Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDOWANIE ZADAŃ DO PLANU PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W LUBUSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDOWANIE ZADAŃ DO PLANU PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W LUBUSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH."— Zapis prezentacji:

1 BUDOWANIE ZADAŃ DO PLANU PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W LUBUSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH

2 Analiza wyników sprawdzianu w kl. VI i egzaminu gimnazjalnego:
Ilościowa analiza wyników testowania średnie, staniny, łatwości zadań, różnice między średnimi łatwościami zadań w kraju i w szkole (klasach), korelacja między wynikiem egzaminu, a ocenami szkolnymi,

3 Analiza wyników sprawdzianu w kl. VI i egzaminu gimnazjalnego:

4 Analiza wyników Przykład A
Zadanie Sposób realizacji Spodziewane efekty Sposób sprawowania nadzoru przez dyrektora szkoły Osoba odpowie-dzialna Doskonale-nie procesu dydakty-cznego w klasach I, II i III ukierunko-wane na obszary wiedzy i umiejętności słabiej opanowane Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego – określenie umiejętności słabiej opanowanych Raport z egzaminu. Rekomendacje do dalszej pracy Analiza raportu Zbigniew Łuczka Opracowanie dla uczniów zestawu materiałów teoretycznych, dotyczących trudniejszych zagadnień, ułatwiających lepsze samodzielne przygotowanie do sprawdzianów bieżących i egzaminów zewnętrznych (przynajmniej trzy materiały) Termin realizacji Wzrost jakości materiału kształcenia dostępnego dla uczniów Analiza opracowań Teresa Kostyszak Agata Skiba Przygotowanie szczegółowej tematyki sprawdzanych zagadnień teoretycznych. (do każdego działu) Lepsze ukierunkowanie procesu uczenia się poprzez właściwe zaakcentowanie treści kształcenia Zwiększenie liczby ocen za znajomość teorii fizycznych, opis i wyjaśnianie przebiegu zjawisk oraz ich praktyczne zastosowanie. Cały rok Wzrost systematyczności pracy ucznia Analiza dzienników lekcyjnych Wzbogacanie procesu dydaktycznego o większą liczbę pokazów, doświadczeń i prezentacji. Wzrost poziomu zainteresowania uczniów przedmiotem i lepsze zrozumienie omawianych zjawisk Hospitacje lekcji

5 Przykład B Zadanie Utworzenie zbioru zadań doskonalących umiejętności kształtowane w toku lekcji i zadań diagnostycznych sprawdzających ich opanowanie Sposób realizacji Zgromadzenie testów z regulaminowych i próbnych egzaminów gimnazjalnych Wybór pojedynczych przykładowych zadań egzaminacyjnych do wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych. Opracowanie na ich podstawie podobnych zadań domowych. Przygotowanie bloków (serii) zadań – od zadań opartych na umiejętnościach prostych po zadania egzaminacyjne nieco bardziej złożone Opracowanie pakietów zadań sprawdzających podobne umiejętności dot. np. obliczania wielkości fizycznych, określania kierunków świata na mapie, posługiwania się skalą mapy ... zadań sprawdzających umiejętność…

6 Przykład B cd. Spodziewane efekty
Wyeliminowanie efektu zaskoczenia uczniów na sprawdzianie Zwiększenie sprawności rozwiązywania zadań Utrwalenie zdobytej wiedzy i umiejętności Większe wykorzystanie na lekcjach wystandaryzowanych zadań testowych Sposób sprawowania nadzoru przez dyrektora szkoły Hospitacja, analiza dokumentacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji Od 15 IX 2010 do 15 I 2011

7 Przykład C. Zadanie Zwiększenie rytmiczności bieżącego oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sposób realizacji Wprowadzenie zmian w WSO (określenie minimalnej liczby prac kontrolnych z poszczególnych przedmiotów w ciągu semestru). Zapisanie pisemnych prac kontrolnych w planach pracy nauczycieli. Rytmiczne ocenianie uczniów za pracę na lekcji Ocenianie pracy domowej ucznia (min. 5 prac co lekcję) Spodziewane efekty Rytmiczniejsze przygotowywanie się uczniów do lekcji Sposób sprawowania nadzoru przez dyrektora szkoły Kontrola planów pracy nauczycieli Kontrola dzienników Osoba odpowiedzialna Wicedyrektor Termin realizacji 30 IX 07, 10 X 07, cały rok

8 Od czego zależą efekty kształcenia
Trzy grupy czynników wpływających na wyniki nauczania: indywidualny (uczniowski) środowiskowy pedagogiczny (szkolny)

9 Czynniki indywidualne:
inteligencja, uzdolnienia kierunkowe, sprawność psychoruchowa, stan zdrowia, aspiracje, motywacje, zainteresowania, uczestnictwo w kulturze, czas przeznaczony na pracę domową, nieobecność uczniów na zajęciach.

10 Czynniki środowiskowe:
wykształcenie rodziców, status społeczno-ekonomiczny rodziny, funkcjonowanie systemu rodzinnego, warunki pracy domowej, stosunek rodziców do nauki, współdziałanie rodziców ze szkołą, książki i gazety w domu, środowisko rówieśnicze, tradycje społeczności lokalnej.

11 Czynniki pedagogiczne:
model i program szkoły, liczba uczniów w klasie, zasoby materialne szkoły, rozkład zajęć, organizacja lekcji i pracy domowej ucznia, wykształcenie i doświadczenie nauczycieli, przygotowanie się nauczycieli do zajęć, nieobecność nauczycieli – zastępstwa, współpraca między nauczycielami, metody nauczania i sprawdzania osiągnięć, doskonalenie zawodowe, stosunek nauczycieli do uczniów, podręczniki i programy nauczania, organizacja zajęć pozalekcyjnych.

12 Przykłady zadań Zadanie
Podniesienie jakości informacji zwrotnej o wynikach pisemnych prac kontrolnych (kryteria oceny, jasność kryteriów, zgodność z kryteriami CKE, stosowanie informacji zwrotnej wg zasad OK.) Analiza informatora o egzaminie gimnazjalnym (analiza zadań pod kątem wymagań ogólnych i szczegółowych, egzaminacyjne zadanie testowe a operacyjny cel kształcenia, forma zadania [rodzaj, konstrukcja] )

13 Mocne i słabe strony polskich uczniów (badania PISA)
Mocne strony Wykorzystywanie graficznych form prezentacji danych Postępowanie według zadanego algorytmu Wykorzystywanie wyobraźni przestrzennej Posługiwanie się zasadami optymalizacji Intuicyjne wykorzystywanie prawdopodobieństwa

14 Mocne i słabe strony polskich uczniów (badania PISA)
Niedoprowadzanie zadania do rozwiązania końcowego przy jego częściowym rozwiązaniu Trudności w samodzielnym prowadzeniu toku rozumowania, co wymaga umiejętności projektowania rozwiązania, stawiania hipotez, formułowania własnych wniosków i opinii Nieradzenie sobie z zadaniami wymagającymi abstrakcyjnego myślenia: analizy lub uogólnienia Kłopoty z posługiwaniem się wzorami (przekształcanie, wnioskowanie, opisywanie zależności

15 Sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej – kwiecień 2010 Zadanie 21.
Maksymalną długość nart dla skoczka oblicza się, mnożąc wzrost zawodnika przez 1,46. Oblicz maksymalną długość nart dla zawodnika o wzroście 1,5 m. Wynik wyraź w centymetrach. Zakres: Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 5.3 Wykonywanie obliczeń dotyczących długości Czynności: Obliczenie długości przedmiotu z zastosowaniem podanego algorytmu – łatwość 0,49, Wyrażenie w centymetrach poprawnie obliczonej długości – łatwość 0,38

16 Sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej – kwiecień 2010 Zadanie 23.
Na planie w skali 1 : trasa wyścigu ma długość 16,4 cm. Ile kilometrów mają do pokonania uczestnicy wyścigu? Zakres: Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 5.3 Wykonywanie obliczeń dotyczących długości Czynności: Obliczenie długości rzeczywistej z zastosowaniem podanej skali – łatwość 0,33 Wyrażenie w kilometrach poprawnie obliczonej długości trasy – łatwość 0,25

17 Egzamin gimnazjalny cz
Egzamin gimnazjalny cz. matematyczno-przyrodnicza - zadania o niskim współczynniku łatwości Zadanie 13 – 15 wiązka zadań WW – analiza wykresu zależności poziomu radioaktywności od czasu – 0,44; 0,34; 0,41 Zadanie 17. Zadanie WW – budowa izotopów – 0,09 Zadanie 22. Zadanie WW – konwekcja – 0,20

18 Egzamin gimnazjalny cz
Egzamin gimnazjalny cz. matematyczno-przyrodnicza - zadania o niskim współczynniku łatwości Zadanie 26 – 27 wiązka zadań KO – analiza tekstu, wykonywanie obliczeń – 0,33; 0,29 Zadanie 28. Zadanie KO – obliczanie ciepła – 0,15 Zadanie 31. Zadanie KO – układanie układu równań – 0,39


Pobierz ppt "BUDOWANIE ZADAŃ DO PLANU PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W LUBUSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google