Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niebieska Karta” - nowe zadanie dla systemu oświaty

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niebieska Karta” - nowe zadanie dla systemu oświaty"— Zapis prezentacji:

1 Niebieska Karta” - nowe zadanie dla systemu oświaty
Konferencja Metodyczna dla nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa lubuskiego

2 Program Konferencji 12.30 – Powitanie uczestników, otwarcie konferencji – Niebieska Karta jako narzędzie systemowej i interdyscyplinarnej pracy z rodziną z problemem przemocy – Przerwa – Praktyczne wskazówki dotyczące udzielania informacji na temat funkcjonowania dziecka jako element procedury Niebieskiej Karty.

3 Program Konferencji Prezentacja oferty szkoleniowej WOM na rok szkolny 2012/13. Diagnoza potrzeb i oczekiwań szkoleniowych Nowości wydawnicze – prezentacja publikacji Zakończenie konferencji. Hasło do materiałów: NIEBIESKA KARTA

4 Niebieska Karta jako narzędzie systemowej i interdyscyplinarnej pracy z rodziną z problemem przemocy Prowadzący: Pani Agnieszka Olszewska

5 PRZERWA

6 14.15– 14.45 Praktyczne wskazówki dotyczące udzielania informacji na temat funkcjonowania dziecka jako element procedury Niebieskiej Karty Prowadzący: Pani Barbara Basińska

7 Prezentacja oferty szkoleniowej WOM na rok szkolny 2012/13.Diagnoza potrzeb i oczekiwań szkoleniowych. Prowadzący: Pani Dorota Maciejewska Pani Lidia Pyżyńska

8 OFERTA PRACOWNI PSYCHOEDUKACJI i WYCHOWANIA
(wybrane formy)

9 warsztaty: „Błąd Kartezjusza” – inteligencja emocjonalna w służbie efektywnego działania
warsztaty:„Wojna światów” – psychopatologie okresu dorastania (II edycja) warsztaty: Coaching w pracy nauczyciela warsztaty:Jak zapewnić dyscyplinę w klasie?(II edycja)

10 warsztaty:Trening rozwoju osobistego (III edycja
kurs doskonalący: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Cz. III - Jak rozmawiać z nastolatkami? warsztaty: Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej w interwencji kryzysowej

11 seminarium: Planowanie pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej w kontekście wniosków z nadzoru pedagogicznego warsztaty: Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania seminarium: Dokumentowanie pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej

12 warsztaty: Diagnozowanie umiejętności matematycznych i polonistycznych uczniów klas I-III szkoły podstawowej w poradni psychologiczno-pedagogicznej warsztaty: Diagnozowanie umiejętności matematycznych i z języka polskiego uczniów gimnazjum w poradni psychologiczno-pedagogicznej warsztaty: Diagnozowanie umiejętności matematycznych i polonistycznych uczniów szkoły podstawowej w poradni psychologiczno-pedagogicznej

13 Informacje różne

14 „Mądre wychowanie. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały” .
Konferencja ORE „Mądre wychowanie. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały” . 24 września 2012 r. Biblioteka Narodowa w Warszawie Formularz zgłoszeniowy na stronie ORE.

15 15.15-15.30 Nowości wydawnicze – prezentacja publikacji

16 Narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów. Dostępne

17 Pracownia Testów Psychologicznych

18 Projekty PTP IDS – Skala Inteligencji i Rozwoju Autorzy:
Aleksander Grob, Christine S. Meyer i Priska Hagmann-von-Arx Test wykonaniowy, składający się z 19 podtestów badających sześć różnych obszarów funkcjonowania dziecka. Ze względu na szeroki zakres zdolności i umiejętności, które mierzy IDS, test może służyć do diagnozowania kilku różnych zmiennych: trzech aspektów inteligencji – płynnej, skrystalizowanej i ogólnej (wechslerowskie ilorazy inteligencji); sześciu sfer rozwoju (analiza profilowa rozwoju ogólnego lub analiza profilowa pojedynczej, konkretnej sfery rozwoju), dojrzałości szkolnej (analiza profilowa czterech ważnych dla funkcjonowania w szkole sfer rozwoju: kompetencje społeczno-emocjonalne, matematyka, język i motywacja osiągnięć). Narzędzie jest przeznaczone do badania dzieci między 5 a 10 rokiem życia. Badanie jest indywidualne, średni czas badania wynosi 90 minut. Standardowa procedura dopuszcza możliwość badania modułowego (badania tylko niektórych obszarów funkcjonowania). Polskie badania adaptacyjne przeprowadzono w latach

19 Stowarzyszenie Edukacji bez Granic Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych ul. Korzeniowskiego 1, Gdańsk

20 Pomoc psychologiczno -pedagogiczna
POLECANE NOWOŚCI WYDAWNICZE

21 Tytuł: Karta indywidualnych potrzeb ucznia
Autorzy: Renata Naprawa, Alicja Tanajewska Wydawnictwo: Harmonia Rok wydania: 2012 Cena: 26,00

22 Tytuł: Pomóż dzieciom zrozumieć świat Programy dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Autor: Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Ewa Korzeniewska Wydawnictwo: Harmonia Rok wydania: 2012 Cena: 23,00

23 Tytuł: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Tom 1 Redakcja: Guza Anna, Krzyżyk Danuta Wydawnictwo: Pedagogiczne ZNP Rok wydania: 2012 Cena: 25,00

24 Tytuł: Niebieska Karta Nowe obowiązki dyrektora gimnazjum wobec ucznia krzywdzonego płyta CD z wzorami dokumentów Wydawnictwo: Raabe Rok wydania: 2012 Cena: 69,00

25 Tytuł: Nowa procedura Niebieskiej Karty w szkole podstawowej płyta CD z wzorami dokumentów
Wydawnictwo: Raabe Rok wydania: 2012 Cena: 69,00

26 Kierunki polityki oświatowej Ministra Edukacji Narodowej

27 Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli
oprac. E. Rostkowska D. Janiszewska Gorzów Wlkp., sierpień 2012 r.

28 Spis treści Nowelizacje aktów prawnych Nowe akty prawne Projekty aktów prawnych

29 NOWELIZACJE

30 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (poz. 205) najważniejsze zmiany: zmiany wzorów świadectw ukończenia gimnazjum; zmiany wzoru zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego; zmiany wzoru świadectw szkolnych dla uczniów szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych i urzędach konsularnych. (zapis o projekcie edukacyjnym w gimnazjum na świadectwie ukończenia gimnazjum i w arkuszu ocen)

31 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 2012 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagradzania za pracę w dniu wolnym ( poz. 790) Zmiana rozporządzenia dotyczy wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

32 Tabela płac od 1 września 2012 r.
Poziom wykształcenia Stopnie awansu zawodowego nauczyciel stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 1. Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 2 265 2 331 2 647 3 109 2. Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym 1 993 2 042 2 306 2 707 3. Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych 1 759 1 802 2 024 2 366 4. Pozostałe wykształcenie 1 513 1 548 1 724 2 006

33 zmiany rozporządzenia:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (poz. 300) zmiany rozporządzenia: wymiar godzin na realizację zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie” pozostaje bez zmian (po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców); zajęcia mogą być organizowane również w grupach międzyoddziałowych liczących nie więcej niż 28 uczniów. Nowelizacja wiąże się z wprowadzonymi jednocześnie zmianami w ramowych planach nauczania (nowe rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych)

34 zmiany dotyczą egzaminów zawodowych:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (poz. 262) ……….. zmiany dotyczą egzaminów zawodowych: egzaminy we wszystkich wyodrębnionych w zawodach kwalifikacjach będą obejmowały wykonanie testu praktycznego; uczniowie będą przystępować do egzaminów w trakcie nauki, nie - jak dotychczas - po zakończeniu szkoły; egzaminy będą organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne, natomiast przeprowadzane będą w szkołach, placówkach i u pracodawców; część pisemną egzaminu można przeprowadzić w trybie on-line; po zdaniu egzaminu zdający otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. W rozporządzeniu uregulowano też zasady ponownego przystępowania do egzaminów.

35 zmiana rozporządzenia:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (poz. 426) zmiana rozporządzenia: określa wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli przedmiotów uzupełniających w szkołach ponadgimnazjalnych; doprecyzowuje wymagania kwalifikacyjne. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2012 r.

36 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2012 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (poz. 393) zmiana rozporządzenia dotyczy regulacji godzin przeznaczonych na naukę języka mniejszości narodowej, etnicznej oraz dotyczy języka regionalnego. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

37 Nowe akty prawne

38 Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012r
Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie w ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (poz. 204) rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012r. w klasie czwartej szkoły podstawowej i klasie pierwszej szkół ponadgimnazjalnych; w pozostałych klasach do zakończenia danego etapu edukacyjnego stosuje się dotychczasowe ramowe plany nauczania. Traci moc rozporządzenie MENiS z 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

39 inne przypadki udzielenia pomocy z pominięciem kryterium dochodowego;
Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (poz. 706) określa: kryterium dochodowe do i powyżej 350zł. na jedną osobę w rodzinie (z wyłączeniem uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej); inne przypadki udzielenia pomocy z pominięciem kryterium dochodowego; pomoc obejmuje wszystkich uczniów niepełnosprawnych, niezależnie od sytuacji materialnej.

40 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 lipca 2012r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (poz.752) Traci moc rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (DZ. U. nr 89, poz. 730) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 lipca 2012r.

41 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (poz.857) określa: możliwość przyjmowania do publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum dla dorosłych osób, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia nauki ukończyły 16 lat, jeśli mają opóźnienie w cyklu kształcenia; możliwość przyjmowania do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych osób, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia nauki ukończyły 16 lat, jeśli mają opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją zdrowotną lub losową; możliwość przyjmowania do publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej , gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych, osób, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia nauki ukończyły 15 lat, jeśli przebywają w zakładach karnych.

42 tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne (poz. 940) określa: formy, zakres pomocy i wysokość świadczenia (jednorazowe świadczenie pieniężne wynoszące 1000zł na jednego ucznia) dotyczy rodzin, które poniosły straty w wyniku powodzi, nawałnic w 2012r)); tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy.

43 Projekty aktów prawnych

44 Dokumenty, nad którymi trwają prace:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia… 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia …… r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia … 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

45 Dziękuję za uwagę lidia.pyzynska@womgorz.edu.pl


Pobierz ppt "Niebieska Karta” - nowe zadanie dla systemu oświaty"

Podobne prezentacje


Reklamy Google