Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W POZNANIU ID grupy: 97_36_P_G1 Opiekun: Henryka Fertała Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Etyczna reklama Semestr/rok szkolny: sem. IV 2011/2012

3 Nazwa szkoły: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J.J. Śniadeckich w Poznaniu ID grupy: 97_36_P_G1 Opiekun: Henryka Fertała Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Projektowanie i zakładanie firmy Semestr/rok szkolny: sem. IV 2011/2012

4 Definicja i cechy reklamy
Reklama (z łac. reclamo, reclamare) – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki). Reklama powinna: - przybliżać cechy produktu lub usługi, - zachęcać do kupna, - ukazywać atrakcyjność i unikalność dobra lub usługi, - być bezpośrednia i wyrazista.

5 Historia reklamy Starożytni ludzie stosowali reklamę w postaci napisów na ścianach budynków, kamiennych szyldach karczmy itp. Najstarsze znalezione ogłoszenie reklamowe pochodzi z 3000 roku p.n.e. z Teb. Jest to papirus informujący o nagrodzie za odnalezienie zbiegłego niewolnika. Z tego samego okresu pochodzą też babilońskie gliniane tabliczki zachwalające usługi szewca, pisarza oraz sprzedawcy maści. Średniowieczni handlowcy wykrzykiwali ceny oraz zachwalali cechy swoich towarów i dóbr. W taki oto sposób powstała pierwsza w historii forma reklamy czyli reklama ustna. W starożytnej Grecji pojawiła się reklama pisemna. Miała ona charakter spisanych informacji dotyczących wydarzeń  kulturalnych i sportowych. .

6 Wynalazek druku i jego znaczenie dla reklamy
Rewolucją w historii rozwoju reklamy było wynalezienie druku przez J. Guterberga w 1442 roku. Wraz z wynalezieniem pisma powstała reklama prasowa. W Anglii po raz pierwszy wydrukowano reklamę prasową. Miało to miejsce w około 1480 roku Dzięki reklamie prasowej powstał nowy zawód : agent reklamowy.

7 1941 – w Stanach Zjednoczonych pojawiła się pierwsza reklama telewizyjna.
1989 – w Polsce zaczął się rozwijać rynek reklamy komercyjnej.

8 Nowoczesna reklama Reklama taką jaką rozumiemy i postrzegamy dziś ukształtowała się dopiero w II połowie XIX wieku wraz z rozwojem środków masowego przekazu. Rozwój techniki spowodował, że reklama wyodrębniła swój własny język, poetykę. Pod koniec wieku XX świat podbił komputer, a co za tym idzie sieć czyli Internet - który stwarza ogromne pole do popisu firmom pragnącym pozyskać nowych klientów w nowy, efektywny sposób.

9 Funkcje reklamy edukacyjna informacyjna
wspierania sprzedaży (przypominanie, nakłanianie) konkurencyjna manipulacyjna komplementarności zachęcająca przypominająca

10 Rodzaje reklam ze względu na przekazywaną treść
reklama wspierająca jest stosowana dla przedstawienia punktu widzenia w sprawach kontrowersyjnych dla środowiska nabywców i zweryfikowania niewłaściwego odbioru działań przedsiębiorstwa;  reklama osłonowa - wykorzystująca sprawdzoną markę pewnych produktów do wprowadzenia na rynek nowych wyrobów, tej samej marki, dla przeniesienia przez nabywców postrzeganych wartości marki na nowe produkty;  reklama ukierunkowana - kieruje nabywców do miejsc sprzedaży, w których znajduje się oferowany produkt lub usługa;  reklama profesjonalna - skierowana do ludzi wolnych zawodów (adwokaci, lekarze, doradcy finansowi itp.;  reklama porównawcza – jedna z form reklamy, w której porównuje się przedmiot reklamy z przedmiotem analogicznym konkurencji;

11     reklama społeczna to reklama mająca na celu wywołanie zmian społecznie pożądanych, np.:

12    reklama teaserowa - zwana też reklamą drażniącą jest to typ reklamy dokonywanej w co najmniej dwóch odsłonach. W pierwszym etapie podawany jest komunikat mający zaciekawić konsumenta, w drugim etapie podawany jest komunikat właściwy;     reklama informacyjna to reklama zwracająca uwagę na korzyści, jakie osiągną nabywcy kupując reklamowany produkt lub usługę;     reklama przypominająca to reklama, która przypomina o istnieniu produktu i jego wzmocnionych korzyściach, np.:

13 reklama prestiżowa - podkreślająca szczególne znaczenie
produktów oraz ich unikalność z przeznaczeniem dla najbardziej wybrednych nabywców; reklama defensywna - mająca na celu przeciwstawienie się reklamie konkurentów; reklama wprowadzająca w błąd to rodzaj reklamy, który wywołuje mylne wrażenie, co do pochodzenia towaru, wartości czy ilości. Powoduje, że powstałe na jej podstawie wyobrażenia nie są zgodne ze stanem rzeczywistym; reklama podprogowa - zwana inaczej sugestią podprogową lub przekazem podprogowym - teoretycznie polega np. na włączaniu do filmu pojedynczych klatek z reklamą lub wgrywania ukrytego przesłania do piosenek; reklama konkurencyjna - wykazująca wyróżniające się walory produktu spośród wyrobów konkurentów;

14 reklama firmy - bezpośrednio powiązana z public relations, której celem jest poinformowanie klientów, udziałowców, pracowników i społeczność lokalną o działaniach podejmowanych przez firmę dla przyjaznego ułożenia stosunków z otoczeniem, np.: reklama agresywna - zmierzająca do wywarcia niezwykle silnego wrażenia dla skłonienia nabywców do szybkiego działania, np.:

15 Rodzaje reklamy ze względu na media
reklama internetowa reklama telewizyjna reklama prasowa reklama radiowa billboard reklama tranzytowa reklama mobilna reklama ambientowa Reklama zewnętrzna spam

16 Wady i zalety wybranych reklam
REKLAMA TELEWIZYJNA Zalety Szeroki krąg odbiorców Duża siłą perswazji Wielkie możliwości kreacyjne Silne oddziaływanie na podstawowe zmysły: wzrok, słuch, Bardzo dobrze kreuje wizerunek reklamowanego produktu Wady Wysokie koszty produkcji Krótki okres oddziaływania Wysokie koszty przekazu Duża liczba reklam mogąca powodować szum informacyjny REKLAMA RADIOWA Zalety Niewielkie koszty produkcji i przekazu Duża liczba słuchaczy Znaczne możliwości zróżnicowania działań lokalnych Wady Brak oddziaływania wizualnego Wymaga częstego powtarzania Trudniejsze oddziaływanie w skali kraju

17 Wady i zalety wybranych reklam
REKLAMA W LOKALNEJ PRASIE Zalety Możliwość częstego powtarzania Niewiele gazet lokalnych ułatwia wybór Niemal w ostatniej chwili można zmienić treść ogłoszenia Stosunkowo tania Wady Krótki czas życia reklamy Odbiorcy łatwo jest zignorować reklamę Słaba jakość druku Obecnie czytelnik mniej czasu poświęca na przeglądanie prasy niż dawniej BILLBOARDY Zalety Wysoka selektywność geograficzna Niski koszt dotarcia Dobra widoczność Łatwa zapamiętywalność Rozmiary wywierające wrażenie na klientach Wady Konieczność stosowania bardzo prostego przekazu Brak selektywności demograficznej Brak możliwości zademonstrowania produktu

18 Etapy tworzenia reklamy
Określenie celu reklamy, np. sprzedaż produktu, pozyskanie nowych klientów, poprawę wizerunku firmy, itp. Zidentyfikowanie odbiorców reklamy, ustalenie do jakiej grupy ludzi ma dotrzeć, Ustalenie budżetu reklamy, Powstanie reklamy, czyli stworzenie zestawu skrótów i symboli które reklama będzie zwierać.

19 AIDCAS — anglojęzyczny termin używany w marketingu, który obrazuje oddziaływanie reklamy i charakteru postępowania klienta na rynku. Elementy nazwy składające się na ten akronim to: A — Attention (uwaga) — zwrócenie uwagi klienta na produkt I — Interest (zainteresowanie) — zainteresowanie właściwościami produktu. D — Desire (pożądanie) — wzbudzenie chęci posiadania produktu C — Conviction (przekonanie o słuszności wyboru) — przekonanie klienta do potrzeby posiadania produktu A — Action (działanie) — wywołanie reakcji klienta S — Satisfaction (satysfakcja) — zadowolenie klienta z zakupu

20 Reklama jako narzędzie promocji przedsiębiorstwa
Reklama jest jednym z narzędzi promocyjnych przedsiębiorstw. Promocja przedsiębiorstwa polega na komunikowaniu się z rynkiem za pomocą różnego rodzaju skutecznych form przekazu informacji. Jest to pewnego rodzaju wymiana informacji. Przedsiębiorstwo pozyskuje informacje o rynku, wypuszczając w zamian na rynek informacje o swoich produktach. Promocja ma na celu pozyskanie przez przedsiębiorstwo informacji o rynku docelowym, na którym mają zaistnieć produkty danej firmy. W tym celu prowadzone są badania marketingowe, po określeniu rynku, przedsiębiorstwo musi przekazać teraz odpowiednie informacje na swój temat dla konsumentów. Tu właśnie zaczyna działać reklama, promujemy sprzedawane produkty. Ponadto kształtujemy wizerunek przedsiębiorstwa oraz wizerunek miejsca w którym dany produkt można nabyć, czyli sklepu. W promocji reklama jest masową formą przekazywania przez przedsiębiorstwo informacji dotyczących oferowanych produktów lub samego przedsiębiorstwa. Jest to bezosobowa płatna forma promowania i informowania. Poza reklamą promocja to także sprzedaż osobista, public relations oraz promocja sprzedaży.

21 Korzyści i zagrożenia płynące z reklamy
Korzyści reklamy Powszechna informacja o produkcie. Finansowanie mediów działalności sportowej, kulturalnej. Kształtowanie postaw społecznych. Zagrożenia płynące z reklamy Wprowadzenie w błąd reklamobiorcy. Wzbudzanie nadmiernych potrzeb konsumpcyjnych. Promocja zachowań społecznych i zwyczajów negatywnie wpływających na jednostkę. Wyrabianie obojętności na przekaz społeczny. Manipulacja odbiorcami przez użycie środków pozaracjonalnych, jak np. popęd seksualny, uzależnienie od papierosów i inne.

22 Agencja reklamowa firma zajmująca się tworzeniem na zlecenie reklam np. radiowych, telewizyjnych, prasowych, internetowych. Pierwsza tego typu agencja została otwarta w Filadelfii w 1843 roku. Ważną dziedziną jest identyfikacja wizualna oraz kompleksowe przeprowadzanie kampanii reklamowych Obecnie zauważalne jest rozszerzanie zakresu usług - oprócz Internetu, outdoor'u to np. reklamy ambientowe i guerilla marketing. Agencje reklamowe zajmują się również pełną obsługą graficzną klienta oraz przeprowadzaniem kampanii reklamowych na zlecenia klientów lub domów medialnych

23 Dom mediowy organizacja marketingowa, której zadaniem jest planowanie oraz zakup kampanii reklamowych w mediach masowych. Domy mediowe wzięły swój początek z agencji reklamowych, które pierwotnie same planowały i kupowały kampanie reklamowe. Główne zadania domu mediowego to: planowanie i zakup mediów, negocjacje cen z dostawcami przestrzeni i czasu reklamowego, dostarczanie reklamodawcom badań mediowych. Obecnie w Polsce zdecydowana większość obrotu na rynku reklamowym odbywa się za pośrednictwem domów mediowych. Większość domów mediowych działających w Polsce należy do międzynarodowych grup reklamowych takich jak: Omnicom, WPP, Havas czy Interpublic Group. Na rynku polskim funkcjonują także niesieciowe domy mediowe, które stanowią odrębne instytucje i są niezależne od międzynarodowych korporacji medialnych.

24 Kodeksy odnoszące się do działalności reklamowej
Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy jest organizacją odpowiadającą za samoregulację w dziedzinie reklamy w Polsce. Działa na rzecz podnoszenia standardów komunikacji marketingowej poprzez promowanie dobrych wzorców oraz piętnowanie nieetycznych i nieuczciwych przekazów reklamowych. System samoregulacji opiera się na Kodeksie Etyki Reklamy, dokumencie opracowanym wspólnie przez przedstawicieli trzech grup tworzących rynek reklamowy w Polsce: reklamodawców, agencje reklamowe i media. Nad przestrzeganiem Kodeksu czuwa Komisja Etyki Reklamy składająca się z ekspertów w dziedzinie mediów i reklamy.

25 Kodeks Etyki Reklamy to podstawowy dokument Rady Reklamy i Komisji Etyki Reklamy. Dotyczy on całego przekazu reklamowego z wyjątkiem kampanii społecznych i politycznych. Kodeks to zbiór przepisów określających co jest dopuszczalne, a co nieetyczne w przekazie reklamowym reguluje wszystkie aspekty komunikacji reklamowej z uwzględnieniem specyfiki różnych mediów. Promuje odpowiedzialne praktyki w dziedzinie reklamy odpowiada na wyzwania stawiane przez dynamiczny rynek będzie regularnie przeglądany i aktualizowany.

26 Kodeks Etyki Reklamy zawiera szczegółowe przepisy zakazujące m.in.:
•dyskryminacji ze względu na płeć, wyznanie czy narodowość, •używania elementów zachęcających do aktów przemocy, •nadużywania zaufania odbiorcy, jego braku doświadczenia lub wiedzy. Kodeks Etyki Reklamy kładzie nacisk na zapewnienie by reklama nie wprowadzała w błąd, chroni przed nieetycznym i nieuczciwym przekazem reklamowym.

27 Kodeks Etyki Reklamy zawiera IX wyszczególnionych rozdziałów, z których każdy przekazuje odpowiednie informacje Dział I „Postanowienia ogólne” – mówi nam o ogólnych zasadach i założeniach kodeksu etyki reklamy. Dział II „Definicje” – przedstawia i wyjaśnia definicje używane w rozdziałach kodeksu Dział III „Podstawowe zasady reklamy” – przekazuje nam podstawowe zasady na jakich mogą powstawać i zostawać emitowane reklamy. Dział IV „Reklama skierowana do dzieci i młodzieży” – poświęcony jest przepisom powstawania reklam dla bardzo podatnej na sugestie publice tj. dzieci i młodzieży. Dział V „Reklama zawierająca informacje ekologiczne” – mówi o szczególnym rodzaju reklamy jakim są reklamy poświęcone ekologii i podaje w jaki sposób treści te mogą być przedstawiane.

28 Dział VI „Sponsoring” – dział ten przedstawia sprawę sponsoringu w świecie reklamy i reguluje zasady sponsoringu reklam. Dział VII „Marketing bezpośredni” – marketing bezpośredni polega na bezpośrednich komunikatach kierowanych do starannie wybranych, pojedynczych klientów, często w indywidualnym kontakcie. Dział ten reguluje przepisy takiego marketingu. Dział VIII „Promocja sprzedaży” – przedstawia się tu zasady promocji. Jednym z najważniejszych artykułów jest ten, który mówi o zakazie wprowadzenia konsumenta w błąd. Ostatnim i jednym z najważniejszych jest dział IX „Postanowienia końcowe”, dzięki któremu wiemy, że do przepisów powyższych artykułów musi stosować się KAŻDY(!) i nie ma możliwości odstępstwa od któregokolwiek z artykułów kodeksu etycznej reklamy.

29 Kodeks etyczny prowadzenia agencji reklamowej
Kodeks stosuje się do wszystkich rodzajów reklam jakichkolwiek produktów, usług czy instytucji. Kodeks powinien być stosowany łącznie z innymi przyjętymi w Polsce kodeksami postępowania w takich dziedzinach, jak badania marketingowe, promocja sprzedaży, bezpośrednia reklama pocztowa, sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż bezpośrednia a także w innych dziedzinach marketingu. Kodeks ustanawia normy etyczne dla wszystkich osób i instytucji działających w dziedzinie reklamy, a więc dla zleceniodawców, wykonawców reklam i agencji reklamowych oraz środków przekazu. Wszelka działalność reklamowa powinna być zgodna z prawem i normami obyczajowymi, uczciwa oraz zgodna z prawdą. Każda reklama powinna być przygotowana z należytym poczuciem odpowiedzialności i przestrzegać ogólnie przyjętych i uznawanych reguł uczciwej konkurencji. Żadna reklama nie powinna podważać społecznego zaufania do działalności reklamowej.

30 Kodeks etyczny prowadzenia agencji reklamowej
Reklamy nie powinny zawierać treści lub obrazów, które obrażają powszechnie obowiązujące normy obyczajowe. Uczciwość Przekaz reklamowy powinien być tak sformułowany, aby nie nadużywać zaufania konsumenta, ani też nie wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy. Bez uzasadnionej potrzeby reklamy nie powinny odwoływać się do uczuć lęku lub strachu. Reklamy nie powinny opierać się na przesądach. Reklamy nie powinny zawierać żadnych elementów, które mogłyby prowadzić lub zachęcać do aktów przemocy. Reklamy nie powinny aprobować dyskryminacji z powodu rasy, religii lub płci. Zgodność z prawdą Reklamy nie powinny zawierać żadnych treści lub obrazów, które bezpośrednio lub pośrednio, przez pominięcie, dwuznaczność lub przesadę mogłyby konsumenta wprowadzić w błąd, w szczególności w odniesieniu do: właściwości takich jak: natura, skład, metoda i data produkcji, przydatność do określonego celu, zakres użycia, ilość, firma lub miejsce pochodzenia wartości produktu i jego rzeczywistej ceny; innych warunków płatności, takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna; warunków dostawy, wymiany, zwrotu, napraw i konserwacji; warunków gwarancji; praw autorskich i praw własności intelektualnej, takich jak: patenty, nazwy i znaki towarowe oraz wzory i modele; oficjalne zezwolenia lub atesty, nagrody, medale i dyplomy; Porównania

31 Kodeks etyczny prowadzenia agencji reklamowej
Reklamy zawierające porównania powinny być tak sformułowane, aby samo porównanie nie wprowadzało w błąd i nie naruszało zasad uczciwej konkurencji. Elementy porównania powinny być oparte na dających się udowodnić faktach i nie powinny być dobrane w sposób nieuczciwy. Rekomendacje Reklamy nie powinny zawierać ani powoływać się na jakiekolwiek rekomendacje, jeśli nie są one prawdziwe lub nie dotyczą własnych doświadczeń osób, które ich udzielają. Nie wolno posługiwać się rekomendacjami, które straciły swą ważność. Dyskredytacje Reklamy nie powinny dyskredytować żadnej firmy, rodzaju działalności gospodarczej, zawodu ani też żadnego produktu, bezpośrednio lub przez implikacje, ani przez przedstawianie w sposób obraźliwy lub ośmieszający, ani w jakikolwiek podobny sposób. Ochrona prywatności Reklama nie powinna przedstawiać lub odnosić się do jakiejkolwiek osoby, zarówno prywatnej jak i publicznej, bez uzyskania jej uprzedniej zgody, ani też bez uprzedniej zgody opisywać lub odnosić się do rzeczy będącej własnością jakiejkolwiek osoby w sposób mogący wywołać wrażenie jej osobistej rekomendacji. Wykorzystywanie dobrego imienia Reklama nie powinna w nieuzasadniony sposób wykorzystywać pełnej lub skróconej nazwy innej firmy, przedsiębiorstwa lub instytucji. Reklama nie powinna wykorzystywać w sposób nieuprawniony dobrego imienia związanego z nazwiskiem osoby, nazwą lub symbolem innej firmy lub produktu. Naśladownictwo

32 Kodeks etyczny prowadzenia agencji reklamowej
Reklama nie powinna naśladować ogólnego układu, tekstu, hasła, obrazu, muzyki, efektów dźwiękowych itp. innych reklam w sposób wprowadzający w błąd. W przypadku, gdy międzynarodowa firma prowadzi charakterystyczną kampanię reklamową w jakimś kraju, inne firmy nie powinny naśladować tej kampanii w innych krajach, w których działa ta firma, uniemożliwiając jej przez to rozszerzenie kampanii reklamowej na te kraje w uzasadnionym terminie. Rozpoznawalność reklam Reklamowy charakter przekazu powinien być wyraźnie rozpoznawalny, bez względu na swą formę i użyty środek przekazu. Gdy reklama pojawia się w środku przekazu zawierającym wiadomości i materiały redakcyjne, powinna być prezentowana w sposób pozwalający na łatwe rozpoznanie jej reklamowego charakteru. Wzgląd na bezpieczeństwo Reklama nie powinna bez uzasadnienia względami edukacyjnymi lub społecznymi zawierać obrazów lub opisów niebezpiecznego postępowania lub przejawów lekceważenia zasad bezpieczeństwa. Szczególnej dbałości wymagają reklamy skierowane do lub przedstawiające dzieci i młodzież. Reklama nie powinna wykorzystywać naturalnej ufności dzieci lub braku doświadczenia młodzieży, ani też wywoływać w nich konfliktu lojalności. Reklamy skierowane do lub mogące wpływać na dzieci i młodzież nie powinny zawierać żadnych treści ani obrazów, które mogłyby prowadzić do ich urazów psychicznych, moralnych lub fizycznych. Odpowiedzialność Odpowiedzialność za przestrzeganie zasad postępowania zawartych w Kodeksie spoczywa na zleceniodawcy reklamy, wykonawcy reklamy lub agencji reklamowej oraz na wydawcy, właścicielu lub dysponencie środka przekazu. Zleceniodawca reklamy ponosi ogólną odpowiedzialność za swoją reklamę. Wykonawca reklamy lub agencja reklamowa powinni dołożyć wszelkich starań przy przygotowaniu reklamy i postępować w taki sposób, aby umożliwić zleceniodawcy dopełnienie jego obowiązków w zakresie odpowiedzialności, o której tu mowa.

33 Reklama Kosmetyków Reklama produktów kosmetycznych takich jak kremy, szampony, produkty do makijażu to reklama przede wszystkim dla kobiet. Musi być nastawiona na wrażliwość, subtelność oraz delikatność odbiorców. Wiadomo, że każda kobieta pragnie wyglądać pięknie i zawsze młodo. Kiedy reklamujemy kosmetyki, musimy przedstawić w reklamie różnorodność ich działania i możliwości zastosowania. Najbardziej chwytliwe reklamy kosmetyków, to te w których występują znane i piękne kobiety. Produkty, których twarzą reklamową jest twarz gwiazdy czy aktorki cieszą się większym zainteresowaniem, a w konsekwencji zbytem. Kobiet porównują się i wierzą w to, że stosując dany kosmetyk upodobnia się chociaż trochę do gwiazdy, która go poleca. Zdobycie rekomendacji sławnych osób, jest kosztowne, ale też szybko zwraca się w rosnącej sprzedaży. Reklama kosmetyków, powinna zmieniać się w zależności od wieku konsumentek, dla których jest przeznaczona oraz od pór roku, gdyż wówczas zmienia się zapotrzebowanie na rożnego rodzaju środki kosmetyczne

34 Reklama odzieży i obuwia
Reklamy odzieży i obuwia zmieniają się zależnie do pór roku. W zależności od sezonu zmienia się moda i zapotrzebowanie oraz kolorystyka ubiorów. Reklamując odzież lub obuwie należy przede wszystkim zapewnić o modnym oraz obowiązującym stylu jaki reprezentują dane produkty. Ponadto reklama powinna przekonać konsumenta o konieczności posiadaniu produktu w zależności od zbliżającego się sezonu.

35 Reklama odzieży i obuwia
Bardzo efektowne jest przedstawiane konkretnego zestawienia kreacji, wówczas podsuwamy konsumentowi możliwości zastosowania i doboru kreacji. Niekiedy nabywca widząc dany zestaw kupuje go razem nie dzieląc na poszczególne produkty. Jeżeli reklamujemy obuwie musimy zaznaczyć łatwość utrzymania w czystości oraz konserwacji, jak również elastyczność i możliwość dopasowania się do nogi. W odniesieniu do odzieży, reklama powinna zawierać wskazówki dotyczące przechowywania oraz łatwości utrzymania w nie naruszonym stanie. Są to informacje ogólne, reklamujące jakość produktów oferowanych przez firmę. Wyrabiamy w ten sposób swoją markę na rynku.

36 Reklamy produktów spożywczych
Reklama produktów spożywczych to najczęściej spotykana i najbardziej powszechna reklama na rynku. Produkty spożywcze są reklamowane na niemalże wszystkich nośnikach reklamowych. Zarówno w telewizji, radio, bilbordach, na środkach transportu, jak również na ulotkach i gazetkach konkretnych sklepów. Produkty spożywcze przyciągają uwagę konsumentów opakowaniem, cena oraz wartościami odżywczymi. Warto jest na reklamie produktu spożywczego zawrzeć informacje dotyczące kraju w którym jest produkowany oraz ogólnego symbolu firmy. Reklama produktów spożywczych to najczęściej stosowana reklama, w której używamy promocji sprzedaży. Promocja sprzedaży polega na oferowaniu dodatkowych korzyści materialnych, które maja na celu zwiększyć atrakcyjność danego produktu, czyli np. dwa w cenie jednego, lub gratisy dodawane do produktu. Ponadto często stosujemy promocje cenowe lub też zwiększamy nieznacznie wagę produktu pozostawiając tę samą cenę. Po zakończeniu trwania takich promocji konsument przekonał się już do określonego produktu i niezależnie od oferowanych gratisów czy promocji, wybierze sprawdzony produkt.

37 Reklamy dla dzieci Bardzo dużym nakładem oraz inwestycją ze strony przedsiębiorstwa cieszą się reklamy produktów dla dzieci. Jeżeli dane przedsiębiorstwo posiada w swoim asortymencie produkty, których odbiorcami są dzieci, jest to przewodni temat reklam tegoż przedsiębiorstwa. Wyprodukowanie odpowiedniej reklamy dla maluchów to nie lada wyzwanie dla działu promocji i reklamy. Reklama powinna zainteresować dzieci, a przede wszystkim spełnić oczekiwania rodziców. Jest to trudne zadanie gdyż reklama, musi być skierowana do dwóch rożnych grup odbiorców. Dzieci interesuje, kolorowa, szybko zmieniająca się wizualizacja reklamy, natomiast rodzice nastawieni są na funkcjonalność danego produktu, jego przydatność oraz normy bezpieczeństwa jakie spełnia. Reklamy dla dzieci są dobrą formą inwestycji przedsiębiorstwa, gdyż rodzice są w stanie zrezygnować z wielu przyjemności własnych na rzecz swoich pociech. Dlatego też kiedy widza coś nowego, funkcjonalnego, dobrego i bezpiecznego dla dziecka łatwo zdecydują się na zakup.

38 Przykłady reklam nieetycznych

39 Wpływ reklamy na konsumentów
Dzięki reklamie konsument zapoznaje się z wyglądem produktu, jego atrakcyjnością, a często też ceną. Reklama pozwala konsumentowi na zapoznanie się z danymi produktami bądź konkretnymi markami lub sklepami, wówczas kiedy robi zakupy machinalnie wybiera produkty, które widział w reklamie. Reklama ma charakter racjonalny przedstawia nabywcy korzyści jakie będzie czerpał z zakupu danego produktu. Ponadto może też odnosić się do uczuć konsumenta i tak oddziaływać na jego decyzje. Aby reklama odniosła oczekiwany sukces powinna być wiarygodna i pokazywać, że konsument zyska na zakupie naszego produktu. Aby zachęcić nabywcę do kupna i przyspieszyć jego decyzje można użyć odpowiednich haseł np. „kup teraz”. Reklama uspokaja nas i w razie kiedy nie mamy skonkretyzowanych poglądów co do produktu i marki wybierzemy ten, o którym najczęściej słyszymy w reklamie lub, który widzimy na bilbordach, ulotkach czy folderach reklamowych. Jeżeli w reklamie zawarta jest cena, zapamiętujemy ją i porównujemy do innych, jeżeli jest korzystna również wybierzemy ten produkt.

40


Pobierz ppt "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google