Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 1."— Zapis prezentacji:

1 1 1

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne
im. Henryka Mierzejewskiego, W Szczecinie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Nojego w Czarnkowie ID grupy: 97/14_MF_G1, 97/13_MF_G1 Opiekun Anita Sarna, Monika Mieloch-Sobczyńska Kompetencja: matematyczno-fizyczna Temat projektowy: „Nasza szkoła w liczbach" Semestr/rok szkolny: 2011/2012 2 2

3 Spis treści Cele prezentacji Statystyka opisowa – część teoretyczna
Nasza szkoła w liczbach - Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne im prof. Henryk Mierzejewski Patron Szkoły Skład osobowy uczniów Frekwencja Średnia ocen Skład osobowy pedagogów Skład osobowy pracowników niepedagogicznych Ilość wypożyczonych książek na przestrzeni trzech lat

4 Spis treści Nasza szkoła w liczbach - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie Patron Szkoły Skład liczbowy szkoły Skład osobowy uczniów Frekwencja Absolwenci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Nojego w Czarnkowie Czytelnictwo oraz IMCI Skład osobowy pracowników szkoły Podsumowanie Spis literatury

5 Cele prezentacji Rozwój wiedzy Pogłębianie i utrwalanie wiedzy matematycznej, Utrwalenie wiadomości z działu: Elementy statystyki opisowej, Wzrost zainteresowania uczniów matematyką i dalszym kształceniem o profilu matematycznym Wskazanie przykładów praktycznego zastosowania wiedzy matematycznej w życiu codziennym człowieka, Przełamywanie barier miedzy różnymi przedmiotami szkolnymi, pokazywanie ich korelacji.

6 Rozwój umiejętności Rozwijanie ciekawości poznawczej i umiejętności badawczych, Rozwijanie sprawności umysłowej oraz osobistych zainteresowań uczniów, Kształtowanie umiejętności poszukiwania źródeł informacji i korzystania z ich zasobów, Poznanie sposobów zbierania, gromadzenia i porządkowania danych statystycznych, Poznanie sposobów przedstawiania i interpretacji danych statystycznych (w postaci tabel, wykresów, diagramów), Kształtowanie umiejętności krytycznej oceny i analizy zebranych danych i formułowania wniosków, Kształtowanie umiejętności graficznej prezentacji wyników badań, Kształtowanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, Kształtowanie umiejętności stosowania programów komputerowych (Word, Excel, Power Point) do opracowywania i prezentacji wyników badań, Kształtowanie umiejętności przygotowania i publicznego prezentowania

7 STATYSTYKA OPISOWA - TEORIA
Średnią arytmetyczną liczb nazywamy liczbę równą Przykład Uczeń ma następujące oceny na koniec semestru: 5, 3, 4, 4, 5, 5, 4, 3, 4, =4.1 Średnia ocen ucznia wynosi 4,1.

8 STATYSTYKA OPISOWA - TEORIA
Średnią arytmetyczną ważoną liczb a1, a2, a3...an gdzie a1 występuje n1 razy, a2, n2 razy … ak nk razy, przy czym n1+n2+n3+…+nk= n nazywamy liczbę równą: Jeśli wszystkie wagi są równe, wówczas średnia ważona jest równa średniej arytmetycznej. Wartość średniej ważonej zależy od danych, którym przypisano określone wagi, większy udział w określeniu średniej ważonej mają dane o większej wadze niż te, którym przypisano mniejsze wagi.

9 STATYSTYKA OPISOWA – przykładowe zadania
Przykład Uczeń ma takie oto oceny: 4, 2, 4, 5, 3, 5   - prace klasowe: 4, 2,   - kartkówki: 4, 3,    - praca domowa: 5, 5  Średnia arytmetyczna tych ocen w przybliżeniu wynosi 3,83, uczeń domaga się czwórki. Nauczyciel jednak wprowadził wagi dla ocen i tak za prace klasowe waga wynosi 5, dla kartkówek waga wynosi 3, a dla prac domowych waga wynosi Podstawiając teraz dane do wzoru na średnią ważoną otrzymujemy: 5·4+5·2+3·4+3·3+1·5+1· ≈3,39  W tej sytuacji oceną końcową jest 3.

10 STATYSTYKA OPISOWA - TEORIA
Średnią geometryczną liczb a1, a2, a3...an nazwiemy pierwiastek n-tego stopnia z iloczynu tych liczb: Średnią harmoniczną n liczb a1, a2, a3...an nazywamy liczbę równą:

11 STATYSTYKA OPISOWA - TEORIA
Dominanta (moda) to liczba, która spośród liczb a1, a2, a3...an występuje najczęściej. Jeśli w zestawie kilka wartości występuje z tą samą (najwyższą) częstością, to każda z tych wartości jest dominantą. Jeśli wszystkie wartości w zestawie występują z taką samą częstością, to przyjmujemy, że zestaw nie ma dominanty.    

12 STATYSTYKA OPISOWA - TEORIA
Mediana- niech a1, a2, a3...an oznacza ciąg liczb, w którym każda następna liczba jest nie mniejsza od poprzedniej, czyli dla dowolnych dwóch kolejnych liczb an i an+1 spełniony jest warunek an  an+1 Gdy n liczbą nieparzystą, to medianą liczb a1, a2, a3...an nazywamy środkowy wyraz w tym ciągu. Gdy n jest liczbą parzystą, to medianą liczb a1, a2, a3...an nazywamy średnią arytmetyczną dwóch środkowych wyrazów tego ciągu

13 STATYSTYKA OPISOWA – przykładowe zadania
Mediana ciągu liczb 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 7, 11, 11, 13 ŚRODEK jest równa 4 Przykład ŚRODEK Mediana ciągu liczb 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 13 jest równa

14 STATYSTYKA OPISOWA - TEORIA
Odchyleniem standardowym zestawu danych liczbowych x1, x2,…, xn nazywamy liczbę , którą obliczamy ze wzoru: gdzie oznacza średnią arytmetyczną liczb x1, x2,…, xn Wariancją nazywamy wyrażenie występujące pod pierwiastkiem.

15 STATYSTYKA OPISOWA – przykładowe zadania

16 Na podstawie danych dotyczących mas cieląt w pewnym gospodarstwie oblicz odchylenie standardowe danego zestawu danych

17 Nasza szkoła w liczbach
Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Im prof. Henryk Mierzejewski

18 Patron Szkoły prof. Henryk MIERZEJEWSKI ( ), inżynier mechanik, wybitny specjalista w dziedzinie obrabialności i teorii plastyczności metali, twórca metrologii technicznej w Polsce, autor pierwszej polskiej monografii poświęconej obróbce skrawaniem, konstruktor obrabiarek, inicjator krajowej produkcji narzędzi pomiarowych, organizator polskiego przemysłu obrabiarkowego, założyciel Stowarzyszenia Mechaników Polskich i jego pierwszy prezes, redaktor Przeglądu Technicznego, pionier zagadnień organizacji i zarządzania.

19 Skład osobowy uczniów Zakończenie roku szkolnego (wszystkie wydziały ZCE)
H

20 Skład osobowy uczniów Rok Klasy 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
2010/11 Rozpoczęcie Zakończenie Rozp. Zak. I Technikum 94 69 -- 65 47 87 70 86 81 II Technikum 82 68 74 44 38 71 III Technikum 55 54 64 62 32 30 IV Technikum 50 59 56 52 I Zawodowa 22 25 24 26 II Zawodowa 29 27 23 III Zawodowa 15 14 13 21 20 I Gimnazjum II Gimnazjum III Gimnazjum 28 II L. Profilowane III L. Profilowane

21 Skład osobowy uczniów Zakończenie roku szkolnego
Poprzedni slajd przedstawia ilość uczniów zmieniającą się na przestrzeni pięciu lat we wszystkich oddziałach szkoły. Można zauważyć tendencje spadkową w naborze do ZCE w latach i poprawę w następnych, oraz likwidację oddziału Liceum Profilowanego w roku 2008.

22 Frekwencja Rok Klasy 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 85,3% --
I Technikum 85,3% -- 82,6% 86,1% 84,59% II Technikum 82,4% 85% 80,5% 84,74% III Technikum 84,8% 87,4% 84,1% 80,95% IV Technikum 84,3% 85,2% 82,2% 79,77% I Zawodowa 73% 69% 72,75% II Zawodowa 76,4% 73,5% 75,1% III Zawodowa 77% 74% I Gimnazjum 89,5% 92,4% 92% 94% II Gimnazjum 87,1% 89% 93,1% 90,02% III Gimnazjum 81% 89,9% 91,46% II L. Profilowane 87,6% III L. Profilowane

23 Średnia ocen Rok Klasy 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2,96 --
I Technikum 2,96 -- 2,72 3,09 2,73 II Technikum 2,76 2,91 3,03 III Technikum 3,08 3,22 3,21 2,75 IV Technikum 3,13 2,93 2,94 2,55 I Zawodowa 2,60 2,88 II Zawodowa 2,47 2,63 III Zawodowa 2,51 3,00 I Gimnazjum 3,84 4,01 4,27 4,1 II Gimnazjum 3,74 3,30 3,88 3,44 III Gimnazjum 3,24 3,35 3,50 3,51 II L. Profilowane 3,58 III L. Profilowane 2,90

24 Skład osobowy pedagogów

25 Skład osobowy pracowników niepedagogicznych

26 Skład osobowy pracowników szkoły
Poprzednie dwa slajdy przedstawiają, jak zmieniała się ilość nauczycieli w latach Można zauważyć tendencję spadkową szczególnie wśród nauczycieli i doradców metodycznych. Na podstawie tych wykresów stwierdza się że pedagogów w szkolę jest najwięcej wśród pracowników szkoły.

27 Ilość wypożyczonych książek na przestrzeni trzech lat

28 Ilość wypożyczonych książek na przestrzeni trzech lat
Na wykresie widać że w ciągu trzech lat liczba wypożyczonych książek znacznie wzrosła co może świadczyć o tym, że coraz więcej uczniów zamiast komputera wybiera papierową książkę.

29 Nasza szkoła w liczbach
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Im. Józefa Nojego w Cazrnkowie

30 PATRON SZKOŁY Józef Noji (ur. 8 września 1909 w Pęckowie, zm. 15 lutego 1943 w Auschwitz) – polski lekkoatleta, olimpijczyk.Brał udział w olimpiadzie w Berlinie 1936, gdzie zajął 5. miejsce na 5000 m i 14. na m. Startował także w Mistrzostwach Europy w Paryżu 1938, gdzie był piąty na 5000 m. Nie został zmobilizowany w czasie kampanii wrześniowej, ale już od końca 1939 lub początku 1940 włączył się do struktur konspiracyjnych. Został aresztowany 18 września Po blisko rocznym pobycie na Pawiaku został wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie został zabity za próbę przemycenia grypsu. Pośmiertnie został odznaczony m.in.Krzyżem Walecznych. Od ponad trzydziestu lat na trasie z Drawskiego Młyna do Wielenia (przez Pęckowo, Drawsko, Krzyż Wielkopolski, Hutę Szklaną) organizowany jest Masowy Bieg imienia Józefa Nojego, którego imieniem nazwany jest także mogący pomieścić 2500 widzów stadion miejski w Wieleniu.

31 SKŁAD LICZBOWY SZKOŁY Analizując zebrane dane możemy stwierdzić, że ilość uczniów z roku na rok spada.

32 SKŁAD OSOBOWY

33 SKŁAD OSOBOWY Z UWZGLĘDNIENIEM PŁCI

34 FREKWENCJA KLAS Analizując zebrane dane możemy stwierdzić, że frekwencja klas technikum jest o około 10% wyższa niż frekwencja klas szkoły zawodowej. Dodatkowo w klasach technikum oscyluje ona wokół 83,5%, natomiast w szkole zawodowej frekwencja spada.

35 ABSOLWENCI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. J. NOJEGO W CZARNKOWIE
W związku ze zmniejszającą się liczbą uczniów w naszej szkole, obserwujemy również tendencję spadkową liczby absolwentów.

36 CZYTELNICTWO Na przełomie ostatnich pięciu lat wyraźnie spadło również czytelnictwo. Pocieszającym jest, że od dwóch lat zaczyna ono powoli wzrastać.

37 KORZYSTANIE Z INTERNETOWE MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI

38 PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W CZARNKOWIE

39 PODSUMOWANIE Wybór tematu jest zawsze trudny, ponieważ ile głów tyle pomysłów do realizacji. Jednak gdy już podjęliśmy decyzję o wyborze tematu praca zaczęła posuwać się do przodu. Cieszymy się, że nasza praca dała nam możliwość zapoznania się ze specyfiką partnerskiej szkoły. praca nad podsumowaniem projektu pozwoliła nam na przypomnienie umiejętności dotyczących tworzenia prezentacji multimedialnych.

40 OTO NASZE GRUPY Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne im prof. Henryk Mierzejewski Gawroński  Adrian    Indyka  Piotr    Jarnot  Robert    Kruszewicz  Łukasz    Langiewicz  Paweł   Ledzion  Jakub    Płaczek  Nikodem    Sandecki  Eryk Skrzypczak  Artur Wachowicz  Grzegorz      Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie Adrian Ciesiółka Mateusz Fryska Piotr Grabczak Adrian Michalski Jakub Oborski Patryk Pawłowski Bartosz Spicker Błażej Szamburski Karina Szepczyńska Łukasz Wenz oraz gościnnie Patryk Kropop

41 SPIS TREŚCI Matematyka II M. Dobrowolska, M. Karpiński, J.Lech GWO 2004 Gdańsk

42 42 42


Pobierz ppt "1 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google