Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/9.2/13 Szczecin, 21 marca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/9.2/13 Szczecin, 21 marca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/9.2/13 Szczecin, 21 marca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najważniejsze informacje : Konkurs otwarty Alokacja: 3 300 000,00 zł Termin ogłoszenia konkursu: 14.03.2013 r. Harmonogram konkursu: I Posiedzenie KOP: 26 kwietnia 2013 r. – termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 15 kwietnia 2013 r. II Posiedzenie KOP: 24 maja 2013 r. – termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 6 maja 2013 r.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów: 1.Współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w zakresie: - organizacji staży i/lub praktyk dla uczniów szkół zawodowych obejmujących praktyczną naukę zawodu oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu, - przygotowania zawodowego młodocianego pracownika, obejmującego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy. 2. Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, ukierunkowane na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące: dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia; doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym);

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów cd. dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych; efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego; modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących); współpracę szkół i/lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym w zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki zawodowe) oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu; wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia;

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów cd. wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne; wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Grupy docelowe Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców : uczniów i słuchaczy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych); młodocianych pracowników; szkół i placówek (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych); partnerów społeczno-gospodarczych; pracodawców.

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 1.Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym. 2.Zgodność z prawodawstwem krajowym. 3.Zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL i właściwymi wytycznymi IZ POKL w Systemie realizacji POKL..

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 4. W przypadku gdy całkowita wartość projektu nie przekracza 100 tys. zł, a w przypadku projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 wartość ta dotyczy jednego roku realizacji projektu, rozliczanie kosztów projektu następuje w oparciu o kwoty ryczałtowe; kryterium nie ma zastosowania w przypadku projektów realizowanych przez beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych; 5. W przypadku gdy projekt obejmuje usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych w zakresie wskazanym odpowiednio w załączniku 2 i/lub załączniku 3 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, rozliczanie kosztów usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych następuje w oparciu o stawki jednostkowe; kryterium nie ma zastosowania w przypadku projektów realizowanych przez beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych.

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 1.Projektodawcą jest jeden z następujących podmiotów: - szkoła, placówka oświatowa (instytucja, kadra) i ich organ prowadzący, realizujące kształcenia zawodowe ( z wyłączeniem szkół dla dorosłych), poradnia psychologiczno-pedagogiczna; - inny podmiot ( z wyłączeniem osób fizycznych innych niż prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) pod warunkiem realizacji projektu w partnerstwie z organem prowadzącym szkoły i/lub placówki oświatowe, których uczniowie / wychowankowie mają otrzymać w ramach projektu wsparcie. Kryterium dotyczy typu projektu nr 1 i 2. 2. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Kryterium dotyczy typu projektu nr 1 i 2.

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 3.Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (osoby fizyczne, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego). Kryterium dotyczy typu projektu nr 1 i 2. 4. Poziom cross-financingu nie może przekroczyć 25% wartość projektu. Wydatki w ramach cross-financingu przeznaczone na zarządzanie projektem, nie mogą przekroczyć 5% wartości projektu. Kryterium dotyczy typu projektu nr 1 i 2.

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne) c.d.: 5. Projekt skierowany jest do uczniów szkół zawodowych, uczących się na kierunkach zgodnych z tradycjami branżami istotnymi dla rozwoju gospodarczego regionu, tj.: przemysłu drzewno – meblarskiego, logistyczno – spedycyjnego, sektora turystycznego (w tym turystyki uzdrowiskowej), obsługi portów, spożywczego (w tym przetwórstwa), sektora żywności ekologicznej, sektora ICT, energetyki odnawialnej, branży budowlano – montażowej, przemysłu chemicznego, branży produkcji wyrobów z metali, sektora biomedycznego. W przypadku szkół, które nie prowadzą kształcenia w ww. obszarze, wsparcie udzielane w ramach projektu powinno przyczyniać się do rozszerzenia i dostosowania programów kształcenia do regionalnych uwarunkowań. Kryterium dotyczy typu projektu nr 1 i 2. 6.Projekt zakłada realizację współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w zakresie organizacji staży i/lub praktyk dla uczniów szkół zawodowych obejmujących praktyczną naukę zawodu oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu. Staże i/lub praktyki muszą obejmować 100 % uczniów, biorących udział w projekcie. Kryterium dotyczy typu projektu nr 2.

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 7. Projekt zakłada realizację zajęć z zakresu języka obcego zawodowego zgodnie z kierunkiem kształcenia – min. 60 godz. dla uczestnika/grupy. Kryterium dotyczy typu projektu nr 2. 8. Projekt zakłada utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery. Organ prowadzący szkołę/placówkę prowadzącą kształcenie zawodowe jest zobowiązany przedstawić deklarację zapewnienia funkcjonowania Szkolnego Ośrodka Kariery po zakończeniu realizacji projektu przez okres co najmniej równy z okresem realizacji projektu. Program SzOK szkoły musi obligatoryjnie obejmować elementy poradnictwa i/lub doradztwa zawodowego i edukacyjnego. Ponadto, SzOK winny być tworzone zgodnie z informacjami zawartymi w uzasadnieniu. W przypadku, gdy w danej szkole/placówce prowadzącej kształcenie zawodowe funkcjonuje już SzOK, świadczący usługi poradnictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego, aby kryterium zostało spełnione, Projektodawca musi zawrzeć zapisy o jego funkcjonowaniu w ww. zakresie i kontynuacji funkcjonowania we wniosku aplikacyjnym. Kryterium dotyczy typu projektu nr 2.

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne) c.d.: 9.W ramach projektu wymagany jest wkład własny w wysokości 15% wartości projektu Kryterium dotyczy typu projektu nr 1 i 2. 10.Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. zł

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne): 1. Projekt zakłada realizację 1 typu operacji tj. Współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w zakresie: organizacji staży i/lub praktyk dla uczniów szkół zawodowych obejmujących praktyczną naukę zawodu oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu, przygotowania zawodowego młodocianego pracownika obejmującego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Waga punktowa: 15 pkt. Kryterium dotyczy typu projektu nr 1. 2. Projekt zakłada realizację zajęć z wykorzystaniem ICT oraz innych niestandardowych, aktywizujących metod nauczania w procesie kształcenia. Waga punktowa: 15 pkt. Kryterium dotyczy typu projektu nr 2.

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne) c.d.: 3. Projekt zakłada objęcie wsparciem co najmniej 10% uczniów niepełnosprawnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów niepełnosprawnych w danej szkole. W przypadku projektów, w których występuje kilka szkół, spośród których np. tylko w jednej uczą się osoby niepełnosprawne kryterium to może zostać spełnione poprzez objęcie wsparciem minimum 10% uczniów niepełnosprawnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów niepełnosprawnych w tej szkole. Waga punktowa: 10 pkt. Kryterium dotyczy typu projektu nr 1 i 2.

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie O czym należy pamiętać: Generator Wniosków Aplikacyjnych 8.6; Ważne dokumenty: Dokumentacja konkursowa w ramach Działania 9.2; Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujący od 1 stycznia 2013 r.; Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL obowiązujące od 1 stycznia 2013 r.; Zasady finansowania PO KL obowiązujące od 1 stycznia 2013 r.; Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.; Plan Działania na rok 2013 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim.

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Reguła proporcjonalności Reguła proporcjonalności dotyczy rozliczenia projektu pod względem finansowym w zależności od stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu. W związku z powyższym: W przypadku niespełnienia kryterium dostępu w ramach projektu – podmiot będący stroną umowy uznaje wszystkie wydatki dotychczas rozliczone w ramach projektu za niekwalifikowalne; W przypadku niespełnienia kryterium strategicznego w ramach projektu lub nieosiągnięcia celu projektu – wysokość wydatków w dotychczas zatwierdzonych wnioskach o płatność może zostać proporcjonalnie zmniejszona, co jednocześnie oznacza odpowiednie obniżenie kwoty dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie projektu; wysokość zmniejszenia dofinansowania odpowiada procentowi, w jakim dane kryterium lub cel nie zostały zrealizowane.

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Generator Wniosków Aplikacyjnych – wersja 8.6

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wniosek o dofinansowanie projektu PO KL 3.1 Cele projektu 3.2 Grupy docelowe 3.3 Zadania 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu 3.5 Oddziaływanie projektu 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Cele projektu (punkt 3.1 wniosku) 3.1.1 uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (opis) 3.1.2 wskazanie celu głównego (tabela) 3.1.3 wskazanie celów szczegółowych (tabela)

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.1.1 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak aktualnych danych ilościowych i/lub jakościowych, potwierdzających istnienie wykazanego w analizie problemu oraz brak danych odnoszących się do obszaru realizacji projektu (dane dotyczące konkretnej gminy, konkretnego powiatu); W przypadku powoływania się na badania własne, brak szczegółowych informacji o metodologii badania oraz źródeł pozyskania danych uwiarygodniających przedstawione dane; Brak powiązania pomiędzy problemem, a zaplanowanym w projekcie wsparciem; Podnoszenie w projekcie wielu problemów i brak odniesienia się do nich przy konstruowaniu celów; Brak odniesień diagnozy do problemów konkretnej placówki (szkoły), której uczniowie zamierzają uzyskać wsparcie; Brak analizy sytuacji kobiet i mężczyzn w kontekście zdiagnozowanego problemy (nie wskazanie danych ilościowych i/lub jakościowych w tym zakresie); Brak opisu wpływu realizacji projektu na grupy inne niż grupa objęta wsparciem (rodziny osób objętych wsparciem, pracodawcy, urzędy, itp.).

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.1.2

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Cele nie odpowiadające na zdiagnozowane problemy; Cele niezgodne z Działaniem; Cele szczegół nie skorelowane z celem głównym projektu, mające charakter działań; Brak zgodności celów z kryteriami SMART; Cele nie określone z uwzględnieniem ilości, jakości, czasu, miejsca i grupy docelowej; Cele szczegółowe przedstawione w sposób bardziej ogólny niż cel główny; Cele szczegółowe nie odzwierciedlają zmian, jakie zajdą w wyniku realizacji projektu; Brak wskaźników, które pokazują mierzalną, pozytywną zmianę w sytuacji grup docelowych. Wskaźniki nie obrazują zakładanych celów i nie wskazują na zmianę jakościową, np. samo zakończenie szkoleń nie musi być równoznaczne z podniesieniem kwalifikacji. Stąd, potrzebny jest odrębny wskaźnik, obrazujący taki stan.

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ograniczanie się wyłącznie do wyboru wskaźników z listy rozwijanej; Wpisywanie produktów w miejsce wskaźników, np. liczba godzin szkolenia; Zbyt niska wartość docelowa wskaźników, co skutkować może brakiem uzasadnienia dla celowości przekazania wsparcia; Brak zewnętrznych, niezależnych źródeł weryfikacji założonych wskaźników; Powielanie źródeł weryfikacji lub źródeł pozyskiwania danych do pomiaru wskaźnika w przypadku wskaźników o różnorodnych charakterze, odnoszących się do zróżnicowanych celów; Brak informacji dotyczących częstotliwości pomiaru założonych wskaźników.

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.2 Grupy docelowe

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.2

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak poprawnego opisu grupy docelowej oraz niedostateczna charakterystyka grup docelowych, z punktu widzenia istotnych dla projektu cech i specyfiki typu projektu; Brak korelacji opisu grupy docelowej z analizą problemu, założonymi celami oraz wskaźnikami; Brak rozgraniczenia pomiędzy opisem a uzasadnieniem danej grupy docelowej – uzasadnienie powinno korelować, ale nie być bezpośrednio kopią analizy problemu; Brak szczegółowych informacji nt. grupy docelowej; Rekrutacja nie dopasowana do specyfiki grupy docelowej; Wskazanie kolejności zgłoszeń, jako jedynego kryterium rekrutacji; Należy odróżnić pojęcie rekrutacji od selekcji, które ma charakter bardziej szczegółowy i ma doprowadzić do wyboru odpowiednich podmiotów / kandydatów z ogólnej liczby podmiotów / osób dopuszczonych do rekrutacji

29 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak opisu jasnych kryteriów rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu, nie uwzględniających kolejności kryteriów rekrutacji (ich wagi i znaczenia dla procesu rekrutacji); Brak rzetelnego opisu barier, potrzeb i oczekiwań potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu; Brak wskazania informacji na temat skali zainteresowania planowanym wsparciem oraz brak podania źródeł opisujących zainteresowanie; Brak uzasadnienia liczebności grupy; Brak korelacji pomiędzy danymi zawartymi w opisie grupy docelowej a danymi przedstawionymi w Tabeli 3.2.1.

30 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.3 Zadania

31 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.3

32 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak powiązania pomiędzy zadaniami a celami szczegółowymi projektu; Nie przypisanie wszystkich założonych celów szczegółowych projektu do poszczególnych zadań w projekcie; Brak wskazania metodologii prowadzonych szkoleń, zakresu tematycznego, liczby i liczebności grup szkoleniowych, a także liczby godzin przypadających na dany blok szkoleniowy/doradczy bądź rodzaj przewidzianego wsparcia; Brak informacji dotyczących działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn i / lub różnicujących wsparcie dla kobiet i mężczyzn; Brak wskazania ram czasowych realizacji poszczególnych zadań; Brak określenia osób odpowiedzialnych z ramienia kadry zarządzającej za realizację konkretnych zadań Brak efektywności założonych w projekcie działań (zbyt długi okres rekrutacji, zbyt niska częstotliwości szkoleń), co skutkować może nieuzasadnionym wydłużaniem okresu realizacji projektu oraz podnoszeniem jego kosztów.

33 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak wskazania produktów lub wykazywanie wskaźników rezultatu zamiast produktów; Brak przypisania wskaźników mierzących stopień osiągnięcia produktów oraz źródeł ich weryfikacji; Brak wskazania roli partnera w poszczególnych zadaniach; Zbyt ogólnie opisany harmonogram, nie precyzujący etapów realizacji zadań lub kopiujący zapisy budżetu szczegółowego.

34 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu

35 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie - punkt 3.4

36 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak uwzględnienia wszystkich celów szczegółowych założonych w projekcie w kontekście potencjalnego ryzyka; Przypisywanie takich samych rodzajów ryzyka w przypadku różnorodnych celów; Wskazywanie sposobów unikania lub łagodzenia ryzyka niemającego związku z potencjalną sytuacją, w której ryzyko może wystąpić; Wskazywanie tych samych sposobów unikania lub łagodzenia potencjalnego ryzyka w przypadku ryzyk o różnorodnym charakterze.

37 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.5 Oddziaływanie projektu Jak projekt przyczyni się do pozytywnych zmian zaplanowanych do osiągnięcia w ramach danego Priorytetu PO KL? wybór efektu realizacji danego Priorytetu PO KL z listy rozwijanej albo wpisanie celu szczegółowego określonego dla danego Priorytetu zgodnie z jego brzmieniem w PO KL albo wpisanie celu określonego dla danego Działania zgodnie z jego brzmieniem w SzOP PO KL

38 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.5

39 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wskazywanie oczekiwanego efektu realizacji PO KL niezgodnie ze słownikiem GWA, w przypadku, gdy istnieje oczekiwany efekt korelujący z celami projektu; Brak wskazania wszystkich oczekiwanych efektów realizacji (lub celów szczegółowych) PO KL adekwatnych do założonego w projekcie wsparcia; Opis wpływu nie dotyczący celu głównego projektu i zaplanowanych wskaźników, a odnosi się jedynie do podejmowanych w projekcie działań w kontekście osiągnięcia oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL oraz ma charakter deklaratywny; Opisywanie efektu realizacji zaplanowanych w projekcie działań jako wartości dodanej; Brak wskazania wartości dodanej lub wskazanie wartości dodanej bezpośrednio wynikającej z celów projektu; Opis wartości dodanej jest bardzo ogólnikowy, nie odnosi się do charakteru wsparcia i specyfiki grupy docelowej.

40 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy

41 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.7 Opis sposobu zarządzania projektu

42 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkty 3.6 i 3.7

43 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zbyt ogólny opis doświadczenia wnioskodawcy i partnera – brak szczegółowych informacji na temat dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć, ich budżetu, liczby uczestników oraz stopnia osiągnięcia założonych rezultatów; Brak opisu sposobu zarządzania projektem, ze szczególnym uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn; Brak opisu zarządzania projektem w świetle struktury zarządzania podmiotem realizującym projekt; Brak wskazania dostępnego zaplecza technicznego – również w kontekście dostępnych zasobów nabytych w ramach innych projektów; Deklarowanie posiadania wystarczającego zaplecza technicznego w kontekście założonych wydatków dot. wyposażenia biura projektu, ujętych w budżecie szczegółowym; Zbyt ogólny opis kadry zarządzającej: brak wykazania wzajemnych powiązań personelu projektu (podległość, nadrzędność); brak wskazania wymagań stawianych członkom kadry zarządzającej (wykształcenie, doświadczenie); Brak opisu sposobu zarządzania projektem w kontekście partnerstwa;

44 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak opisu działań dotyczących monitoringu projektu oraz jego uczestników (w tym brak opisu sposobów reagowania na odstępstwa od założonych w projekcie zadań, harmonogramu i budżetu). W opisie należy przedstawić jak będzie przebiegał monitoring, jakie zostaną zastosowane narzędzia i kto za niego odpowiada. Należy też wyraźnie odróżnić monitoring projektu, czyli nadzorowanie postępu rzeczowego i finansowego od monitoringu uczestników, czyli nadzorowania postępów w osiąganiu wskaźników; Brak opisania roli i uzasadnienia wyboru partnera; Brak opisu roli i kryteriów wyboru podmiotów realizujących zadania zlecone lub wykonawców pewnych usług w projekcie;

45 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – część IV Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

46 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak uzasadnienia ponoszenia wydatków w świetle zaplanowanych działań; Brak wskazania kosztów personelu w budżecie ogólnym projektu (pole w tym koszty personelu); Mylenie usługi zleconej z zadaniem zleconym; Brak identyfikacji kosztów związanych z cross-financingiem; Nie wskazywanie wymiaru czasu pracy w przypadku personelu projektu; Wybór błędnego limitu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem; Ujmowanie kosztów pośrednich w katalogu kosztów bezpośrednich; Przekroczenie limitu wartości kosztów zarządzania

47 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt Informacyjny EFS działa w godzinach: 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku Dodatkowych informacji udzielają: Punkt Informacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel. 91 42 56 163 e-mail: pokl@wup.plpokl@wup.pl www.pokl.wup.pl oraz Punkt Informacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy - filia Koszalin ul. Słowiańska 15a tel. 94 344 50 25/26 e-mail: poklkoszalin@wup.plpoklkoszalin@wup.pl www.pokl.wup.pl SKYPE: WUP_SZCZECIN

48 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Św. Ducha 2 70-223 Szczecin tel. 91 432 93 13 e-mail: info_szczecin@roefs.plinfo_szczecin@roefs.pl www.szczecin.roefs.pl oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin tel. 94 343 26 33 e-mail: info_koszalin@roefs.plinfo_koszalin@roefs.pl www.koszalin.roefs.pl

49 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/9.2/13 Szczecin, 21 marca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google