Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nauka nie ma ż adnej ojczyzny, gdy ż wiedza ludzka obejmuje ca ł y ś wiat Ludwik Pasteur w Komornikach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nauka nie ma ż adnej ojczyzny, gdy ż wiedza ludzka obejmuje ca ł y ś wiat Ludwik Pasteur w Komornikach."— Zapis prezentacji:

1 Nauka nie ma ż adnej ojczyzny, gdy ż wiedza ludzka obejmuje ca ł y ś wiat Ludwik Pasteur w Komornikach

2

3 Nasza Szkoła To Jedna Wielka Rodzina – Nad Którą Czuwa Pani DYREKTOR

4 Nasz Szko ł a Podstawowa jest wyj ą tkowa i na pewno ka ż dy z Was pokocha j ą tak jak my. W naszej Szkole mo ż na si ę w niej wiele nauczy ć - wiedza w niej zdobyta nie dotyczy jedynie przedmiotów w niej uczonych… Jest tu równie ż wiele ró ż nych zaj ęć dodatkowych. S ą tak ż e ró ż ne wycieczki, w których ka ż dy z was na pewno ch ę tnie by uczestniczy ł np. basen, lodowisko, czy te ż kino.

5 W naszej szkole uczy wielu nauczycieli, ka ż dy z nich jest bardzo mi ł y i posiada ogromna wiedz ę, któr ą codziennie nam przekazuje.

6 Grono Pedagogiczne Irena Pachowicz – dyrektor szkoły Iwona Jurkiewicz Anna Molenda Elżbieta Jóźwiak Grażyna Wieliczek Ks. Andrzej Klimek Andrzej Mielczarek Dorota Fujarczuk Brygida Nowak Urszula Panusz Agnieszka Leśniak - Nowak Adam Glinka Anna Konieczna Alicja Szczepańska

7 Nasz szko ł a dba równie ż o to aby ś my mogli sprawdza ć siebie oraz swoj ą wiedz ę, w tym w ł a ś nie celu w naszej szkole co roku organizowane s ą ró ż nego rodzaju konkursy oraz zawody. Z wychowania fizycznego jedziemy na du ż o ró ż nego rodzaju zawodów, do których jeste ś my przygotowywani przez ca ł y okr ą g ł y rok. Podobnie jest z innych przedmiotów: Z j ę zyka polskiego organizowany jest konkurs polonistyczny, z matematyki - konkurs matematyczny, z j ę zyków obcych konkursy j ę zykowe oraz wiele innych, z ka ż dego przedmiotu.

8

9 Nasza szko ł a pod wieloma wzgl ę dami jest podobna do innych… jednak jest w niej co ś magicznego… Latem wszyscy razem wychodzimy na podwórko gramy w pi ł k ę, berka, albo po prostu zwyczajnie spacerujemy sobie i rozmawiamy – jest to wyj ą tkowy czas, w którym mo ż emy lepiej si ę pozna ć i wspólnie sp ę dzi ć czas. Na przerwach w naszej szkole nie liczy si ę to ile masz lat, z której klasy jeste ś – bawimy si ę wszyscy razem. Zim ą wychodzimy na sanki, lepimy ba ł wany i rzucamy si ę ś nie ż kami. Wiosn ą i jesieni ą chodzimy na spacery, zbieramy li ś cie, obserwujemy budz ą c ą si ę do ż ycia przyrod ę.

10

11 Co roku w naszej szkole, specjalnie dla nas organizowane s ą ró ż nego rodzaju uroczysto ś ci. Do tych, na które najbardziej czekamy mo ż na zaliczy ć Andrzejki. W tym dniu nasza szko ł a zamieni ą si ę w magiczn ą krain ę pe ł n ą wró ż ek, czarodziejów i czarownic, które swoim niezwyk ł ym magicznym darem przepowiadaj ą nam przysz ł o ść. Kolejn ą fantastyczn ą uroczysto ś ci ą jest zabawa karnawa ł owa. Tego dnia ka ż dy z nas mo ż e spe ł ni ć swoje marzenia i sta ć si ę kim tylko zechce…

12 Oczywi ś cie nie mo ż emy zapomnie ć o dniu dziecka, który w naszej szkole jest obchodzony bardzo uroczy ś cie. Tego dnia ka ż dy z nas mo ż e si ę zmierzy ć w ulubionej przez siebie dziedzinie sportu i otrzyma ć cenne upominki.

13 Nasz szko ł a pozwala nam równie ż rozwija ć nasze zainteresowania, specjalnie dla nas organizowane s ą ró ż nego rodzaju zaj ę cia pozalekcyjne: Zaj ę cia taneczne organizowane przez pani ą Le ś niak. Kó ł ko matematyczne organizowane przez pani ą Panusz. Kó ł ko j ę zyka polskiego organizowane przez pani ą Jó ź wiak. Nasza szko ł a bierze równie ż udzia ł w realizacji ró ż nych projektów, w tym roku mamy przyjemno ść bra ć udzia ł w zaj ę ciach z Nowych Technologii organizowane przez pani ą Szczepa ń ska oraz wiele innych. Zajęcia pozalekcyjne

14

15 Lekcje Teraz mo ż e kilka s ł ów o tym co jest w ka ż dej szkole… tak mowa o lekcjach. Mo ż e wielu z was wydaje si ę ż e zaj ę cia, w ka ż dej szkole s ą takie same, ale to nie prawda – nasza szko ł a i pod tym wzgl ę dem jest Wyj ą tkowa…

16 Na lekcji wychowania fizycznego mo ż emy wykaza ć si ę nie tylko wiedz ą, sprawno ś ci ą, umiej ę tno ś ciami, ale i sprytem. Gramy w ró ż nego rodzaju zabawy i gry sportowe, a gdy nadchodzi zima wychodzimy na dwór gdzie wspaniale si ę bawimy lepi ą c ba ł wana, je ż d żą c na sanki albo podczas walki na ś nie ż ki.

17 Na lekcjach j ę zyka polskiego poznajemy twórczo ść wielkich poetów, poznajemy zasady ortografii oraz gramatyki obowi ą zuj ą ce w j ę zyku polskim. Raz w roku mo ż emy sprawdzi ć nabyte przez siebie umiej ę tno ś ci na wielkim dyktandzie organizowanym przez nasz ą szko łę.

18 Na informatyce uczymy si ę obs ł ugi komputera oraz zasad dzia ł ania ró ż nych programów… Malujemy w programie Paint, poznajemy programy pakietu Office. Uczymy si ę jak sprawnie porusza ć si ę w sieci, dzi ę ki czemu wiemy jak mo ż na znale źć tam wiele ciekawych informacji – bo Internet to nie tylko dobra zabawa, ale równie ż skarbnica wiedzy.

19 Na lekcjach przyrody poznajemy ś wiat… Mo ż emy przenie ść si ę do ś wiata zwierz ą t i ro ś lin, odkrywa ć ich zwyczaje i poznawa ć tajemnice codziennego ż ycia. Jednak przyroda to nie tylko zwierz ę ta czy ro ś liny, to równie ż góry, jeziora i rzek, o których tak ż e si ę uczymy… Na lekcjach historii przenosimy si ę w odleg ł e czasy, by pozna ć dzieje naszych przodków, dowiedzie ć si ę jak tworzy ł a si ę historia - nie tylko naszego kraju, ale tak ż e i ś wiata.

20 Na j ę zykach obcych poznajemy kultur ę oraz mow ę ludzi z innych krajów, uczymy si ę jak porozumiewa ć si ę w danym j ę zyku, by w przysz ł o ś ci granice naszego kraju nie by ł y barier ą, któr ą ci ęż ko b ę dzie nam przekroczy ć. Na matematyczce uczymy si ę logicznego my ś lenia i ć wiczymy swój umys ł, na tych lekcjach poznajemy podstawy matematyki, które s ą niezb ę dne nie tylko w ż yciu, ale tak ż e do dalszej nauki.

21 Uczniowie

22 Klasa I

23 Klasa II

24 Klasa III

25 Klasa IV

26 Klasa V

27 Klasa VI


Pobierz ppt "Nauka nie ma ż adnej ojczyzny, gdy ż wiedza ludzka obejmuje ca ł y ś wiat Ludwik Pasteur w Komornikach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google