Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania i obowiązki wynikające ze zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku, w gminach. HEL, 06.02.2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania i obowiązki wynikające ze zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku, w gminach. HEL, 06.02.2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Zadania i obowiązki wynikające ze zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku, w gminach.
HEL, r.

2 CO JEST DLA NAS WAŻNE? 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wszystkie gminy w Polsce mają 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na: przejęciu pełnej odpowiedzialności za odpady powstające na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy, oraz fakultatywnie także powstające na nieruchomościach niezamieszkanych; ustaleniu i pobieraniu opłat od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

3 CO JEST DLA NAS WAŻNE? Do 30 czerwca 2013 r. mieszkaniec może korzystać z usług wykonywanych przez firmę wywozową, z którą ma podpisaną umowę bez konieczności wnoszenia opłaty do gminy. Mieszkaniec odpowiednio wcześniej powinien sprawdzić: do kiedy jest podpisana umowa; jaki jest okres jej wypowiedzenia; odpowiednio wcześniej (z zachowaniem właściwego terminu złożenia wypowiedzenia) wypowiedzieć umowę firmie, która zajmuje się wywozem odpadów, aby nie ponosić dodatkowych kosztów.

4 Gmina od 1 lipca 2013 r. przejmie odpowiedzialność za odpady i system ich zagospodarowania, poprzez firmę wywozową, która odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane.

5 ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH – dotychczasowe zasady

6 ZAŁOŻENIA NOWEGO SYSTEMU
prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”; całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk; Sejmik Wojewódzki podzielił obszar Województwa Pomorskiego na regiony, które przyporządkowane zostały do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Gmina Hel została przydzielona do Regionu Północnego, dla którego RIPOK znajduje się w CZARNÓWKU i w CHLEWNICY.

7

8 ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH – NOWE ZASADY

9 NOWE OBOWIĄZKI GMINY objęcie wszystkich właścicieli zamieszkiwanych i niezamieszkałych nieruchomości na terenie Miasta Helu systemem gospodarowania odpadami komunalnymi; wybór firmy wywozowej, która odbierze odpady komunalne; nadzorowanie pracy firm odbierających odpady komunalne od właścicieli Nieruchomości; prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami;

10 NOWE OBOWIĄZKI GMINY stworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, oraz wskazanie miejsc prowadzenia zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych; osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

11 NOWE OBOWIĄZKI GMINY – PODJĘTE UCHWAŁY
W związku z planowanym wprowadzeniem nowych zasad odnośnie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Hel, Rada Miasta podjęła stosowne uchwały: Uchwała regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy; Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; Uchwała w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności; Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości; Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwały dostępne są pod adresem

12 Teren oczyszczalni ścieków w Helu.
NOWE OBOWIĄZKI GMINY – PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Teren oczyszczalni ścieków w Helu.

13 Gmina ma za zadanie stworzyć punkt selektywnej zbiórki poszczególnych odpadów:

14 SZKŁO CZEGO NIE WRZUCAMY: CO WRZUCAMY: porcelany; szklane butelki;
tworzyw sztucznych; luster; termometrów; świetlówek; CO WRZUCAMY: szklane butelki; słoiki; szklane opakowania po napojach i artykułach spożywczych.

15 PAPIER, METALE ORAZ OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
CO WRZUCAMY: gazety, książki, czasopisma; tekturę, kartony z opakowań, pudła papierowe; puszki po: napojach, piwie, konserwach; drobny złom żelazny, rury, metale kolorowe, kapsle. CZEGO NIE WRZUCAMY: zatłuszczonego papieru; kalki; papieru higienicznego; opakowań po mrożonkach.

16 TWORZYWA SZTUCZNE CO WRZUCAMY: CZEGO NIE WRZUCAMY:
plastikowe pojemniki oznaczone symbolem: PET, HDPE, LDPE, PE, PP, plastikowe butelki PET; woreczki po mleku; plastikowe zakrętki. CZEGO NIE WRZUCAMY: brudnych naczyń jednorazowych; butelki po olejach, smarach i innych środkach chemicznych; metalowych zakrętek.

17 ODPADY ZIELONE Odpadami zielonymi nazywamy odpady komunalne, które składają się wyłącznie z części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zieleni (np.: przydomowych ogródków, parków, zieleńców) i targowisk. Do odpadów zielonych nie zaliczamy odpadów roślinnych z czyszczenia ulic i placów (jak np.: opadłe liście).

18 ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
Jest to urządzenie, którego prawidłowe działanie uzależnione jest od dopływu prądu elektrycznego lub obecności pól elektromagnetycznych. Przykład: pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, urządzenia kuchenne, w tym kuchenki, piece elektryczne, elektryczne płyty grzejne, mikrofalówki.

19 POWSTAJĄCE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH PRZETERMINOWANE LEKI I CHEMIKALIA ORAZ ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY

20 MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE, A TAKŻE ZUŻYTE OPONY
Wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci, mogą być utylizowane jako odpady wielkogabarytowe. Przykład: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, sieci na pranie, rowery, zabawki dużych rozmiarów etc.

21 Odpady budowlane, remontowe i rozbiórkowe
– rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów, budów i rozbiórek jak np.: gruz ceglany, materiały ceramiczne, beton, panele i inne elementy gipsowe oraz odpady z budowy nowych budynków (np.: ziemia z wykopów).

22 WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

23 WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ DEFINICJA
Przez osobę zamieszkującą daną nieruchomość rozumie się osobę przebywającą na danej nieruchomości. Przyjmuje się, że mieszkańcem jest osoba wytwarzająca odpady komunalne w swoim miejscu zamieszkania. Fakt zameldowania nie przesądza o faktycznym miejscu zamieszkania danej osoby, lecz samo przebywanie na danej nieruchomości. Miejsce zamieszkania oznacza miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnymi, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.

24 WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH - OPŁATA
Stawka opłaty wynosi 12,60 zł od każdego mieszkańca miesięcznie – jeśli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny.

25 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH – SELEKTYWNA ZBIÓRKA
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

26 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH – SELEKTYWNA ZBIÓRKA
Na pojemnikach umieszcza się w widocznym miejscu na tle o powierzchni i wymiarach co najmniej 297 mm x 210 mm napis i oznacza się odpowiednim kolorem:

27 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH – SELEKTYWNA ZBIÓRKA
W okresie do roku dopuszcza się stosowanie pojemników w kolorach innych niż wskazane w poprzednim slajdzie pod warunkiem oznaczenia ich odpowiednim napisem.

28 WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH – OPŁATA
Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny to stawka wzrasta dwukrotnie – 25,20 zł.

29 OBOWIAZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJA MIESZKAŃCY
W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Helu stosować należy:  worki o  pojemności 120 litrów wykonane z folii polietylenowych LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka; worki o minimalnej pojemności 500 litrów wykonane z tkaniny foliowanej lub pojemniki z tworzywa sztucznego lub metalu o pojemności 1100 litrów - do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych; pojemniki inne niż worki, o pojemnościach , 240 i 1100 litrów, wykonane z tworzywa sztucznego lub metal.

30 WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH – CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZÓW ODPADÓW
W zamian za wniesioną opłatę firma wywozowa wyłoniona przez gminę odbierze z terenu nieruchomości w wyznaczonych terminach odpady zmieszane i selektywnie zebrane oraz przyjmie pozostałe odpady segregowane w PSZOK

31 Papier, metale, opakowania wielomateriałowe
WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH – CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZÓW ODPADÓW RODZAJ ODPADU NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNE, NA KTÓRYCH ZLOKALIZOWANE SĄ NIE WIĘCEJ NIŻ CZTERY LOKALE NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNE, NA KTÓRYCH ZLOKALIZOWANE SĄ WIĘCEJ NIŻ CZTERY LOKALE Komunalne odpady zmieszane 2 razy w miesiącu bezpośrednio z nieruchomości co najmniej 1 raz w tygodniu Szkło 1 raz w miesiącu bezpośrednio z nieruchomości/PSZOK Papier, metale, opakowania wielomateriałowe Tworzywa sztuczne

32 WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH – CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZÓW ODPADÓW
Rodzaj odpadu Nieruchomości mieszkalne Zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny 1 raz na 3 miesiące od 1 marca do 30 listopada WYSTAWKA/PSZOK Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony (maksymalnie 4 opony na 5 lat) 1 raz na 3 miesiące od 1 marca do 30 listopada WYSTAWKA/PSZOK Powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu PSZOK Ulegające biodegradacji komunalne odpady zielone 1 raz w miesiącu Bezpośrednio z nieruchomości/PSZOK Odpady budowlane i rozbiórkowe (maksymalnie 1,1 dm3 na rok)

33 WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

34 WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY - DEFINICJA
Właściciel nieruchomości, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność: produkcyjna, handlowa, usługowa, rzemieślnicza, edukacyjna a także każda nieruchomość, na której powstają odpady np. ogródki działkowe, działki rekreacyjne, cmentarze itp.

35 WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY – OPŁATA
Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 18,70 zł; 37,40 zł; za każdy pojemnik o pojemności 110 – 120 litrów     -     za każdy pojemnik o pojemności 240 litrów            -       za każdy pojemnik o pojemności 1100 litrów                 130,90 zł

36 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY – SELEKTYWNA ZBIÓRKA
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

37 WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY - OPŁATA
Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, to stawka wzrasta dwukrotnie: za każdy pojemnik o pojemności 110 – 120 litrów        – 37,40zł; za każdy pojemnik o pojemności 240 litrów                  – 74,80 zł; za każdy pojemnik o pojemności 1100 litrów                – 261,80 zł.

38 OBOWIAZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJA MIESZKAŃCY
W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Helu stosować należy:  worki o  pojemności 120 litrów wykonane z folii polietylenowych LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka; worki o minimalnej pojemności 500 litrów wykonane z tkaniny foliowanej lub pojemniki z tworzywa sztucznego lub metalu o pojemności 1100 litrów - do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych; pojemniki inne niż worki, o pojemnościach , 240 i 1100 litrów, wykonane z tworzywa sztucznego lub metal.

39 WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY – CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZÓW ODPADÓW
W zamian za wniesioną opłatę firma wywozowa wyłoniona przez gminę odbierze z terenu nieruchomości w wyznaczonych terminach odpady zmieszane i selektywnie zebrane oraz przyjmie pozostałe odpady segregowane w PSZOK

40 OBOWIAZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Rodzaj odpadu Nieruchomości niezamieszkane przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne komunalne odpady zmieszane co najmniej 1 raz w miesiącu, maksymalnie 2 razy w tygodniu, w lipcu i sierpniu maksymalnie 3 razy w tygodniu Bezpośrednio z nieruchomości szkło 1 raz w miesiącu bezpośrednio z nieruchomości/PSZOK papier, metale, opakowania wielomateriałowe tworzywa sztuczne zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu PSZOK meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony (maksymalnie 4 opony na 5 lat) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji odpady budowlane i rozbiórkowe (1,1 m3 na rok)

41 Wspólnota, mieszkaniec
WŁASCICIELE NIERUCHOMOSCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOSĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, NA KÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Wspólnota, mieszkaniec Przedsiębiorca

42 WŁASCICIELE NIERUCHOMOSCI, NA KTÓRYCH W CZĘŚCI ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY I W CZĘŚCI NIERUCHOMOSCI NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY - DEFINICJA Właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy i równocześnie prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność: produkcyjna, handlowa, usługowa, rzemieślnicza, edukacyjna lub inna.

43 DEKLARACJA

44 OBOWIAZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI - DEKLARACJA
Złożenie do burmistrza Helu deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponoszenie na rzecz gminy, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 15 każdego miesiąca, począwszy od sierpnia 2013 roku. Opłata wnoszona będzie na indywidualny numer rachunku bankowego, przydzielony każdemu właścicielowi nieruchomości.

45 OBOWIAZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI - DEKLARACJA
Złożenie deklaracji przez właściciela nieruchomości jest obowiązkiem wynikającym z ustawy. Właściciel nieruchomości składa do burmistrza Helu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W imieniu członków spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych deklaracje składają zarządy tych podmiotów.

46 OBOWIAZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI – DEKLARACJA
Właściciel ma obowiązek zaktualizowania deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. W razie niezłożenia deklaracji, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, burmistrz Helu określa, w drodze decyzji administracyjnej, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych.

47 WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY - DEKLARACJA

48 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY– DEKLARACJA
Właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek posiadania pojemnika na odpady zmieszane o pojemności nie mniejszej niż 110 litrów, a łączna pojemność powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb właściciela, jednakże opróżnianie w miesięcznym cyklu odbioru powinna mieć łączną pojemność odpowiadająca co najmniej: 120 litrom na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

49 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY – DEKLARACJA
PRZYKŁAD DO WYLICZENIA DEKLARACJI: Nieruchomość zamieszkuje rodzina licząca cztery osoby. Rodzina zadeklarowała że odpady będzie segregować w sposób selektywny. 1. Wyliczenie stawki opłaty do punktu G. DEKLARACJI: ► 4 osoby x 12,60 zł (obniżona stawka) = 50,40 zł/miesięcznie. 2. Wyliczenie pojemności pojemnika na odpady zmieszane: ► 120 litrów x 4 osoby = 480 litrów/ miesięcznie; ► Właściciel nieruchomości może wybrać 4 pojemniki 120 litrów lub 2 pojemniki 240 litrów. (Przy wywożeniu 2 razy w miesiącu 2 pojemniki 120 lub 1 pojemnik 240)

50 WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY - DEKLARACJA

51 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY – DEKLARACJA
Właściciel nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy ma obowiązek posiadania pojemnika na odpady zmieszane o pojemności nie mniejszej niż 110 litrów, a łączna pojemność powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb właściciela, jednakże opróżnianie w miesięcznym cyklu odbioru powinna mieć łączną pojemność odpowiadająca co najmniej: 4,4 litrowi na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej, i placówek oświatowych; 65 litrom na każde 10 m2 powierzchnia sprzedaży w lokalu handlowym; 22 litrom na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego (obowiązuje w miesiącach wrzesień-czerwiec); 44 litrom na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego w przypadku podawania posiłków na naczyniach jednorazowych (obowiązuje w miesiącach wrzesień-czerwiec); 65 litrom na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego (obowiązuje w miesiącach lipiec-sierpień

52 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY – DEKLARACJA
cd. 130 litrom na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego w przypadku podawania posiłków na naczyniach jednorazowych (obowiązuje w miesiącach lipiec-sierpień); 240 litrom dla lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych; 120 litrom na każdych 10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych; 44 litrom na jedno łóżko dla domów opieki, szpitali oraz innej nieruchomości o podobnej funkcji; 44 litrom na jedno miejsce noclegowe w hotelu, pensjonacie oraz innej nieruchomości o podobnej funkcji; 130 litrom na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku; 13 litrom na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 grudnia 31 grudnia każdego roku i od 1 stycznia do 31 marca każdego roku.

53 1) 87 miejsc x 65 litrów = 5655 litów/ miesiąc
OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY – DEKLARACJA Przykład 1: Restauracja : 87 miejsc siedzących w miesiącach lipiec-sierpień OBLICZENIE: 1) 87 miejsc x 65 litrów = 5655 litów/ miesiąc 2) Właściciel wybiera wywóz odpadów zmieszanych 3 razy w tygodniu (12 wywozów w miesiącu). 5655:12 = 471 litrów/ wywóz 3) Właściciel wybiera 2 pojemniki 240 litrów/ wywóz. Wywozów w miesiącu jest 12 co odpowiada 24 pojemnikom. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY: 4) 24 pojemniki (240 litrów) X 37,40 zł = 897,60 zł miesięcznie

54 1) 87 miejsc x 65 litrów = 5655 litów/ miesiąc
OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY – DEKLARACJA PRZYKŁAD WYLICZENIA Przykład 2: Restauracja : 87 miejsc siedzących w miesiącach lipiec-sierpień OBLICZENIE: 1) 87 miejsc x 65 litrów = 5655 litów/ miesiąc 2) Właściciel wybiera wywóz odpadów zmieszanych 1 raz w tygodniu (4 wywozy w miesiącu). 5655:4=1413 litów/1wywóz 3) Właściciel wybiera 1 pojemnik 1100 litrów/ wywóz i 3 pojemniki 110 litrów/ wywóz. Wywozów w miesiącu jest 4, co daje 4 pojemniki 1100 litrów i 12 pojemników 110 litrów WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY: 4 pojemniki (1100 litrów) x 130,90 zł =523,60 zł 12 pojemników (110 litrów) x 18,70 zł = 224,40 zł RAZEM: 523,60 zł + 224,40 zł = 748,00 zł miesięcznie

55 (3 razy w tygodniu) (1 raz w tygodniu)
OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY – DEKLARACJA PORÓWNANIE PRZYKŁADÓW Przykład 1: Przykład 2: (3 razy w tygodniu) (1 raz w tygodniu) 897,60 zł miesięcznie ,00zł miesięcznie

56 INFORMACJE Wszystkie przydatne informacje odnośnie nowych zasad utrzymania czystości porządku w gminie można odnaleźć”: na stronie internetowej w zakładce „selektywna zbiórka odpadów-gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Miasta Helu”; w Budynku Urzędu Miasta Helu, ul. Wiejska 50; pod numerem telefony (58) ; 6 i 13 kwietnia – „Otwarte soboty Urzędu Miasta Helu” – wyznaczeni pracownicy pomogą mieszkańcom w wypełnieniu deklaracji.

57 WŁĄCZ SIĘ W SEGREGACJĘ DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Zadania i obowiązki wynikające ze zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku, w gminach. HEL, 06.02.2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google