Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/9.6.3/12 Szczecin, 10 października 2012 r. Spotkanie współfinansowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/9.6.3/12 Szczecin, 10 października 2012 r. Spotkanie współfinansowane."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/9.6.3/12 Szczecin, 10 października 2012 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najważniejsze informacje : Konkurs zamknięty Alokacja: 2 000 000,00 zł Alokacja na konkurs została podzielona i wyodrębniona dla dwóch z poniżej wskazanych powiatów w następujący sposób: Kwota alokacji na realizację projektu w powiecie łobeskim wynosi 1 000 000,00 PLN, Kwota alokacji na realizację projektu w powiecie choszczeńskim wynosi 1 000 000,00 PLN. Termin ogłoszenia konkursu: 28 września br. Termin zakończenia naboru: 30 października 2012 r. I Posiedzenie KOP: 3 grudnia 2012 r..

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalny typ projektu 1.Usługi doradcze dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno – szkoleniowej Oferta doradztwa edukacyjnego musi składać się co najmniej z następujących elementów: faza przygotowania, obejmująca opracowanie strategii pracy z klientem, w tym budowę bazy danych o usługach edukacyjnych w podregionie NUTS III, faza promocji, rekrutacji i budowy zaufania, faza doradztwa edukacyjnego składająca się z: - porady indywidualnej, - doradztwa grupowego, - pomocy w samodzielnym korzystaniu z zasobów, faza monitoringu i opieki na etapie uczestnictwa w kształceniu.

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wymagania odnośnie grupy docelowej Osoby w wieku 18 – 64 lat.

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 1.Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym. 2.Zgodność z prawodawstwem krajowym. 3.Zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL i właściwymi wytycznymi IZ PO KL w Systemie Realizacji PO KL

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 4. W przypadku gdy całkowita wartość projektu nie przekracza 100 tys. zł, a w przypadku projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 wartość ta dotyczy jednego roku realizacji projektu, rozliczanie kosztów projektu następuje w oparciu o kwoty ryczałtowe. Kryterium nie ma zastosowania w przypadku beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych. 5. W przypadku gdy projekt obejmuje usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych w zakresie wskazanym odpowiednio w załączniku 2 i/lub załączniku 3 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków, rozliczanie kosztów usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych następuje w oparciu o stawki jednostkowe. Kryterium nie ma zastosowania w przypadku beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych.

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 1. Okres realizacji projektu nie może być krótszy niż 24 miesiące. 2. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych co najmniej 500 osób. 3.Wartość projektu nie przekracza 1 miliona złotych. 4.Projektodawca składa wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie w ramach wyodrębnionej kwoty alokacji dla powiatu łobeskiego albo wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie w ramach wyodrębnionej kwoty alokacji dla powiatu choszczeńskiego. 5.Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru powiatu łobeskiego lub choszczeńskiego (osoby fizyczne, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze powiatu łobeskiego lub choszczeńskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 6. Projektodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt (świadczenie usług doradczych). 7. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie powiatu łobeskiego albo choszczeńskiego w zależności od grupy docelowej, do której skierowany jest projekt, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne): 1.W przypadku realizacji projektu na terenie powiatu łobeskiego projektodawcą jest podmiot będący instytucją rynku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, z wyłączeniem instytucji szkoleniowych, prowadzących działalność gospodarczą oraz NGO. Wyłączenie nie dotyczy instytucji partnerstwa lokalnego. Waga punktowa: 20 pkt. 2.W przypadku realizacji projektu na terenie powiatu choszczeńskiego, projektodawcą jest niepubliczny bądź publiczny podmiot prowadzący działalność gospodarczą w obszarze szkoleń i doradztwa. Waga punktowa: 20 pkt.

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie O czym należy pamiętać: GWA 7.5; Ważne dokumenty: Dokumentacja konkursowa w ramach Poddziałania 9.6.3; Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujący od 1 stycznia 2012 r.; Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL obowiązujące od 1 stycznia 2012 r.; Zasady finansowania PO KL obowiązujące od 1 stycznia 2012 r.; Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.; Plan Działania na rok 2012 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim; Zasady pilotażowego uruchomienia i realizacji usług doradczych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych w ramach Poddziałania 9.6.3.

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Reguła proporcjonalności Reguła proporcjonalności dotyczy rozliczenia projektu pod względem finansowym w zależności od stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu. W związku z powyższym: W przypadku niespełnienia kryterium dostępu w ramach projektu – podmiot będący stroną umowy uznaje wszystkie wydatki dotychczas rozliczone w ramach projektu za niekwalifikowalne; W przypadku niespełnienia kryterium strategicznego w ramach projektu lub nieosiągnięcia celu projektu – wysokość wydatków w dotychczas zatwierdzonych wnioskach o płatność może zostać proporcjonalnie zmniejszona, co jednocześnie oznacza odpowiednie obniżenie kwoty dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie projektu; wysokość zmniejszenia dofinansowania odpowiada procentowi, w jakim dane kryterium lub cel nie zostały zrealizowane.

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Generator Wniosków Aplikacyjnych - wersja 7.5

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wniosek o dofinansowanie projektu PO KL 3.1 Cele projektu 3.2 Grupa docelowa 3.3 Zadania 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu 3.5 Oddziaływanie projektu 3.6 Potencjał i doświadczenie 3.7 Sposób zarządzania

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Cele projektu (punkt 3.1 wniosku) 3.1.1 uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (opis) 3.1.2 wskazanie celu głównego (tabela) 3.1.3 wskazanie celów szczegółowych (tabela)

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Problem powinien zostać przedstawiony w odniesieniu do jednej bądź większej liczby typów barier spośród trzech określonych w Zasadach pilotażowego uruchomienia i realizacji usług doradczych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych w ramach Poddziałania 9.6.3: motywacyjne, materialne informacyjne. 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Projektodawca zobowiązany jest do monitorowania rezultatów projektu w szczególności w oparciu o następujący wskaźnik: Liczba osób dorosłych, które skorzystały z usług doradztwa edukacyjno – szkoleniowego. Mając na uwadze specyfikę pilotażu, określoną w Zasadach projektodawca musi określić wskaźniki, które umożliwią monitorowanie uczestnictwa grupy docelowej w poszczególnych fazach realizacji pilotażu. Projektodawca zobowiązany jest do monitorowania rezultatów projektu w szczególności w oparciu o dodatkowe wskaźniki: a) liczba osób, które zostały objęte wsparciem w ramach fazy budowy zaufania; b) liczba osób, które zostały objęte poradą indywidualną; c) liczba osób, które w wyniku skorzystania z usługi rozpoczęły edukację. W przypadku wskaźników określonych w pkt. b i c beneficjenci są zobowiązani do określenia we wniosku o dofinansowanie projektu konkretnych wartości liczbowych, oraz odsetka osób przechodzących z jednej fazy do kolejnej. Dane te będą przedmiotem oceny wniosku o dofinansowanie projektu. 3.1.2-3.1.3 Wskaźnik pomiaru celu

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.1.1 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak aktualnych danych ilościowych i/lub jakościowych, potwierdzających istnienie wykazanego w analizie problemu oraz brak danych odnoszących się do obszaru realizacji projektu (dane dotyczące konkretnej gminy, konkretnego powiatu); W przypadku powoływania się na badania własne, brak szczegółowych informacji o metodologii badania oraz źródeł pozyskania danych uwiarygodniających przedstawione dane; Brak powiązania pomiędzy problemem, a zaplanowanym w projekcie wsparciem; Podnoszenie w projekcie wielu problemów i brak odniesienia się do nich przy konstruowaniu celów; Brak odniesień diagnozy do problemów konkretnej placówki (szkoły), której uczniowie zamierzają uzyskać wsparcie; Brak analizy sytuacji kobiet i mężczyzn w kontekście zdiagnozowanego problemy (nie wskazanie danych ilościowych i/lub jakościowych w tym zakresie); Brak opisu wpływu realizacji projektu na grupy inne niż grupa objęta wsparciem (rodziny osób objętych wsparciem, pracodawcy, urzędy, itp.).

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.1.2

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Cele nie odpowiadające na zdiagnozowane problemy; Cele niezgodne z Poddziałaniem; Cele szczegół nie skorelowane z celem głównym projektu, mające charakter działań; Brak zgodności celów z kryteriami SMART; Cele nie określone z uwzględnieniem ilości, jakości, czasu, miejsca i grupy docelowej; Cele szczegółowe przedstawione w sposób bardziej ogólny niż cel główny; Cele szczegółowe nie odzwierciedlają zmian, jakie zajdą w wyniku realizacji projektu; Brak wskaźników, które pokazują mierzalną, pozytywną zmianę w sytuacji grup docelowych. Wskaźniki nie obrazują zakładanych celów i nie wskazują na zmianę jakościową, np. samo zakończenie szkoleń nie musi być równoznaczne z podniesieniem kwalifikacji. Stąd, potrzebny jest odrębny wskaźnik, obrazujący taki stan.

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ograniczanie się wyłącznie do wyboru wskaźników z listy rozwijanej; Wpisywanie produktów w miejsce wskaźników, np. liczba godzin szkolenia; Zbyt niska wartość docelowa wskaźników, co skutkować może brakiem uzasadnienia dla celowości przekazania wsparcia; Brak zewnętrznych, niezależnych źródeł weryfikacji założonych wskaźników; Powielanie źródeł weryfikacji lub źródeł pozyskiwania danych do pomiaru wskaźnika w przypadku wskaźników o różnorodnych charakterze, odnoszących się do zróżnicowanych celów; Brak informacji dotyczących częstotliwości pomiaru założonych wskaźników.

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.2 Grupy docelowe

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Projektodawca powinien przedstawić w sposób szczegółowy charakterystykę grup docelowych, które objęte zostaną wsparciem oraz powody, dla których odbiorcy nie uczestniczą aktywnie w kształceniu ustawicznym. Wspomniana charakterystyka oraz opis przyczyn braku aktywności zostanie przedstawiony m.in. W odniesieniu do specyficznych cech obszaru, który zostanie objęty projektem – w tym cech gospodarki i rynku pracy, występowania negatywnych zjawisk społecznych, charakterystyki rynku edukacyjnego i dostępnej oferty edukacyjnej. Należy również dokonać analizy zapotrzebowania na wsparcie doradcze w wybranej grupie docelowej/grupach docelowych, przy uwzględnieniu specyfiki danej grupy. W pkt. 3.2 należy uwzględnić ewentualne problemy związane z rekrutacją odpowiedniej liczby uczestników/uczestniczek projektu w ramach poszczególnych grup docelowych (ryzyko rekrutacji), a także działania służące zminimalizowaniu tego ryzyka. Punkt 3.2 Grupy docelowe

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.2

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak poprawnego opisu grupy docelowej oraz niedostateczna charakterystyka grup docelowych, z punktu widzenia istotnych dla projektu cech i specyfiki typu projektu; Brak korelacji opisu grupy docelowej z analizą problemu, założonymi celami oraz wskaźnikami; Brak rozgraniczenia pomiędzy opisem a uzasadnieniem danej grupy docelowej – uzasadnienie powinno korelować, ale nie być bezpośrednio kopią analizy problemu; Brak szczegółowych informacji nt. grupy docelowej; Rekrutacja nie dopasowana do specyfiki grupy docelowej; Wskazanie kolejności zgłoszeń, jako jedynego kryterium rekrutacji; Należy odróżnić pojęcie rekrutacji od selekcji, które ma charakter bardziej szczegółowy i ma doprowadzić do wyboru odpowiednich podmiotów / kandydatów z ogólnej liczby podmiotów / osób dopuszczonych do rekrutacji

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak opisu jasnych kryteriów rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu, nie uwzględniających kolejności kryteriów rekrutacji (ich wagi i znaczenia dla procesu rekrutacji); Brak rzetelnego opisu barier, potrzeb i oczekiwań potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu; Brak wskazania informacji na temat skali zainteresowania planowanym wsparciem oraz brak podania źródeł opisujących zainteresowanie; Brak uzasadnienia liczebności grupy; Brak korelacji pomiędzy danymi zawartymi w opisie grupy docelowej a danymi przedstawionymi w Tabeli 3.2.1.

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.3 Zadania

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Przygotowanie do realizacji usługi oraz budowa źródeł informacji o rynku edukacyjnym; Promocja, rekrutacja i budowa zaufania; Porada indywidualna; Doradztwo grupowe; Pomoc w samodzielnym korzystaniu z zasobów; Monitoring i opieka na etapie uczestnictwa w kształceniu. Punkt 3.3 Zadania

29 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.3

30 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak powiązania pomiędzy zadaniami a celami szczegółowymi projektu; Nie przypisanie wszystkich założonych celów szczegółowych projektu do poszczególnych zadań w projekcie; Brak wskazania metodologii prowadzonych szkoleń, zakresu tematycznego, liczby i liczebności grup szkoleniowych, a także liczby godzin przypadających na dany blok szkoleniowy/doradczy bądź rodzaj przewidzianego wsparcia; Brak informacji dotyczących działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn i / lub różnicujących wsparcie dla kobiet i mężczyzn; Brak wskazania ram czasowych realizacji poszczególnych zadań; Brak określenia osób odpowiedzialnych z ramienia kadry zarządzającej za realizację konkretnych zadań Brak efektywności założonych w projekcie działań (zbyt długi okres rekrutacji, zbyt niska częstotliwości szkoleń), co skutkować może nieuzasadnionym wydłużaniem okresu realizacji projektu oraz podnoszeniem jego kosztów.

31 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak wskazania produktów lub wykazywanie wskaźników rezultatu zamiast produktów; Brak przypisania wskaźników mierzących stopień osiągnięcia produktów oraz źródeł ich weryfikacji; Brak wskazania roli partnera w poszczególnych zadaniach; Zbyt ogólnie opisany harmonogram, nie precyzujący etapów realizacji zadań lub kopiujący zapisy budżetu szczegółowego.

32 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.5 Oddziaływanie projektu Jak projekt przyczyni się do pozytywnych zmian zaplanowanych do osiągnięcia w ramach danego Priorytetu PO KL? wybór efektu realizacji danego Priorytetu PO KL z listy rozwijanej albo wpisanie celu szczegółowego określonego dla danego Priorytetu zgodnie z jego brzmieniem w PO KL albo wpisanie celu określonego dla danego Działania zgodnie z jego brzmieniem w SzOP PO KL

33 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie W przypadku projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.3 Beneficjent ma możliwość określenia efektu realizacji projektu w odniesieniu do właściwego dla całego Priorytetu IX celu szczegółowego 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi. GWA dopuszcza wstawianie własnych efektów w pkt. 3.5 nowego wniosku, więc w takim przypadku należy wpisać samodzielnie odpowiedni cel szczegółowy Priorytetu i uzasadnić, jak projekt wpisuje się w realizację tego celu (zgodnie z zapisami PO KL w zakresie sposobu realizacji tego celu). Punkt 3.5 Oddziaływanie projektu

34 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.5

35 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wskazywanie oczekiwanego efektu realizacji PO KL niezgodnie ze słownikiem GWA, w przypadku, gdy istnieje oczekiwany efekt korelujący z celami projektu; Brak wskazania wszystkich oczekiwanych efektów realizacji (lub celów szczegółowych) PO KL adekwatnych do założonego w projekcie wsparcia; Opis wpływu nie dotyczący celu głównego projektu i zaplanowanych wskaźników, a odnosi się jedynie do podejmowanych w projekcie działań w kontekście osiągnięcia oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL oraz ma charakter deklaratywny; Opisywanie efektu realizacji zaplanowanych w projekcie działań jako wartości dodanej; Brak wskazania wartości dodanej lub wskazanie wartości dodanej bezpośrednio wynikającej z celów projektu; Opis wartości dodanej jest bardzo ogólnikowy, nie odnosi się do charakteru wsparcia i specyfiki grupy docelowej.

36 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy doprecyzowano zapisy dot. m.in. oceny potencjału finansowego w kontekście planowanych rocznych wydatków, gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie funkcjonuje krócej niż 12 m-cy oceny potencjału finansowego w kontekście planowanych rocznych wydatków, gdy najwyższa wartość wydatków pojawia się w roku, w którym projekt realizowany jest krócej niż 12 m-cy pojęcia obrotu w przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie jest publiczna uczelnia wyższa

37 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Projektodawca powinien wykazać doświadczenie w zakresie świadczenia usług doradczych, ale także uwzględnić charakter udzielonego wsparcia, w tym specyfikę grupy docelowej. Opis powinien pozwolić ocenić, czy beneficjent posiada wymagane doświadczenie oraz czy doradcy edukacyjni zaangażowani do realizacji założeń projektowych spełniają wymogi dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego. 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy

38 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.7 Opis sposobu zarządzania projektu

39 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkty 3.6 i 3.7

40 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zbyt ogólny opis doświadczenia wnioskodawcy i partnera – brak szczegółowych informacji na temat dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć, ich budżetu, liczby uczestników oraz stopnia osiągnięcia założonych rezultatów; Brak opisu sposobu zarządzania projektem, ze szczególnym uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn; Brak opisu zarządzania projektem w świetle struktury zarządzania podmiotem realizującym projekt; Brak wskazania dostępnego zaplecza technicznego – również w kontekście dostępnych zasobów nabytych w ramach innych projektów; Deklarowanie posiadania wystarczającego zaplecza technicznego w kontekście założonych wydatków dot. wyposażenia biura projektu, ujętych w budżecie szczegółowym; Zbyt ogólny opis kadry zarządzającej: brak wykazania wzajemnych powiązań personelu projektu (podległość, nadrzędność); brak wskazania wymagań stawianych członkom kadry zarządzającej (wykształcenie, doświadczenie); Brak opisu sposobu zarządzania projektem w kontekście partnerstwa;

41 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak opisu działań dotyczących monitoringu projektu oraz jego uczestników (w tym brak opisu sposobów reagowania na odstępstwa od założonych w projekcie zadań, harmonogramu i budżetu). W opisie należy przedstawić jak będzie przebiegał monitoring, jakie zostaną zastosowane narzędzia i kto za niego odpowiada. Należy też wyraźnie odróżnić monitoring projektu, czyli nadzorowanie postępu rzeczowego i finansowego od monitoringu uczestników, czyli nadzorowania postępów w osiąganiu wskaźników; Brak opisania roli i uzasadnienia wyboru partnera; Brak opisu roli i kryteriów wyboru podmiotów realizujących zadania zlecone lub wykonawców pewnych usług w projekcie;

42 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt Informacyjny EFS czynny w godzinach: 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku Dodatkowych informacji udzielają: Punkt InformacyjnyEFS Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel. 91 42 56 163/164 e-mail: pokl@wup.plpokl@wup.pl www.pokl.wup.pl oraz Punkt InformacyjnyEFS Wojewódzki Urząd Pracy - filia Koszalin ul. Słowiańska 15a tel. 94 344 50 25/26 e-mail: poklkoszalin@wup.plpoklkoszalin@wup.pl www.pokl.wup.pl SKYPE: WUP_SZCZECIN

43 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Św. Ducha 2 70-223 Szczecin tel. 91 432 93 13 e-mail: info_szczecin@roefs.plinfo_szczecin@roefs.pl www.szczecin.roefs.pl oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin tel. 94 343 26 33 e-mail: info_koszalin@roefs.plinfo_koszalin@roefs.pl www.koszalin.roefs.pl

44 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/9.6.3/12 Szczecin, 10 października 2012 r. Spotkanie współfinansowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google