ogłoszony w kwietniu 2006 roku na działanie: 1.4. „Rozwój turystyki i kultury” (wnioski tylko z zakresu turystyki) Wnioski przyjęte Wnioski pozytywnie ocenione Wnioski przyjęte przez Zarząd Województwa 8 5 4

11 Wojewódzki Urząd Pracy wdrażał 3 działania z II Priorytetu (2. 1, 2
Wojewódzki Urząd Pracy wdrażał 3 działania z II Priorytetu (2.1, 2.3 oraz 2.4), ogłaszając łącznie 9 konkursów. Departament Edukacji i Nauki ogłosił 3 konkursy na działanie Na działanie 3.4 zostały ogłoszone łącznie 4 konkursy.

12

13

14 Docelowa wartość wskaźnika wojewódzkich, powiatowych i gminnych [km]
Działanie: 1.1. – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Alokacja – € Nazwa wskaźnika Docelowa wartość wskaźnika Długość zmodernizowanych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych [km] 102,23 Długość nowych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych [km] 17,91

15

16 Działanie 1.2. – Infrastruktura ochrony środowiska
Alokacja – € Nazwa wskaźnika Docelowa wartość wskaźnika Liczba oczyszczalni ścieków 5 Długość sieci kanalizacyjnych [km] 153,86

17

18 Działanie 1.3. – Regionalna infrastruktura społeczna
Alokacja – € Nazwa wskaźnika Docelowa wartość wskaźnika Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe [m2] 4459 Liczba zakupionego sprzętu medycznego dla zakładów opieki zdrowotnej 16 Liczba wspartych obiektów opieki zdrowotnej

19

20 Działanie 1.4. – Rozwój kultury i turystyki
Alokacja – € Nazwa wskaźnika Docelowa wartość wskaźnika Liczba finansowanych projektów każdego typu 18 liczba zainstalowanych systemów zabezpieczeń przed pożarem i kradzieżą w obiektach zabytkowych 116

21

22 Działanie 1.5. – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Alokacja – € Nazwa wskaźnika Docelowa wartość wskaźnika Liczba zakończonych projektów wspartych w ramach Działania 3

23 Działanie 2.1. – Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Alokacja – € Nazwa wskaźnika Docelowa wartość wskaźnika Liczba osób korzystających ze szkoleń dla osób dorosłych 8 097 Liczba osób korzystających z doradztwa dla osób dorosłych 1 273

24 Działanie 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych w regionach
Alokacja – € Nazwa wskaźnika Docelowa wartość wskaźnika Liczba osób korzystających z projektów stypendialnych 9 621 Liczba finansowanych projektów stypendialnych 222

25 Działanie 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
Alokacja – € Nazwa wskaźnika Docelowa wartość wskaźnika Liczba osób korzystających z projektów szkoleń i kursów przekwalifikowujących 1 838

26 Docelowa wartość wskaźnika
Działanie 2.4 – Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Alokacja – € Nazwa wskaźnika Docelowa wartość wskaźnika Liczba osób korzystających z projektów szkoleń i kursów przekwalifikowujących 435

27 Działanie 2.5 – Promocja przedsiębiorczości
Alokacja – € Nazwa wskaźnika Docelowa wartość wskaźnika Liczba osób korzystających ze wsparcia pomostowego lub jednorazowej dotacji 24 Liczba osób korzystających z doradztwa 103

28 Działanie 2.6 – Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy
Alokacja – € Nazwa wskaźnika Docelowa wartość wskaźnika Liczba finansowanych projektów komunikowania się, gromadzenia i wymiany informacji oraz transferu innowacji pomiędzy podmiotami na poziomie lokalnym i regionalnym 28

29 Działanie 3.1. – Obszary wiejskie
Alokacja – € Nazwa wskaźnika Docelowa wartość wskaźnika Długość dróg powiatowych i gminnych [km] 77,67 Długość sieci kanalizacyjnych [km] 209,55 Liczba oczyszczalni ścieków 5

30

31 Działanie 3.2. – Obszary podlegające restrukturyzacji
Alokacja – € Nazwa wskaźnika Docelowa wartość wskaźnika Długość dróg powiatowych i gminnych [km] 11,60

32 Docelowa wartość wskaźnika Długość dróg powiatowych i gminnych [km]
Działanie 3.3. – Zdegradowane obszary miejskie poprzemysłowe i powojskowe Alokacja – € Nazwa wskaźnika Docelowa wartość wskaźnika Długość dróg powiatowych i gminnych [km] 1,73

33

34 Działanie 3.4. – Mikroprzedsiębiorstwa
Alokacja – € Nazwa wskaźnika Docelowa wartość wskaźnika Liczba finansowanych projektów wsparcia mikroprzedsiębiorstw 158 Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich 25 Liczba wspartych mikroprzedsiębiortst na obszarach restrukturyzacji przemysłu 95

35 Działanie 3.5. – Lokalna infrastruktura społeczna
Alokacja – € Nazwa wskaźnika Docelowa wartość wskaźnika Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe [m2] 14814,15 Liczba zakończonych projektów edukacyjno-sportowych 10 Liczba zakończonych projektów z zakresu ochrony zdrowia 5

36

37

38 Wykorzystanie dostępnej alokacji
Wykorzystanie alokacji w ramach ZPORR (kurs Euro 3,5224 PLN) – priorytet I Nazwa działania Wykorzystanie dostępnej alokacji 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego 100,79% 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna 1.4 Rozwój kultury i turystyki 98,56% 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 100,81% Ogółem priorytet I 100,49%

39 Wykorzystanie dostępnej alokacji
Wykorzystanie alokacji w ramach ZPORR (kurs Euro 3,5224 PLN) – priorytet II Nazwa działania Wykorzystanie dostępnej alokacji 2.1 Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 109,86% 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych w regionach 109,85% 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 109,87% 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi 107,57% 2.5 Promocja przedsiębiorczości 101,00% 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy 109,55% Ogółem priorytet II 108,53%

40 Wykorzystanie dostępnej alokacji
Wykorzystanie alokacji w ramach ZPORR (kurs Euro 3,5224 PLN) – priorytet III Nazwa działania Wykorzystanie dostępnej alokacji 3.1 Obszary wiejskie 101,24% 3.2 Obszary podlegające resrukturyzacji 101,23% 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe 101,29% 3.4 Rozwój mikroprzedsiębiorstw 101,13% 3.5 Lokalna infrasruktura społeczna 101,26% Ogółem priorytet III

41 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Województwa Wielkopolskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google