Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sylwia Najda Wydział Obsługi Programów Regionalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sylwia Najda Wydział Obsługi Programów Regionalnych"— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów od strony formalnej
Sylwia Najda Wydział Obsługi Programów Regionalnych Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

2 Dokumentacja Konkursowa
Szczegółowe wytyczne dotyczące formalnego przygotowania wniosku zawiera Dokumentacja Konkursowa na realizację projektów w ramach Działania 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”- projekty z zakresu badań i analiz dla potrzeb regionalnego rynku pracy

3 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu stanowi:
Formularz wniosku - dostępny wyłącznie w formie elektronicznej w postać specjalnie w tym celu przygotowanego programu komputerowego – Generatora Wniosków, Załączniki obowiązkowe - dokumenty, które muszą być dołączone do formularza wniosku, Załączniki dodatkowe – dokumenty nieprzewidziane w formularzu wniosku.

4 Ostateczni Odbiorcy powinni złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie:
dwa jednobrzmiące papierowe egzemplarze wniosku (oryginał i kopia), oraz formularz wniosku w wersji elektronicznej (dyskietka/CD) Wersje papierowe i elektroniczna powinny być zgodne. Zgodność ta badana jest za pomocą tzw. sumy kontrolnej.

5 Wniosek powinien : być wypełniony w języku polskim,
być trwale spięty w formie osobnego dokumentu (odrębnie oryginał i kopia), posiadać stronę tytułową, zawierać kartę – Zestawienie dokumentów, być ponumerowany i parafowany przez Ostatecznego Odbiorcę, kopia powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem

6 Załączniki powinny być zamieszczone po formularzu wniosku,
każdy załącznik musi być oddzielony kartą informacyjną, w miejscu załączników, które nie dotyczą danego wniosku, należy zamieścić kartę informacyjną z nazwą i numerem załącznika oraz adnotacją „Nie dotyczy”,

7 Załączniki w przypadku dołączenia dodatkowych dokumentów należy je wymienić w dodatkowym wykazie w formie tabeli oraz nadać im kolejne numery załączników (osobno dla Ostatecznego Odbiorcy, osobno dla partnera), przyjęto numerację zgodną ze sposobem numerowania we wniosku o dofinansowanie projektu

8 Załączniki obligatoryjne
7.1 Statut ubiegającego się o dofinansowanie lub inny dokument potwierdzający zgodność działalności prowadzonej przez ubiegającego się o dofinansowanie z typem realizowanego wsparcia, 7.2 Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający formę i charakter prowadzonej działalności wraz z danymi osób upoważnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Ostatecznego Odbiorcy z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

9 Załączniki obligatoryjne
7.3 Dokumenty określające sytuację finansową Ostatecznego Odbiorcy - za ostatni zamknięty rok obrotowy oraz ostatni zamknięty kwartał tj: sprawozdanie finansowe (bilans oraz rachunek zysków i strat) - w przypadku Ostatecznych Odbiorców sporządzających powyższe dokumenty zgodnie z przepisami o rachunkowości lub uproszczone sprawozdanie finansowe - w przypadku Ostatecznych Odbiorców nie mających ustawowego obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych, oraz aktualny PIT/CIT.

10 Załączniki obligatoryjne
7.4 Harmonogram realizacji projektu, 7.5 Deklaracja poświadczająca udział środków własnych Ostatecznego Odbiorcy – jedynie w przypadku, gdy przewidziany jest udział własny w finansowaniu projektu, 7.6 Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz innych należności wymaganych odrębnymi przepisami – z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku,

11 Załączniki obligatoryjne
7.7 Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków - z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, 7.8 Pełnomocnictwo do reprezentowania Ostatecznego Odbiorcy w zakresie przygotowania projektu, 7.9 Życiorysy wszystkich pełniących funkcje merytoryczne osób zaangażowanych w realizację projektu wraz z ich pisemną deklaracją uczestnictwa w projekcie,

12 Załączniki obligatoryjne
7.10 Umowa lub porozumienie pomiędzy partnerami, w przypadku, gdy w realizację projektu oprócz Ostatecznego Odbiorcy zaangażowani są partnerzy, 7.11 Oświadczenie Ostatecznego Odbiorcy o kwalifikowalności VAT, 7.12 Uchwała właściwego organu jst bądź odpowiedni dokument organu dysponującego budżetem w trybie przepisów o finansach publicznych zatwierdzający projekt lub udzielający pełnomocnictwa do zatwierdzania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

13 Załączniki dodatkowe 7.13 Oświadczenie Ostatecznego Odbiorcy o niewystępowaniu wobec niego poniższych okoliczności: ogłoszenie decyzji o upadłości lub pozostawanie w trakcie rozwiązywania działalności, znajdowanie się pod zarządem komisarycznym, przystąpienie do postępowania układowego z wierzycielami, zawieszenie prowadzenia działalności lub znajdowanie się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa, prowadzone jest w stosunku do niego postępowanie upadłościowe, o likwidacji, administrowania przez sądy, zawarcia ugody z wierzycielami lub dowolnej podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach prawnych i rozporządzeniach,

14 Załączniki dodatkowe jest winny poważnego wykroczenia w zakresie działalności zawodowej, potwierdzonego w dowolny sposób, który uznany zostanie za uzasadniony, stwierdzono, że posiada zaległości z tytułu płatności składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami, stwierdzono, że posiada zaległości z tytułu płatności obowiązujących podatków, stwierdzono, że próbował wejść w posiadanie poufnych informacji lub wpłynąć na decyzję Komisji Oceny Projektów w trakcie procesu oceny wniosków.

15 Inne dokumenty przydatne w ocenie merytorycznej wniosku
Załączniki dodatkowe 7.14 Metodologia planowanych badań (uszczegółowienie tematu badań, postawienie pytań badawczych, określenie hipotez badawczych, zmiennych i wskaźników, opis wybranych do zrealizowania badań metod i technik badawczych, dobór próby badawczej, szczegóły dotyczące organizacyjnej strony badań, narzędzia badawcze – o ile zostały opracowane już na etapie składnia wniosku); 7.15 Szczegółowy kosztorys projektu - ma zawierać informacje adekwatne do punktu 6.1 wniosku aplikacyjnego (budżet projektu), w tym opis pozycji budżetowej; Inne dokumenty przydatne w ocenie merytorycznej wniosku

16 Dokumenty wymagane od Partnera
Ostateczny Odbiorca, gdy realizuje projekt w partnerstwie, zobowiązany jest do przedłożenia wraz z wnioskiem załączników wymaganych od partnera w zależności od jego statusu. Załączniki dotyczące partnera należy umieścić po załącznikach Ostatecznego Odbiorcy. Do oryginału wniosku załączyć należy oryginały dokumentów lub ich kopie poświadczone przez partnera za zgodność z oryginałem i parafowane przez partnera i Ostatecznego Odbiorcy lub osoby uprawnione do ich reprezentowania.

17 Miejsce składania wniosków
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ul. Lisa-Kuli 20 Sekretariat (pok. 202) w godzinach pracy urzędu: poniedziałek – 8:00 – 16:00, wtorek – piątek – 7:30 – 15:30.

18 Terminy składania wniosków
13 marca – 10 kwietnia 2006 r. Posiedzenie Komisji Oceny Projektów odbędzie się: 22 – 26 maja 2006 r. Procedura konkursowa jest procedurą zamkniętą.

19 Sposób dostarczenia wniosku
Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w sposób wskazany w Dokumentacji Konkursowej. Dyskietka/płyta CD z elektroniczną wersją wniosku również powinna być odpowiednio opisana.

20 Sposób dostarczenia wniosku
Wniosek można dostarczyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście. W przypadku dostarczenia wniosków za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dostarczenia do WUP w Rzeszowie, a nie data stempla pocztowego.

21 KONTAKT e-mail: mkawalec@wup-rzeszow.pl e-mail: snajda@wup-rzeszow.pl
(0 17) (0 17)


Pobierz ppt "Sylwia Najda Wydział Obsługi Programów Regionalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google