Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W N I O S K I Z EWALUACJI ZEWN Ę TRZNYCH przeprowadzonych w roku szk. 2010/2011, szczególnie w obszarze PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE lub PLACÓWCE Urszula.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W N I O S K I Z EWALUACJI ZEWN Ę TRZNYCH przeprowadzonych w roku szk. 2010/2011, szczególnie w obszarze PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE lub PLACÓWCE Urszula."— Zapis prezentacji:

1 W N I O S K I Z EWALUACJI ZEWN Ę TRZNYCH przeprowadzonych w roku szk. 2010/2011, szczególnie w obszarze PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE lub PLACÓWCE Urszula Wojsław-Kozłowska Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego ds. Ewaluacji Kuratorium Oświaty w Kielcach

2 Kuratorium Oświaty w Kielcach plan realizacji ewaluacji wykonany – statystyka Lp. Typ szkoły/placówki Liczba szkół/placówek, w których przeprowadzono ewaluację zewnętrzną Obszar 1przedszkole/ punkt przedszkolny 19 Procesy -18 ewaluacja całościowa - 1 2 szkoła podstawowa15 Procesy -9 ewaluacja całościowa - 6 3 gimnazjum12 Procesy -7 ewaluacja całościowa - 5 4 - liceum ogólnokształcące - technikum 5151 Procesy -5 Procesy -1 5 poradnia psychologiczno- pedagogiczna 1 Procesy -1 RAZEM 53 procesy - 42 ewaluacja całościowa - 11

3 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagań poziom spe ł nienia wymagania Szko ł a lub plac ó wka ma koncepcj ę pracy Oferta edukacyjna umo ż liwia realizacj ę podstawy programowej Procesy edukacyjne maj ą charakter zorganizowany Procesy edukacyjne s ą efektem wsp ół dzia ł ani a nauczycieli Kszta ł tuje si ę postawy uczni ó w Prowadzone s ą dzia ł ania s ł u żą ce wyr ó wnywaniu szans edukacyjnych przedszkola A42-2x5 B15131514x11 C 421x D 22x3

4 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagań poziom spełnienia wymagania Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Procesy edukacyjne są efektem współdziała nia nauczycieli Kształtuje się postawy uczniów Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych szkoły podstawowe A241-42 B117812910 C-36222 D21-1-1

5 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagań poziom spełnienia wymagania Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli Kształtuje się postawy uczniów Prowadzone są działania służące wyrównywan iu szans edukacyjnych gimnazja A441124 B6671086 C223122 D--1---

6 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagań poziom spełnienia wymagania Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli Kształtuje się postawy uczniów Prowadzone są działania służące wyrównywan iu szans edukacyjnych szkoły ponadgimnazjalne A13-113 B525552 C-11--1 D------

7 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli Kształtuje się postawy uczniów Prowadzone są działania służące wyrównywani u szans edukacyjnych poradnia psychologiczno-pedagogiczna A x x B 11 x 1 x 1 C x x D x x poziom spełnienia wymagań

8 Przedszkola wnioski Kuratorium Oświaty w Kielcach

9 1.Przedszkola działają w oparciu o koncepcję pracy przyjętą przez radę pedagogiczną. Rodzice znają i akceptują koncepcję pracy przedszkola. 2. Oferta placówek jest zgodna z podstawą programową, a jej realizacja sprzyja wspomaganiu rozwoju i edukacji dzieci. 3. Zajęcia prowadzone w przedszkolach umożliwiają wszechstronny rozwój wychowanków w zakresie ich zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji. 4. Dyrektorzy i kadra pedagogiczna monitorują przebieg procesów wspomagania, a wnioski z monitoringu wykorzystują do planowania pracy z dziećmi, wzbogacania oferty zajęć dodatkowych, doskonalenia zawodowego nauczycieli, podnoszenia efektywności współpracy z rodzicami. 5. Nauczyciele współpracują w planowaniu, organizowaniu i analizie procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, a dyrektor stymuluje tę współpracę. 6. W przedszkolach rozpoznaje się możliwości i potrzeby dzieci, indywidualizuje pracy z dzieckiem poprzez opracowywanie indywidualnych programów rozwoju i wspomagania zgodnie z potrzebami dzieci. 7. Nauczyciele są otwarci na nowatorskie rozwiązania organizacyjne i metodyczne.

10 Kuratorium Oświaty w Kielcach 1.Szansą na dalszy rozwój niektórych przedszkoli jest pozyskanie sali gimnastycznej oraz nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw. 2. Zaangażowanie wszystkich nauczycieli w proces diagnozowania potrzeb i możliwości wychowanków przyczyni się do poprawy efektywności oddziaływań przedszkola. 3.Nie w pełni dostosowana dla dzieci niepełnosprawnych baza przedszkoli integracyjnych (brak windy, basenu, wyposażenia placu zabaw i samochodu) utrudnia realizację procesów edukacyjnych zachodzących w przedszkolu. 4.Poprawa wyglądu zewnętrznego obiektów i otoczenie niektórych przedszkoli wpłynie na wizerunek i promocję placówki oraz bezpieczeństwo dzieci. 5. Niewykorzystaną formą wspierania rodziców w zakresie rozwoju i edukacji ich dzieci jest dostarczanie im wskazówek, np. poprzez gazetki ścienne, kąciki informacyjne, itp.

11 Szkoły Podstawowe Gimnazja Szkoły ponadgimnazjalne wnioski Kuratorium Oświaty w Kielcach

12 1.Szkoły pracują w oparciu o koncepcję pracy wypracowaną i zatwierdzoną przez radę pedagogiczną. Jest ona analizowana i modyfikowana. 2.Oferta edukacyjna wynika z podstawy programowej i odpowiada potrzebom uczniów, rodziców oraz rynku pracy. Jest systematycznie modyfikowana i wzbogacana. 3. Procesy edukacyjne są planowane i realizowane z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej. 4.Ocenianie uczniów daje informacje o postępach w nauce oraz motywuje do dalszej pracy. 5.Nauczyciele monitorują osiągnięcia uczniów, a wnioski z tego procesu są wdrażane i przyczyniają się do poprawy wyników w nauce. 6.Nauczyciele współdziałają i wspierają się w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych. 7.Oddziaływania wychowawcze są spójne z potrzebami uczniów i oparte na realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki. 8.W szkole prowadzi się szereg innowacyjnych działań zwiększających szanse edukacyjne uczniów. 9. W szkole promuje się postawy prospołeczne.

13 1.Szansą na dalszy rozwój szkół jest wykorzystanie w pełni możliwości w zakresie wdrażania i stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnej oraz aktywizujących metod pracy. 2. System przekazywania informacji o postępach uczniów w nauce nie zawsze znajduje uznanie wśród części uczniów i rodziców. 3.Plan zajęć edukacyjnych nie zawsze sprzyja uczeniu się w opinii badanych rodziców i uczniów. 4.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów nie zawsze ma odzwierciedlenie w ich sukcesach. 5. Pozyskanie sal gimnastycznych umożliwi uczniom realizację podstawy programowej w warunkach sprzyjających właściwemu rozwojowi psychofizycznemu. 6. Zatrudnienie w szkole na stałe specjalisty- pedagoga, psychologa - umożliwi udzielenie wsparcia uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach i wzmocni szkolny system oddziaływań wychowawczych. Kuratorium Oświaty w Kielcach

14 Szkoły zmieniają się od dołu albo wcale się nie zmieniają P. Dalin H. Mizerek: Ewaluacja wewnętrzna jest procesem uczenia się dorosłych. Kuratorium Oświaty w Kielcach

15 Dziękuję za uwagę Urszula Wojsław – Kozłowska Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego ds. Ewaluacji Kuratorium Oświaty w Kielcach


Pobierz ppt "W N I O S K I Z EWALUACJI ZEWN Ę TRZNYCH przeprowadzonych w roku szk. 2010/2011, szczególnie w obszarze PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE lub PLACÓWCE Urszula."

Podobne prezentacje


Reklamy Google